Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Schinnen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Schinnen 2014
CiteertitelReglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Schinnen 2014.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Beekdaelen 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 16 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201418-01-2019Nieuwe regeling

18-12-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Schinnen 2014

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen.

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de raad van de Gemeente Schinnen

 • b.

  raadscommissie(s): de (raads)commissie ter advisering van de raad, ingesteld bij de verordening op de raadscommissies en themabijeenkomsten gemeente Schinnen 2014,

 • c.

  voorzitter: de voorzitter van de raad of diens vervanger;

 • d.

  griffier; griffier van de raad of diens vervanger;

 • e.

  amendement: een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbesluit, (naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen);

 • f.

  subamendement: een voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, (naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft);

 • g.

  motie: een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken;

 • h.

  voorstel van orde: een voorstel betreffende de orde van de vergadering;

 • i.

  initiatiefvoorstel: een voorstel voor een verordening of een ander voorstel gedaan door de raad zelf;

 • j.

  interpellatie: het vragen van inlichtingen aan het college of de burgemeester over een onderwerp dat niet vermeld staat op de agenda;

 • k.

  raadsfractie: de leden van een politieke groepering die zitting hebben in de raad;

 • l.

  fractievoorzitter: de voorzitter van een raadsfractie.

 • m.

  themabijeenkomst: een vergadering waarbij d.m.v. informatie uitwisseling gekomen wordt tot beeldvorming over geagendeerde onderwerpen.

Artikel 2 Het presidium.

 • 1.

  De raad heeft een presidium dat bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters.

 • 2.

  De Fractievoorzitters wijzen elk een raadslid, uit hun fractie aan, dat hen bij afwezigheid in het presidium vervangt.

 • 3.

  De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

 • 4.

  Het presidium kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn vergaderingen.

 • 5.

  Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad, de raadscommissie(s) en de themabijeenkomsten.

 • 6.

  Het presidium doet voorstellen over de afdoening van de ingekomen stukken voor de raad.

 • 7.

  Het presidium beoordeelt of te agenderen stukken aan de juiste kaders (behandel-rijpheid) voldoen, uitgaande van de procedurele rol die het presidium heeft bij de voorbereiding van de vergaderingen van de raadscommissie(s) en de raad.

 • 8.

  Het presidium stelt de voorlopige agenda’s op voor de vergaderingen van de raadscommissies, de raad en de themabijeenkomsten en heeft in ieder geval de volgende taken:

  • a.

   het voorbereiden en vaststellen van voorlopige agenda’s;

  • b.

   het vaststellen van de vergadercyclus;

  • c.

   het vaststellen van vergaderingen als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Gemeentewet.

 • 9.

  Het presidium maakt bij de agendering daarnaast gebruik van de door het college op te stellen concept jaarplanner.

 • 10

  De leden van het presidium hebben elk één stem in het presidium.

 • 11.

  Het presidium bespreekt daarnaast onderwerpen van vertrouwelijke aard en overige raadsaangelegenheden.

 • 12.

  De voorzitter kan het presidium te allen tijde bijeen roepen teneinde de mening te peilen van andere dan de in lid 11 genoemde aangelegenheden, indien hij zulks nodig of wenselijk acht.

Artikel 3 De voorzitter.

 • 1.

  De voorzitter is belast met:

  • a

   het leiden van de vergadering;

  • b

   het handhaven van de orde tijdens de vergadering;

  • c

   het doen naleven van dit reglement;

  • d

   hetgeen de Gemeentewet of dit reglement hem verder opdraagt.

 • 2.

  De gemeenteraad benoemt uit zijn midden een 1e en eventueel 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad.

Artikel 4 De griffier.

 • 1.

  De griffier is aanwezig in elke vergadering van de raad, het presidium, de raadscommissie(s) en zoveel mogelijk bij de themabijeenkomsten.

 • 2

  Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een door de raad daartoe aangewezen plaatsvervangend griffier.

 • 3

  De griffier kan, indien daartoe door de voorzitter uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

Artikel 5 Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden.

 • 1.

  Bij de benoeming van nieuwe raadsleden stelt de raad een commissie in bestaande uit drie raadsleden.

 • 2.

