Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Uitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2012
CiteertitelUitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

19-12-2011

Goed Nieuws, 21-12-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2012

Gemeente Schinnen

Uitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2012

september ’11

VASTGESTELD IN DE OPENBARE RAADSVERGADERING D.D. 19-12-2011

Inleiding en uitgangspunten uitvoeringsregels Welzijn 2012.

De uitgangspunten voor de uitvoeringsregels 2012 zijn de volgende:

 • 1.

  De verenigingen die in deze uitvoeringsregels worden genoemd dragen in sterke mate bij aan de handhaving van de leefbaarheid in de kernen die deel uitmaken van de gemeente Schinnen.

 • 2.

  De groepen jeugd en ouderen genieten de hoogste prioriteit.

 • 3.

  In het kader van de kerntakendiscussie en in afwachting van de ontwikkeling van een nieuwe subsidiesystematiek, is besloten in 2012 niet verder op de subsidie te korten.

 • 4.

  Als gevolg van de financiële discussie 2010 wordt in 2012 de afbouw van subsidie aan de kerkgenootschappen en de Dorpsvolière voortgezet in een termijn van drie jaar, met ingang van 2011. Conform raadsbesluit behoort hiertoe tevens de beëindiging van de bijdrage exploitatie Stg. Beheer Schepenbank per 31.12.2013.

 • 5.

  Voor de uitvoering van de stimuleringsmaatregel worden voor zowel jongeren als ouderen in 2012 aparte budgetten gereserveerd.

 • 6.

  Ten behoeve van de post ‘incidentele subsidies’ wordt in 2012 tevens een bedrag gereserveerd.

 • 8.

  Indexering:

  De bedragen opgenomen in de uitvoeringsregels welzijn 2012, zijn verhoogd met een index van 1% ten opzichte van de bedragen in de uitvoeringsregels 2011. Deze indexering is op grond van de algemene subsidieverordening onontkoombaar.

  De index is gebaseerd op de regels opgenomen in de juni circulaire van het Ministerie van BZK en geldt als een van de uitgangspunten voor de bepaling van de cijfermatige deel van de gemeentebegroting 2012.

Ouderenwerk.

Uitvoeringsregels en subsidies 2012.

Uitvoeringsregels Bonden van Ouderen

Subsidieplafond € 25.076,50

Begrotingscodering: 6.620.08 / 6.622.00

Uitgangspunten:

Verenigingsactiviteiten gericht op:

 • 1.

  Ontmoeting, ontspanning en recreatie;

  De subsidie voor de lokale organisaties voor ouderen bedraagt per jaar bij een ledental t/m 75 een subsidie van € 547,50; bij een ledental van meer dan 75 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 136,50 per 25 leden.

 • 2.

  Vorming en belangenbehartiging ouderen;

  Ouderenbonden die extra activiteiten organiseren, specifiek gericht op vorming en belangenbehartiging van en voor ouderen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 547,50 per jaar. Vereniging dienen een activiteitenprogramma in met een geschat aantal activiteiten die binnen dit kader plaats zullen vinden. Het toe te kennen subsidie bedraagt € 273,50 bij 2 tot en met 5 activiteiten en € 547,50 bij 6 en meer activiteiten.

  Verenigingen dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in, waarna verrekening plaats vindt.

 • 3.

  Vitaliteittraining voor ouderen.

  De subsidie voor het Meer Bewegen voor Ouderen heeft betrekking op als zodanig erkende bewegingsactiviteiten die ouderenbonden voor hun leden organiseren. De activiteit vindt plaats onder deskundige leiding en met gebruikmaking van een adequate ruimte en geschikt materiaal. De activiteit vindt minimaal 35 maal per jaar plaats. Per groep van 15 deelnemers in de leeftijd van 55 jaar of ouder ontvangt de ouderenbond een subsidie van € 494,00.

 • 4.

  Activiteiten in het kader van de WMO. Ouderenorganisaties ontvangen jaarlijks een bijdrage van € 350,-- . De organisaties dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in van de ondernomen activiteiten. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

 • 5.

  Ouderenbonden kunnen een subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsmaatregel jongeren en ouderen.

 • 6.

  Er geldt een maximum van 2 verenigingen per kern met een gelijkwaardige doelstelling en gelijkwaardige doelgroep. Het College is bevoegd hiervan af te wijken.

Aantal leden per 31.12.2009

 • 1.

  K.B.O. Mgr. Savelsberg Schinnen: 389 leden.

 • 2.

  Seniorenvereniging Puth: 294 leden.

 • 3.

  Seniorenclub Sweikhuizen: 101 leden.

 • 4.

  Bejaardenvereniging Oirsbeek: 69 leden.

 • 5.

  K.B.O. afd Oirsbeek: 156 leden

 • 6.

  K.B.O. afd Doenrade: 157 leden

 • 7.

  K.B.O. afd. Amstenrade: 259 leden.

Geraamd subsidie 2012:

K.B.O. Mgr. Savelsberg schinnen.

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden:

1.638,00

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 6 groepen

2.964,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------+

Totaal subsidie 2012.

6.047,00

Seniorenvereniging Puth

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

1.092,00

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 5 groepen

2.470,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------+

Totaal subsidie 2012

5.007,00

Seniorenclub Sweikhuizen

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

136,50

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 2 groepen

988,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

---------- +

Totaal subsidie 2012

2.569,50

Bejaardenvereniging Oirsbeek:

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

 

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

5.

WMO-activiteiten

350,--

 

 

 

----------+

Totaal subsidie 2012

897,50

K.B.O. afd Oirsbeek

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

409,50

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 5 groepen

2.470,00

5.

