Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiermonnikoog

Handhavingverordening gemeente Schiermonnikoog

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiermonnikoog
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingverordening gemeente Schiermonnikoog
CiteertitelHandhavingverordening gemeente Schiermonnikoog
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en Bijstand, art. 8a, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Onbekend

25-01-2005

Dorpsbode, 2007, 7

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingverordening gemeente Schiermonnikoog

 

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gelet op artikel 8a van de Wet werk en bijstand; de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 januari 2005;

 

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

 

Handhavingverordening gemeente Schiermonnikoog

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet : de Wet werk en bijstand (WWB);

  • b.

   het college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog;

  • c.

   directoraat : de gemeentesecretarissen van de gemeenten Dantumadeel en Dongeradeel

  • d.

   handhavingsbeleidsplan: het door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin de visie en de kaders zijn vastgelegd voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

  • e.

   activiteitenplan : jaarlijks door het college vast te stellen plan waarin de, in opverleg met het directoraat, door de productgroep Sociale Zaken van de gemeente Dantumadeel te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd.

Artikel 2 Activiteitenplan

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een activiteitenplan vast waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • 2.

  Het college zendt eenmaal per jaar aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het gevoerde handhavingsbeleid. Dit verslag sluit aan bij het verslag als bedoeld in artikel 77 van de wet.

Artikel 3 Onderwerpen activiteitenplan

Het activiteitenplan als genoemd in artikel 2, lid 1, besteedt in ieder geval aandacht aan:

 • a.

  De uit het handhavingsbeleidplan voortvloeiende activiteiten voor het opvolgende jaar.

 • b.

  Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • c.

  Het opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Artikel 4 Nadere regels

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 5 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Handhavingverordening gemeente Schiermonnikoog”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van 25 januari 2005,

, L.K. Swart (voorzitter).

, S. T. van der Zwaag (griffier ).