Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening elektronische kennisgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149, Gemeentewet
 2. Artikel 2:14, Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-201401-01-2014Nieuwe regeling

20-02-2014

Goed Nieuws, 12 maart 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3-12-2013, nr : 2013/15916

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

gehoord het advies van de Beleidscommissie d.d. 3 februari 2014;

B E S L U I T :

Vast te stellen de navolgende Verordening elektronische kennisgeving

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad of door publicatie op de gemeentelijke website.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op [https://zoek.officielebekendmakingen.nl].

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 20 februari 2014

de Griffier

W.A.J.M. Husinga

de Voorzitter

B.H.M. Link