Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Regeling opleiding en ontwikkeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling opleiding en ontwikkeling
Citeertitel“Regeling opleiding en ontwikkeling gemeente Schinnen 2011”.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2011Onbekend

09-08-2011

Onbekend

9-8-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling opleiding en ontwikkeling

 

 

Regeling opleiding en ontwikkeling

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1

  Medewerker:De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, met uitzondering van ambtenaren in de zin van artikel 1:2:1 leden 2 t/m 4 van de UWO.

 • 2

  Volledige betrekking:Een betrekking als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub k van de CAR.

 • 3

  Individueel Werkplan (IWP):Een door de direct leidinggevende en de medewerker vastgelegd en ondertekend geheel aan afspraken over de te ondernemen activiteiten van beide partijen in het kader van werkresultaten en de ontwikkeling van de medewerker.

 • 4

  Opleidingsplan:Een plan dat door het College wordt vastgesteld of bekrachtigd, waarin de prioriteiten ten aanzien van door het personeel te volgen opleidingen zijn vastgelegd.

 • 5

  Opleidingsbudget:Het bedrag dat jaarlijks door College beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de opleidingsplannen.

 • 6

  Opleidingsbehoefte:Opleidingen die voortkomen uit de behoefte die medewerkers hebben om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen, dan wel een nieuw loopbaanpad in te slaan.

 • 7

  Opleidingsnoodzaak:Opleidingen die nodig zijn om medewerkers aan de (veranderende) eisen vanuit de omgeving, en daarmee aan de (veranderde) behoeften van de organisatie, te laten voldoen.

 • 8

  Studiemateriaal:Verplicht en niet verplicht voorgeschreven boeken en syllabi, schrijfbenodigdheden en duurzame gebruiksartikelen.

 • 9

  Studiekosten:Cursus– en lesgelden, evenals examen- en diplomagelden.

 • 10

  Opleidingsfaciliteiten:Het geheel van de door het College vergoede kosten alsmede extra toegekende (stu-die)verlofuren ten behoeve van een opleiding.

Artikel 2 Randvoorwaarden

Met de medewerker wordt jaarlijks een gesprek gevoerd. De afspraken in het kader van opleiding en ontwikkeling worden vastgelegd in het Individueel Werkplan onder de paragraaf ontwikkeling.

Scholing die opgenomen is in het Individueel Werkplan en past binnen het huidige opleidingsplan wordt door College volledig vergoed.

Artikel 3 Studieadvies en psychologisch onderzoek

Ten behoeve van een op te stellen persoonlijk ontwikkelingsplan kan het College, al dan niet op verzoek van de medewerker, een gericht studieadvies inwinnen.

In bijzondere gevallen kan het College in overleg met de medewerker een psychologisch onderzoek of assessment doen instellen.

Artikel 4 Categorieën opleidingen

De volgende opleidingen worden in het kader van de persoonlijk ontwikkeling in het Individueel Werkplan opgenomen:

 • a

  opleidingen die door het College verplicht zijn opgedragen conform artikel 15:1:26 (UWO) en als zodanig zijn opgenomen in het opleidingsplan;

 • b

  opleidingen op het vakgebied van de medewerker;

 • c

  opleidingen die niet direct betrekking hebben op de huidige functie van de medewerker, maar in het kader van zijn loopbaan(ontwikkeling) gericht zijn op de huidige functie (bij uitbreiding) of een toekomstige functie binnen de gemeente Schinnen;

 • d

  opleidingen gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker (wens medewerker).

Artikel 5 Vorm en inhoud

In het Individueel Werkplan worden afspraken gemaakt over een opleidings- en/of ontwikkelingstraject. Hierbij kan ook gedacht worden aan het doorstromen naar een andere functie. In het Individueel Werkplan kunnen dan afspraken opgenomen worden die deze doorstroming mogelijk maken.

Artikel 6 Rechten medewerkers

Bij het ontbreken van consensus tussen de medewerker en de leidinggevende over de inhoud van het Individueel Werkplan heeft de medewerker de mogelijkheid bezwaar en beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de leidinggevende.

Uitzondering hierop vormt de beslissing van de leidinggevende om opleidingen, die op basis van artikel 15:1:26 (UWO) voor een goede functievervulling noodzakelijk worden geacht, op te nemen in het Individueel Werkplan.

Artikel 7 Opleidingsplan

De werkgever stelt jaarlijks een opleidingsplan vast en legt dit ter instemming voor aan de ondernemingsraad.

De ondernemingraad moet zorgdragen voor een evenwichtige afspiegeling van de belangen van de Gemeente Schinnen en de belangen van de medewerkers in het opleidingsplan.

In het opleidingsplan wordt opgenomen:

 • a

  welke prioriteiten er liggen ten aanzien van diverse groepen medewerkers inzake de te volgen opleidingen (opleidingsnoodzaak);

 • b

  onder welke voorwaarden de gemeente Schinnen bereid is haar medewerking te verlenen aan de te volgen opleidingen vanuit de opleidingsbehoefte van de medewerker in het kader van het stimuleren van de interne mobiliteit en goed werkgeverschap;

Artikel 8 Opleidingsbudget

De hoogte van het opleidingsbudget moet in overeenstemming zijn met het opleidingsplan.

De ondernemingsraad heeft adviesrecht aangaande het opleidingsbudget.

Voor medewerkers die vóór indiensttreding bij de gemeente Schinnen (bij een andere werkgever) reeds met een opleiding zijn gestart, krijgen in deze regeling vernoemde opleidingsfaciliteiten verleend, mits deze opleiding in het belang van de dienst is.

