Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Bedrijfshulpverlening en EHBO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBedrijfshulpverlening en EHBO
CiteertitelRegeling Bedrijfshulpverlening en EHBO gemeente Schinnen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2010Onbekend

20-04-2010

Onbekend

agendanr. 200

Tekst van de regeling

Intitulé

Bedrijfshulpverlening en EHBO

 

 

Bedrijfshulpverlening en EHBO

Bedrijfshulpverlening en EHBO

.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1

  Medewerker: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, alsmede de personen die anderszins in dienst van de Gemeente Schinnen werkzaamheden verrichten.

 • 2

  Bedrijfshulpverlening (BHV): De zorg van de werkgever om de nodige, op de specifieke situatie van de organisatie afgestemde maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp (bij ongevallen), brandbestrijding en evacuatie van medewerkers.

 • 3

  Bedrijfshulpverlener: De medewerker die door Het College van B&W is aangesteld tot het verrichten van taken in het kader van BHV als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet. De medewerker verleent in of rond de gebouwen de volgende taken:

  • -

   het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

  • -

   het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen;

  • -

   het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers en andere personen in de gemeentelijke gebouwen;

  • -

   het alarmeren van en samenwerken met de regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

 • 4

  Bedrijfshulpverleningstaken: De taken zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • 5

  Hoofd bedrijfshulpverlening (BHV): Een bedrijfshulpverlener die door het college van B&W is aangewezen om, tijdens operationele inzet in ploegverband, leiding te geven aan andere bedrijfshulpverleners c.q. een medewerker die op grond van zijn functie deze taken verricht.

 • 6

  EHBO: Eerste hulp bij ongelukken.

 • 7

  Bedrijfshulpverleningscursus (BHV-cursus): Een speciaal voor de bedrijfshulpverlening samengestelde cursus waarmee de als BHV’er aangewezen medewerker kennis en vaardigheden opdoet, teneinde de hem of haar toebedeelde bedrijfshulpverleningstaken naar behoren te kunnen vervullen.

 • 8

  Bedrijfshulpverleningsherhalingscursus en –training: Jaarlijks terugkerende bijeenkomsten waarmee het peil van de opgedane kennis en vaardigheden op een verantwoord niveau wordt gehouden en eventueel wordt verhoogd.

 • 9

  Bedrijfshulpverleningsvergoeding: Een bruto bedrag voor het naar behoren uitvoeren van bedrijfshulpverleningstaken.

 • 10

  AED: Mobiele defibrilator. Een apparaat bedoeld om het hart bij hartfalen weer op gang te krijgen.

 • 11

  Cursus AED: Een speciale cursus waarbij een hulpverlener wordt bijgebracht om een hart na een hartstilstand snel en vakkundig weer op gang te brengen met behulp van een AED.

 • 12

  Vergoedingenlijst bedrijfshulpverlening Gemeente Schinnen: lijst van vergoedingen voor deelname aan bedrijfshulpverlening, jubilea etc. De vergoedingen worden geïndexeerd conform de CAO salarisverhogingen. ( bijlage 1)

Artikel 2 Opzet bedrijfshulpverleningsorganisatie

Conform artikel 15 Arbeidsomstandighedenwet zijn de bedrijfshulpverleners zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de taken genoemd in artikel 1 sub 3 van deze regeling naar behoren kunnen vervullen.

Bedrijfshulpverleningstaken en bedrijfshulpverleningsopleidingen worden in principe binnen de reguliere werktijd, naast de normale werkzaamheden uitgevoerd. De bedrijfshulpverlener wordt in de gelegenheid gesteld aan voor hem/haar voorgeschreven cursussen, lessen en oefeningen deel te nemen, voor zover het belang van de organisatie zich daar op dat moment niet tegen verzet. Het hoofd BHV overlegt daartoe met de leidinggevende van de betreffende bedrijfshulpverlener.