  Deze commissie onderzoekt de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van de nieuw benoemde raadsleden en brengt vervolgens advies uit aan de raad over de toelating van de nieuw benoemde raadsleden tot de raad. Indien van toepassing, wordt van een minderheidsstandpunt melding gemaakt in dit advies.

 • 3.

  Het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau gebeurt in de laatste raadsvergadering in oude samenstelling na de raadsverkiezingen.

 • 4.

  Na een raadsverkiezing roept de voorzitter de toegelaten raadsleden op om in de eerste raadsvergadering in nieuwe samenstelling, bedoeld in artikel 18 van de Gemeentewet, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

 • 5.

  In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter in afwijking van het voorgaande lid, een nieuw benoemd raadslid op voor de raadsvergadering waarin over diens toelating wordt beslist om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

Artikel 6 Benoeming wethouders.

 • 1.

  De voorzitter van de raad stelt uit de leden van de raad een ad hoc commissie “Benoembaarheid wethouders” in, die onderzoek verricht naar de benoembaarheid van een of meerdere wethouders.

 • 2.

  De ad hoc commissie bestaat uit een aantal leden dat gelijk is aan het aantal fracties in de raad. Behalve bij tussentijdse benoeming is dit aantal gelijk min één (de fractie waaruit de kandidaat wordt voorgedragen).

 • 3.

  De installatie van de ad hoc commissie “Benoembaarheid wethouder(s)” vindt uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de benoemingsvergadering plaats.

 • 4.

  De commissie onderzoekt of benoeming van de kandidaat voldoet aan de vereisten van de artikelen 36a, 36b, 41b, eerste, derde en vierde lid, en 41c, eerste lid, van de Gemeentewet en brengt vervolgens advies uit aan de raad over de benoeming tot wethouder.

 • 5.

  De kandidaat wethouder verstrekt de documenten en informatie die nodig zijn voor de in het hiernavolgende lid door de commissie te verrichten toetsing. De kandidaat wethouder maakt bovendien alle overige door hem/haar in dat verband relevant geachte informatie aan de commissie kenbaar. De commissie toetst deze en door de kandidaat wethouder op verzoek van de commissie desgewenst mondeling beschikbaar gestelde informatie in een niet openbare vergadering, waarvan geen verslaglegging plaatsvindt.

 • 6.

  De commissie toetst de benoembaarheid van een wethouder aan de hand van de volgende zaken:

  • -

   de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);

  • -

   de benoembaarheidsvereisten: artikelen 36a en 41a Gemeentewet;

  • -

   de onverenigbare functies: artikelen 36a lid 3, 36b en 46 Gemeentewet;

  • -

   de nevenfuncties: artikel 41b Gemeentewet;

  • -

   de verboden handelingen: artikelen 41c en 15 Gemeentewet;

  • -

   de gedragscode bestuurlijke integriteit van de gemeente Schinnen op grond van artikel 41c Gemeentewet.

 • 7.

  Op basis van de beoordeelde informatie brengt de commissie verslag uit aan de raad ten aanzien van de benoembaarheid van de voorgedragen wethouder(s) en voegt daarbij een voorstel voor een besluit. In het verslag wordt ook melding gemaakt van een minderheidsstandpunt. Het verslag en het voorstel wordt tijdig voor de benoemingsvergadering aan de raad toegezonden.

 • 8.

  Indien de leden van de ad hoc commissie tot een negatief of verdeeld advies komen, stellen zij de voorzitter van de raad hiervan in kennis. Deze treedt vervolgens in overleg met de leden van de ad hoc commissie over de aard van de bezwaren. In gezamenlijkheid wordt beoordeeld of aanvullende maatregelen en/of aanvullend onderzoek gewenst is.

 • 9.

  In opdracht van de burgemeester wordt voor de aanvang van iedere ambtstermijn ten behoeve van de wethouder(s) een risicoanalyse integriteit uitgevoerd. De burgemeester brengt over het eindresultaat van deze risicoanalyse via de geloofsbrieven verslag uit aan de raad. De risicoanalyse en de eindconclusie zijn niet openbaar.

Artikel 7 Fracties.

 • 1

  Raadsleden die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd.

 • 2.

  Als boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de fractie in de raad deze aanduiding als naam. Als daar geen aanduiding was geplaatst, deelt de fractie in de eerste raadsvergadering aan de voorzitter mee welke naam deze fractie in de raad zal voeren.

 • 3.