WMO-activiteiten

350,--

 

 

---------- +

Totaal subsidie 2012

4.324,50

K.B.O. afd Doenrade

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

409,50

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 2 groepen

988,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2012

2.842,50

K.B.O. afd Amstenrade

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

955,50

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 2 groepen

988,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2012

3.388,50

Subsidieplafond ouderenbonden 2012:

25.076,50

Vrouwenwerk

Uitvoeringsregels vrouwenorganisaties.

Subsidieplafond € 12.509,50

Begrotingscodering: 6.620.08 / 6.622.00

Activiteiten:

Vrouwenwerk in verenigingsverband.

Wekelijkse bijeenkomsten, activiteiten aanbod, projecten, nevenactiviteiten.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidie voor de lokale organisaties voor vrouwen en bedraagt per jaar bij een ledental t/m 75 een subsidie van € 547,50; bij een ledental van meer dan 75 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 136,50 per 25 leden.

 • 2.

  Vorming en belangenbehartiging:

  Vrouwenorganisaties die extra activiteiten organiseren, specifiek gericht op vorming en belangenbehartiging van en voor ouderen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 547,50 per jaar. Vereniging dienen een activiteitenprogramma in met een geschat aantal activiteiten die binnen dit kader plaats zullen vinden. Het toe te kennen subsidie bedraagt € 273,50 bij 2 tot en met 5 activiteiten en € 547,50 bij 6 en meer activiteiten.

  Verenigingen dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in, waarna verrekening plaats vindt.

 • 3.

  Vitaliteittraining voor ouderen.

  De subsidie voor het Meer Bewegen voor Ouderen heeft betrekking op als zodanig erkende bewegingsactiviteiten die vrouwenbonden voor hun leden organiseren. De activiteit vindt plaats onder deskundige leiding en met gebruikmaking van een adequate ruimte en geschikt materiaal. De activiteit vindt minimaal 35 maal per jaar plaats. Per groep van 15 deelnemers in de leeftijd van 55 jaar of ouder ontvangt de vrouwenbond een subsidie van € 494,00.

 • 4.

  Activiteiten in het kader van de WMO. Vrouwenorganisaties ontvangen jaarlijks een bijdrage van 350,-- . De organisaties dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in van de ondernomen activiteiten. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

 • 5.

  Vrouwenbonden kunnen een subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsmaatregel jongeren en ouderen.

 • 6.

  Vrouwenraad. De subsidie voor de ondersteuning van de Vrouwenraad en de vrouwendag wordt jaarlijks vastgesteld.

Aantal leden per 31 12 2009

 • 1.

  Zij actief Schinnen: 59 leden.

 • 2.

  Vrouwenbeweging LKV Schinnen: 101 leden.

 • 3.

  Vrouwenbond Puth: 36 leden.

 • 4.

  Vrouwenvereniging Sweikhuizen: 111 leden.

 • 5.

  Zij actief afd. Doenrade: 80 leden

 • 6.

  Stichting Vrouwenraad Schinnen: Geen leden.

Geraamd subsidie 2012.

Zij actief Schinnen

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2012:

1.445,00

Vrouwenbeweging LKV Schinnen

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

136,50

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2012:

1.581,50

Vrouwenbond Puth

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2012:

1.445,00

Vrouwenvereniging Sweikhuizen

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

136,50

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2012:

1.581,50

Zij actief afd. Doenrade

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2012:

1.445,00

Stichting Vrouwenraad Schinnen:

1.

Totaal subsidie 2012, inclusief de kosten van de vrouwendag

2.191,50

2.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2012:

2.541,50

Subsidie 2012 vrouwenorganisaties:

10.039,50

Raming 5 groepen Vitaliteittraining voor ouderen:

2.470,00

 

 

----------

 

12.509,50

Jeugd en jongerenwerk.

Uitvoeringsregels 2012

Subsidieplafond € 44.411,60

Begrotingscodering: 6.630.02

Activiteiten

 • -

  Gesloten jeugd- en jongerenwerk: activiteiten doorgaans uitgevoerd met vaste groepen voor jongeren die lid zijn en contributie betalen.

 • -

  Open jeugd- en jongerenwerk: activiteiten uitgevoerd voor groepen jongeren waarbij men geen lid hoeft te zijn en/of contributie dient te betalen.

 • -

  Kindervakantiewerk.

 • -

  Volksfeesten: Sinterklaas, St. Maarten en Koninginnedag (in het geval deze niet door andere organisaties worden georganiseerd).

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidie voor het gesloten jeugd- en jongerenwerk voor de bekostiging van activiteiten voor jeugd en jongeren tot 19 jaar bedraagt per jaar:

  bij een ledental t/m 75: een basissubsidie van € 2.191,50;

  bij een ledental van meer dan 75 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 821,50 per 25 jeugdleden tot 19 jaar;

  Onder ledental wordt verstaan: het totaal aantal jeugd en jongeren die aan gesloten jeugd- en jongerenwerk deelnemen aan activiteiten die onder verantwoordelijkheid van een vereniging of stichting wordt uitgevoerd.

 • 2.

  de subsidie voor open jeugd- en jongerenwerk wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een door de stichting ingediend activiteitenplan. Als basis wordt gehanteerd dat activiteiten die op een dagdeel gedurende een periode van een jaar aaneensluitend worden georganiseerd gesubsidieerd worden met € 547,50.

 • 3.

  Subsidie kindervakantiewerk: Het jaarlijks vast te stellen budget kindervakantiewerk wordt verdeeld onder de lokale instellingen voor jeugd- en jongerenwerk die daartoe een aanvraag hebben ingediend: De bijdrage voor 2012 is € 2.466,00

 • 4.

