Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiermonnikoog

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelas­ting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiermonnikoog
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van toeristenbelas­ting
CiteertitelVerordening toeristenbe­lasting
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 224

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

09-11-2010

Nieuwsbrief. 2010, 47

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting

 

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2010;

 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet:

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelas ting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  onderkomens: woningen en andere verblijven, niet zijnde mobiele kampeeronderkomens, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere doeleinden;

 • b.

  mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens en soortgelijke onderkomens welke bestemd zijn voor, dan wel gebezigd worden als verblijf voor vakantie en andere doeleinden;

 • c.

  niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet zijnde mobiele kampeeronderkomens, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf voor vakantie en andere doeleinden, doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die doeleinden worden verhuurd dan wel te huur aangeboden;

 • d.

  vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat in hoofdzaak bestemd is voor het gedurende een seizoen of een jaar plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan;

 • e.

  vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere doeleinden;

 • f.

  één dag: de tijdsduur van 6:00 uur tot 21:00 uur.

Artikel 2 Belastbaar feit

Ter zake van het houden van verblijf, al dan niet gevolgd door overnachting, binnen de gemeente in hotels, pensions, onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, op vaste standplaatsen en op vaartuigen tegen vergoeding, in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn ingeschreven, wordt onder de naam toeristenbelasting een directe belasting geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene, die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.

Artikel 4 Vrijstelling

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf door degene, die verblijf houdt in een gemeubileerde woning indien hij ter zake van het verblijf in of het ter beschikking houden van die woning forensenbelasting is verschuldigd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal keren dat verblijf wordt gehouden, alsmede naar het aantal overnachtingen.

Artikel 6 Berekeningswijze van de heffingsgrondslag

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar het aantal malen c.q. etmalen of een gedeelte daarvan, dat een persoon binnen de gemeente heeft overnacht c.q. verblijf heeft gehouden.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de grondslag voor de belasting ingeval van verblijf in vakantie-onderkomens en niet beroepsmatig verhuurde ruimten: (u x v) (y x z).

De betekenis van de symbolen is als volgt:

u: het werkelijk aantal slaapplaatsen.

v: gemiddelde benuttingspercentage: 75%.

y: maximale aantal overnachtingen c.q. etmalen verblijf per belastingjaar bij normaal gebruik: 365.

z: gemiddelde bezettingspercentage van het maximum: 44%.

 • 3.

  Het gemiddelde bezettingspercentage van het maximum voor de forfaitaire heffing van de kampeerboerderijen wordt op 30% gesteld.

Artikel 7 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van artikel 6 berekende aantal.

Artikel 8 Belastingtarief

De belasting bedraagt:

 • 1.

  bij verblijf van één dag of een gedeelte daarvan € 1,39 per persoon.

 • 2.

  bij een daaropvolgend langer verblijf € 1,22 per persoon per overnachting.

Artikel 9 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10 Wijze van heffing

 • a.

  De belasting, bedoeld in artikel 8, lid 2, wordt bij wege van aanslag geheven.

 • b.

  De belasting bedoeld in artikel 8, lid 1, wordt geheven door middel van een nota. Het verschuldigde bedrag wordt in de nota vermeld als toeslag op het tarief van de bootovertocht Lauwersoog - Schiermonnikoog.

Artikel 11 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belastingschuld is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is er belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 12 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de in artikel 10 lid a genoemde belasting worden betaald in drie gelijke termijnbedragen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, de tweede twee maanden later en de derde en laatste weer twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke termijnbedragen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnbedragen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid, is de belastingschuld direct invorderbaar, indien de belastingschuldige niet binnen de gestelde termijnen betaalt.

 • 4.

  In afwijking van het tweede lid, is de belastingschuld direct invorderbaar, indien de verschuldigde bedragen niet kunnen worden afgeschreven.

 • 5.

  De in artikel 10 lid b genoemde belasting moet worden betaald op het moment van uitreiking van de nota.

 • 6.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete zijn de leden 1,2, 3, 4 en 5 van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 7.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 14 Kwijtschelding.

Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 15 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoelt in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders

aangewezen gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d van de Gemeentewet.

Artikel 16 Inwerkingtreding, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting" van 27 oktober 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening toeristenbelasting".

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2010.

 

, voorzitter (L.K. Swart)

 

, griffier (S.T. van der Zwaag)