De bedrijfshulpverlener neemt deel aan alle BHV-(herhalings)cursussen en trainingen. De bedrijfshulpverlener c.q. het hoofd BHV is voldoende inzetbaar, indien hij/zij jaarlijks regelmatig en in voldoende mate (minimaal ¾) heeft deelgenomen aan de activiteiten.

(herhalingslessen en oefeningen)

De kosten voor instructie als bedoeld in het vorige lid van dit artikel en de kosten van een examen ter verkrijging van het certificaat bedrijfshulpverlener komen voor rekening van de gemeente Schinnen.

Als de in lid 3 van dit artikel bedoelde instructie buiten de voor de bedrijfshulpverlener normaal vastgestelde werktijd plaatsvindt, geldt het volgende:

Voor de betreffende uren wordt geen extra vergoeding toegekend.

Tenminste één keer per jaar vindt een beoordeling door het hoofd bedrijfshulpverlening plaats van de wijze waarop de bedrijfshulpverleningstaken worden vervuld.

Het aantal bedrijfshulpverleners is afgestemd op het in alle omstandigheden kunnen vervullen van de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening als bedoeld in artikel 1 sub 4. De bedrijfshulpverleningsorganisatie Gemeente Schinnen bestaat uit een hoofd BHV en 13 bedrijfshulpverleners waarvan twee ploegleiders. De gemeentesecretaris ziet, op voordracht van het hoofd BHV, toe op de inzetbaarheid voor de aangewezen taak.

De schade die de bedrijfshulpverlener c.q. het hoofd BHV ondervindt tijdens de uitoefening van de bedrijfshulpverleningsactiviteiten komt voor rekening van de gemeente, indien de bedrijfshulpverlener c.q. het hoofd BHV zich aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften heeft gehouden en de schade niet het gevolg is van zijn/haar opzet of bewust roekeloos handelen.

Indien de bedrijfshulpverlener c.q. het hoofd BHV in het kader van de bedrijfshulpverleningsactiviteiten ondeskundig of onrechtmatig handelt, is de schade die derden daardoor lijden voor rekening van de Gemeente Schinnen. Indien de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de bedrijfshulpverlener c.q. het hoofd BHV, komt de schade voor rekening van de bedrijfshulpverlener c.q. het hoofd BHV.

Artikel 3 Bedrijfshulpverleningsvergoeding

De bedrijfshulpverleners c.q. het hoofd BHV ontvangen, indien zij voldoende inzetbaar zijn geweest ( conform artikel 2 lid 3 ) een toelage conform de vergoedingenlijst bedrijfshulpverlening Gemeente Schinnen. Indien de bedrijfshulpverlener c.q. het hoofd BHV niet voldoende inzetbaar is geweest, krijgt hij/zij een toelage naar rato van de deelname aan de activiteiten. Indien het basisdiploma Bedrijfshulpverlening niet langer geldig is, wordt de vergoeding met ingang van de verloopdatum ingetrokken.

Het hoofd BHV ontvangt naast de toelage genoemd in lid 1 een jaarlijkse toelage conform de vergoedingenlijst bedrijfshulpverlening Gemeente Schinnen.

De hoogte van de toelagen wordt aangepast aan de algemene salarisontwikkelingen conform CAO.

Indien een bedrijfshulpverlener c.q. het hoofd BHV wordt ingezet voor een calamiteit, gelden de bepalingen zoals gesteld in 3:2:1 CAR-UWO en conform de bezoldigingsregeling Gemeente Schinnen.

Bij inzet voor BHV- activiteiten buiten reguliere werktijden wordt de Regeling Overwerkvergoeding gehanteerd. Dit geldt niet voor opleidingen en cursussen buiten reguliere werktijden.

Reis- en verblijfkosten worden vergoed via de “Reis- en verblijfskostenregeling gemeente Schinnen”.

Het hoofd BHV verstrekt jaarlijks een overzicht aan de gemeentesecretaris inzake de namen van de deelnemers BHV, het aantal herhalingslessen en oefeningen inclusief de deelnemers. Aan de hand van het door de gemeentesecretaris geaccordeerde overzicht zullen de vergoedingen worden uitbetaald in de maand november.