  De namen van de fractievoorzitter en diens plaatsvervanger worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzitter.

 • 4.

  Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of als één of meer raadsleden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie, wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter.

 • 5.

  Een nieuwe naam van een fractie voldoet aan de eisen uit artikel G 3 van de Kieswet en wordt gebruikt met ingang van de eerstvolgende raadsvergadering na naamswijziging.

 • 6.

  Indien bij een fractie gewerkt wordt met een fractiesecretaris wordt hiervan mededeling gedaan aan de voorzitter, de griffier en de overige fracties.

Hoofdstuk 2 Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereiding.

Artikel 8. Oproep en voorlopige agenda en de vergaderfrequentie.

 • 1.

  De voorzitter zendt ten minste 7 werkdagen voor een raadsvergadering de raadsleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 25, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken.

  De stukken die voor de raadscommissie(s) verstuurd zijn worden niet nog eens verstuurd.

  De openbare stukken die digitaal beschikbaar zijn worden op de website van de gemeente geplaatst. De vergaderstukken worden voor de raads- en commissieleden op het digitale raadsnetwerk geplaatst.

 • 2.

  Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 9, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt deze met de daarbij behorende stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de raadsvergadering aan de leden gezonden.

 • 3.

  De vergaderingen van de raad vinden in de regel plaats op een donderdagavond, op basis van een jaarlijks op voorstel van het presidium door de raad vastgesteld vergaderschema, en vangen aan om 19.00 uur. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

 • 4.

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag en aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie, overleg met het presidium.

 • 5.

  De vergaderingen worden in principe na 4 uren beëindigd; 15 Minuten voor het bereiken van de eindtijd pleegt de voorzitter overleg, met de raadsleden, om te bepalen of afronding van de dan voorliggende agenda binnen een redelijke tijd kan plaatsvinden of dat er een schorsing dient plaats te vinden tot 19:00 uur de volgende dag.

 • 6.

  Indien bij de behandeling van een onderwerp in een raadscommissie vaststaat dat over een onderwerp unanimiteit in de commissie bestaat en het onderwerp als afgeconcludeerd kan worden beschouwd, wordt dit onderwerp op de agenda voor de raad onder de rubriek hamerstukken opgenomen.

 • 7.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast. Op voorstel van een lid van de raad of de voorzitter kan de raad bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 8.

  Op voorstel van een lid van de raad of van de voorzitter kan de raad de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

 • 9.

  Wanneer de raad een onderwerp onvoldoende voor de openbare beraadslaging voorbereid acht, kan hij het onderwerp verwijzen naar een raadscommissie of aan het college nadere inlichtingen of advies vragen.

Artikel 9. Aanvullende agenda; vaststellen agenda.

 • 1.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. De daarbij behorende stukken worden openbaar gemaakt.

 • 2.

  Als omtrent de inhoud van stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent deze de raadsleden op verzoek inzage.

 • 3.

  De agenda wordt bij aanvang van een raadsvergadering door de raad vastgesteld.

Artikel 10. Ter inzage leggen van stukken.

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen, worden gelijktijdig met het digitaal verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raad en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

 • 2.

  Stukken die digitaal beschikbaar zijn worden op de website van de gemeente geplaatst.

 • 3.

  Als omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier en verleent deze de raadsleden op verzoek inzage.

Artikel 11. Openbare kennisgeving.

 • 1.

  Raadsvergaderingen worden ter openbare kennis gebracht door aankondiging in een huis- aan huisblad van Schinnen en door plaatsing op de website van de gemeente.

 • 2.

  De aankondiging in het huis aan huisblad betreft niet de gehele agenda maar slechts het feit dat er een vergadering is met vermelding van de website van de Gemeente.

Paragraaf 2. Ter vergadering.

Artikel 12. Presentielijst, zitplaatsen, opening en quorum.

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van raadsvergaderingen.

 • 2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen raadsleden de presentielijst. Aan het einde van elke raadsvergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier door ondertekening vastgesteld.

 • 3.

  De voorzitter, de leden van de raad en de griffier hebben een vaste zitplaats, door de voorzitter na overleg in het presidium bij aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode van de raad aangewezen.

 • 4.

  Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de voorzitter de indeling herzien na overleg in het presidium.

 • 5.

