Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening op de Raadscommissies en Themabijeenkomsten gemeente Schinnen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Raadscommissies en Themabijeenkomsten gemeente Schinnen 2014
CiteertitelVerordening op de Raadscommissies en Themabijeenkomsten gemeente Schinnen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 82 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2014Nieuwe regeling

18-12-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Raadscommissies en Themabijeenkomsten gemeente Schinnen 2014

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN

Gelezen het voorstel van het presidium van 11-11-2014;

Overwegende dat de raad in zijn vergadering van 22 april 2010 heeft vastgesteld

de Verordening op de Raadscommissies Schinnen 2010;

Gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

Gezien het advies van de Beleidscommissie d.d. 1 december 2014;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening

Verordening op de Raadscommissies en Themabijeenkomsten gemeente Schinnen 2014.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen.

Artikel 1: Begrippenlijst.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissielid: het raadslid of burgerlid dat als commissielid, per fractie, door de raad is benoemd en deelneemt aan commissievergaderingen.

 • b.

  voorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens vervanger, door de raad uit zijn midden benoemd, als technisch voorzitter.

 • c.

  commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger.

 • d.

  griffier: griffier van de raad of diens vervanger;

 • e.

  raadscommissies: de (raads)commissie ter advisering van de raad, ingesteld bij de verordening op de raadscommissies 2014.

 • f.

  technische vragen: vragen die voortkomen uit de toegezonden stukken ter voorbereiding op de commissievergadering.

 • g.

  memorie van toelichting: aanvullende schriftelijke informatie, opgesteld door het college, n.a.v. behandeling van een stuk in de commissie.

 • h.

  nota van wijziging: schriftelijke aanvulling/vervanging, opgesteld door het college, op eerder verstrekt voorstel door het college, n.a.v. behandeling van een stuk in de commissie.

 • i.

  fractie: een politieke groepering, waarvan leden ook zitting hebben in de raad;

 • j.

  fractievoorzitter: de voorzitter van een raadsfractie.

 • k.

  themabijeenkomst: een vergadering waarbij d.m.v. informatie uitwisseling gekomen wordt tot beeldvorming over geagendeerde onderwerpen.

 • l.

  presidium: instituut zoals genoemd en beschreven in het reglement van orde voor de gemeenteraad.

Artikel 2. Instelling raadscommissies.

 • 1.

  Er is een raadscommissie van advies als bedoeld in artikel 82 van de gemeentewet, die de raad adviseert over geagendeerde voorstellen of onderwerpen.

 • 2.

  Er is een auditcommissie die bij afzonderlijk raadsbesluit wordt ingesteld.

  Voor de instelling en de werkzaamheden van de auditcommissie is de Controleverordening Gemeente Schinnen, opgesteld op basis van artikel 213, van de Gemeentewet, de basis.

 • 3.

  De raadscommissie kan ook uit eigener beweging advies aan de raad uitbrengen, ook dit advies kan aanleiding zijn voor besluitvorming in de raad.

 • 4.

  De taken van de raadscommissie zijn in essentie dezelfde als die van de raad, die van kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan.

Artikel 3 Taken.

Een raadscommissie heeft de volgende taken:

 • 1.

  Het uitbrengen van advies (per fractie) aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben.

 • 2.

  Het uitbrengen van advies aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder 1;

 • 3.

  Het voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen bedoeld onder 1.

 • 4.

  Indien bij de behandeling van een onderwerp in een raadscommissie vaststaat dat over een onderwerp unanimiteit bestaat in de commissie en het onderwerp als afgeconcludeerd kan worden beschouwd, wordt geadviseerd dit onderwerp op de agenda van de raad onder de rubriek hamerstukken op te nemen.

 • 5.

  Indien de commissie niet voldoende informatie heeft verkregen van het college dient zij voor een memorie van toelichting te vragen die het college dan door tussenkomst van de griffier bij de raadstukken als aanvulling doet toekomen.

 • 6.

  Indien n.a.v. de behandeling in de commissie, wijziging van het besproken stuk noodzakelijk wordt geacht, dient de commissie een nota van wijziging te vragen die het college dan door tussenkomst van de griffier bij de raadstukken als aanvulling doet toekomen.

 • 7.

  Ter voorbereiding van de behandeling in de commissievergadering kunnen technische vragen worden gesteld aan betrokken ambtenaar c.q. portefeuillehouder. Indien schriftelijke reactie noodzakelijk is wordt de commissie hierover geïnformeerd.

Artikel 4 Samenstelling commissie en benoeming commissievoorzitter(s).

 • 1.

