Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Uitvoeringsregels en subsidies Welzijn 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels en subsidies Welzijn 2015
CiteertitelUitvoeringsregels en subsidies Welzijn 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beleidsregels Welzijn, Zorg en de bijdrageregeling buurten 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201530-09-2016Nieuwe regeling

18-12-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels en subsidies Welzijn 2015

 

 

Uitvoeringsregels en subsidies Welzijn 2015

Inleiding

De uitvoeringsregels vinden hun basis in de Beleidsregels Welzijn, Zorg en de bijdrageregeling buurten 2015 zoals de gemeenteraad die op 18 december 2014 heeft vastgesteld.

De Beleidsregels Welzijn 2015 luiden als volgt:

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt aan die verenigingen die in sterke mate bijdragen aan de handhaving van de leefbaarheid in de kernen die deel uitmaken van de gemeente Schinnen en bijdragen aan de vastgestelde gemeentelijke doelstellingen op het gebied van welzijnsbeleid.

 • 2.

  De gemeente wil met subsidieverstrekking de inzet van lokale gemeenschappen (vrijwilligers en mantelzorgers) stimuleren om op een duurzame wijze de zorg en welzijnsactiviteiten in de kernen op een hoog peil te houden.

 • 3.

  Subsidieverstrekking vindt plaats ter stimulering van de maatschappelijke bewustwording van burgers om de zelfredzaamheid en sociale cohesie op kernniveau te vergroten.

De Beleidsregels Zorg 2015 zijn de volgende:

 • 1.

  Subsidiering vindt plaats ter bevordering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de inwoners van Schinnen.

 • 2.

  Ook hieraan gerelateerde gemeentelijke adviesorganen en samenwerkingsverbanden (gericht op belangenbehartiging en uitvoering van activiteiten), projecten gericht op specifieke doelgroepen en verenigingen/instellingen die behoren tot de patiënten- en cliëntenorganisaties kunnen subsidie ontvangen.

De Beleidsregels Bijdrageregeling Buurten 2015 luiden als volgt:

 • 1.

  Subsidieverstrekking aan buurtverenigingen vindt plaats ter stimulering van de maatschappelijke bewustwording van burgers om de zelfredzaamheid en sociale cohesie op kernniveau te vergroten

 • 2.

  Buurtverenigingen ontvangen een bijdrage in de kosten die voor het organiseren van activiteiten in de eigen buurt. De activiteiten dragen bij aan leefbaarheid en ontmoeting.

 • 3.

  Potentiële buurtverenigingen komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten die zij maken bij de oprichting van een vereniging (opmaken verenigingsakte).

Uitvoeringsregels en subsidies Welzijn 2015

De uitgangspunten voor de uitvoeringsregels Welzijn 2015 zijn de volgende:

 • 1.

  De verenigingen die in deze uitvoeringsregels worden genoemd, dragen in sterke mate bij aan de handhaving van de leefbaarheid in de kernen die deel uitmaken van de gemeente Schinnen.

 • 2.

  Voor de post ‘incidentele subsidies’ blijft in 2015 een bedrag van € 2.500,00 gereserveerd.

 • 3.

  Indexering:

  De bedragen opgenomen in de uitvoeringsregels welzijn 2015, zijn gebaseerd op de bedragen van 2014 verhoogd met een indexeringspercentage van 1,25%.

Op de volgende pagina's worden de uitvoeringsregels en subsidiebedragen per subsidiecategorie beschreven:

Ouderenwerk.

Uitvoeringsregels Bonden van Ouderen

Subsidieplafond € 23.529,50

Begrotingscodering: 6.620.08 / 6.622.00

Uitgangspunten:

Verenigingsactiviteiten gericht op:

 • 1.

  Ontmoeting, ontspanning en recreatie;

  De subsidie voor de lokale organisaties voor ouderen bedraagt per jaar bij een ledental t/m 75 een subsidie van € 554,50; bij een ledental van meer dan 75 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 138,25 per 25 leden.

 • 2.

  Vorming en belangenbehartiging ouderen;

  Ouderenbonden die extra activiteiten organiseren, specifiek gericht op vorming en belangenbehartiging van en voor ouderen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 554,50 per jaar. Vereniging dienen een activiteitenprogramma in met een geschat aantal activiteiten die binnen dit kader plaats zullen vinden. Het toe te kennen subsidie bedraagt € 277,00 bij 2 tot en met 5 activiteiten en € 554,50 bij 6 en meer activiteiten.

  Verenigingen dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in, waarna verrekening plaats vindt.

 • 3.

  Vitaliteittraining voor ouderen.

  De subsidie voor het Meer Bewegen voor Ouderen heeft betrekking op als zodanig erkende bewegingsactiviteiten die ouderenbonden voor hun leden organiseren. De activiteit vindt plaats onder deskundige leiding en met gebruikmaking van een adequate ruimte en geschikt materiaal. De activiteit vindt minimaal 35 maal per jaar plaats. Per groep van 15 deelnemers in de leeftijd van 55 jaar of ouder ontvangt de ouderenbond een subsidie van € 500,00.

 • 4.

  Activiteiten in het kader van de WMO. Ouderenorganisaties ontvangen jaarlijks een bijdrage van € 350,-- . De organisaties dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in van de ondernomen activiteiten. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

 • 5.

  Er geldt een maximum van 2 verenigingen per kern met een gelijkwaardige doelstelling en gelijkwaardige doelgroep. Het College is bevoegd hiervan af te wijken.

Aantal leden per 31.12.2013

1.

K.B.O. Mgr. Savelsberg Schinnen:

333 leden.

 

 

 

2.

Seniorenvereniging Puth:

268 leden.

 

 

 

3.

Seniorenclub Sweikhuizen:

79 leden.

 

 

 

4.

Bejaardenvereniging Oirsbeek:

81 leden.

 

 

 

5.

K.B.O. afd Oirsbeek:

162 leden

 

 

 

6.

K.B.O. afd Doenrade:

126 leden

 

 

 

7.

K.B.O. afd. Amstenrade:

216 leden.

Geraamd subsidie 2015:

K.B.O. Mgr. Savelsberg schinnen.