  De voorzitter draagt ook zorg voor een zitplaats voor de wethouders en overige personen, die voor de vergadering zijn uitgenodigd.

 • 6.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien het daarvoor door de wet vereiste aantal leden van de raad volgens de presentielijst aanwezig is.

 • 7.

  De voorzitter opent en sluit de vergadering met een gebed of een overweging.

 • 8.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering, met inachtneming van artikel 20 van de Gemeentewet.

Artikel 13. Aantal spreektermijnen, spreektijd en volgorde sprekers.

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raad anders beslist.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de voorzitter afgesloten.

 • 3.

  Raadsleden mogen in een termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel, waarbij men er naar streeft om de spreektijd te beperken tot maximaal 5 minuten per fractie en 5 minuten voor het college. Dit is zowel van toepassing op de eerste als de tweede termijn.

 • 4.

  Het derde lid is niet van toepassing op een raadslid dat een amendement, een subamendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, ten aanzien van de beraadslaging over het door dat raadslid ingediende.

 • 5.

  Bij de bepaling hoeveel malen een raadslid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

 • 6.

  De leden van de raad en overige aanwezigen spreken vanaf hun plaats of vanaf de spreekplaats en richten zich tot de voorzitter.

 • 7.

  Een lid van de raad voert het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben.

 • 8.

  De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer een lid van de raad het woord vraagt over de orde van de vergadering.

 • 9.

  Een lid van de raad kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden en de overige aanwezigen.

 • 10.

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

  • a.

   de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren;

  • b.

   een lid hem interrumpeert; de voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. Interrupties in de eerste termijn zijn niet toegestaan.

 • 11.

  Indien een spreker, zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 12.

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.

Artikel 14. Deelname aan de beraadslaging door anderen.

 • 1.

  Onverminderd artikel 21 van de Gemeentewet kan de raad op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2.

  Het spreekrecht voor burgers, in het kader van burgerparticipatie, is geregeld in de verordening op de commissies en themabijeenkomsten gemeente Schinnen 2014.

Artikel 15. Voorstellen van orde.

 • 1.

  Raadsleden kunnen tijdens een raadsvergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raad beslist hier terstond over.

Paragraaf 3. Stemmingen.

Artikel 16. Stemverklaring.

 • 1.

  Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de raad tot stemming overgaat, kunnen raadsleden hun voorgenomen stemgedrag toelichten.

Artikel 17. Beslissing.

 • 1.

  De voorzitter sluit de beraadslaging als hij vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, tenzij de raad anders beslist.

 • 2.

  Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel voor de te nemen beslissing.

Artikel 18. Stemming; procedure hoofdelijke stemming.

 • 1.

  De voorzitter vraagt de raadsleden of zij stemming verlangen. Is dit niet het geval dan stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder stemming is aangenomen.

 • 2.

  Als een voorstel zonder stemming wordt aangenomen kunnen de in de raadsvergadering aanwezige raadsleden aantekening in het verslag vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of overeenkomstig artikel 28 van de Gemeentewet niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

 • 3.

  Als een raadslid om stemming of hoofdelijke stemming vraagt, doet de voorzitter daarvan mededeling aan de raad.

 • 4.

  Alvorens de aangekondigde onderwerpen aan de orde te stellen deelt de voorzitter mede, bij welk lid van de raad, de hoofdelijke stemming zal beginnen. Daartoe wordt bij loting een volgnummer van de presentielijst aangewezen; bij het daar genoemde lid begint de hoofdelijke stemming.

 • 5.

  Bij hoofdelijke stemming brengen ter vergadering aanwezig raadsleden, tenzij zij overeenkomstig artikel 28 van de Gemeentewet niet aan de stemming deel behoren te nemen, hun stem uit door 'voor' of 'tegen' uit te spreken, zonder enige toevoeging.

 • 6.

  Een raadslid dat zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, kan deze vergissing herstellen totdat het volgende raadslid heeft gestemd. Bemerkt het raadslid zijn vergissing pas later, dan kan deze nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt aantekening vragen van zijn vergissing. Dit brengt geen verandering in de uitslag van de stemming.

 • 7.

  De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mee. Deze doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit.

Artikel 19. Volgorde stemming over amendementen en moties.

 • 1.

  Als een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat amendement gestemd en vervolgens over het voorstel zoals het dan luidt in zijn geheel.

