Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2014
CiteertitelVerordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2, tweede lid, Paspoortwet
 2. Artikel 7, Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-201409-03-201405-01-2015Nieuwe regeling

20-02-2014

Goed Nieuws, 12 maart 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2014

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS EN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN, ELK VOOR ZOVER HUN BEVOEGDHEDEN REIKEN;

gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlands identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr A);

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21-1-2014, nr: 2014/654;

gehoord het advies van de Beleidscommissie d.d. 3 februari 2014;

BESLUIT EN VAST TE STELLEN DE VOLGENDE VER OR DENING :

Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2014

1e wijziging de verordening op de heffing en de invordering van leges 2014.

Artikel I

A. Artikel 2 wordt vervangen door:

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart

 • c.

  of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

B. Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

C.Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt vervangen door :

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

voor een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,00

1.2.2

voor een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,00

1.2.3

voor een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,00

1.2.4

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,00

1.2.5

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

52,95

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,35

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,00

Artikel II

De bepalingen die ingevolgde deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.

Artikel IV

De verordening wordt aangehaald als: de 1e wijziging leges verordening 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2014 en in de openbare raadsvergadering van 20 februari 2014.

de Voorzitter

B.H.M. Link

de Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de secretaris

Mr. J.M.C. Roelofs