 

 

MBvO: zwemmen: 2 groepen 43 deelnemers

 

 

 

yoga: 2 groepen 31 deelnemers

 

 

 

gym: 1 groep 27 deelnemers gym: 1 groep 27 deelnemers gym: 1 groep 27 deelnemers

 

 

 

dans: 1 geroep 15 deelnemers

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

554,50

2.

Subsidie per 25 leden:

1.382,50

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

554,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 6 groepen

3.000,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

----------+

Totaal subsidie 2015.

5.841,50

 

 

 

Seniorenvereniging Puth

 

 

MBvO: dans: 2 groepen: 39 deelnemers

 

 

 

Gym: 2 groepen 40 personen

 

 

 

Yoga: 1 groep 14 personen

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

554,50

2.

Subsidie per 25 leden

1.106,00

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

554,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 5 groepen

2.500,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

----------+

Totaal subsidie 2015

5.065,00

 

 

 

Seniorenclub Sweikhuizen

 

 

MBvO: gym 2 groepen: 23 deelnemers

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

554,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

554,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 2 groepen

1.000,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

---------- +

Totaal subsidie 2015

2.459,00

 

 

 

Bejaardenvereniging Oirsbeek:

 

 

 

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

554,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

 

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,--

 

----------+

Totaal subsidie 2015

904,50

 

 

 

K.B.O. afd Oirsbeek

 

 

MBvO: yoga: 17 deelnemers

 

 

 

Zwemmen: 15 deelnemers

 

 

 

Gym: 19 deelnemers

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

554,50

2.

Subsidie per 25 leden

414,75

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

554,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 3 groepen

1.500,00

5.

WMO-activiteiten

350,--

 

---------- +

Totaal subsidie 2015

 

3.373,75

 

 

 

K.B.O. afd Doenrade

 

 

MBvO: dans: 22 deelnemers

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie

554,50

2.

Subsidie per 25 leden

276,50

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

554,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 1 groep

500,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

----------- +

Totaal subsidie 2015

2.235,50

 

 

 

Seniorenvereniging Amstenrade

 

 

MBvO: gym 1 groep 13 deelnemers

 

 

 

Yoga 1 groep 15 deelnemers

 

 

 

Dans 1 groep 20 deelnemers

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

554,50

2.

Subsidie per 25 leden

691,25

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

554,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 3 groepen

1.500,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

----------- +

Totaal subsidie 2015

3.650,25

 

 

 

Subsidieplafond ouderenbonden 2015 (incl. WMO)

23.529,50

Vrouwenwerk

Uitvoeringsregels vrouwenorganisaties.

Subsidieplafond € 10.140,40

Begrotingscodering: 6.620.08 / 6.622.00

Activiteiten:

Vrouwenwerk in verenigingsverband.

Wekelijkse bijeenkomsten, activiteiten aanbod, projecten, nevenactiviteiten.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidie voor de lokale organisaties voor vrouwen en bedraagt per jaar bij een ledental t/m 75 een subsidie van € 554,50; bij een ledental van meer dan 75 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 138,25 per 25 leden.

 • 2.

  Vorming en belangenbehartiging:

  Vrouwenorganisaties die extra activiteiten organiseren, specifiek gericht op vorming en belangenbehartiging van en voor ouderen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 554,50 per jaar. Vereniging dienen een activiteitenprogramma in met een geschat aantal activiteiten die binnen dit kader plaats zullen vinden. Het toe te kennen subsidie bedraagt € 277,00 bij 2 tot en met 5 activiteiten en € 554,50 bij 6 en meer activiteiten.

  Verenigingen dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in, waarna verrekening plaats vindt.

 • 3.

  Vitaliteittraining voor ouderen.

  De subsidie voor het Meer Bewegen voor Ouderen heeft betrekking op als zodanig erkende bewegingsactiviteiten die vrouwenbonden voor hun leden organiseren. De activiteit vindt plaats onder deskundige leiding en met gebruikmaking van een adequate ruimte en geschikt materiaal. De activiteit vindt minimaal 35 maal per jaar plaats. Per groep van 15 deelnemers in de leeftijd van 55 jaar of ouder ontvangt de vrouwenbond een subsidie van € 500,00.

 • 4.

  Activiteiten in het kader van de WMO. Vrouwenorganisaties ontvangen jaarlijks een bijdrage van 350,-- . De organisaties dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in van de ondernomen activiteiten. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

 • 5.

  Vrouwenraad. De subsidie voor de ondersteuning van de Vrouwenraad en de vrouwendag wordt jaarlijks vastgesteld.

Aantal leden per 31 12 2013

1.

Zij actief Schinnen:

71 leden.

 

 

 

2.

Vrouwenbeweging LKV Schinnen:

94 leden.

 

 

 

3.

Vrouwenbond Puth:

44 leden.

 

 

 

4.

Vrouwenvereniging Sweikhuizen:

115 leden.

 

 

 

5.

Zij actief afd. Doenrade:

100 leden

 

 

 

6.

Stichting Vrouwenraad Schinnen:

Geen leden.

Geraamd subsidie 2015.

Zij actief Schinnen.

 

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

554,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

554,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2015:

1.459,00

 

 

 

Vrouwenbeweging LKV Schinnen

 

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

554,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

554,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2015:

1.459,00

 

 

 

Vrouwenbond Puth

 

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

554,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

554,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2015:

1.459,00

 

 

 

Vrouwenvereniging Sweikhuizen

 

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

554,50

2.

Subsidie per 25 leden

138,25

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

554,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2015:

1.597,25

 

 

 

Zij actief afd. Doenrade

 

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

554,50

2.

Subsidie per 25 leden

138,25

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

554,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2015:

1.597,25

 

 

 

Stichting Vrouwenraad Schinnen:

 

1.

Totaal subsidie 2015, inclusief de kosten van de vrouwendag

2.218,90

2.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2015:

2.568,90

 

 

 

Subsidie 2015 vrouwenorganisaties (incl. WMO):

10.140,40

Jeugd en jongerenwerk.