  Aan een raadscommissie nemen maximaal 14 commissieleden deel.

 • 2.

  Elke fractie heeft een maximaal aantal zitplaatsen per commissie en wel in de volgende verhouding: VG 4, CDA 4, VVD 3 en PVDA 3.

 • 3.

  Minimaal een zitplaats moet per fractie door een raadslid worden ingevuld.

 • 4.

  Per fractie worden door de raad maximaal 8 burgerleden benoemd die aan een raadscommissie vergadering mogen deelnemen.

 • 5.

  Per commissievergadering bepaalt elke fractie door welke burgerleden en of raadsleden zij zich laat vertegenwoordigen.

 • 6.

  Per commissievergadering mag door de commissieleden gewisseld worden. De agendapunten worden per portefeuillehouder behandeld. Per portefeuille mag er steeds gewisseld worden.

 • 7.

  De in lid 4 genoemde leden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 8.

  De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een burgerlid van een raadscommissie. De in het vierde lid genoemde leden dienen daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van een fractie of lid te zijn van de politieke partij die hem of haar voordraagt als burgerlid.

 • 9.

  De voorzitter en zijn plaatsvervanger(s) worden door de raad uit zijn midden benoemd en hebben geen stemrecht.

 • 10.

  Voor elke commissie wordt een vaste voorzitter benoemd.

 • 11.

  Als plaatsvervangend voorzitter(s) worden maximaal drie personen benoemd, elk uit een andere fractie.

 • 12.

  De voorzitter is geen lid van de raadscommissie.

 • 13.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde tijdens de vergadering;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   de taak ervoor te zorgen dat er op hoofdlijnen wordt vergaderd;

  • e.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

  • f.

   het formuleren van het advies per fractie ook als het stuk doorgaat als hamerstuk.

Artikel 5 Zittingsduur en vacatures.

 • 1.

  De zittingsperiode van een commissielid, de voorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een commissielid houdt op lid te zijn van een raadscommissie als niet meer voldaan wordt aan de in artikel 4, achtste lid, gestelde eisen.

 • 3.

  De raad kan een commissielid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het commissielid is benoemd.

 • 4.

  De raad kan de voorzitter of zijn plaatsvervanger(s) ontslaan.

 • 5.

  Een commissielid, de voorzitter en zijn plaatsvervanger(s) kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6.

  Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

 • 7.

  Als een fractie niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van commissieleden die op voordracht van die fractie zijn benoemd van rechtswege.

Artikel 6 Commissiegriffier.

 • 1.

  De commissiegriffier is de griffier of diens plaatsvervanger en is in iedere vergadering aanwezig.

 • 2.

  De commissiegriffier dient de raadscommissie desgevraagd van advies.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen.

Paragraaf 1. Voorbereidingen.

Artikel 7. Oproep en voorlopige agenda.

 • 1.

  De commissievoorzitter zendt via de griffie de dag na de presidiumvergadering per e-mail en ten minste 12 werkdagen voor een commissievergadering, naar de commissieleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda. Hij geeft hierop aan waar de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, digitaal geplaatst worden.

 • 2.

  Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 8, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt deze met de daarbij behorende stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden digitaal gezonden.

 • 3.

  De oproep de agenda, ingedeeld per portefeuille en alle stukken dienen ter voorbereiding voor het fractieoverleg en zijn tevens de benodigde documenten voor de raadsstukken.

 • 4.

  De agenda bevat naast de opening, spreekrecht, de vaststelling van het verslag van de vorige vergadering, de volgende stukken:

  • a.

   advies stukken: deze worden in twee termijnen behandeld, met de formulering van een advies door de voorzitter op voorstel van de fracties;

  • b.

   bespreek stukken: deze worden in de regel in een termijn behandeld.

   Er volgt geen advies aan de raad;

  • c.

   kennisname stukken: hierover kunnen verhelderende vragen worden gesteld, maar worden verder niet behandeld. Er volgt geen advies aan de raad.

   Een commissielid kan verzoeken een stuk ter kennisname in de volgende commissie te bespreken.

   De initiatiefnemer dient vervolgens een bespreeknotitie m.b.t. dit stuk in bij de griffie.

 • 5.

  De voorlopige raadsagenda wordt niet met deze stukken verzonden. Maar separaat met de aanvullingen voor de raad.

 • 6.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raadscommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 7.

  Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging (in de gemeenteraad) voorbereidt acht, kan zij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. Dit kan zijn:

  • a.

   een memorie van toelichting: aanvullende schriftelijke informatie, opgesteld door het college, n.a.v. de behandeling van een stuk in de commissie;

  • b.

   een nota van wijziging: schriftelijke aanvulling/vervanging, opgesteld door het college, op eerder verstrekt voorstel door het college, n.a.v. de behandeling van een stuk in de commissie.

  • c.

   Daarnaast kan geadviseerd worden dat het betreffende stuk, c.q. voorstel wordt teruggegeven aan het college. De raadscommissie adviseert in het laatste geval het presidium, in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

 • 8.

  Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

 • 9.

  De agenda voorziet altijd in een rondvraag.

 • 10.

  De vergaderingen vinden plaats volgens een jaarlijks vastgesteld schema op maandag met een uitloop naar dinsdag of donderdag in dezelfde week.

 • 11.

  De vergaderingen van de raadscommissie vangen aan om 19.00 uur en eindigen uiterlijk om 22.30 uur. Ze vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

 • 12.

  Een raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste twee fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken.

 • 13.

  De voorzitter en of het presidium kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover overleg met de griffier.

 • 14.

  Het presidium zoals genoemd en beschreven in het reglement van orde voor de gemeenteraad stelt de voorlopige agenda voor de raadscommissie vast.

Artikel 8. Aanvullende agenda; vaststellen agenda.

 • 1.

  In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. De daarbij behorende stukken worden openbaar gemaakt.

 • 2.

  Als omtrent de inhoud van stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.

 • 3.

  Een agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

Artikel 9. Ter inzage leggen van stukken.

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

 • 2.

  Stukken die digitaal beschikbaar zijn worden op de website van de gemeente geplaatst.

  De vergaderstukken worden op het digitale raadsnetwerk geplaatst.

 • 3.

  Als omtrent stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.

 • 4.

  Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentehuis gebracht.

Artikel 10. Openbare kennisgeving.

 • 1.

  Commissievergaderingen worden ten openbare kennis gebracht door aankondiging in een huis- aan huisblad, op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en door plaatsing op de internetsite van de gemeente ter openbare kennis gebracht.

 • 2.

  De aankondiging in het huis aan huisblad betreft niet de gehele agenda maar slechts het feit dat er een vergadering is met vermelding naar de website van de Gemeente.

Paragraaf 2. Ter vergadering.

Artikel 11. Presentielijst, zitplaatsen.

 • 1.

  De commissiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.

 • 2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen commissieleden de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de commissievoorzitter en de commissiegriffier door ondertekening vastgesteld.

 • 3.

  De voorzitter en de griffier hebben een vaste zitplaats. De zitplaatsen voor de fracties zijn ook vast, maar mogen door de commissieleden uit de fractie wisselend ingevuld worden. In het presidium worden deze plaatsen bij aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode van de raad aangewezen.

 • 4.

  Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de voorzitter de indeling herzien na overleg in het presidium.

 • 5.

  De voorzitter draagt ook zorg voor een zitplaats voor de wethouders en overige personen, die voor de vergadering zijn uitgenodigd.

Artikel 12. Opening vergadering en quorum.

 • 1.

  Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.

 • 2.

  Als ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegd de commissie-voorzitter opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3.

  Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing.

  Een raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, als blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.

Artikel 13. Advieslijst.

 • 1.

  De commissiegriffier draagt zorg voor de advieslijsten van vergaderingen.

 • 2.

  Een advieslijst bevat in ieder geval:

  • a.

   de namen van de commissievoorzitter, de griffier, de commissiegriffier, de burgemeester, de wethouders en de commissieleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een samenvatting van het advies aan de raad onder vermelding van de namen van de fracties die mededeling hebben gedaan van hun advies;

 • 3.

  Vastgestelde advieslijsten worden ondertekend door de commissievoorzitter en commissiegriffier.

 • 4.

  Zodra de advieslijsten en de gesproken teksten elektronisch beschikbaar zijn, worden ze op de website van de gemeente geplaatst en digitaal beschikbaar gesteld aan de leden.

 • 5.

  Aan het begin van de vergadering wordt de advieslijst van de vorige vergadering vastgesteld.

Artikel 14. Advies; geen stemmingen.

 • 1.

  Als een raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt, beslissen de fracties op voorstel van de commissievoorzitter over de inhoud van het advies.

 • 2.

  In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering over geheimhouding en met betrekking tot de orde.

Artikel 15. Aantal spreektermijnen, spreektijd.

 • 1.

  Beraadslaging over advies stukken geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist. In de eerste termijn geeft per fractie slechts één woordvoerder hun standpunten weer over het betreffende onderwerp, zonder dat hij door andere in de reden wordt gevallen. Het beperkt stellen van vragen (met uitzondering van technische vragen) maakt hier indien gewenst ook onderdeel van uit.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.