  Jeugd- en jongerenorganisaties ontvangen een bijdrage a € 100,-- in de kosten die zij maken bij het organiseren en het uitvoeren van de volksfeesten Sinterklaas, St. Maarten of Koninginnedag per kern. De bijdrage is enkel van toepassing in het geval deze niet door andere organisaties worden georganiseerd. De verenigingen vragen de bijdrage apart aan. Dit bedrag is niet geïndexeerd.

 • 5.

  Instellingen voor jeugd- en jongerenwerk kunnen een subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsmaatregel jongeren en ouderen.

Aantal leden per 31 12 2009

1. Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek.

Gesloten jeugd- en jongerenwerk:

 • -

  Jeanne d’Arc: 22 jeugdleden tot 19 jaar.

 • -

  Don Bosco: 23 jeugdleden tot 19 jaar

Open jeugd- en jongerenwerk:

 • -

  O.J. - 13 tot 16 jaar:

 • -

  Zibbith 16 jaar en ouder.

2. Stichting Jongeren Initiatief Schinnen.

 • -

  Gesloten jeugd- en jongerenwerk:

  175 leden tot 19 jaar.

 • -

  Open jeugd- en jongerenwerk:

3. Scouting Schinnen

 • -

  Gesloten jeugd- en jongerenwerk.

  60 leden tot 19 jaar.

  Groepen: Bevers en Welpen, Sherpa’s en Verkenners, Rowans

  Activiteiten: Groepsactiviteiten, kampen, St. Jorisdag, Vieringen.

4. Jeugdclub Sweikhuizen

 • -

  Gesloten jeugd- en jongerenwerk.

  45 leden tot 19 jaar o.b.v. 2011.

5. Jeugdhonk Amstenrade

 • -

  Gesloten jeugd- en jongerenwerk:

  leden tot 19 jaar.

 • -

  Open jeugd- en jongerenwerk:

Geraamd subsidie 2012.

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oirsbeek

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.191,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk:

8.212,50

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

2.466,00

5.

Toevoeging subsidie a.g.v. exploitatiekosten Jeugdhuis Schepenbank

13.538,60

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

26.408,60

 

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

Stichting Jongereninitiatief Schinnen.

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.191,50

2.

Subsidie per 25 leden

3.286,00

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk:

2.190,00

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

2.466,00

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

10.133,50

 

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

Scouting Schinnen.

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.191,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk:

 

 

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

2.191,50

 

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

Jeugdclub Sweikhuizen.

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.191,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk:

 

 

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

2.191,50

 

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

Stichting Meetings en Events Amstenrade

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.191,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk:

1.095,00

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

 

 

 

 

 

----------

Totaal subsidie 2012:

3.286,50

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

Subsidieplafond jeugd- en jongerenwerk 2012:

44.211,60

Raming 2 volksfeesten:

200,00

 

 

----------

 

44.411,60

Fanfares, harmonieën.

Uitvoeringsregels 2012

Subsidieplafond € 20.870,20

Begrotingscodering: 6.540.00.

Activiteiten:

In het algemeen richten de muziekverenigingen zich op het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van Schinnen door middel van het beoefenen van muziek, het opleiden van (jeugd) leden, het verzorgen van optredens en het begeleiden van optochten en stoeten.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidie voor de fanfares, harmonieën incl. drumbands bedraagt per jaar:

  bij een ledental (actieve, musicerende, geüniformeerde leden die deelnemen aan buitenactiviteiten) t/m 50: een basisbedrag van € 3553,50

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden (actieve, musicerende, geüniformeerde leden die deelnemen aan buitenactiviteiten) wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 13,85 per lid.

 • 3.

  Van muziekgezelschappen wordt verwacht dat zij op verzoek een bijdrage leveren aan de door de gemeente georganiseerde evenementen en activiteiten zoals koninginnedag, dodenherdenking, etc.

  De inspanning die instellingen als muziekverenigingen leveren om acte de précence te geven bij evenementen wordt opgenomen in een evenementenkalender.

 • 4.

  Van muziekgezelschappen wordt verwacht: het voeren van een actief jeugdbeleid dat tenminste omvat; activiteiten gericht op de bevordering van deelname aan de lokale HAFA-opleiding voor jeugdleden en acties om meer jeugd te interesseren voor het lidmaatschap van muziekgezelschappen.

 • 5.

  Jeugdafdelingen van hafa’s ontvangen een extra subsidie van € 246,50 . Het betreft jeugdafdelingen, die geen eigen rechtspersoon kennen maar die onder de moederstichting vallen en regelmatig aan buitenactiviteiten deelnemen. De activiteiten die recht geven aan deze extra subsidie zijn dezelfde activiteiten die gelden bij de moederstichting. De jeugdafdeling werkt onder deskundige leiding. Tenminste 90 % van de muzikanten dienen jonger dan 19 jaar te zijn.

 • 6.

  Harmonieën en fanfares met een verzorgingsgebied van meer dan 1 dorp ontvangen een extra bijdrage van € 150,-. Dit bedrag is niet geïndexeerd.

 • 7.

  Muziekgezelschappen kunnen een subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsmaatregel jongeren en ouderen.

Aantal leden per muziekgezelschap per 31 12 2009

1.

Fanfare St. Caecilia Schinnen

79 leden.

 

 

 

2.

Fanfare St. Caecilia Puth

93 leden.

 

 

 

3.

Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek

81 leden.

 

 

 

4.

Fanfare St. Caecilia Doenrade

77 leden.

 

 

 

5.

Harmonie de Nederlanden Amstenrade

62 leden.

Geraamd subsidie 2012.

Fanfare st. Caecilia Schinnen

1.

Basisbedrag:

3.553,50

2.

Bijdrage 29 leden boven basisaantal:

401,65

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012

3.955,15

Fanfare St. Caecilia Puth

1.

Basisbedrag:

3.553,50

2.

Bijdrage 43 leden boven basisaantal:

595,55

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

150,00

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

4.299,05

Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek

1.