Uitvoeringsregels 2015

Subsidieplafond € 27.286,75

Begrotingscodering: 6.630.02, 656001

Activiteiten

 • -

  Gesloten jeugd- en jongerenwerk: activiteiten doorgaans uitgevoerd met vaste groepen voor jongeren die lid zijn en contributie betalen.

 • -

  Open jeugd- en jongerenwerk: activiteiten uitgevoerd voor groepen jongeren waarbij men geen lid hoeft te zijn en/of contributie dient te betalen.

 • -

  Kindervakantiewerk.

 • -

  Volksfeesten: Sinterklaas, St. Maarten en Koninginnedag (in het geval deze niet door andere organisaties worden georganiseerd).

 • -

  Nationale straatspeeldag.

 • -

  Subsidiering speeltuinwerk.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidie voor het gesloten jeugd- en jongerenwerk voor de bekostiging van activiteiten voor jeugd en jongeren tot 19 jaar bedraagt per jaar:

  bij een ledental t/m 75: een basissubsidie van € 2.219,00;

  bij een ledental van meer dan 75 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 831,75 per 25 jeugdleden tot 19 jaar;

  Onder ledental wordt verstaan: het totaal aantal jeugd en jongeren die aan gesloten jeugd- en jongerenwerk deelnemen aan activiteiten die onder verantwoordelijkheid van een vereniging of stichting wordt uitgevoerd.

 • 2.

  de subsidie voor open jeugd- en jongerenwerk wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een door de stichting ingediend activiteitenplan. Als basis wordt gehanteerd dat activiteiten die op een dagdeel gedurende een periode van een jaar aaneensluitend worden georganiseerd gesubsidieerd worden met € 554,50.

 • 3.

  Subsidie kindervakantiewerk: Het jaarlijks vast te stellen budget kindervakantiewerk wordt verdeeld onder de lokale instellingen voor jeugd- en jongerenwerk die daartoe een aanvraag hebben ingediend: De bijdrage voor 2012 is € 2.497,00

 • 4.

  Jeugd- en jongerenorganisaties ontvangen een bijdrage a € 100,-- in de kosten die zij maken bij het organiseren en het uitvoeren van de volksfeesten Sinterklaas, St. Maarten of Koninginnedag per kern. De bijdrage is enkel van toepassing in het geval deze niet door andere organisaties worden georganiseerd. De verenigingen vragen de bijdrage apart aan. Dit bedrag is niet geïndexeerd.

 • 5.

  per kern bedraagt de tegemoetkoming in de kosten van het organiseren van de nationale straatspeeldag € 249,50.

 • 6.

  De subsidie voor het speeltuinwerk in Puth en Oirsbeek wordt jaarlijks bepaald.

Aantal leden per 31 12 2013

 • 1.

  Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek.

  Gesloten jeugd- en jongerenwerk:

  • -

   Jeanne d’Arc: 21 jeugdleden tot 19 jaar.

  • -

   Don Bosco: 7 jeugdleden tot 19 jaar

  Open jeugd- en jongerenwerk:

   • -

    O.J. - 13 tot 16 jaar:

   • -

    Zibbith 16 jaar en ouder.

 • 2.

  Stichting Jongeren Initiatief Schinnen

  • -

   Gesloten jeugd- en jongerenwerk

  • -

   157 leden tot 19 jaar.

  • -

   Open jeugd- en jongerenwerk:

 • 3.

  Scouting Schinnen

  • -

   Gesloten jeugd- en jongerenwerk.

   86 leden tot 19 jaar.

  • -

   Groepen: Bevers en Welpen, Sherpa’s en Verkenners, Rowans

  • -

   Activiteiten: Groepsactiviteiten, kampen, St. Jorisdag, Vieringen.

Geraamd subsidie 2015.

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oirsbeek

 

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.219,00

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk

8.317,50

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

2.497,00

 

 

------------- +

Totaal subsidie 2015:

13.033,50

 

 

 

 

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

 

Stichting Jongereninitiatief Schinnen.

 

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.219,00

2.

Subsidie per 25 leden

2.495,25

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk

2.218,00

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

2.497,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2015:

9.429,25

 

 

 

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

 

Scouting Schinnen.

 

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.219,00

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk:

 

 

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

 

2.219,00

 

 

 

 

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

 

Nationale straatspeeldag

 

1.

Oirsbeek

249,50

2.

Puth

249,50

3.

Sweikhuizen

249,50

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

748,50

 

 

 

Speeltuinwerk

 

1.

Speeltuin ’t Wipke

999,00

2.

Speeltuin Puth

0,00

Subsidieplafond jeugd- en jongerenwerk 2015:

26.429,25

Raming 2 volksfeesten:

200,00

Speeltuin Puth gereserveerde bijdragen

657,50

 

 

---------

 

 

27.286,75

Fanfares, harmonieën.

Uitvoeringsregels 2015

Subsidieplafond € 19.966,50

Begrotingscodering: 6.540.00/6.51100

Activiteiten:

In het algemeen richten de muziekverenigingen zich op het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van Schinnen door middel van het beoefenen van muziek, het opleiden van (jeugd) leden, het verzorgen van optredens en het begeleiden van optochten en stoeten.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidie voor de fanfares, harmonieën incl. drumbands bedraagt per jaar:

  bij een ledental (actieve, musicerende, geüniformeerde leden die deelnemen aan buitenactiviteiten) t/m 50: een basisbedrag van € 3598,00

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden (actieve, musicerende, geüniformeerde leden die deelnemen aan buitenactiviteiten) wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 14,00 per lid.

 • 3.

  Van muziekgezelschappen wordt verwacht dat zij op verzoek een bijdrage leveren aan de door de gemeente georganiseerde evenementen en activiteiten zoals koninginnedag, dodenherdenking, etc.

  De inspanning die instellingen als muziekverenigingen leveren om acte de précence te geven bij evenementen wordt opgenomen in een evenementenkalender.

 • 4.

  Van muziekgezelschappen wordt verwacht: het voeren van een actief jeugdbeleid dat tenminste omvat; activiteiten gericht op de bevordering van deelname aan de lokale HAFA-opleiding voor jeugdleden en acties om meer jeugd te interesseren voor het lidmaatschap van muziekgezelschappen.