 • 3.

  Commissieleden mogen in een tweede termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel malen een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

 • 5.

  Een lid kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden.

Artikel 16. Deelname aan de beraadslaging door anderen.

 • 1.

  De raadscommissie kan op enig moment (orde voorstel) besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

 • 3.

  De burgemeester en de wethouders, al dan niet met ambtelijke ondersteuning, worden geacht om in de vergadering aanwezig te zijn en indien gevraagd aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 17. Spreekrecht burgers.

 • 1.

  Burgers kunnen in een vergadering maximaal 5 minuten het woord voeren (spreekrecht) over onderwerpen die geagendeerd zijn.

 • 2.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen 48 uur voor de aanvang van de vergadering aan de (commissie)griffier onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden.

 • 3.

  De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De commissievoorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 4.

  De spreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 5.

  De commissievoorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

 • 6.

  Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 • 7.

  De voorzitter van een commissie kan uit eigener beweging of op verlangen van de meerderheid van de commissie in- of externe adviseurs of andere personen uitnodigen de vergadering bij te wonen en de commissie te informeren en over het desbetreffende punt mee te discussiëren.

Artikel 18. Handhaving orde en schorsing.

 • 1.

  De commissievoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2.

  Hij kan de raadscommissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

 • 3.

  Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4.

  Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 19. Voorstellen van orde.

 • 1.

  De commissievoorzitter en de commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslist de raadscommissie terstond.

Artikel 20. Toepassing verordening op besloten vergaderingen.

 • 1.

  Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 21. Verslag besloten vergadering.

 • 1.

  Conceptverslagen van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden ter inzage gelegd bij de (commissie)griffier.

 • 2.

  Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van het verslag.

 • 3.

  De vastgestelde verslagen worden door de commissievoorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 22. Opheffing geheimhouding

 • 1.

  Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Paragraaf 3. Toehoorders en pers.

Artikel 23. Toehoorders en pers.

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

 • 3.

  De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4.

  Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 24. Geluid- en beeldregistraties

 • 1.

  Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Themabijeenkomsten.

Artikel 25. Doel.

 • 1.

  Het uitwisselen van informatie en discussie in het openbaar tussen fracties, burgers, bestuurders, ambtenaren, instellingen en deskundigen over een specifiek thema.

 • 2.

  Het verzamelen van alle informatie over een onderwerp zodat de raad –indien dit aan de orde is- een weloverwogen uitspraak kan doen of besluit kan nemen.

 • 3.

  Dat er een informatieve gedachtewisseling plaatsvindt, waarbij alle informatie over het geagendeerde onderwerp naar boven komt.

 • 4.

  Ruimte bieden aan inwoners, maatschappelijke organisaties of bedrijven om hun maatschappelijke initiatieven naar voren te brengen of anderszins hun mening te laten horen over op de agenda vermelde onderwerpen.

 • 5.

  Reguliere (binnen de vergaderstructuur) en niet reguliere themabijenkomsten (buiten de vergaderstructuur) te houden.

 • 6.

  Dat burgers mee doen en vroegtijdig in het besluitvormingsproces betrokken worden.

 • 7.

  Dat burgers en politiek door elkaar zitten en iedereen vragen mag stellen of voorstellen mag doen.

 • 8.

  Dat er geen aanmeldingsplicht is voor de themabijeenkomst. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom.

 • 9.

  Bijeenkomsten te houden in de raadszaal. Het kan ook gaan om werkbezoeken aan bedrijven, instellingen of bijeenkomsten voor inwoners in de wijk.

 • 10.

  Het college gedachten mee te gegeven ter verdere voorbereiding van concrete voorstellen die later in de reguliere besluitvormingscyclus behandeld worden.

 • 11.

  Deelnemers die de beschikking hebben over reeds bestaande relevante achtergrondinformatie ook deel te laten nemen.

  Het doel is niet:

  • 1.

   Om ruimte te bieden voor een debat tussen politieke fracties.

  • 2.

   De gelegenheid te bieden om personen of politieke fracties ter verantwoording te roepen.

  • 3.

   Beleidsvoorstellen dan wel richtinggevende startnotities voor te leggen.

  • 4.

   Om tijdens de themabijeenkomst gebruik te maken van instrumenten zoals initiatiefvoorstellen, amendementen, moties, interpellaties, schriftelijke vragen en verzoeken om inlichtingen van het college.

  • 5.

   Besluiten te nemen tijdens een themabijeenkomst.

