Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Regeling verstrekking bedrijfsfitness

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling verstrekking bedrijfsfitness
CiteertitelRegeling verstrekking “Regeling bedrijfsfitness Gemeente Schinnen 2011”.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2011Onbekend

29-03-2011

Onbekend

16-07-13

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling verstrekking bedrijfsfitness

 

 

Regeling verstrekking bedrijfsfitness

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Medewerker:De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a CAR.

 • b

  Bedrijfsfitness:

  • -

   De fitness en groepslessen van medewerkers die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die onder deskundig toezicht plaatsvindt, en

  • -

   waaraan minimaal 90% van de medewerkers of 90% van de medewerkers met dezelfde arbeidsplaats (niet zijnde de woning van een medewerker) kan deelnemen, en

  • -

   die voor 90% van de medewerkers of 90% van de medewerkers met een vaste arbeidsplaats op de werkplek of op een door de werkgever aangewezen vaste locatie (niet zijnde de woning van een medewerker) plaatsvindt.

Artikel 2 Voorwaarden

De regeling heeft betrekking op de door gemeente Schinnen geselecteerde sportscholen/fitnesscentra. Dit zijn Sport Sociëteit Reuvers te Heerlen en Sport Sociëteit Reuvers te Munstergeleen.

De medewerker mag een onbeperkt aantal uur per week gebruik maken van de bedrijfsfitness.

Artikel 3 Financiering

De medewerker ontvangt een korting bij gebruikmaking van de faciliteiten van de sportschool/het fitnesscentrum in het kader van deze regeling, mits voldaan wordt aan de voorwaarde in artikel 2 van deze regeling.

De medewerker kan in het kader van de cafetariaregeling de abonnementskosten uitruilen tegen een van de bronnen die zijn opgenomen in voornoemde regeling.

Vervolgens overlegt de medewerker het bewijs van het abonnement aan de salarisadministratie van de gemeente Schinnen.

Artikel 4 Procedure

De medewerker overhandigt een bewijs aan de sportschool/het fitnesscentrum, dat aantoont dat hij werkzaam is voor gemeente Schinnen en betaalt het gereduceerde tarief voor het abonnement.

De medewerker maakt bij de afdeling personeelszaken kenbaar dat hij deel wil nemen aan de regeling verstrekking bedrijfsfitness. Dit verzoek kan ieder moment ingediend worden.

De gemeente Schinnen draagt er zorg voor dat de medewerker onder begeleiding kan fitnessen en informeert de medewerker hierover.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

De Gemeente Schinnen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder begrepen letselschade, die de medewerker heeft opgelopen tijdens het uitoefenen van de fitness en groepstraining in het kader van de regeling Bedrijfsfitness gemeente Schinnen.

Artikel 6 Voorbehoud fiscale wijzigingen

De Gemeente Schinnen behoudt zich het recht voor om in verband met fiscale wijzigingen, de bedragen zoals overeengekomen met een medewerker en de bedragen zoals zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling te verlagen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het College een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling bedrijfsfitness Gemeente Schinnen 2011”.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

Aandachtspunten bij deze regeling

In het kader van de Werkkostenregeling worden de voorwaarden onder het kopje begripsomschrijving “Bedrijfsfitness” losgelaten. De werkgever mag beleid ontwikkelen waarbij de verplichting dat er een sportschool aangewezen wordt door de werkgever, wordt losgelaten. Medewerkers krijgen daardoor de mogelijkheid om in hun eigen woonplaats een abonnement op een fitnessbedrijf af te sluiten.

De Werkkostenregeling treedt met ingang van 1 januari 2011 in werking, waarbij een overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2014 gehanteerd wordt.

In deze nieuwe situatie wordt ook geen onderscheid meer gemaakt tussen verstrekking en vergoeding van een fitnessabonnement. Er wordt gekeken naar de kosten en of deze fiscaal onbelast vergoed worden.

Wij adviseren om deze regeling op te nemen in het totale pakket van de cafetariaregeling, waarbij de mogelijkheid bestaat om doelen en bronnen op te nemen die in aanmerking komen voor uitruil van arbeidsvoorwaarden.