Artikel 9 Termijn opleidingsfaciliteiten

In beginsel worden de in deze regeling vernoemde opleidingsfaciliteiten verleend voor een termijn die wordt afgeleid van de door het betrokken opleidingsinstituut voorgeschreven studieduur.

Kort na het verstrijken van de termijn vindt een gesprek plaats tussen de medewerker en leidinggevende.

Wanneer de medewerker niet binnen de vooraf gestelde termijn de opleiding afrondt, wordt de termijn, na overleg met de leidinggevende, verlengd tot het eerstvolgende examen, mits dit niet het gevolg is van aantoonbare nalatigheid van de medewerker.

Van aantoonbare nalatigheid is in ieder geval sprake indien de medewerker meer dan 25% van de lessen niet aanwezig was.

Als aantoonbare nalatigheid de reden is van het niet halen van de opleiding binnen de gestelde termijn, kan de medewerker verplicht worden tot het terugbetalen van de opleidingskosten. Deze aantoonbare nalatigheid kan door de medewerker weerlegd worden, indien hij kan aantonen dat deze nalatigheid hem niet verwijtbaar is.

Opleidingen die enkel vanuit het belang van de medewerker worden gevolgd, kennen geen verlenging van opleidingsfaciliteiten.

Artikel 10 Opleidingsverlof

Een medewerker die een opleiding volgt tijdens diensttijd, wordt verlof met behoud van bezoldiging verleend benodigd voor deelname aan de opleiding.

Bij het niet afronden van de opleiding binnen de gestelde termijn buiten de schuld van de medewerker om, wordt het opleidingsverlof per week gehalveerd. Heeft de medewerker zelf schuld aan de vertraging (aantoonbare nalatigheid), dan vervalt zijn recht op opleidingsverlof.

Artikel 11 Compensatieverlof

Een medewerker die een opleiding volgt als bedoeld in artikel 4 sub a van deze regeling, waarvan de lessen niet of niet geheel in de werktijd van de medewerker plaatsvinden, kan ter compensatie verlof worden verleend. Het compensatieverlof bedraagt maximaal 10 % van de feitelijke arbeidsduur per week.

Artikel 12 Verlof voor tentamen- of examenvoorbereiding

Ter voorbereiding van een tentamen of examen, kan verlof worden verleend tot een maximum van vijfmaal 10% van de feitelijke arbeidsduur per week, per gehele studie.

Voor het deelnemen aan examens of tentamens wordt opleidingsverlof met behoud van bezoldiging verleend.

Artikel 13 Vergoeding opleidingskosten

Als opleidingskosten worden aangemerkt:

 • a

  reis- en verblijfskosten;

 • b

  studiekosten;

 • c

  studiemateriaal.

Reiskosten worden vergoed op basis van 2e klas openbaar vervoerskosten. Als reisafstand geldt de retour afstand van het gemeentehuis Schinnen naar de plaats waar de medewerker de opleiding volgt.

Reis- en verblijfkosten die de medewerker maakt in het kader van het volgen van een opleiding, worden vergoed conform de regeling Dienstreizen.

Indien een opleiding in het Individueel Werkplan wordt opgenomen en past binnen het opleidingsplan, dan worden de kosten van die opleiding volledig vergoed.

Verplicht voorgeschreven boeken en syllabi worden volledig vergoed. Niet vergoed worden schrijfbenodigdheden, verzendkosten, duurzame gebruiksartikelen en niet verplicht voorgeschreven boeken en syllabi.

Indien de opleiding niet binnen de vooraf gestelde termijn wordt afgerond door aantoonbare nalatigheid, dient de medewerker de vanaf dat moment gemaakte opleidingskosten voor eigen rekening te nemen.

Artikel 14 Hulpmiddelen

De kosten voor het verkrijgen van inzicht in de kennis, vaardigheden en gedrag van de medewerker, mits op verzoek of na toestemming van de leidinggevende of het College, komen volledig voor rekening van de gemeente Schinnen.

Dit inzicht kan onder andere verkregen worden door:

 • a

  gerichte (competentie) vragenlijsten;

 • b

  360 graden feedback;

 • c

  psychologisch onderzoek en assessment.

De leidinggevende is er verantwoordelijk voor, dat de opleiding een bijdrage levert aan betere prestaties van de betreffende medewerkers. Hierbij is het van belang, dat nieuw aangeleerde kennis, vaardigheden en/of gedrag toegepast wordt in de (nieuwe) werksituatie.

Artikel 15 Terugbetaling opleidingskosten

Er rust een terugbetalingsverplichting op de medewerker die een opleiding volgt als bedoeld in artikel 4 sub b en c indien:

 • a

  de medewerker de studie niet haalt of de studiebelasting niet aankan op grond van omstandigheden die naar het oordeel van het College aan de medewerker zijn te wijten;

 • b

  de medewerker op eigen verzoek of ten gevolge van aan zichzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen voor het einde van de opleiding waarvoor vergoeding is toegekend of binnen twee jaren na de reguliere afronding van de opleiding;

De terugbetalingsverplichting op grond van het Individueel Werkplan vervalt, indien voortzetting van de opleiding redelijkerwijs niet van de medewerker kan worden verlangd.

Indien op de ingangsdatum van het ontslag van de in het eerste lid onder b bedoelde termijn van twee jaren ten minste één jaar is verstreken blijft de verplichting tot terugbetaling beperkt tot 50% van de opleidingskosten.

Het College kan de medewerker op zijn verzoek, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, ontheffen van de op hem rustende verplichting tot terugbetaling.

Artikel 16 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het College een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling opleiding en ontwikkeling gemeente Schinnen 2011”.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2011.