Basisbedrag:

3.553,50

2.

Bijdrage 31 leden boven basisaantal:

429,35

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

3.982,85

Fanfare St. Caecilia Doenrade

1.

Basisbedrag:

3.553,50

2.

Bijdrage 27 leden boven basisaantal:

373,95

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

3.927,45

Harmonie de Nederlanden Amstenrade

1.

Basisbedrag:

3553,50

2.

Bijdrage 12 leden boven basisaantal:

166,20

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

3.719,70

Subsidieplafond fanfares, harmonieën 2012 :

19.884,20

Raming 2012 4 jeugdafdelingen (apart aan te vragen):

986,00

 

 

-----------

 

20.870,20

Schutterijen en carnavalsverenigingen.

Uitvoeringsregels 2012 volkscultuur

Subsidieplafond € 14.928,00

Begrotingscodering 6.541.02

Activiteiten:

 • -

  Schutterijen en drumbands:

  Wekelijkse repetitieavonden, openbare optredens, uitwisselingsoptredens, bondsfeesten.

 • -

  Carnavalsverenigingen

  Optochten, carnavalsavonden.

Uitgangspunten schutterijen.

Het subsidie voor de schutterijen incl. drumbands bedraagt per jaar:

 • 1.

  Bij een ledental t/m 50: een subsidie van € 1.678,00

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden(actieve, musicerende, geweerdragende en geüniformeerde leden die deelnemen aan buitenactiviteiten) wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 8,75 per lid.

 • 3.

  Schutterijen kunnen een subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsmaatregel jongeren en ouderen.

 • 4.

  Van schutterijen wordt verwacht dat zij op verzoek een bijdrage leveren aan de door de gemeente georganiseerde evenementen en activiteiten zoals koninginnedag, dodenherdenking, etc.

  De inspanning die instellingen leveren om acte de précence te geven bij evenementen wordt opgenomen in een evenementenkalender.

Uitgangspunten carnavalsverenigingen.

Het subsidie voor carnavalsverenigingen bedraagt per jaar:

 • 1.

  Het subsidie voor de Carnavalsverenigingen de Schinöster, De Sjwenskes, de Pötters, de Pedaalridders (kindercarnaval), C.V. de Parkuule Amstenrade, en de Gezamenlijke Buurtverenigingen Oirsbeek bedraagt per vereniging € 492,50.

 • 2.

  Carnavalsvereniging ontvangen een extra bijdrage van € 137,50 voor de organisatie van jeugdcarnaval.

 • 3.

  De bijdrage in de kosten van de sleutelinname (carnaval) voor de organiserende carnavalsvereniging bedraagt € 295,50.

Aantal leden per Schutterij per 31 12 2009.

1.

Schutterij St. Joseph Sweikhuizen

38 leden.

 

 

 

2.

Schutterij St. Sebastianus Puth

36 leden.

 

 

 

3.

Schutterij St. Lambertus Oirsbeek

66 leden.

 

 

 

4.

Schutterij St. Michael Doenrade

55 leden.

 

 

 

5.

Schutterij St. Gertrudis Amstenrade

77 leden.

 

 

 

6.

Schutterij St. Sebastianus Schinnen

76 leden.

Geraamd subsidie 2012.

Schutterij St. Joseph Sweikhuizen

1.

Basisbedrag:

1.678,00

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

0,00

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

1.678,00

Schutterij St. Sebastianus Puth

1.

Basisbedrag:

1.678,00

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

0,00

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

1.678,00

Schutterij St. Lambertus Oirsbeek

1.

Basisbedrag:

1.678,00

2.

Bijdrage 16 leden boven basisaantal:

140,00

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

1.818,00

Schutterij St. Michael Doenrade

1.

Basisbedrag:

1.678,00

2.

Bijdrage 5 leden boven basisaantal:

43,75

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

1.721,75

Schutterij St. Gertrudis Amstenrade

 

 

1.

Basisbedrag:

1.678,00

2.

Bijdrage 27 leden boven basisaantal:

236,25

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

1.914,25

Schutterij St. Sebastianus Schinnen

 

 

1.

Basisbedrag:

1.678,00

2.

Bijdrage 26 leden boven basisaantal:

227,50

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

1.905,50

Subsidieplafond schutterijen 2012:

10. 715,50

Carnavalsverenigingen.

 • 1.

  C.V. de Schinöster Schinnen.

 • 2.

  C.V. de Pötters Puth.

 • 3.

  C.V. de Sjwenskes Sweikhuizen.

 • 4.

  Comité Gezamenlijke Buurtverenigingen Oirsbeek.

 • 5.

  Wielercomité de Pedaalridders Doenrade.

 • 6.

  C.V. de Parkuule Amstenrade.

Geraamd subsidie 2012.

C.V. de Schinöster Schinnen

1.

Basisbedrag:

492,50

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

492,50

C.V. de Pötters Puth

1.

Basisbedrag:

492,50

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

492,50

C.V. de Sjwenskes Sweikhuizen

1

Basisbedrag:

492,50

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

492,50

Comité Gezamenlijke Buurtverenigingen Oirsbeek

1.

Basisbedrag:

492,50

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

492,50

C.V. de Pedaalridders Doenrade

1.

Basisbedrag:

492,50

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

492,50

C.V. de Parkuule Amstenrade

1.

Basisbedrag;

492,50

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

492,50

Subsidieplafond carnavalsverenigingen 2012:

2.955,00

Geraamd subsidie sleutelinname

295,50

Geraamd subsidie 6 jeugdcarnaval (apart aan te vragen)

 

 

Inclusief de Stg. Cultact (alleen jeugdcarnaval)

962,50

 

 

-----------

 

4.215,50

Koren en toneelverenigingen

Uitvoeringsregels 2012 amateuristische kunstbeoefening

Subsidieplafond € 11.092,50

Begrotingscodering: 6.540.00

Activiteiten:

Wekelijkse repetitieavonden, openbare optredens, uitwisselingsconcerten,

nevenactiviteiten.