Aan iedere ambtenaar, die gedurende 10,15,20 respectievelijk 25 jaar actief is geweest als bedrijfshulpverlener c.q. hoofd BHV en gedurende deze periode heeft voldaan aan de bijbehorende verplichtingen, wordt een jubileumgratificatie toegekend conform de vergoedingenlijst bedrijfshulpverlening Gemeente Schinnen.

Artikel 4 EHBO en AED

De bedrijfshulpverleners zijn tevens aangewezen om in voorkomende gevallen EHBO te verlenen. De cursussen BHV en AED zullen hiervoor afdoende zijn.

In voorkomend geval is het mogelijk, dat een hulpverlener wordt gevraagd een erkende EHBO-opleiding te gaan volgen. Ook kan het zijn, dat Het College van B&W een BHV-er die een dergelijke opleiding al heeft gevolgd verzoekt om zijn/haar kennis op dit gebied tevens te gebruiken bij de gemeente Schinnen.

Artikel 5 EHBO- vergoeding

Een BHV-er ontvangt geen extra vergoeding voor het volgen van cursussen EHBO, betrekking hebbend op zijn taak als BHV-er.

De medewerker echter, die door Het College van B&W is aangesteld om expliciet een opleiding op dit gebied te volgen ontvangt per jaar een extra vergoeding van € 100,-. Ook de kosten voor het lidmaatschap van een EHBO-vereniging worden vergoed.

Hiervoor geldt de voorwaarde dat de betreffende medewerker in het bezit is van een geldig EHBO- diploma.

Indien het EHBO- diploma niet langer geldig is, wordt de vergoeding met ingang van de verloopdatum ingetrokken.

De vergoeding wordt naar evenredigheid naar beneden bijgesteld indien de betreffende medewerker langer dan één maand vanwege ziekte niet in staat is in eventuele voorkomende gevallen EHBO te verlenen.

De hoogte van de toelagen wordt aangepast aan de algemene salarisontwikkelingen conform CAO.

Deze herziening en aanpassing vinden voor het eerst plaats in de loop van het jaar 2010.

In de regel is de toekenning van de EHBO-vergoeding gekoppeld aan deelname aan de bedrijfshulpverlening. Indien de medewerker als bedoeld in lid 1 van dit artikel tevens bedrijfshulpverlener is en hij voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in deze regeling, ontvangt hij beide vergoedingen.

Bij inzet voor EHBO-activiteiten buiten reguliere werktijden wordt de “Regeling Overwerkvergoeding” gehanteerd. Dit geldt niet voor opleidingen en cursussen buiten reguliere werktijden.

Reis- en verblijfkosten worden vergoed via de “Reis- en verblijfskostenregeling gemeente Schinnen”

Artikel 6 Einde vergoeding

Met betrekking tot de in deze regeling genoemde vergoedingen vindt geen afbouw plaats, indien de bedrijfshulpverleningsvergoeding en/of de EHBO- vergoeding krachtens deze regeling op een gegeven moment niet meer van toepassing is/zijn op de betreffende medewerker.

Artikel 7 Wachtdiensten

Er dienen altijd tenminste 3 BHV-ers in het gebouw aanwezig te zijn tijdens de kantooruren. Voor de avondopenstelling is het streven om een BHV-er aanwezig te laten zijn.

De sectordirecteuren c.q. teamleiders zijn in het geval van twijfels hieromtrent bij het aanvragen van verlof verplicht contact op te nemen met het hoofd BHV.

Indien er een b.v. in de vakantieperiodes een te lage bezetting dreigt, zulks ter beoordeling van het Hoofd BHV, kan dit hoofd een wachtdienstrooster instellen.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan Het College van B&W een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Inwerkingtreding/citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Bedrijfshulpverlening en EHBO gemeente Schinnen 2010”.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2010.

Bijlage 1 Vergoedingenlijst bedrijfshulpverlening

 

Vergoedingenlijst bedrijfshulpverlening