Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Regeling Activiteitensubsidie welzijn Schinnen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Activiteitensubsidie welzijn Schinnen 2015
CiteertitelRegeling Activiteitensubsidie welzijn Schinnen 2015.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201601-01-2016Nieuwe regeling

15-12-2015

Goed Nieuws, 13 januari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Activiteitensubsidie welzijn Schinnen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Schinnen;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015

besluit vast te stellen de Regeling Activiteitensubsidie welzijn Schinnen 2015:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Activiteitensubsidie: een subsidie voor activiteiten die door een vrijwilligersorganisatie of burgerinitiatief worden uitgevoerd bestemd voor alle burgers en/of bijzondere (kwetsbare) doelgroepen.

 • 2.

  Burgerinitiatief: een particulier die activiteiten uitvoert met een maatschappelijk doel en zonder (commercieel) winstoogmerk. Een veel gehanteerd werkbegrip is ‘een initiatief van één of meer burgers dat onverplicht wordt gestart ten behoeve van anderen of de samenleving’.

 • 3.

  Kernactiviteit: diensten of activiteiten die de (vrijwilligers-)organisatie aan haar leden of doelgroep verricht. Het betreffen activiteiten die de (vrijwilligers-) organisatie bestaansrecht geven en die de organisatie typeren. Bijvoorbeeld de voetbalvereniging draait om samen voetballen en de fanfare om samen muziek maken

 • 4.

  Kwetsbare burgers: zijn mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn en de regie over hun leven door omstandigheden deels of geheel zijn kwijt geraakt.

 • 5.

  Maatschappelijke activiteiten: activiteiten die een (sociale) meerwaarde hebben voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder.

 • 6.

  Subsidieplafond: het subsidiebudget dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van de subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

 • 7.

  Transformatietafel: in de Transformatietafel komen mensen vanuit diverse geledingen en doelgroepen van de samenleving bijeen. De Transformatietafel faciliteert en beoordeelt ondersteuningsverzoeken vanuit burgerinitiatieven en is erop gericht om burgers meer bij de overheid te betrekken en te stimuleren om zaken proactief op te pakken.

 • 8.

  Vrijwilliger: iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk.

 • 9.

  Welzijn: welbevindingen en de ontplooiing van de burger voor zover deze wordt bevorderd door onderwijs/educatie, opvang, sport, cultuur, recreatie, (sociale) arbeid en welzijn en zorg.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde organisaties en de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties of burgerinitiatieven.

 • 2.

  De organisatie is gevestigd of in substantiële mate werkzaam in de gemeente Schinnen en is actief binnen de beleidsterreinen onderwijs/educatie, cultuur, sport en recreatie, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en/of volksgezondheid en milieu.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1.

  De subsidie is uitsluitend bedoeld om een bijdrage te leveren in de kosten die een organisatie maakt voor de uitvoering van activiteiten die een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de lokale samenleving.

 • 2.

  De activiteiten worden uitgevoerd in aanvulling op de kernactiviteiten van de organisatie.

 • 3.

  De activiteiten sluiten aan op gemeentelijk welzijnsbeleid en zijn gericht op:

  • a)

   het versterken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van burgers en/of;

  • b)

   het bevorderen van maatschappelijke participatie door burgers en/of;

  • c)

   het bevorderen van de leefbaarheid in (de kernen van) de gemeente Schinnen en/of

  • d)

   de lichamelijke en geestelijke gezondheid van burgers.

 • 4.

  De activiteiten zijn mede gericht op niet-leden en/of op kwetsbare burgers.

 • 5.

  De activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ·

   ze vinden plaats zonder professionele doeleinden en

  • ·

   ze kunnen zonder gemeentelijke subsidie niet worden uitgevoerd of.

  • ·

   er bestaat op grond van rijksvoorschriften of op grond van door de gemeente verstrekte opdrachten een verplichting tot subsidiëren.

 • 6.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor activiteiten die:

  • a.

   reeds op een andere wijze dan ingevolge deze verordening worden gesubsidieerd of;

  • b.

   niet haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn, of;

  • c.

   een commercieel doel dienen.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  De vrijwilligersorganisaties kunnen een aanvraag in het kader van deze regeling combineren met een aanvraag in het kader van de regeling basissubsidie.

 • 2.

  In afwijking van artikel 6 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015 wordt de activiteitensubsidie via de gemeentelijke website aangevraagd, middels het digitale aanvraagformulier.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1.

  In afwijking van van artikel 7 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015 wordt een aanvraag voor een activiteitensubsidie bij het college ingediend binnen 1 van de 4 tranches. De tranches zijn als volgt ingedeeld:

  • ·

   Tranche 1: 1 februari tot en met 31 maart

  • ·

   Tranche 2: 1 april tot en met 30 juni

  • ·

   Tranche 3: 1 juli tot en met 30 september

  • ·

   Tranche 4: 1 oktober tot en met 31 december

 • 2.

  Activiteiten moeten plaatsvinden na afloop van de tranche waarin de aanvraag voor activiteitensubsidie wordt ingediend.

Artikel 7. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015, uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de tranche waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie per aanvraag is beperkt tot 3 categorieën:

  € 100

  € 250

  € 500-of-meer.

 • 2.

  De toekenning van het bedrag is afhankelijk de uitslag van de weging die het college toepast op de aangevraagde activiteit

 • 3.

  Ten behoeve van de weging hanteert het College een vastgelegd en openbaar gemaakt toetsings- en wegingskader. Dit kader maakt deel uit van de uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015.

 • 4.

  Ten aanzien van de weging van aanvragen laat het College zich adviseren door de Transformatietafel waarin o.a. verenigingen van de gemeente Schinnen vertegenwoordigd zijn. De Transformatietafel wordt gehoord over het vast te stellen wegingskader en de individuele aanvragen voor activiteitensubsidie.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond).

 • 2.

  Voor de activiteitensubsidie geldt per tranche een subsidieplafond van ¼ van het totaal beschikbare bedrag.

 • 3.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de activiteitensubsidie vastgestelde subsidieplafond per tranche is bereikt.

 • 4.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10. Overleg met organisatie

 • 1.

  Het college kan periodiek in overleg treden met de organisatie om tot overeenstemming te komen over:

  • a.

   de van die organisatie te verlangen activiteiten/prestaties;

  • b.

   de door de gemeente ter beschikking te stellen middelen.

 • 2.

  De resultaten van dit overleg en de daarbij afgesproken wederzijdse verplichtingen zullen worden vastgelegd in een afspraken-en besluitenlijst.

Artikel 11. bepaling meerjarigheid

 • 1.

  Zolang de subsidie nog niet is vastgesteld, kan het college een meerjaarlijkse subsidieverlening tussentijds beëindigen of wijzigen met inachtneming van een redelijke termijn, indien veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in overwegende mate verzetten tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie.

 • 2.

  Bij tussentijdse wijziging van de subsidie worden de verlangde activiteiten, voorzieningen en/of producten/diensten in overleg met de organisatie aangepast.

 • 3.

  Bij tussentijdse beëindiging of wijziging van de subsidie als bedoeld in het eerste lid vergoedt het college de organisatie de kosten, die hiervan het directe gevolg zijn.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1-1-2016.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling Activiteitensubsidie welzijn Schinnen 2015.