Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
CiteertitelHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 150 Gemeentewet.
 2. Artikel 8b van de Participatiewet.
 3. Artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
 4. Artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regelgeving

30-10-2014

Goed Nieuws 19 november 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.: 28-10-2014 met nummer: 394

Gelet op artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

Gehoord het advies van de beleidscommissie d.d. 13-10-2014:

Gezien het advies van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d. 08-09-2014:

BESLUIT:

Vast te stellen de " Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 " .

Artikel 1. Opdracht college

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het opstellen van een handhavingsplan ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van uitkeringen alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen beleidsregels vast voor het terugvorderen van ten onrechte verstrekte uitkeringen ingevolge deze wetten en het opleggen en invorderen van bestuurlijke boeten.

Artikel 2. Aanpak

In het in artikel 1 genoemde handhavingsplan komt in ieder geval tot uitdrukking:

 • ·

  de gemeentelijke visie op handhaving;

 • ·

  de aanpak van fraudepreventie;

 • ·

  de aanpak van frauderepressie.

Artikel 3. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015”

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na de bekendmaking ex art. 139 van de Gemeentewet en werkt terug tot 1 januari 2015

Gelijktijdig wordt hierbij de vigerende “Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ” ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d.: 30-10-2014

De Griffier

W.A.J.M. Huisinga

De Voorzitter

B.H.M. Link

Toelichting Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Algemene deel

In verband met artikel 8a Participatiewet en de artikelen 35 van de IOAW en de IOAZ is de gemeenteraad verplicht regels te stellen over het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van Participatiewet, IOAW en IOAZ uitkeringen alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van deze wetten.

Vanwege de inwerkingtreding van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015 is de grondslag van de verordening gewijzigd van artikel 8a WWb in art b van de Participatiewet.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Hierin wordt burgemeester en wethouders opgedragen zorg te dragen voor een verdere uitwerking door middel van een handhavingsplan.

De beleidsvisie op het gebied van handhaving met de elementen uit het concept Hoogwaardig Handhaven wordt via de periodieke beleidsplannen op het terrein van werk en inkomen telkens geconcretiseerd.

Daarnaast wordt het college opgedragen om beleidsregels vast te stellen over terugvordering en over het opleggen en invorderen van bestuurlijke boetes.

Voor het verrekenen van een bestuurlijke boete bij recidive is de vastgestelde verordening ex artikel 8, eerste lid, onderdeel i, van de Participatiewet van toepassing.

Artikel 2

In dit artikel wordt beschreven wat het handhavingsplan minimaal dient te bevatten: de gemeentelijke visie op handhaving, een plan van aanpak met beleidsdoelen/maatregelen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen (preventie) en een plan van aanpak met beleidsdoelen/maatregelen om niet naleving op te sporen en te bestraffen (repressie).

Artikel 3

Dit artikel geeft de citeertitel van de verordening aan.