Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Procedureregeling functiebeschrijving, functiewaardering en functie-indeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling functiebeschrijving, functiewaardering en functie-indeling
CiteertitelProcedureregeling functiebeschrijving, functiewaardering en functie-indeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2008Onbekend

16-12-2008

Onbekend

16-12-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling functiebeschrijving, functiewaardering en functie-indeling

 

 

Procedureregeling functiebeschrijving, functiewaardering en functie-indeling

Leeswijzer

Deze regeling heeft een tweeledig doel, te weten:

 • 1

  het beschrijven van de en procedure inzake functiebeschrijving en -waarderingstraject in het kader van het organisatieontwikkelingtraject ”kwaliteit voor onze klant”;

 • 2

  het beschrijven van de procedure inzake de periodieke actualisatie van het functieboek.

Voor de leesbaarheid is hieronder beschreven welk artikel van toepassing is voor welk doel.

In artikel 1 van deze regeling zijn de Algemene bepalingen en de begripsbepalingen opgenomen.

Artikel 2 van deze regeling is uitsluitend van toepassing voor de integrale ronde implementatie functieboek in het kader van het organisatie veranderingstraject “Kwaliteit voor onze Klant”.

Artikel 3 is van toepassing voor de toekomstige periodieke actualisatie van het functieboek.

In artikel 4 zijn de slot en overgangsbepalingen opgenomen.

Artikel 1.1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  college: college van burgemeester en wethouders

 • b

  ambtenaar:de ambtenaar zoals bedoeld in de rechtspositieregeling van de gemeente Schinnen, aangesteld of geplaatst in een functie in vaste of in tijdelijke dienst;

 • c

  functie: is het geheel aan werkzaamheden dat door de ambtenaar duurzaam is te verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen hem is opgedragen door de werkgever;

 • d

  functiefamilie: een generieke beschrijving, bestaande uit een algemeen gedeelte en specifieke bandbreedtes, van de werkzaamheden van een groep van functies, die naar aard en soort van werkzaamheden gelijkwaardig zijn;

 • e

  bandbreedte: een generieke beschrijving van de niveaubepalende bestanddelen van de subgroep van functies van een functiefamilie die gelijk van zwaarte zijn;

 • f

  functiebeschrijving: een beschrijving van een functie, die door één of meer ambtenaren kan worden vervuld, bestaande uit de combinatie van het algemene gedeelte van een functiefamilie en één specifieke bandbreedte;

 • g

  functie-indeling: de toekenning van een functie aan een bandbreedte van een functiefamilie, waardoor de voor deze functie geldende functiebeschrijving is bepaald;

 • h

  functiewaardering: de bepaling van de zwaarte van een functie op basis van de voor die functie geldende functiebeschrijving;

 • i

  grondslag: een document dat een juist, volledig en actueel beeld geeft van de feitelijke werkzaamheden die duurzaam in een functie zijn te verrichten;

 • j

  conversietabel: een tabel die een koppeling legt tussen de resultaten van de functiewaardering en de functieschalen die door de gemeente Schinnen worden onderscheiden;

 • k

  functiedeskundige: de met de uitvoering van deze procedureregeling belaste (externe) deskundige op het gebied van functiebeschrijving, functiewaardering en functie-indeling;

 • l

  toetsingscommissie: de commissie belast met de taken zoals benoemd in artikel 2 en 3 van deze regeling waarvan de leden door burgemeester en wethouders worden benoemd. De commissie bestaat uit:

  • a

   de gemeentesecretaris als voorzitter;

  • b

   een door het college aan te wijzen deskundige medewerker op het gebied van Personeel en Organisatie;

  • c

   één door de commissie voor Georganiseerd Overleg aan te wijzen vertegenwoordiger van buiten de organisatie.

  Aan de toetsingscommissie wordt ter ondersteuning zonder stemrecht een secretaris toegevoegd. De functiedeskundige treedt op als adviseur van de toetsingscommissie.

 • m

  bezwarencommissie functiewaardering: Er is een bezwarencommissie functiewaardering, gebaseerd op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, waarvan de leden door het college worden benoemd. De bezwarencommissie is samengesteld uit:

  • a

   een extern lid, aan te wijzen op voordracht van het college,

  • b

   een extern lid, aan te wijzen op voordracht van de bonden;

  • c

   een extern lid, aan te wijzen op voordracht van de onder a en b genoemde leden, die tevens als voorzitter van de bezwarencommissie zal optreden.

  Voor elk lid van de bezwarencommissie wordt door de voordragende instantie een plaatsvervangend lid aangewezen. Het lidmaatschap van de bezwarencommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de toetsingscommissie. Het secretariaat van de bezwarencommissie wordt vervuld door een door de gemeentesecretaris aan te wijzen persoon.