 • 2.

  Als een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement waarop dat betrekking heeft.

 • 3.

  Als meerdere amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel zijn ingediend, wordt, onverminderd het eerste en tweede lid, eerst over het meest verstrekkende amendement of subamendement gestemd.

 • 4.

  Als aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de motie.

Artikel 20. Stemming over personen.

 • 1.

  Bij stemming over personen voor voordrachten of het opstellen van voordrachten of aanbevelingen, benoemt de voorzitter drie raadsleden tot stembureau.

 • 2.

  Aanwezige raadsleden zijn verplicht een door het stembureau verstrekt stembriefje in te leveren, tenzij zij overeenkomstig artikel 28 van de Gemeentewet niet aan de stemming deel behoren te nemen.

 • 3.

  Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. De raad kan op voorstel van het stembureau beslissen dat bepaalde stemmingen worden samengevat op één briefje.

 • 4.

  In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad op voorstel van het stembureau.

 • 5.

  Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing moet plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven.

 • 6.

  Deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud.

 • 7.

  Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens naam op dit briefje voorkomt, is gekozen.

Paragraaf 4. Verslaglegging; ingekomen stukken.

Artikel 21. Verslag en besluitenlijst.

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor verslagen en besluitenlijsten van raadsvergaderingen.

 • 2.

  Een verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een aantekening van welke raadsleden afwezig waren;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een korte, zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen van de sprekers;

  • e.

   een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke stemming van de namen van de raadsleden die voor of tegen stemden, onder aantekening van de namen van de raadsleden die zich overeenkomstig de Gemeentewet van stemming hebben onthouden of zich bij het uitbrengen van hun stem hebben vergist;

  • g.

   de tekst van de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, voorstellen van orde, moties, amendementen en subamendementen;

  • f.

   bij het desbetreffende agendapunt, de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 14 door de raad is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 3.

  Een conceptverslag worden gelijktijdig met de verzending aan de raadsleden verzonden aan de overige personen die het woord hebben gevoerd in de raadsvergadering waarop het betrekking heeft.

 • 4.

  Vastgestelde verslagen worden ondertekend door de voorzitter en griffier.

 • 5.

  Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering openbaar gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

 • 6.

  Zodra de verslagen en besluitenlijsten elektronisch beschikbaar zijn, worden ze op de website van de gemeente geplaatst.

 • 7.

  De digitale geluidsbestanden van de vergadering worden zo spoedig mogelijk op de website en het digitale raadsnetwerk geplaatst.

Artikel 22. Ingekomen stukken.

 • 1.

  Bij de raad ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst, alsmede digitaal toegankelijk gemaakt op het digitale raadsnetwerk en ter inzage gelegd.

 • 2.

  Na de vaststelling van het verslag stelt de raad op voorstel van het presidium de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

Paragraaf 5. Besloten raadsvergaderingen.

Artikel 23. Toepassing reglement op besloten vergaderingen.

 • 1.

  Op besloten raadsvergaderingen is dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 24. Verslag besloten vergadering.

 • 1.

  Conceptverslagen en -besluitenlijsten van besloten raadsvergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de raadsleden ter inzage gelegd bij de griffier.

 • 2.

  Deze verslagen en besluitenlijsten worden zo spoedig mogelijk in een besloten raadsvergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raad een besluit over het al dan niet openbaar maken van het vastgestelde verslag en de besluitenlijst.

 • 3.

  De vastgestelde verslagen en besluitenlijsten worden door de voorzitter en de griffier ondertekend.

Artikel 25. Opheffing geheimhouding.

 • 1.

  Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede en derde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten raadsvergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

Paragraaf 6. Toehoorders en pers.

Artikel 26. Toehoorders en pers.

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare raadsvergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

Artikel 27. Geluid- en beeldregistraties.

 • 1.

  Degenen die van een openbare raadsvergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Bevoegdheden, instrumenten raadsleden

Artikel 28. Amendementen en subamendementen.

 • 1.

  Raadsleden dienen amendementen en subamendementen voor het sluiten van de beraadslaging van het voorstel waarop deze betrekking hebben in bij de voorzitter. Dit gebeurt schriftelijk, tenzij de voorzitter oordeelt dat mondelinge indiening volstaat.

 • 2.