 • 5.

  Jeugdafdelingen van hafa’s ontvangen een extra subsidie van € 249,50 . Het betreft jeugdafdelingen, die geen eigen rechtspersoon kennen maar die onder de moederstichting vallen en regelmatig aan buitenactiviteiten deelnemen. De activiteiten die recht geven aan deze extra subsidie zijn dezelfde activiteiten die gelden bij de moederstichting. De jeugdafdeling werkt onder deskundige leiding. Tenminste 90 % van de muzikanten dienen jonger dan 19 jaar te zijn.

 • 6.

  Harmonieën en fanfares met een verzorgingsgebied van meer dan 1 dorp ontvangen een extra bijdrage van € 150,-. Dit bedrag is niet geïndexeerd.

Aantal leden per muziekgezelschap per 31 12 2013

Fanfare St. Caecilia Schinnen

71 leden.

 

 

Fanfare St. Caecilia Puth

76 leden.

 

 

Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek

80 leden.

 

 

Fanfare St. Caecilia Doenrade

39 leden.

 

 

Harmonie de Nederlanden Amstenrade

46 leden.

Geraamd subsidie 2015.

Fanfare st. Caecilia Schinnen

 

Basisbedrag:

3.598,00

Bijdrage 21 leden boven basisaantal:

294,00

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

Jeugdafdeling

249,50

 

--------- +

Totaal subsidie 2015

4.141,50

 

 

 

Fanfare St. Caecilia Puth

 

1.

Basisbedrag:

3.598,00

2.

Bijdrage 26 leden boven basisaantal:

364,00

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

150,00

4.

jeugdafdeling

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

4.112,00

 

 

 

Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek

 

1.

Basisbedrag:

3.598,00

2.

Bijdrage 30 leden boven basisaantal:

420,00

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

4.

Jeugdafdeling

249,50

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

4.267,50

 

 

 

Fanfare St. Caecilia Doenrade

 

1.

Basisbedrag:

3.598,00

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

0,00

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

3.598,00

 

 

 

Harmonie de Nederlanden Amstenrade

 

1.

Basisbedrag:

3.598,00

2.

Bijdrage 0 leden basisaantal:

0,00

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

3.598,00

 

 

 

Geraamd subsidie 1 jeugdafdeling

249,50

Subsidieplafond fanfares, harmonieën 2015:

19.467,50

 

========

 

19.966,50

Schutterijen en carnavalsverenigingen.

Uitvoeringsregels 2015 volkscultuur

Subsidieplafond € 15.244,80

Begrotingscodering 6.541.02

Activiteiten:

 • -

  Schutterijen en drumbands:

  Wekelijkse repetitieavonden, openbare optredens, uitwisselingsoptredens,bondsfeesten.

 • -

  Carnavalsverenigingen

  Optochten, carnavalsavonden.

Uitgangspunten schutterijen.

Het subsidie voor de schutterijen incl. drumbands bedraagt per jaar:

 • 1.

  Bij een ledental t/m 50: een subsidie van € 1.699,00

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden(actieve, musicerende, geweerdragende en geüniformeerde leden die deelnemen aan buitenactiviteiten) wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 8,85 per lid.

 • 3.

  Van schutterijen wordt verwacht dat zij op verzoek een bijdrage leveren aan de door de gemeente georganiseerde evenementen en activiteiten zoals koninginnedag, dodenherdenking, etc.

  De inspanning die instellingen leveren om acte de précence te geven bij evenementen wordt opgenomen in een evenementenkalender.

Uitgangspunten carnavalsverenigingen.

Het subsidie voor carnavalsverenigingen bedraagt per jaar:

 • 1.

  Het subsidie voor de Carnavalsverenigingen de Schinöster, De Sjwenskes, de Pötters, de Pedaalridders (kindercarnaval), C.V. de Parkuule Amstenrade, en de Gezamenlijke Buurtverenigingen Oirsbeek bedraagt per vereniging € 498,75.

 • 2.

  Carnavalsvereniging ontvangen een extra bijdrage van € 139,25 voor de organisatie van jeugdcarnaval.

 • 3.

  De bijdrage in de kosten van de sleutelinname (carnaval) voor de organiserende carnavalsvereniging bedraagt € 299,25.

Aantal leden per Schutterij per 31 12 2013.

Schutterij St. Joseph Sweikhuizen

34 leden.

 

 

Schutterij St. Sebastianus Puth

45 leden.

 

 

Schutterij St. Lambertus Oirsbeek

57 leden.

 

 

Schutterij St. Michael Doenrade

44 leden.

 

 

Schutterij St. Gertrudis Amstenrade

79 leden.

 

 

Schutterij St. Sebastianus Schinnen

62 leden.

Geraamd subsidie 2015.

Schutterij St. Joseph Sweikhuizen

 

1.

Basisbedrag:

1.699,00

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

0,00

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

1.699,00

 

 

 

Schutterij St. Sebastianus Puth

 

1.

Basisbedrag:

1.699,00

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

0,00

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

1.699,00

 

 

 

Schutterij St. Lambertus Oirsbeek

 

1.

Basisbedrag:

1.699,00

2.

Bijdrage 7 leden boven basisaantal:

61,95

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

1.760,95

 

 

 

Schutterij St. Michael Doenrade

 

1.

Basisbedrag:

1.699,00

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

1.699,00

 

 

 

Schutterij St. Gertrudis Amstenrade

 

1.

Basisbedrag:

1.699,00

2.

Bijdrage 29 leden boven basisaantal:

256,65

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

1.955,65

 

 

 

Schutterij St. Sebastianus Schinnen

 

1.

Basisbedrag:

1.699,00

2.

Bijdrage 12 leden boven basisaantal:

106,20

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

1.805,20

 

 

 

Subsidieplafond schutterijen 2015:

10.618,80

Carnavalsverenigingen.

 • 1.

  C.V. de Schinöster Schinnen.

 • 2.

  C.V. de Pötters Puth.

 • 3.

  C.V. de Sjwenskes Sweikhuizen.