Uitgangspunten zangkoren:

Het subsidie voor de zangkoren bedraagt per jaar:

 • 1.

  Bij een ledental t/m 50: een subsidie van € 739,50;

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 246,50 per 25 leden;

 • 3.

  Jeugdafdelingen van zangkoren ontvangen een extra subsidie van € 246,50. Het betreft jeugdafdelingen, die geen eigen rechtspersoon kennen maar die onder de moederstichting vallen en regelmatig aan buitenactiviteiten deelnemen. De activiteiten die recht geven aan deze extra subsidie zijn dezelfde activiteiten die gelden bij de moederstichting. De jeugdafdeling werkt onder deskundige leiding. Tenminste 90 % van de zangers dienen jonger dan 19 jaar te zijn.

 • 4.

  Jeugdkoren met een eigen rechtspositie ontvangen een extra subsidie van €246,50. Tenminste 90% van de zangers dienen jongeren tot 19 jaar te zijn.

 • 5.

  Zangkoren kunnen een subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsmaatregel jongeren en ouderen.

Uitgangspunten Toneelverenigingen:

De subsidie voor de toneelverenigingen bedraagt per jaar

 • 1.

  Bij een ledental t/m 50: een subsidie van € 739,50;

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 246,50 per 25 leden;

 • 3.

  Jeugdafdelingen van toneelverenigingen ontvangen een extra subsidie van € 246,50 . Het betreft jeugdafdelingen, die geen eigen rechtspersoon kennen maar die onder de moederstichting vallen en regelmatig aan buitenactiviteiten deelnemen. De activiteiten die recht geven aan deze extra subsidie zijn dezelfde activiteiten die gelden bij de moederstichting. De jeugdafdeling werkt onder deskundige leiding. Tenminste 90 % van de spelers dienen jonger dan 19 jaar te zijn.

 • 4.

  Jeugdtoneelverenigingen met een eigen rechtspositie ontvangen een extra subsidie van € 246,50.

 • 5.

  Toneelverenigingen kunnen een subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsmaatregel jongeren en ouderen.

Aantal leden per Koor per 31 12 2008.

 • 1.

  St. Dionysiuskoor Schinnen. 52 leden.

 • 2.

  Mannenkoor Sweikhuizen 75 leden.

 • 3.

  Gemengd Zangkoor St. Lambertus Oirsbeek 41 leden.

 • 4.

  Zangkoor Cresendo Doenrade 81 leden.

 • 5.

  St. Gertrudiskoor Amstenrade 20 leden.

 • 6.

  Kinderkoor de Schwerbelkes Oirsbeek 23 leden.

 • 7.

  Chantez Oirsbeek 30 leden.

 • 8.

  Jongerenkoor Jekaes Schinnen/Per Cantare 47 leden.

 • 9.

  Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Puth 20 leden.

Geraamd subsidie 2012.

St. Dionysiuskoor Schinnen.

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

739,50

Mannenkoor Sweikhuizen

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

246,50

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012

986,00

Gemengd Zangkoor St. Lambertus Oirsbeek

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

739,50

Zangkoor Cresendo Doenrade

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

246,50

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012

986,00

St. Gertrusiskoor Amstenrade

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

739,50

Kinderkoor de Schwerbelkes Oirsbeek

 

 

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

3.

Jeugdkoor:

246,50

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012

986,00

Chantez Oirsbeek

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

739,50

Jongerenkoor Per Cantare Schinnen

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

739,50

Kerkelijk zangkoor St Caecilia Puth

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

739,50

Subsidieplafond koren 2012:

7.395,00

Geraamd subsidie 2 jeugdafdelingen (apart aan te vragen)

493,00

 

 

----------

 

7.888,00

Aantal leden per Toneelvereniging per 31 12 2009.

1.

Toneelvereniging st. Joseph Schinnen

9 leden.

 

 

 

2.

Toneelvereniging Voor ’t Voetlicht Puth

47 leden.

 

 

 

3.

Toneelvereniging Ongeros Amstenrade

33 leden.

 

 

 

4.

Theatergroep de Golf Schinnen.

21 leden.

Geraamd subsidie 2012.

Toneelvereniging St. Joseph Schinnen

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

739,50

Toneelvereniging Voor ’t Voetlicht Puth

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

739,50

Toneelvereniging Ongeros Amstenrade

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

739,50

Theatergroep de Golf Schinnen

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012:

739,50

Subsidieplafond toneelverenigingen 2012:

2.958,00

Geraamd subsidie 1 jeugdafdeling:

246,50

 

 

----------

 

3.204,50

Sport

Uitvoeringsregels 2012

Subsidieplafond € 40.868,20

Begrotingscodering 6.530.08

Activiteiten:

Wekelijks trainingen verzorgen, deelname aan competitie en diverse nevenactiviteiten zoals b.v. kampen, toernooien. Deze activiteiten worden geleid door deskundige leiding.

Uitgangspunten:

 • 1.

  Sportverenigingen ontvangen jaarlijks een subsidie per jeugdlid tot 19 jaar van € 19,80.

 • 2.

  Vitaliteittraining voor ouderen.

Het subsidie voor het Meer Bewegen voor Ouderen heeft betrekking op als zodanig erkende bewegingsactiviteiten die sportverenigingen voor hun leden organiseren. De activiteit vindt plaats onder deskundige leiding en met gebruikmaking van een adequate ruimte en geschikt materiaal. De activiteit vindt minimaal 35 maal per jaar plaats. Per groep van 15 deelnemers in de leeftijd van 55 jaar of ouder ontvangt de vereniging een subsidie van € 494,00.

