Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 gemeente Schinnen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening maatschappelijke participatie WWB 2012 gemeente Schinnen
CiteertitelVerordening maatschappelijke participatie WWB 2012 gemeente Schinnen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De werking van deze verordening heeft

terugwerkende kracht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1, onderdeel g
 2. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 2, onderdeel d
 3. Wet werk en bijstand, art. 35, lid 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-201201-01-2012Nieuwe regeling

29-03-2012

Goed Nieuws, 11-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 gemeente Schinnen

De raad van de gemeente Schinnen

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14-02-2012;

Gezien het advies van de gecombineerde Beleids- en Controlecommissie d.d. 13-03-2012;

Gezien het advies van de sociaal maatschappelijke adviesraad d.d. 12-03-2012;

gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel g, artikel 8 lid 2 onderdeel d en artikel 35 lid 5 van de Wet werk en bijstand;

B E S L U I T :

Vast te stellen:

de Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 gemeente Schinnen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de WWB.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van Schinnen.

  • c.

   de raad: de gemeenteraad van Schinnen.

  • d.

   sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteit: een maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteit die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

Artikel 2. Maatschappelijke participatie

Uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie van een ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, komen in aanmerking voor bijstandsverlening op grond van deze verordening. Met maatschappelijke participatie wordt bedoeld dat het oogmerk van bijstandsverlening dient te zijn het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement.

Hoofdstuk 2 Recht op bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1.

  Uitsluitend een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 WWB, met een in aanmerking te nemen inkomen van ten hoogste een inkomen zoals bedoeld in artikel 35 lid 9 WWB, komt in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

 • 2.

  Uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten in verband met ‘maatschappelijke participatie’ zoals bedoeld in artikel 2 komen in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

Artikel 4. Uitvoering

 • 1.

  Het college stelt beleidsregels vast met betrekking tot de uitvoering van deze regeling.

 • 2.

  De beleidsregels bevatten in ieder geval een richtsnoer van de te verstrekken kosten in verband met sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 gemeente Schinnen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d.

De Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de voorzitter

B.H.M. Link