Artikel 26. Voorzitter / Griffier.

 • 1.

  De voorzitter is de betreffende portefeuillehouder die het onderwerp in zijn portefeuille heeft of een portefeuillehouder die zijn plaats vervangt.

 • 2.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de themabijeenkomst;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

 • 3.

  De voorzitter bepaald vooraf de behandelingsduur van de onderwerpen naar gelang de onderwerpen.

 • 4.

  De griffier is bij iedere themabijeenkomst aanwezig

 • 5.

  De griffier kan vanuit een oogpunt van de procesgang en latere besluitvorming inbreng leveren in de themabijeenkomst.

Artikel 27. Vergaderfrequentie.

 • 1.

  In de regel vinden de reguliere themabijeenkomsten binnen de cyclus plaats en worden via de jaarplanner voor de raad vooraf door het presidium per jaar ingepland.

 • 2.

  Een niet reguliere themabijeenkomst kan worden gehouden indien het presidium op basis van meerderheidsbesluit - daartoe heeft besloten.

 • 3.

  De themabijeenkomsten vinden bij voorkeur op de maandag of donderdagavond plaats.

 • 4.

  De themabijeenkomsten beginnen in de regel om 19.00 uur en worden in de regel gehouden in het gemeentehuis. Indien het om een bijzonder thema gaat dat gerelateerd is aan een kern kan de bijeenkomst ook plaatsvinden in een andere geschikte locatie.

 • 5.

  Het presidium kan: een andere dag, aanvangsuur bepalen, andere vergaderplaats aanwijzen of een extra themabijeenkomst uitroepen. Indien de voorzitter het initiatief hiertoe neemt, overlegt hij met het presidium.

Artikel 28. De agenda en verslaglegging.

 • 1.

  Het presidium stelt op voordracht van de voorzitter de agenda van de themabijeenkomst vast.

 • 2.

  Het presidium besluit tevens over;

  • a.

   welk onderwerp een themabijeenkomst wordt gehouden;

  • b.

   het tijdstip en de locatie van de themabijeenkomst.

 • 3.

  Degene die een onderwerp wil aandragen ter agendering voor de reguliere themabijeenkomst, meldt dit 14 werkdagen voorafgaand aan de griffier.

 • 4.

  Degene die een onderwerp wil aandragen ter agendering voor een niet reguliere themabijeenkomst, meldt dit aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres, telefoonnummer en het thema.

 • 5.

  Er wordt van de betreffende themabijeenkomst geen verslag opgesteld.

 • 6.

  Het is aan het college om de gevoelens te vertalen en te verwerken in de op te stellen raadsvoorstellen of binnen de terzake eerder gestelde kaders hier verder uitvoering aan te geven.

Artikel 29. Aanwezigheid college en burgemeester.

 • 1.

  De burgemeester en één of meer wethouders zijn in de vergadering aanwezig indien een onderwerp behorende tot hun portefeuille geagendeerd is.

Artikel 30. Aanwezigheid ambtelijke organisatie.

 • 1.

  In de themabijeenkomst kunnen vanuit de ambtelijke organisatie deskundigen betreffende het geagendeerde onderwerp aanwezig zijn.

Artikel 31. Presentielijst.

 • 1.

  Ieder aanwezige ondertekent de presentielijst.

 • 2.

  Aan het einde van de bijeenkomst wordt de presentielijst door de griffier vastgesteld door deze te ondertekenen.

Artikel 32. Openbare kennisgeving.

 • 1.

  De bijeenkomst wordt door aankondiging op de voor de gemeente gebruikelijke wijze en door plaatsing op de gemeentelijke website openbaar gemaakt.

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de agenda van de vergadering;

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien.

 • 3.

  Daarnaast worden de bij de agenda behorende stukken, indien digitaal beschikbaar, op de website van de gemeente geplaatst.

Artikel 33. Uitleg regeling themabijeenkomsten.

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van de regeling, beslist de meerderheid van het Presidium en tijdens de themabijeenkomst, op voorstel van de voorzitter, de meerderheid van de aanwezigen tijdens de themabijeenkomst.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen.

Artikel 34. Intrekken oude verordening.

De verordening regelende de instelling, samenstelling en bevoegdheden van de vaste commissies van de gemeenteraad van Schinnen 2010 – 2014, vastgesteld d.d. 22 april 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 35. Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 18 december 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als:

  Verordening op de Raadscommissies en Themabijeenkomsten gemeente Schinnen 2014.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schinnen in de openbare vergadering

d.d. 18 december 2014

de Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de Voorzitter

B.H.M. Link