Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)
 2. wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201015-01-2015Nieuwe regeling

17-12-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2009;

gehoord het advies van de Beleidscommissie d.d. 30 november 2009;

gelet op de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en op de wet

bescherming persoonsgegevens (WBP);

besluit

tot vaststelling van

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de Wet GBA : de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening GBA : de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  GBA : de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  verantwoordelijke : het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  beheerder : een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • f.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;

 • g.

  ingeschrevene : degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen;

 • h.

  afnemer: bestuurorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • i.

  derde: elk andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

 • j.

  geregistreerde: degene die geen ingeschrevene is in de gemeente en over wie gegevens in de basisregistratie personen van de gemeente Schinnen zijn opgenomen;

 • k.

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het College van Burgemeester en Wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de desbetreffende basisadministratie.

Artikel 2
 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5, 6 en 7, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de Wet GBA kunnen voldoen.

 • 2.

  In bijlage 1 bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoelde afnemers aangewezen.

Artikel 3 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder e.

 • 2.

  Bewerker van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder f.

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a)

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b)

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c)

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie;

Artikel 4 GBA

De GBA heeft tot doel:

 • 1.

  Informatie te leveren aan de (gegevens)beheerder en aan de door de beheerder GBA aangewezen medewerkers werkzaam op de afdeling Publiek ten behoeve van de vervulling van hun taken;

 • 2.

  De binnengemeentelijke afnemers, genoemd in bijlage 1, te voorzien van persoonsgegevens, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taken.

 • 3.

  De derden, genoemd in bijlage 2, te voorzien van persoonsgegevens, in die gevallen bedoeld in deze verordening. In de bijlage 2 genoemde gegevens worden op verzoek verstrekt ten behoeve van een gerechtvaardigd, zijnde niet-commercieel belang. Bij verstrekking van persoonsgegevens van natuurlijke personen moet vooraf uitdrukkelijk toestemming zijn verkregen van de ingeschrevene.

 • 4.

  Aan ingeschrevenen over hen betreffende gegevens te informeren;

 • 5.

  Informatie te leveren ten behoeve van wetenschappelijke onderzoeken.

Artikel 5 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de verantwoordelijken van andere binnengemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  Het betreft verstrekkingen aan de in bijlage 1 opgenomen binnengemeentelijke afnemers ten behoeve van de aan hen opgedragen taken.

 • 3.

  De persoonsgegevens worden uit de GBA direct aangeleverd aan het Data Distributie Systeem (D.D.S.). Deze persoonsgegevens worden ten dienste van de binnengemeentelijke afnemers aangeboden voor het uitoefenen van wettelijke c.q. publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 • a)

  de (persoonsgegevens)beheerder;

 • b)

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de sector Publiek, welke zijn uitgewerkt in artikel 3 van deze verordening en in artikel 3 van de Beheerregeling GBA;

 • c)

  tijdelijke (uitzend) krachten en stagiaires werkzaam onder toezicht van de afdeling Publiek;

 • d)

  de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • e)

  de in bijlage 1 van de verordening aangewezen binnengemeentelijke afnemers met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet GBA, ten behoeve van de aan hen opgedragen taken.

Artikel 7 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt.

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in de bijlage 1 bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (ad-hoc) de in die tabel aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 8 Vrije derden en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in de bijlage 2 bij deze verordening aangegeven vrije derden gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9 Terugmeldplicht.

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  De binnengemeentelijke afnemers zijn aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn.

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnen-gemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

 • 4.

  De procedure is apart beschreven en als bijlage toegevoegd aan het Handboek Informatiebeveiliging gemeente Schinnen.

Artikel 10 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de noodzakelijke maatregelen, zoals vastgesteld op grond van het Handboek Informatiebeveiliging gemeente Schinnen.

Artikel 11 Protocollering / verstrekking gegevens aan de burger/ geheimhouding

De privacyprocedures zoals beschreven in de Wet GBA, artikelen 103 en 110, gelden ook voor gebruik door de binnengemeentelijke afnemers. Via andere geautomatiseerde toepassingen worden de verstrekkingen aan de binnengemeentelijke afnemers bijgehouden en kunnen herleid worden. De binnengemeentelijke afnemer dient zelf bij te houden waarvoor, aan wie en welke persoonsgegevens zijn verstrekt.

Een burger kan niet rechtstreeks om inzage vragen bij de beheerder van andere geautomatiseerde toepassingen. Indien een burger inzage wil in de gegevens die in het afgelopen jaar vanuit andere geautomatiseerde toepassingen over hem verstrekt zijn aan interne afnemers, moet hij die gegevens opvragen bij de afdeling Publiek van de gemeente van inschrijving.

Indien er sprake is van geheimhouding zal dit gerespecteerd moeten worden en met de omgang van deze gegevens overeenkomstig de wet GBA moeten worden gehandeld.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  De verordening voor de gemeentelijke basisadministratie van 11 juli 2002 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij de beheerder voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 5.

  Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de bevoegdheid om de in de verordening genoemde bijlagen 1 en 2 te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 17 december 2009.

De griffier

W.A.J.M. Huisinga

De voorzitter

B.H.M. Link