  Er wordt alleen beraadslaagd over amendementen en subamendementen die ingediend zijn door raadsleden die de presentielijst getekend hebben.

 • 3.

  Intrekking door de indiener van een amendement of subamendement is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door de raad is afgerond.

Artikel 29. Moties.

 • 1.

  Raadsleden dienen moties schriftelijk in bij de voorzitter.

 • 2.

  De behandeling van een motie vindt gelijktijdig plaats met de beraadslaging over het onderwerp of voorstel waarop het betrekking heeft.

 • 3.

  De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda opgenomen onderwerpen zijn behandeld.

 • 4.

  Intrekking door de indiener van een motie is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door de raad is afgerond.

Artikel 30. Initiatiefvoorstel.

 • 1.

  Raadsleden dienen initiatiefvoorstellen schriftelijk in bij de voorzitter .

 • 2.

  Deze voorstellen worden op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst, tenzij de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dat geval wordt het voorstel op de agenda van de daaropvolgende raadsvergadering geplaatst.

 • 3.

  De behandeling van het voorstel vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende voorstellen en onderwerpen zijn behandeld, tenzij de raad oordeelt dat:

  • a.

   het voorstel met het oog op de orde van de vergadering samen met een ander geagendeerd voorstel of onderwerp dient te worden behandeld;

  • b.

   het voorstel eerst dient te worden behandeld in een raadscommissie;

  • c.

   het voorstel voor advies naar het college dient te worden gezonden. In dat geval bepaalt de raad in welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

 • 4.

  De raad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet zijnde een voorstel voor een verordening.

Artikel 31. Collegevoorstel.

 • 1.

  Een voorstel van het college aan de raad dat vermeld staat op de voorlopige agenda van de raadsvergadering, kan niet worden ingetrokken zonder toestemming van de raad.

 • 2.

  Als de raad van oordeel is dat een voorstel als bedoeld in het eerste lid voor advies terug aan het college dient te worden gezonden, bepaalt de raad binnen welke termijn het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 32. Interpellatie.

 • 1.

  Raadsleden dienen verzoeken tot het houden van een interpellatie schriftelijk in bij de voorzitter. Het verzoek bevat in ieder geval de te stellen vragen.

 • 2.

  De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en de wethouders.

 • 3.

  Als het verzoek ten minste 48 uur voor aanvang van een raadsvergadering is ingediend of in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, wordt over het verzoek tijdens de eerstvolgende raadsvergadering gestemd. In andere gevallen tijdens de daaropvolgende raadsvergadering.

 • 4.

  De interpellant voert niet vaker dan tweemaal het woord. De overige raadsleden, de burgemeester en de wethouders niet vaker dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.

Artikel 33. Schriftelijke vragen.

 • 1.

  Raadsleden dienen schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester in bij de griffier. Daarbij wordt aangegeven of er voorkeur is voor een schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.

 • 2.

  De griffier brengt de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester.

 • 3.

  Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 15 werkdagen nadat de vragen zijn ingediend.

 • 4.

  Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende commissievergadering, tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden.

 • 5.

  Schriftelijke antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan de raadsleden toegezonden.

 • 6.

  De vragensteller kan bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende commissie-vergadering nadere inlichtingen vragen over het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord in de rondvraag.

Artikel 34. Inlichtingen.

 • 1.

  Raadsleden dienen verzoeken tot inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 180, derde lid, van de Gemeentewet schriftelijk in bij de griffier .

 • 2.

  De griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester.

 • 3.

  De verlangde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk aan de raad verschaft, in ieder geval binnen 10 werkdagen nadat het verzoek is ingediend.

Artikel 35. Overige vragen.

 • 1.

  Voor de wijze van stellen van technische vragen en de afdoening van deze vragen wordt verwezen naar de verordening op raadscommissies en themabijeenkomsten gemeente Schinnen 2014.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen.

Artikel 36. Uitleg reglement.

 • 1.

  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de raad op voorstel van de voorzitter.

Artikel 37. Intrekken oude reglement.

 • 1.

  Het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Schinnen 2010, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 april 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 38. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 18 december 2014.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Schinnen 2014.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schinnen, in de openbare vergadering d.d. 18 december 2014.

DE RAAD VOORNOEMD

de griffier

W.A.J.M.Huisinga

de voorzitter

B.H.M.Link