Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiermonnikoog

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiermonnikoog
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten
CiteertitelVerordening lijkbezor­gingsrechten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

09-11-2010

Nieuwsbrief, 2010, 47

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2010;

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten

Artikel 1

Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 3 Belastingtarief

 • 1.

  Het recht bedraagt voor:

   

  • a.

   het verlenen van het recht tot het begraven in een grafruimte of 

   voor het plaatsen van een urn in de daarvoor 

   aangebrachte muur op de begraafplaats 

   voor een periode van 20 jaar € 1.088,40

 •  

  • b.

   verlenging van het recht op grafruimte of urnennis voor een periode van 10 jaar € 807,00

  • c.

   het begraven van een lijk van een persoon € 660,90

  • d.

   het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in sub c verhoogd met € 497,15. 

    

   Onder buitengewone uren wordt verstaan: uren voor 9.00 uur en na 17.00 uur op werkdagen, op zater- en zondagen en op algemeen christelijke feestdagen 

 • e.

  het plaatsen c.q. bijzetten van een urn in de urnenmuur of in een eigen graf € 52,30

 • f.

  de aanleg van: 

 • een enkele grafkelder € 1.112,15

 • een dubbele grafkelder € 1.636,15

 • g.

  het plaatsen van monumenten, gedenktekenen, staande of liggende zerken of grafstenen, vaste beplantingen of opstallen op graven €107,90

 • h

  het inschrijven en overboeken van graven 

  of urnennissen in een daartoe bestemd register wordt 

  geheven € 19,00

Artikel 4 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten in artikel 3, sub a en b, is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor het recht is verleend/verlengd.

Artikel 5

Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten" van 27 oktober 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van

  inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2010.

 

, voorzitter (L.K. Swart)

 

, griffier (S.T. van der Zwaag)