Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Verordening op de heffing en invordering van markt - en standplaatsgeld 2011, met  bijbehorende tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van markt - en standplaatsgeld 2011, met  bijbehorende tarieventabel
CiteertitelVerordening markt - en standplaatsgeld 2011, met bijbehorende tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel markt- en standplaatsgeld 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgeld 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012intrekking

22-12-2011

Onbekend.

11-XII-10
01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

Scherpenzeelse Krant 28 december 2010

college van 2 november 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van markt - en standplaatsgeld 2011, met  bijbehorende tarieventabel

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2010,

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet,

 

besluit

 

2.Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van markt- en stand plaatsgeld 2011.

Artikel 1 Belastbare feiten
 • 1.

  Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het hebben van één of meer standplaatsen op de markt of op andere, voor de openbare dienst bestemde, als markt aan te wijzen plaatsen.

 • 2.

  Onder de naam "standplaatsgeld" wordt een recht geheven voor het hebben van één of meer standplaatsen buiten de markt op de, voor de openbare dienst bestemde, als standplaats aangewezen plaatsen.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene die een standplaats, als bedoeld in artikel 1, inneemt.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten als bedoeld in artikel 1 worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 4 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in artikel 1 worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld dan wel standplaatsgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het markt- en/of standplaatsgeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De “verordening markt- en standplaatsgeld 2010” van 5 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening markt- en standplaatsgeld 2011".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 16 december 2010,

 

 

 

 

B.S. van Ginkel-Schuur                   J.J.H. Colijn-de Raat

Griffier (wnd.)                                               voorzitter