Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiermonnikoog

Verordening op de heffing en de invordering liggelden jachthaven 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiermonnikoog
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering liggelden jachthaven 2016
Citeertitelverordening liggelden jachthaven 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpliggelden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201501-01-2017Onbekend

10-11-2015

overheid.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering liggelden jachthaven 2016

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2015;

gelet op de artikelen 219 en 229 van de Gemeentewet;

B E S L U I T

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering liggelden jachthaven 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing va deze verordening wordt:

 • a.

  onder “Algemene wet” verstaan de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • b.

  onder “Invorderingswet” verstaan de Invorderingswet 1990;

 • c.

  vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere doeleinden;

 • d.

  oppervlakte: de oppervlakte over alles.

Artikel 2 Belastbaar feit

Voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig in de gemeentelijke jachthaven wordt onder de naam liggeld een recht geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de eigenaar, gebruiker, gezagvoerder, schipper of beheerder van een vaartuig dat een ligplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De grondslag voor het bepalen van het recht is de oppervlakte van het vaartuig.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  Het recht bedraagt voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig in de havenkom per etmaal of gedeelte daarvan, inclusief elektra, per m2 € 0,61

 • 2.

  Het recht bedraagt voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig aan de kop dam jachthaven, per m2 € 0,31

 • 3.

  De rechten, genoemd in de leden 1 en 2, zijn inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een bon of nota waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Termijn van betaling

Het recht moet bij het innemen van een ligplaats worden betaald.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de liggelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de liggelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en de invordering liggelden jachthaven 2015”, van 11 november 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 5.

  De verordening kan worden aangehaald als “verordening liggelden jachthaven 2016"

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2015.

, voorzitter (D.J. Stellingwerf)

, griffier (S.T. van der Zwaag)