 • 3.

  Extra kosten die voortvloeien uit met name de bekostiging en deelname wedstrijden, extra trainingen, intensiever gebruik van accommodatie en ( ten dele speciale) materialen door de leden die behoren tot de selectie die deelneemt aan de activiteiten Judo en turnen (exclusief voor S.V.O.) € 44,50 per deelnemer.

 • 4.

  Sportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsmaatregel jongeren en ouderen.

Sportverenigingen per 31 12 2009.

1. Taekwando Kwan Hwarang.

Tak van sport:

taekwando

 

 

 

 

2. V.V. Amstenrade.

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in

 

 

competitieverband

 

 

toernooien.

3. R.K.V.V. Adveo

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in

 

 

competitieverband

 

 

toernooien.

4. R.K.V.V. Doenrade

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in

 

 

competitieverband

 

 

toernooien.

5. S.V. Schinnen

Takken van sport:

 

training en (zaal)voetballen in

 

 

competitieverband

6. V.V. Puth.

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in

 

 

competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

7. LTC Amstenrade Treffers

 

Takken van sport:

training en (zaal)tennis in

 

 

competitieverband.

 

 

recreatietennis

 

 

toernooien.

 

 

 

8. Tennisclub Oirsbeek

 

Takken van sport:

training en (zaal)tennis in

 

 

competitieverband.

 

 

recreatietennis

 

 

toernooien.

 

 

 

9. L.T.C. Rakets Schinnen.

 

Takken van sport:

training en (zaal)tennis in

 

 

competitieverband.

 

 

recreatietennis

 

 

toernooien.

 

 

 

10. Handbalvereniging Zwart-Wit

 

Takken van sport:

training en zaalhandbal in

 

 

competitieverband.

 

 

toernooien.

 

 

 

11. Badmintonvereniging OSA

 

Takken van sport:

training en zaalbadminton in

 

 

competitieverband.

 

 

toernooien.

 

 

 

 

 

 

12. Omniver Amstenrade Sport.

 

Takken van sport:

damestrimmen

 

 

badminton

 

 

stepaerobic

 

 

fat burner and body

 

 

volleybal gemengd

 

 

thai Bo

 

 

fun Aerobic

 

 

keep-fit-training

 

 

kleuters

 

 

klassiek ballet 1

 

 

klassiek ballet 2

 

 

jazzdance dames

 

 

zaalhockey heren

 

 

callenatics

 

 

volleybal dames

 

 

fitness heren

 

 

jazz dance jeugd

 

 

M.B.v.O groepen (Galmproject)

 

 

 

13. SVO.

 

Takken van sport:

judo

 

 

kleuterjudo

 

 

recreatief judo

 

 

selectie judo

 

 

turnen

 

 

turnen recreatief

 

 

turnen selectie

 

 

turnen kleuters

 

 

conditie/damesfit

 

 

jazz/aerobics

 

 

trampoline

 

 

ouder/kindsport

 

 

M.B.v.O. groepen (galmproject)

 

 

Scalagroepen (Galmproject)

 

 

 

14.Rijvereniging Ons Genoegen

Geraamd subsidie 2012.

Taekwando Kwan Hwarang.

11 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2012:

217,80

V.V. Amstenrade

Jeugdleden tot 19 jaar: (geen ledenlijst ontvangen)

 

 

Totaal subsidie 2012:

5.459,00

R.K.V.V. Adveo.

129 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2012:

2.554,20

R.K.V.V. Doenrade.

74 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2012:

1.465,20

S.V. Schinnen.

 

 

47 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2012

930.60

V.V. Puth

62 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2012

1.227,60

L.T.C. Amstenrade Treffers

16 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2012

316,80

Tennisclub Oirsbeek.

150 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2012

2.970,00

L.T.C. Rakets Schinnen.

71 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2012

1.405,80

Handbalvereniging Zwart Wit.

122 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2012

2.415,60

Badmintonvereniging OSA.

32 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2012

633,60

Omnivereniging Amstenrade Sport.

1.

214 Jeugdleden tot 19 jaar:

4.237,20

2.

Galmproject: 1 groep:

494,00

 

 

 

-------- +

Totaal subsidie 2012:

4.731,20

SVO.

1.

466 Jeugdleden tot 19 jaar

9.226,80

2.

Bijdrage intensiever training t.b.v. competitie

2.670,00

 

60 deelnemers x € 49,00 (*)

 

 

3.

Galm/Scalaproject:9 groepen

4.446,00

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2012

16.342,80

 

(*) Extra kosten vloeien voort uit met name de bekostiging en deelname wedstrijden, extra trainingen, intensiever gebruik van accommodatie en ( ten dele speciale) materialen door de leden die behoren tot de selectie die deelneemt aan de activiteiten Judo en turnen.

Rijvereniging Ons Genoegen.

10 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2012

198,00

Subsidieplafond sportverenigingen 2012:

40.868,20

Overige subsidies

Uitvoeringsregels 2012

Subsidieplafond € 15.462,50

Begrotingscodering: 6.511.01, 6.511.02, 6.530.08, 6.540.00, 6.541.03, 6.560.02, 6.580.06, 6.620.01, 6.620.08,

Activiteiten:

Hieronder vallen alle overige instellingen (verenigingen) die activiteiten organiseren voor inwoners van Schinnen en waarvan de gemeente het bestaan en functioneren waardeert.

De overige uitvoeringsregels voorzien niet in de subsidiëring van deze instellingen.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidies voor de overige instellingen worden jaarlijks per instelling vastgesteld. Deze subsidies worden opgenomen op een aparte lijst.

 • 2.

  Instellingen kunnen een subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsmaatregel jongeren en ouderen.