 • 4.

  Comité Gezamenlijke Buurtverenigingen Oirsbeek.

 • 5.

  C.V. de Pedaalridders Doenrade.

 • 6.

  C.V. de Parkuule Amstenrade.

 • 7.

  C.V. De Sjepene Oirsbeek

 • 8.

  Cultact (alleen jeugdcarnaval)

 • 9.

  Stichting Jeugdcarnaval Schinnen

Geraamd subsidie 2015.

C.V. de Schinöster Schinnen

 

Basisbedrag:

498,75

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

498,75

 

 

 

C.V. de Pötters Puth

 

1.

Basisbedrag:

498,75

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

498,75

 

 

 

C.V. de Sjwenskes Sweikhuizen

 

1

Basisbedrag:

498,75

2.

Jeugdcarnaval

139,25

3.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

638,00

 

 

 

Comité Gezamenlijke Buurtverenigingen Oirsbeek

 

Basisbedrag:

498,75

Jeugdcarnaval

139,25

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

638,00

 

 

 

C.V. de Pedaalridders Doenrade

 

Basisbedrag:

498,75

Jeugdcarnaval

139,25

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

638,00

 

 

 

C.V. de Parkuule Amstenrade

 

Basisbedrag;

498,75

Jeugdcarnaval

139,25

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

638,00

 

 

 

C.V. de Sjépene Oirsbeek

 

1.

Basisbedrag;

498,75

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

299,25

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

798,00

 

 

 

Stichting Jeugdkarnaval Schinnen

 

1.

Basisbedrag:

n.v.t.

2.

Jeugdcarnaval

139,25

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

139,25

 

 

 

Reservering Cult Act Jeugdcarnaval

139,25

Subsidieplafond carnavalsverenigingen 2015

 

 

(incl. reeds aangevraagde sleutelinname):

4.626,00

Koren en toneelverenigingen

Uitvoeringsregels 2015 amateuristische kunstbeoefening

Subsidieplafond € 10.232,50

Begrotingscodering: 6.540.00

Activiteiten:

Wekelijkse repetitieavonden, openbare optredens, uitwisselingsconcerten, nevenactiviteiten.

Uitgangspunten zangkoren:

Het subsidie voor de zangkoren bedraagt per jaar:

 • 1.

  Bij een ledental t/m 50: een subsidie van € 748,75;

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 249,50 per 25 leden;

 • 3.

  Jeugdafdelingen van zangkoren ontvangen een extra subsidie van € 249,50. Het betreft jeugdafdelingen, die geen eigen rechtspersoon kennen maar die onder de moederstichting vallen en regelmatig aan buitenactiviteiten deelnemen. De activiteiten die recht geven aan deze extra subsidie zijn dezelfde activiteiten die gelden bij de moederstichting. De jeugdafdeling werkt onder deskundige leiding. Tenminste 90 % van de zangers dienen jonger dan 19 jaar te zijn.

 • 4.

  Jeugdkoren met een eigen rechtspositie ontvangen een extra subsidie van €249,50. Tenminste 90% van de zangers dienen jongeren tot 19 jaar te zijn.

Uitgangspunten Toneelverenigingen:

De subsidie voor de toneelverenigingen bedraagt per jaar

 • 1.

  Bij een ledental t/m 50: een subsidie van € 748,75;

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 249,50 per 25 leden;

 • 3.

  Jeugdafdelingen van toneelverenigingen ontvangen een extra subsidie van € 249,50 . Het betreft jeugdafdelingen, die geen eigen rechtspersoon kennen maar die onder de moederstichting vallen en regelmatig aan buitenactiviteiten deelnemen. De activiteiten die recht geven aan deze extra subsidie zijn dezelfde activiteiten die gelden bij de moederstichting. De jeugdafdeling werkt onder deskundige leiding. Tenminste 90 % van de spelers dienen jonger dan 19 jaar te zijn.

 • 4.

  Jeugdtoneelverenigingen met een eigen rechtspositie ontvangen een extra subsidie van € 249,50.

Aantal leden per Koor per 31 12 2012.

1.

Mannenkoor Sweikhuizen

64 leden.

 

 

 

2.

Gemengd Zangkoor St. Lambertus Oirsbeek

35 leden.

 

 

 

3.

Zangkoor Cresendo Doenrade

79 leden.

 

 

 

4.

St. Gertrudiskoor Amstenrade

23 leden.

 

 

 

5.

Kinderkoor de Schwerbelkes Oirsbeek

13 leden.

 

 

 

6.

Chantez Oirsbeek

43 leden.

 

 

 

7.

Jongerenkoor Jekaes Schinnen/Per Cantare

28 leden.

 

 

 

8.

Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Puth

16 leden.

Geraamd subsidie 2015.

Mannenkoor Sweikhuizen

 

1.

Basisbedrag:

748,75

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015

748,75

 

 

 

Gemengd Zangkoor St. Lambertus Oirsbeek

 

1.

Basisbedrag:

748,75

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

748,75

 

 

 

Zangkoor Cresendo Doenrade

 

1.

Basisbedrag:

748,75

2.

Subsidie per 25 leden:

249,50

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015

998,25

 

 

 

St. Gertrusiskoor Amstenrade

 

1.

Basisbedrag:

748,75

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

748,75

 

 

 

Kinderkoor de Schwerbelkes Oirsbeek

 

1.

Basisbedrag:

748,75

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

3.

Jeugdkoor:

249,50

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015

998,25

 

 

 

Chantez Oirsbeek

 

1.

Basisbedrag:

748,75

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

748,75

 

 

 

Jongerenkoor Per Cantare Schinnen

 

1.

Basisbedrag:

748,75

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

748,75

 

 

 

Kerkelijk zangkoor St Caecilia Puth

 

1.

Basisbedrag:

748,75

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

748,75

 

 

 

Subsidieplafond koren 2015:

6.489,00

Geraamd subsidie 2 jeugdafdelingen (apart aan te vragen)

499,00

 

----------

 

6.988,00

Aantal leden per Toneelvereniging per 31 12 2013.

1.

Toneelvereniging st. Joseph Schinnen

11 leden.

