Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Schinnen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten gemeente Schinnen 2014
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten gemeente Schinnen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201401-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

19-12-2013

Goed Nieuws, 8 januari 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Schinnen 2014

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a

  begraafplaats: de Algemene Begraafplaats Achter de Kerk te Schinnen;

 • b

  graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • c

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de bij de verordening behorende tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De 'Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Schinnen 2013' van 20 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Schinnen 2014'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2013.

de Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de Voorzitter

B.H.M. Link

Tarieventabel

behorende bij de 'Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Schinnen 2014.

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

266,00.

1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

403,00.

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven

149,00.

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind vanaf één jaar doch beneden 12 jaar wordt geheven

278,00.

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven

278,00.

 

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as

4.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven

64,00.

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking

5.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening Algemene Begraafplaats Achter de Kerk Schinnen 1995 d.d. 6 april 1995, wordt geheven:

 

 

5.1.1

voor het plaatsen van gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis

51,00.

 

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van eigen graven

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

35,00.

 

Hoofdstuk 7 Opgraven en herplaatsen

7.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

380,00.

7.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

225,00.

7.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt hetzelfde bedrag geheven als vermeld in hoofdstuk 2.

7.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt hetzelfde bedrag geheven als vermeld onder 7.1.

7.5

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt hetzelfde bedrag geheven als vermeld onder 7.2.

7.6

Voor het na opgraven van de asbus weer begraven in een ander graf wordt hetzelfde bedrag geheven als vermeld in hoofdstuk 3.

Behorende bij raadsbesluit van 19 december 2013.

de Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de Voorzitter

B.H.M. Link