Vereniging:

 • 1.

  Vereniging Historie Schinnen.

 • 2.

  Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade.

 • 3.

  Stichting Kreatief.

4. I.V.N. Schinnen Afd Schinnen.

 • 5.

  Centraal Oranjecomité Schinnen

 • 6.

  Gilde Sittard.

 • 7.

  Culturele Vereniging Oirsbeek.

 • 8.

  Kerkgenootschappen.

 • 9.

  Peter Rusmanloop.

 • 10.

  Dorpsvolière

 • 11.

  Grotcomité Oirsbeek

 • 12.

  Volksuniversiteit

 • 13.

  Hengelsportvereniging Ons Genoegen

 • 14.

  Vliegerclub Oirsbeek

 • 15.

  Stichting Genealogiek Sjenne

Geraamd subsidie 2012.

Vereniging Historie Schinnen

Vast bedrag

2.959,00

Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade

Vast bedrag

153,00

Stichting Kreatief

Vast bedrag

1.184,00

I.V.N. Schinnen Afd Schinnen

Vast bedrag

1.628,00

Centraal Oranjecomité

Vast bedrag

3.287,50

Gilde Sittard

Vast bedrag

562,00

Culturele Vereniging Oirsbeek

Vast bedrag

153,00

Kerkgenootschappen

Vast bedrag 2011 (1e korting)

6.673,50

Bezuiniging: afbouw in 3 jaren 2012 (2e korting)

3.336,75

 

 

-------- -

Totaal subsidie 2012 (incl. 1% index)

3.370,10

Jeugdloop Peter Rusman

Vast bedrag

284,50

Dorpsvolière

Vast bedrag 2011 (1e korting)

479,50

Bezuiniging: afbouw in 3 jaren 2012 (2e korting):

239.75

 

 

------ -

Totaal subsidie 2012: (incl. 1% index)

 

242,10

Grotcomité Oirsbeek

Vast bedrag

99,00

Volksuniversiteit

Vast bedrag

562,00

Hengelsportvereniging Ons Genoegen

Vast bedrag

379,00

Vliegerclub Oirsbeek

Vast bedrag

138,00

Stichting Genealogiek Sjenne

Vast bedrag

461,00

Subsidieplafond overig 2012:

15.462,50

Bijlage 1. Subsidieplafond uitvoeringsregels Welzijn 2011 – geraamd subsidieplafond 2012.

 

2011

2012

 

 

 

Subsidieplafond ouderenwerk (incl. Wmo-bijdrage):

€ 27.477,00

€ 25.076,50

 

 

 

Subsidieplafond vrouwenwerk (incl. Wmo-bijdrage):

€ 12.134,00

€ 12.509,50

 

 

 

Subsidieplafond jeugd- en jongerenwerk:

€ 43.292,10

€ 44.411,60

* Incl. subsidie beheersstichting; nu overgeheveld naar jeugd- en jongerenwerk Oirsbeek

 

 

 

 

 

Subsidieplafond fanfares, harmonieën:

€ 20.445,00

€ 20.870,20

 

 

 

Subsidieplafond schutterijen en carnavalsverenigingen:

€ 14.945,55

€ 14.928,00

 

 

 

Subsidieplafond koren en toneelverenigingen:

€ 11.171,10

€ 11.092,50

 

 

 

Subsidieplafond sport incl. Galm/Scala:

€ 41.787,16

€ 40.868,20

 

 

 

Subsidieplafond overige subsidies:

€ 22.053,10

€ 15.462,20

 

 

 

 

---------- +

--------- +

Subsidieplafond op basis van geraamde subsidie:

€ 193.305,00

€ 185.218,70

Financiële toelichting:

Het subsidieplafond 2012 is gedaald van € 193.305,00 in 2011 naar € 185.218,70 in 2012.

Het verschil bedraagt € 8.086,30 en is te verklaren uit :

Daling:

-

Continuering afbouw subsidies 2e jaar

 

 

 

(kerkgenootschappen/dorpsvolière)

3.612,20

-

Saldo afname ledenaantallen.

6.222,80

 

 

 

-----------

 

 

9.835,00

Stijging:

-

Indexering

1.748,70

 

 

 

----------

 

 

8.086,30

In 2012 wordt additioneel meegenomen 2 x € 5 .000,-- als budget Stimuleringsmaatregel jongeren en ouderen. Volgnummers 6.620.08 € 5.000,-- ouderen en 6.630.02 € 5.000,-- jongeren.

Voor incidentele subsidies wordt € 2.500,00 meegenomen, volgnummer 6.62008. Uitvoeringsregels Zorg

Uitvoeringsregels zorginstellingen 2012

Subsidieplafond € 15.762,00

Begrotingscodering: 6.714.01, 6.714.03, 6.622.00.

Activiteiten:

Hieronder vallen gemeentelijke adviesorganen en samenwerkingsverbanden gericht op belangenbehartiging en uitvoering van activiteiten en projecten gericht op ouderen in algemene zin. Hieronder vallen ook verenigingen en instellingen behorende tot de patiënten- en cliëntenorganisaties.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidies voor de zorginstellingen worden jaarlijks per instelling vastgesteld. Deze subsidies worden opgenomen op een aparte lijst.

 • 2.

  Indexering:

De bedragen opgenomen in de uitvoeringsregels zorg 2012, zijn verhoogd met een index van 1% ten opzichte van de bedragen in de uitvoeringsregels 2011. Deze indexering is op grond van de algemene subsidieverordening onontkoombaar.

De index is gebaseerd op de regels opgenomen in de juni circulaire van het Ministerie van BZK en geldt als een van de uitgangspunten voor de bepaling van de cijfermatige deel van de gemeentebegroting 2012.