 

 

 

2.

Toneelvereniging Voor ’t Voetlicht Puth

54 leden, waarvan 0 jeugdleden

 

 

 

3.

Toneelvereniging Ongeros Amstenrade

28 leden.

 

 

 

4.

Theatergroep de Golf Schinnen.

11 leden, waarvan 11 jeugdleden

Geraamd subsidie 2015.

Toneelvereniging St. Joseph Schinnen

 

Basisbedrag:

748,75

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

748,75

Toneelvereniging Voor ’t Voetlicht Puth

 

1.

Basisbedrag:

748,75

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

748,75

Toneelvereniging Ongeros Amstenrade

 

1.

Basisbedrag:

748,75

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

748,75

Theatergroep de Golf Schinnen

 

1.

Basisbedrag:

748,75

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

3.

Jeugdafdeling wachten op aparte aanvraag

249,50

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015:

 

998,25

Subsidieplafond toneelverenigingen 2015:

3.244,50

Sport

Uitvoeringsregels 2015

Subsidieplafond € 40.170,00

Begrotingscodering 6.530.08

Activiteiten:

Wekelijks trainingen verzorgen, deelname aan competitie en diverse nevenactiviteiten zoals b.v. kampen, toernooien. Deze activiteiten worden geleid door deskundige leiding.

Uitgangspunten:

 • 1.

  Sportverenigingen ontvangen jaarlijks een subsidie per jeugdlid tot 19 jaar van € 20,00.

 • 2.

  Vitaliteittraining voor ouderen.

  Het subsidie voor het Meer Bewegen voor Ouderen heeft betrekking op als zodanig erkende bewegingsactiviteiten die sportverenigingen voor hun leden organiseren. De activiteit vindt plaats onder deskundige leiding en met gebruikmaking van een adequate ruimte en geschikt materiaal. De activiteit vindt minimaal 35 maal per jaar plaats. Per groep van 15 deelnemers in de leeftijd van 55 jaar of ouder ontvangt de vereniging een subsidie van € 500,00. Extra kosten die voortvloeien uit met name de bekostiging en deelname wedstrijden, extra trainingen, intensiever gebruik van accommodatie en ( ten dele speciale) materialen door de leden die behoren tot de selectie die deelneemt aan de activiteiten Judo en turnen (exclusief voor S.V.O.) € 45,00 per deelnemer.

Sportverenigingen per 31 12 2013.

1.

Taekwando Kwan Hwarang.

 

 

Tak van sport:

taekwando

 

 

 

2.

V.V. Amstenrade.

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in

 

 

competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

3.

R.K.V.V. Adveo

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in

 

 

competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

4.

R.K.V.V. Doenrade

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in

 

 

competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

5.

S.V. Schinnen

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in

 

 

competitieverband

 

 

 

6.

V.V. Puth.

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in

 

 

competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

7.

Tennisclub Oirsbeek

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)tennis in

 

 

competitieverband.

 

 

recreatietennis

 

 

toernooien.

 

 

 

8.

L.T.C. Rakets Schinnen.

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)tennis in

 

 

competitieverband.

 

 

recreatietennis

 

 

toernooien.

 

 

 

9.

Handbalvereniging Zwart-Wit

 

 

Takken van sport:

training en zaalhandbal in

 

 

competitieverband.

 

 

toernooien.

 

 

 

10.

Badmintonvereniging OSA

 

 

Takken van sport:

training en zaalbadminton in

 

 

competitieverband.

 

 

toernooien.

 

 

 

11.

Omniver Amstenrade Sport.

 

 

Takken van sport:

damestrimmen

 

 

badminton

 

 

stepaerobic

 

 

fat burner and body

 

 

volleybal gemengd

 

 

thai Bo

 

 

fun Aerobic

 

 

keep-fit-training

 

 

kleuters

 

 

klassiek ballet 1

 

 

klassiek ballet 2

 

 

jazzdance dames

 

 

zaalhockey heren

 

 

callenatics

 

 

volleybal dames

 

 

fitness heren

 

 

jazz dance jeugd

 

 

M.B.v.O groepen (Galmproject)

 

 

 

12.

SVO.

 

 

Takken van sport:

judo

 

 

kleuterjudo

 

 

recreatief judo

 

 

selectie judo

 

 

turnen

 

 

turnen recreatief

 

 

turnen selectie

 

 

turnen kleuters

 

 

conditie/damesfit

 

 

jazz/aerobics

 

 

trampoline

 

 

ouder/kindsport

 

 

M.B.v.O. groepen (galmproject)

 

 

Scalagroepen (Galmproject)

 

 

 

13.

Rijvereniging Ons Genoegen

paardensport

Geraamd subsidie 2015.

Taekwando Kwan Hwarang.

 

5 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2015:

100,00

 

 

 

V.V. Amstenrade

 

250 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2015:

5.000,00

 

 

 

R.K.V.V. Adveo.

 

115 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2015:

2.300,00

 

 

 

R.K.V.V. Doenrade.

 

92 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2015:

1.840,00

 

 

 

S.V. Schinnen.

 

63 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2015

1.260,00

 

 

 

V.V. Puth

 

57 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2015

1.140,00

 

 

 

Tennisclub Oirsbeek.

 

98 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2015

1.960,00

 

 

 

L.T.C. Rakets Schinnen.

 

39 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2015

780,00

 

 

 

Handbalvereniging Zwart Wit.

 

108 jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2015

2.160,00

 

 

 

Badmintonvereniging OSA.

 

13 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2015

260,00

 

 

 

Omnivereniging Amstenrade Sport.

 

1.

198 Jeugdleden tot 19 jaar:

3.960,00

2.

Galmproject: 1 groep:

500,00

 

 

-------- +

Totaal subsidie 2015:

4.460,00

 

 

 

SVO.

 

1.

474 Jeugdleden tot 19 jaar

9.480,00

2.

Bijdrage intensiever training t.b.v. competitie

4.230,00

 

94 deelnemers x € 45,00 (*)

 

 

3.

