Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Piketregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPiketregeling
CiteertitelPiketregeling Schinnen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Onbekend

30-11-2010

Onbekend

719

Tekst van de regeling

Intitulé

Piketregeling

 

 

Piketregeling

Inleiding

De piketregeling regelt de vergoeding in geld voor beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdiensten. Zij is van toepassing in het geval compensatie in verlofuren niet mogelijk is en geldt alleen voor ambtenaren die worden bezoldigd volgens een salarisschaal lager dan schaal 11. De regeling is gebaseerd op artikel 21 van de Bezoldigingsverordening gemeente Schinnen.

Artikel 1 Algemeen

De ambtenaar die verplicht is zich buiten de voor hem geldende werktijden beschikbaar te houden ten behoeve van de dienst, heeft - als compensatie in de vorm van verlofuren niet mogelijk is - aanspraak op een financiële compensatie.

Artikel 2 Pikettoelage

De financiële compensatie, bedoeld onder artikel 1, wordt toegekend in de vorm van een pikettoelage als de piketdienst tenminste één maand tevoren is vastgelegd in het dienstrooster, dat op de ambtenaar van toepassing wordt verklaard.

Artikel 3 Piketvergoeding

De financiële compensatie, bedoeld onder artikel 1, wordt toegekend in de vorm van een piketvergoeding als de piketdienst wordt opgedragen zonder dat er sprake is van inroostering, als omschreven onder artikel 2.

Artikel 4 Berekening van de compensatie

De toelage bedraagt per uur van bereikbaarheid en beschikbaarheid 16% van het uurloon, zijnde 1/156e gedeelte van het salaris per maand, voor elk uur piketdienst vallend op: zondagen; nationaal erkende feestdagen*; lokaal aangewezen dienstvrije dagen*.

De toelage bedraagt 10% van het uurloon (zijnde 1/156e gedeelte van het salaris per maand) voor elk uur bereikbaarheid en beschikbaarheid, vallend op andere dagen als bedoeld in artikel 4, eerste lid.

De op basis van de leden 1 en 2 berekende toelage wordt vermenigvuldigd met de factor 0,75, 0,50 of 0,25. De bepaling van de vermenigvuldigingsfactor gebeurt afhankelijk van de mate waarin de opgedragen verplichte bereikbaarheid en/of beschikbaarheid leidt tot extra plaatsgebondenheid op of rond de plaats van tewerkstelling.

In naar het oordeel van burgemeester en wethouders daarvoor in aanmerking komende gevallen kan, zowel individueel als collectief, een afwijkende vergoedingsregeling worden getroffen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

De regeling gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 en kan worden aangehaald als “Piketregeling Schinnen”.


*

Onder nationaal erkende feestdag wordt in dit geval verstaan: nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en de beide Kerstdagen (artikel 4:2:1 lid 3 Arbeidsvoorwaardenregeling).

*

Onder lokaal aangewezen dienstvrije dagen wordt verstaan: de dagen/dagdelen door burgemeester en wethouders op grond van artikel 4:2:1:1, vierde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling aangewezen als dagen/dagdelen waarop de openbare dienst van de gemeente dan wel onderdelen daarvan gesloten is, te weten: Carnavalsmaandag en -dinsdag, Goede Vrijdag, Bevrijdingsdag (5 mei), de namiddag van de laatste werkdag voor Kerstmis en Nieuwjaar.