3.Activiteiten in het kader van de WMO. De Zonnebloemafdelingen en Welfare Oirsbeek ontvangen jaarlijks een bijdrage van 350,-- . De organisaties dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in van de ondernomen activiteiten. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

Vereniging:

 • 1.

  Stichting Slachtofferhulp

 • 2.

  Stichting Platform Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid

 • 3.

  Seniorenraad Schinnen

 • 4.

  Vereniging voor Bechterewpatiënten

 • 5.

  EHBO-vereniging Schinnen

 • 6.

  Samen Verder

 • 7.

  Zonnebloem afd. Amstenrade

 • 8.

  Zonnebloem afd. Schinnen

 • 9.

  Zonnebloem afd. Oirsbeek

 • 10.

  Welfare Oirsbeek

 • 11.

  Alzheimer Café Amstenrade

Geraamd subsidie 2012.

Stichting Slachtofferhulp

Vast bedrag

3.560,00

Stichting Platform Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid

Vast bedrag

1.662,00

Seniorenraad Schinnen (incl. ondersteuning projecten/dag van de ouderen)

 

 

1. Vast bedrag

1.515,00

2. Ondersteuning projecten

1.837,00

3. Dag v.d. ouderen

267,50

 

 

-----------

 

3.619,50

Vereniging voor Bechterewpatiënten

Vast bedrag

50,50

EHBO-vereniging Schinnen

Vast bedrag

324,00

Samen Verder

Vast bedrag

107,50

Zonnebloem afd. Amstenrade

Vast bedrag

997,50

Wmo-bijdrage

350,--

 

-----------

Subsidie 2012

1.347,50

Zonnebloem afd. Schinnen

Vast bedrag

997,50

Wmo-bijdrage

350,--

 

----------

Subsidie 2012

1.347,50

Zonnebloem afd. Oirsbeek

 

 

Vast bedrag

997,50

Wmo-bijdrage

350,--

 

----------

Subsidie 2012

1.347,50

Welfare Oirsbeek

 

 

Vast bedrag

997,50

Wmo-bijdrage

350,--

 

----------

Subsidie 2012

1.347,50

Alzheimer Café Amstenrade

1.048,50

Vast bedrag

 

 

Subsidieplafond zorginstellingen 2012:

15.762,00

Bijlage 2. Subsidieplafond uitvoeringsregels Zorg 2012.

 

 

2011

 

2012

 

 

 

 

 

Subsidieplafond zorginstellingen:

15.620,90

15.762,00

Financiële toelichting:

Het subsidieplafond 2012 is gestegen van € 15.620,90 in 2011 naar € 15.762,00

in 2012. Het verschil bedraagt derhalve € 141,10 en komt voort uit de toegepaste indexering.

Stimulering buurten

Stimuleringsregel buurten 2012

Subsidieplafond € 2.559,50

Begrotingscodering: 6.58010.

Activiteiten:

Buurtverenigingen ontvangen in 2012 een bijdrage in de kosten die zij maken bij het organiseren van activiteiten in de eigen buurt. De activiteiten dragen bij aan leefbaarheid en ontmoeting (in de geest van prestatieveld 1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Uitgangspunten:

 • 1.

  Buurtverenigingen ontvangen jaarlijks een bijdrage van € 76,50.

 • 2.

  Daarnaast komen potentiële buurtverenigingen in aanmerking voor een bijdrage van € 100,00 in de kosten die zij maken bij de oprichting van een vereniging (opmaken verenigingsakte). Potentiële buurtverenigingen worden hiervan hernieuwd in kennis gesteld.

 • 3.

  Indexering:

  De bedragen opgenomen in de regeling buurten 2012, zijn verhoogd met een index van 1% ten opzichte van de bedragen in de uitvoeringsregels 2011. Deze indexering is op grond van de algemene subsidieverordening onontkoombaar.

  De index is gebaseerd op de regels opgenomen in de juni circulaire van het Ministerie van BZK en geldt als een van de uitgangspunten voor de bepaling van de cijfermatige deel van de gemeentebegroting 2012.

Vereniging:

 • 1.

  Buurtvereniging Centraal Austroa -Amstenrade

 • 2.

  Buurtvereniging Hauverwaegs –Sweikhuizen

 • 3.

  Buurtvereniging Hulterweg –Oirsbeek

 • 4.

  Buurtvereniging Berkevogel –Puth

 • 5.

  Buurtvereniging De Gyselaars –Amstenrade

 • 6.

  Buurtvereniging Bovenste Puth –Puth

 • 7.

  Buurtvereniging Oppeven II –Oirsbeek

 • 8.

  Buurtvereniging Gracht –Oirsbeek

 • 9.

  Buurtvereniging Heisterbrug –Schinnen

 • 10.

  Buurtvereniging Breinder – Schinnen

 • 11.

  Buurtvereniging Oirsbeek 1949 - Oirsbeek

 • 12.

  Buurtvereniging Onger oet et Dorp - Puth

 • 13.

  Buurtvereniging Veldjmuus - Schinnen

 • 14.

  Buurtvereniging Hegge – Schinnen

 • 15.

  Buurtvereniging Blauw Sjtein - Sweikhuizen

Buurtvereniging Centraal Austroa

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Hauverwaegs

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Hulterweg

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Berkevogel

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging De Gyselaars

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Bovenste Puth

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Oppeven II

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Gracht

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Heisterbrug

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Breinder

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Oirsbeek 1949

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Onger oet et Dörp

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Veldjmuus

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Hegge

Vast bedrag

76,50

Buurtvereniging Blauw Sjtein

Vast bedrag

76,50

Subsidie buurten 2012:

1.147,50

Geraamde kosten nieuwe buurten (8):

612,00

Geraamde kosten opmaken akte (8):

800,00

 

 

----------

 

2.559,50