Galm/Scalaproject: 10 groepen

5.000,00

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2015

18.710,00

 

 

 

(*) Extra kosten vloeien voort uit met name de bekostiging en deelname wedstrijden, extra trainingen, intensiever gebruik van accommodatie en ( ten dele speciale) materialen door de leden die behoren tot de selectie die deelneemt aan de activiteiten Judo en turnen.

Rijvereniging Ons Genoegen.

 

10 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2015

200,00

 

 

 

Subsidieplafond sportverenigingen 2015:

40.170,00

Overige subsidies

Uitvoeringsregels 2015

Subsidieplafond € 11.998,50

Begrotingscodering: 6.511.01, 6.511.02, 6.530.08, 6.540.00, 6.541.03, 6.560.02, 6.580.06, 6.620.01, 6.620.08,

Activiteiten:

Hieronder vallen alle overige instellingen (verenigingen) die activiteiten organiseren voor inwoners van Schinnen en waarvan de gemeente het bestaan en functioneren waardeert.

De overige uitvoeringsregels voorzien niet in de subsidiëring van deze instellingen.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidies voor de overige instellingen worden jaarlijks per instelling vastgesteld. Deze subsidies worden opgenomen op een aparte lijst.

Vereniging:

1.

Vereniging Historie Schinnen.

 

 

2.

Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade.

 

 

3.

Stichting Kreatief.

 

 

4.

I.V.N. Schinnen Afd Schinnen.

 

 

5.

Centraal Oranjecomité Schinnen

 

 

6.

Gilde Sittard.

 

 

7.

Culturele vereniging Oirsbeek.

 

 

8.

Peter Rusmanloop.

 

 

9.

Grotcomité Oirsbeek

 

 

10.

Volksuniversiteit.

 

 

11.

Hengelsportvereniging Ons Genoegen.

 

 

12.

Vliegerclub Oirsbeek.

 

 

13.

Stichting Genealogiek Sjenne.

Geraamd subsidie 2015.

Vereniging Historie Schinnen

 

Vast bedrag

2.996,00

 

 

 

Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade

 

Vast bedrag

155,00

 

 

 

Stichting Kreatief

 

Vast bedrag

1.199,00

 

 

 

I.V.N. Schinnen Afd Schinnen

 

Vast bedrag

1.648,50

 

 

 

Centraal Oranjecomité

 

Vast bedrag

3.328,50

 

 

 

Gilde Sittard

 

Vast bedrag

569,00

 

 

 

Culturele Vereniging Oirsbeek

 

Vast bedrag

155,00

 

 

 

Jeugdloop Peter Rusman

 

Vast bedrag

288,00

 

 

 

Grotcomité Oirsbeek

 

Vast bedrag

100,25

 

 

 

Volksuniversiteit

 

Vast bedrag

569,00

 

 

 

Hengelsportvereniging Ons Genoegen

 

Vast bedrag

383,75

 

 

 

Vliegerclub Oirsbeek

 

Vast bedrag

139,75

 

 

 

Stichting Genealogiek Sjenne

 

Vast bedrag

466,75

 

 

 

Subsidieplafond overig 2015:

11.998,50

Bijlage 1. Subsidieplafond uitvoeringsregels Welzijn 2014 – geraamd subsidieplafond 2015.

 

 

2014

 

2015

 

 

 

 

 

Subsidieplafond ouderenwerk (incl. Wmo-bijdrage):

23.416,00

23.529,50

 

 

 

 

 

Subsidieplafond vrouwenwerk (incl. Wmo-bijdrage):

9.903,00

10.140,40

 

 

 

 

 

Subsidieplafond jeugd- en jongerenwerk:

41.316,50*

27.286,75

 

 

 

 

 

Subsidieplafond fanfares, harmonieën:

19.573,90

19.966,50

 

 

 

 

 

Subsidieplafond schutterijen en carnavalsverenigingen:

15.084,75

15.244,80

 

 

 

 

 

Subsidieplafond koren en toneelverenigingen:

10.106,50

10.232,50

 

 

 

 

 

Subsidieplafond sport incl. Galm/Scala:

39.116,50

40.170,00

 

 

 

 

 

Subsidieplafond overige subsidies:

11.850,30

11.998,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- +

--------- +

Subsidieplafond:

170.367,10

158.568,95

Financiële toelichting:

Het subsidieplafond is gedaald van € 170.367,10 naar € 158.568,95

Het verschil bedraagt € 11.798,15 en is te verklaren uit

 • ·

  Toepassing van de indexering

 • ·

  Verschillen in ledenaantallen bij verenigingen

 • ·

  Het vervallen van de subsidie aan de Stg. Beheer Schepenbank à € 13.539,00

Verder moet rekening worden gehouden met incidentele subsidies:

Regulier

2.525,00

2.525,00

Pilot Actief Betrokken Clubs (t.l.v. 3D’s)

 

 

38.000,00

Uitvoeringsregels Zorg

Uitvoeringsregels zorginstellingen 2015

Subsidieplafond € 15.941,25

Begrotingscodering: 6.714.01, 6.714.03, 6.622.00.

Activiteiten:

Hieronder vallen gemeentelijke adviesorganen en samenwerkingsverbanden gericht op belangenbehartiging en uitvoering van activiteiten en projecten gericht op ouderen en mensen met een beperking in algemene zin. Hieronder vallen ook verenigingen en instellingen behorende tot de patiënten- en cliëntenorganisaties.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidies voor de zorginstellingen worden jaarlijks per instelling vastgesteld. Deze subsidies worden opgenomen op een aparte lijst.

 • 2.

  Indexering:

 • 3.

  De bedragen opgenomen in de uitvoeringsregels zorginstellingen2015 zijn gebaseerd op de bedragen van 2014 verhoogd met een indexeringspercentage van 1,25%.

 • 4.

  Activiteiten in het kader van de WMO. De Zonnebloemafdelingen en Welfare Oirsbeek ontvangen jaarlijks een bijdrage van 350,-- . De organisaties dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in van de ondernomen activiteiten. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

Vereniging:

1.

Stichting Slachtofferhulp

2.

Stichting Platform Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid

3.

Seniorenraad Schinnen

4.

Vereniging voor Bechterewpatiënten

5.