Artikel 1.2 Niveaubepaling en conversietabel

Het niveau van de functies zoals deze zijn beschreven in de functiebeschrijving wordt bepaald volgens de methode van functiewaardering, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders met instemming van de OR. De conversietabel wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders nadat daarover overstemming is bereikt binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Artikel 2.1 Functiebeschrijvingen

De functiedeskundige stelt de conceptfunctiebeschrijvingen op in samenspraak met het management van de organisatie.

De conceptfunctiebeschrijvingen worden ter advies voorgelegd aan de OR. Daarna stellen burgemeester en wethouders de functiebeschrijvingen vast.

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het actueel houden van de functiebeschrijvingen.

Artikel 2.2 Functiewaardering

De functiedeskundige vervaardigt aan de hand van de functiebeschrijvingen een concept-waarderingsadvies ten behoeve van de toetsingscommissie.

Het concept-waarderingsadvies wordt getoetst door de toetsingscommissie.

Burgemeester en wethouders stellen de functiewaarderingen vast.

Artikel 2.3 Conversietabel

De functiedeskundige adviseert burgemeester en wethouders over de te hanteren conversietabel.

De conversietabel inclusief een functiematrix wordt, indien deze wordt gewijzigd, voor overeenstemming voorgelegd aan de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Burgemeester en wethouders stellen de conversietabel vast.

Artikel 2.4 Toetsingscommissie

De taak van de toetsingscommissie bestaat tijdens de integrale ronde implementatie functieboek uit het toetsen van en adviseren over de concept-waarderingsadviezen.

De vergaderingen van de toetsingscommissie zijn niet openbaar. De leden, de secretaris en de functiedeskundige zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit de stukken of de beraadslagingen bekend is geworden.

De toetsingscommissie toetst de concept-waarderingsadviezen in een voltallige vergadering.

De toetsingscommissie stelt een gemotiveerd advies op voor burgemeester en wethouders. Indien het advies niet unaniem is, worden in het verslag ook de minderheidsstandpunten verwoord.

Burgemeester en wethouders houden rekening met het advies van de toetsingscommissie bij het vaststellen van de functiewaarderingen. Zij kunnen gemotiveerd van het advies van de toetsingscommissie afwijken.

Artikel 2.5 Plaatsing

Bij de integrale ronde implementatie functieboek vindt de plaatsing van de medewerkers in de functies binnen de nieuwe organisatie(structuur) plaats conform de spelregels in het sociaal statuut. Het advies van de toetsingscommissie is beschikbaar.

Artikel 3.1 Wijziging functieboek

Eens per jaar geeft de gemeentesecretaris opdracht aan P&O om de inhoud van het functieboek op actualiteit te toetsen.

De gemeentesecretaris laat de wijzigingen met betrekking tot het functieboek opstellen door P&O.

Het functieboek wordt alleen dan gewijzigd:

 • a

  voor nieuwe functiefamilies en/of bandbreedtes welke duurzaam moeten worden vervuld en welke naar het oordeel van de gemeentesecretaris niet op basis van het dan geldende functieboek kunnen worden vervuld;

 • b

  bij wijziging van functiefamilies en/of bandbreedtes naar aanleiding van een organisatiewijziging. Dit naar het oordeel van de gemeentesecretaris.

P&O en de functiedeskundige(n) stellen de (gewijzigde) concept-functiebeschrijvingen op.

Artikel 3.2 Functiewaardering

De concept-functiebeschrijvingen worden aan de functiedeskundige voor een concept-waarderingsadvies voorgelegd.

De functiedeskundige vervaardigt aan de hand van de concept-functiebeschrijvingen een concept-waarderingsadvies.

De concept-waarderingsadviezen worden getoetst door de toetsingscommissie. De toetsingscommissie adviseert de gemeentesecretaris over de waardering van de concept-functiebeschrijvingen. Voor de werkwijze van de toetsingscommissie geldt hetgeen is opgenomen in artikel 2.4 van deze regeling.

Artikel 3.3 Wijziging conversietabel

De functiedeskundige adviseert Burgemeester en wethouders over de te hanteren conversietabel.

De conversietabel wordt, indien deze wordt gewijzigd, voor overeenstemming voorgelegd aan de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Burgemeester en wethouders stellen de conversietabel vast.

Artikel 3.4 Functie-indeling

De functiedeskundige stelt een gemotiveerd conceptfunctie-indelingsadvies op tot indeling van een functie in een bandbreedte van een functiefamilie op basis van de grondslag.

De concept functie-indelingen zoals bedoeld onder lid 1 worden getoetst door de toetsingscommissie.

Burgemeester en wethouders stellen de functie-indelingen voorlopig vast.

De vastgestelde functiebeschrijvingen en de functiewaarderingen en de voorlopig vastgestelde conceptfunctie-indeling worden aan de ambtenaar schriftelijk bekend gemaakt inclusief het advies van de toetsingscommissie.

