Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent financiële controle Controleverordening gemeente Scherpenzeel 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent financiële controle Controleverordening gemeente Scherpenzeel 2017
CiteertitelControleverordening gemeente Scherpenzeel 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Controleverordening gemeente Scherpenzeel 2012 en het Controleprotocol gemeente Scherpenzeel 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 213 van de Gemeentewet
 2. amvb Besluit accountantscontrole decentrale overheden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-201701-01-2017nieuwe regeling

13-04-2017

gmb-2017-71939

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent financiële controle Controleverordening gemeente Scherpenzeel 2017

De raad van de gemeente Scherpenzeel;

 

gelezen het voorstel van de auditcommissie van 28 -03- 2017

 

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden;

 

Besluit:

 

vast te stellen : Controleverordening gemeente Scherpenzeel 2017. 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  accountant

een door de raad benoemde registeraccountant of accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in artikel 36, Wet op het Accountantsberoep of organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 

 • b.

  accountantscontrole

de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door de raad benoemde accountant ten behoeve van de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet lid 3 respectievelijk lid 4

 

 • c.

  accountantsverklaring 1

De accountantsverklaring als bedoeld in artikel 213 lid 3 Gemeentewet.

 

 • d.

  verslag van bevindingen

Het verslag van bevindingen als bedoeld in artikel 213 lid 4 Gemeentewet.

 

 • e.

  rechtmatigheid in het kader van accountantscontrole

Het tot stand komen van de baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, nader uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid en aanvullende notities van de Commissie BBV

 

 • f.

  interim-controle

een tussentijdse controle door de accountant, waarin de gemeentelijke procesinrichting getoetst wordt ter voorbereiding op de jaarrekeningcontrole

 

 • g.

  managementletter

het verslag van de interim-controle, met conclusies en bevindingen ten behoeve van de gemeentelijke organisatie

 

 • h.

  normenkader

het normenkader bevat de voor het te controleren boekjaar relevante wet- en regelgeving. Relevant houdt in dit verband met name in dat de wet- en regelgeving bepalingen bevatten die invloed hebben op de financiële beheershandelingen binnen de gemeente. De accountant toetst de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties aan de hand van het normenkader.

 

 • i.

  raad

de raad of een voor dit doel door de raad ingestelde vertegenwoordiging van de raad (Auditcommissie)

Artikel 2 Benoeming en opdrachtverlening accountant

 • 1

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt middels aanbesteding voor een periode van bij voorkeur 4 jaar met een maximum van zes boekjaren.

 • 2

  De raad stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast.

 • 3

  In het programma van eisen kan de raad opnemen, dat de raad jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant vaststelt de posten van de jaarrekening, de posten van de deelverantwoordingen, de gemeentelijke functies en de gemeentelijke organisatieonderdelen, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren.

 • 4.

  In geval van een aanbesteding van de accountantscontrole stelt de raad voor de selectie van de accountant de selectiecriteria vast en per selectiecriterium de bijbehorende weging vast.

 • 5.

  De raad stelt de voor de jaarrekening van toepassing zijnde goedkeurings- en rapporteringstoleranties vast.

Artikel 3 Informatieverstrekking door college van B&W

 • 1.

  Het college is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor, dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota's, collegebesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen en dergelijke voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  De accountant levert het verslag van bevindingen uiterlijk 15 mei op. Het college legt de gecontroleerde jaarrekening tijdig, samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen voor aan de raad, zodanig dat behandeling ervan kan plaatsvinden voorafgaand aan de raad waarin de Kadernota wordt behandeld en uiterlijk op 14 juli volgend op het verslagjaar gerapporteerd kan worden aan gedeputeerde staten.

 • 4.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in de raad beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het college aan de raad en de accountant gemeld.

 • 5.

  Het college biedt de accountant jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole een overzicht aan met de voor het boekjaar geldende en relevante wet- en regelgeving, het zogeheten normenkader.

 • 6.

  Bij de jaarrekening bevestigt het college schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

Artikel 4 Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan in voorkomende gevallen de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3.

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek overleg plaats tussen de accountant en de raad.

Artikel 5 Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat de ambtenaren van de gemeente de accountant onbelemmerde toegang tot alle informatie verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6 Specifieke controles en opdrachten

 • 1.

  Het college kan de door de raad benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het college informeert de raad vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 2.

  Het college is voor de controle van de verantwoording van subsidies/uitkeringen die niet standaard tot de jaarrekeningcontrole behoort bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

 • 3.

  Het college draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel hiervan dient te worden uitgevoerd door een accountant, is het college bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

Artikel 7 Rapportage

 • 1.

  Indien de accountant bij de controle van de gemeentelijke jaarrekening afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan de raad en zendt een afschrift hiervan aan het college.

 • 2.

  De accountant brengt naar aanleiding van zijn tussentijdse controle jaarlijks verslag uit aan de raad en in afschrift aan het college; de zogeheten managementletter wordt met de bevindingen van het college besproken in de raad of een voor dit doel door de raad ingestelde vertegenwoordiging van de raad (Auditcommissie)

 • 3.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden door de accountant verstrekt aan de raad of een voor dit doel door de raad ingestelde vertegenwoordiging van de raad (Auditcommissie) en het college met de mogelijkheid voor het college om op deze stukken te reageren voor bespreking in de raad of een voor dit doel door de raad ingestelde vertegenwoordiging van de raad (Auditcommissie).

 • 4.

  De accountant bespreekt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met de raad of een voor dit doel door de raad ingestelde vertegenwoordiging van de raad (Auditcommissie).

 • 5.

  Voor de goedkeuringstolerantie stelt de raad de grenzen vast zoals vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, te weten:

  • a)

   ten aanzien van fouten in de jaarrekening 1% van de omvangsbasis en

  • b)

   ten aanzien van onzekerheden in de controle 3% van de omvangsbasis

 • 6.

  Voor de rapporteringstolerantie stelt de raad, met uitzondering van specifieke uitkeringen, als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid groter dan of gelijk aan € 25.000 rapporteert.

 • 7.

  Fouten of onzekerheden die de rapporteringtolerantie als bedoeld in het voorgaande lid overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen.

 • 8.

  De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de gemeente gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar afkondiging en werkt terug tot 1 januari 2017, en is daarmee van toepassing op de accountantscontrole van de jaarrekening van het verslagjaar 2017 en de daaropvolgende jaren, onder gelijktijdige intrekking van de Controleverordening gemeente Scherpenzeel 2012 en het Controleprotocol gemeente Scherpenzeel 2012.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening gemeente Scherpenzeel 2017”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 13 april 2017.

B.S. van Ginkel-Schuur

Griffier

B. Visser

voorzitter


1

In de Provinciewet, Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden staat nog ‘accountantsverklaring’. De Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) heeft voor verklaringen die worden afgegeven na 15 december 2010 de nieuwe term ‘controleverklaring’ ingevoerd.