EHBO-vereniging Schinnen

6.

Samen Verder CVA vereniging

7.

Zonnebloem afd. Amstenrade

8.

Zonnebloem afd. Schinnen

9.

Zonnebloem afd. Oirsbeek

10.

Welfare Oirsbeek

11.

Alzheimer Café Amstenrade

Geraamd subsidie 2015.

Stichting Slachtofferhulp

 

 

Vast bedrag

3.604,50

 

 

 

Stichting Platform Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid

 

 

Vast bedrag

1.682,75

 

 

 

Seniorenraad Schinnen (incl. ondersteuning projecten/dag van de ouderen)

 

 

1. Vast bedrag

1.534,00

2. Ondersteuning projecten

1.860,00

3. Dag v.d. ouderen

270,75

 

-----------

 

3.664,75

Vereniging voor Bechterewpatiënten

 

 

Vast bedrag

51,00

 

 

 

EHBO-vereniging Schinnen

 

 

Vast bedrag

328,00

 

 

 

Samen Verder

 

 

Vast bedrag

108,75

 

 

 

Zonnebloem afd. Amstenrade

 

 

Vast bedrag

1.010,00

Wmo-bijdrage

350,--

 

-----------

Subsidie 2015

1.360,00

 

 

 

Zonnebloem afd. Schinnen

 

 

Vast bedrag

1.010,00

Wmo-bijdrage

350,--

 

----------

Subsidie 2015

1.360,00

 

 

 

Zonnebloem afd. Oirsbeek

 

 

Vast bedrag

1.010,00

Wmo-bijdrage

350,--

 

----------

Subsidie 2015

1.360,00

 

 

 

Welfare Oirsbeek

 

 

Vast bedrag

1.010,00

Wmo-bijdrage

350,--

 

----------

Subsidie 2015

1.360,00

 

 

 

Alzheimer Café Amstenrade

1.061,50

Vast bedrag

 

 

 

 

 

Subsidieplafond zorginstellingen 2015:

15.941,25

Bijlage 2. Subsidieplafond uitvoeringsregels Zorg 2015.

 

2014

2015

 

 

 

 

Subsidieplafond zorginstellingen:

15.762,00

15.941,25

Financiële toelichting:

Het subsidieplafond 2015 is gebaseerd op de subsidie 2014 + indexering 1.25% (excl. WMO)

Er zijn geen nieuwe aanvragers.

Stimulering buurten

Stimuleringsregel buurten 2015

Subsidieplafond € 1.595,00.

Begrotingscodering: 6.58010.

Activiteiten:

Buurtverenigingen ontvangen in 2015 een bijdrage in de kosten die zij maken bij het organiseren van activiteiten in de eigen buurt. De activiteiten dragen bij aan leefbaarheid en ontmoeting.

Uitgangspunten:

De Uitgangspunten voor de Bijdrageregeling buurten 2015 zijn de volgende:

 • 1.

  15 Buurtverenigingen ontvangen jaarlijks een bijdrage van € 77,50.

 • 2.

  Potentiële buurtverenigingen komen in aanmerking voor een bijdrage van € 100,00 in de kosten die zij maken bij de oprichting van een vereniging (opmaken verenigingsakte). Potentiële buurtverenigingen worden hiervan hernieuwd in kennis gesteld. Vanaf 2014 is rekening gehouden met voldoende budget voor het jaarlijks oprichten van 2 buurtverenigingen.

 • 3.

  Indexering:

  De bedragen opgenomen in de stimuleringsmaatregel buurten 2015 zijn gebaseerd op de bedragen van 2014 verhoogd met een indexeringspercentage van 1,25%.

Vereniging:

 • 1.

  Buurtvereniging Centraal Austroa –Amstenrade

 • 2.

  Buurtvereniging Hauverwaegs –Sweikhuizen

 • 3.

  Buurtvereniging Hulterweg –Oirsbeek

 • 4.

  Buurtvereniging Berkevogel –Puth

 • 5.

  Buurtvereniging De Gyselaars –Amstenrade

 • 6.

  Buurtvereniging Bovenste Puth –Puth

 • 7.

  Buurtvereniging Oppeven II –Oirsbeek

 • 8.

  Buurtvereniging Gracht –Oirsbeek

 • 9.

  Buurtvereniging Heisterbrug –Schinnen

 • 10.

  Buurtvereniging Breinder – Schinnen

 • 11.

  Buurtvereniging Oirsbeek 1949 – Oirsbeek

 • 12.

  Buurtvereniging Onger oet et Dorp – Puth

 • 13.

  Buurtvereniging Veldjmuus – Schinnen

 • 14.

  Buurtvereniging Hegge – Schinnen

 • 15.

  Buurvereniging Moeras Mugge

 • 16.

  Buurtvereniging Aud Doonder

Buurtvereniging Centraal Austroa

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Hauverwaegs

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Hulterweg

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Berkevogel

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging De Gyselaars

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Bovenste Puth

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Oppeven II

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Gracht

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Heisterbrug

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Breinder

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Oirsbeek 1949

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Onger oet et Dörp

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Veldjmuus

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Hegge

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Moeras Mugge

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Buurtvereniging Aud Doonder

 

 

Vast bedrag

77,50

 

 

 

Subsidie buurten 2015:

1.240,00

Geraamde kosten nieuwe buurten (2):

155,00

Geraamde kosten opmaken akte (2)

200,00

 

----------

 

1.595,00.

Bijlage 3. Subsidieplafond stimuleringsregeling buurten 2015.

 

 

2014

2015

 

 

 

 

 

 

Subsidieplafond buurten

:

1.497,50.

1.595,00

Ander bedrag dan in telling

Financiële toelichting:

Het subsidieplafond is gedaald van € 2.559,50 in 2012, via € 1.421,00 in 2014 naar € 1.497,50 in 2015.

Het verschil t.o.v. 2014 is te verklaren uit het feit dat er in de loop van 2014 één nieuwe buurtvereniging is opgericht.


*

Incl. subsidie beheersstichting, nu overgeheveld naar jeugd- en jongerenwerk Oirsbeek