Artikel 3.5 Bedenkingen tegen de concept-functie-indeling

Indien de ambtenaar het niet eens is met de voorlopig vastgestelde conceptfunctie-indeling kan hij binnen 4 weken na de dag van verzending van het voorgenomen besluit schriftelijk en met redenen omkleed zijn bedenkingen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

De bedenkingen tegen de conceptfunctie-indeling worden getoetst door de toetsingscommissie.

De toetsingscommissie adviseert binnen 4 weken na het einde van de bedenkingentermijn, bedoeld in het eerste lid, over de bedenkingen aan burgemeester en wethouders. De ambtenaar krijgt het advies in kopie toegezonden.

Artikel 3.6 Definitieve vaststelling functie-indelingen

Burgemeester en wethouders stellen de functie-indelingen vast, wanneer de ambtenaar binnen de in artikel 3.5, eerste lid, bedoelde termijn van 4 weken geen bedenkingen heeft ingebracht.

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de toetsingscommissie ten aanzien van de bedenkingen stellen burgemeester en wethouders de uitkomst van de functie-indeling al dan niet gewijzigd vast.

Het besluit tot functie-indeling wordt aan de betrokken ambtenaar schriftelijk bekend gemaakt.

Artikel 3.7 Mogelijkheid tot het maken van bezwaar

Indien de ambtenaar die de functie vervult het niet eens is met de vastgestelde functie-indeling, kan hij dat in een bezwaarschrift kenbaar maken bij burgemeester en wethouders binnen zes weken na schriftelijke bekendmaking van dit besluit.

Burgemeester en wethouders leggen het bezwaarschrift ter behandeling voor aan de bezwarencommissie.

De taak van de bezwarencommissie bestaat uit:

 • a

  toetsen of de vastgestelde functie-indeling op een correcte wijze tot stand is gekomen conform procedures ingevolge de vastgestelde regeling functiebeschrijving, functiewaardering en functie-indeling gemeente Schinnen 2008;

 • b

  toetsen van de vastgestelde functie-indeling.

De bezwarencommissie behandelt een bezwaarschrift in voltallige vergadering.

Ten minste 10 dagen voor de behandeling van een bezwaarschrift worden alle daarop betrekking hebbende stukken door de secretaris van de bezwarencommissie aan de leden en de plaatsvervangende leden toegezonden. De stukken worden tevens toegezonden aan de indiener van het bezwaarschrift en aan diens raadsman indien deze door hem is aangewezen. Voor de overige in artikel 3.7, lid 7 bedoelde functionarissen worden de stukken ten minste één week voor het horen ter inzage gelegd, indien zij door de bezwarencommissie voor de hoorzitting worden uitgenodigd.

De vergaderingen van de bezwarencommissie zijn niet openbaar. De leden zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit de stukken of de beraadslagingen bekend is geworden.

De bezwarencommissie hoort, in elkaars aanwezigheid, de indiener van het bezwaarschrift en het bestuursorgaan, alsmede ook indien zij zulks wenselijk acht en/of op verzoek:

 • a

  de andere ambtenaren die de functie uitvoeren c.q. moeten uitvoeren;

 • b

  de leidinggevende van de indiener van het bezwaar;

 • c

  de gemeentesecretaris;

 • d

  één of meer informanten.

De bezwarencommissie stelt haar advies bij meerderheid van stemmen vast. Indien het advies niet unaniem is, wordt ook het minderheidsadvies vermeld.

Indien de bezwarencommissie van mening is dat de bestreden functie-indeling procedureel niet op een correcte wijze tot stand is gekomen, heeft het advies voor burgemeester en wethouders een bindend karakter. Indien de bezwarencommissie een inhoudelijk advies uitbrengt, kunnen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd afwijken.

Artikel 3.8 Vaststelling van de functie-indeling na bezwaar

Vaststelling van de functie-indeling na bezwaar vindt plaats bij afzonderlijk besluit van burgemeester en wethouders binnen tien weken na ontvangst van een bezwaarschrift. Deze termijn kan verlengd worden met vier weken. Dat wordt aan betrokkenen –onder vermelding van redenen- medegedeeld.

De beslissing als bedoeld in lid 1 wordt aan de indiener van het bezwaarschrift bekendgemaakt en aan de overige in artikel 3.7, lid 7 genoemde personen medegedeeld, met overlegging van het uitgebrachte advies van de bezwarencommissie. Eveneens wordt deze beslissing in voorkomende gevallen bekend gemaakt aan de raadsman van de indiener van het bezwaarschrift.

Artikel 4.1 Slot en overgangsbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Procedureregeling functiebeschrijving, functiewaardering en functie-indeling gemeente Schinnen 2008’.

Deze regeling treedt in werking met onmiddellijke ingang, onder intrekking van de ‘Regeling functiebeschrijving en –waardering gemeente Schinnen 2001” vastgesteld bij besluit van 10 oktober 2000.

De onder vigeur van de ‘Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Schinnen 2001’ vastgestelde beschrijvingen en waarderingen blijven van kracht tot zij zijn vervangen door beschrijvingen en waarderingen op basis van deze regeling.