Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Regeling Basissubsidie welzijn Schinnen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Basissubsidie welzijn Schinnen 2015
CiteertitelRegeling Budgetsubsidie welzijn Schinnen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201601-01-2016Nieuwe regeling

15-12-2015

Goed Nieuws, 13 januari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Basissubsidie welzijn Schinnen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Schinnen;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015

besluit vast te stellen de Regeling Basissubsidie welzijn Schinnen 2015:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Basissubsidie: een jaarlijkse of meerjarige subsidie die wordt verleend aan vrijwilligersorganisaties (vereniging, stichting) als tegemoetkoming in de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van kernactiviteiten ten behoeve van de eigen leden en/of eigen doelgroep.

 • 2.

  Jeugdigen en jongeren: personen in de leeftijd van 0 tot 24 jaar oud, woonachtig in de gemeente Schinnen;

 • 3.

  Jeugdlid: een lid die op 1 januari van het betreffende subsidiejaar 18 jaar of jonger is, tenzij het college anders bepaalt.

 • 4.

  Lid (actief of ondersteunend): een lid is iemand die ingeschreven staat bij een vereniging of stichting en hiervoor contributie betaald.

  Een actief lid maakt gebruik van de faciliteiten en/of neemt deel aan de activiteiten van de organisatie en/of is bereid zijn of haar ervaringen/kwaliteiten in te zetten voor de (vrijwilliger-)organisatie. Bijvoorbeeld vrijwillige inzet plegen voor activiteiten, projecten of programma’s ofwel deelnemen aan het bestuur.

  Een ondersteunend lid ondersteunt de vereniging door lid te zijn, maar maakt niet regelmatig gebruik van de faciliteiten en/of de activiteiten van de organisatie en/of zet zij/haar ervaringen niet (meer) actief in voor de vrijwilligersorganisatie.

 • 5.

  Kernactiviteit: diensten of activiteiten die de vrijwilligersorganisatie voor haar leden of doelgroep verricht. Het betreffen activiteiten die de vrijwilligers-organisatie bestaansrecht geven en die de organisatie typeren. Bijvoorbeeld bij de voetbalvereniging draait om samen voetballen en bij de fanfare om samen muziek maken.

 • 6.

  Ouderen: personen in de leeftijd van 60 jaar en ouder, woonachtig in de gemeente Schinnen.

 • 7.

  Rechtspersoon: een organisatie die bevoegd is bepaalde rechtshandelingen te verrichten (bijvoorbeeld vennootschap, verenging, stichting).

 • 8.

  Senior lid: een lid die op 1 januari van het betreffende subsidiejaar ouder is dan 54 jaar, tenzij het college anders bepaalt.

 • 9.

  Stichting: een rechtspersoon als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek werkzaam in de gemeente Schinnen met een maatschappelijk doel en gevormd door een vrijwilligersorganisatie.

 • 10.

  Structurele subsidie: een subsidie die in principe elk (boek-)jaar of elke twee, drie of vier boekjaren aan een organisatie wordt verstrekt voor de uitvoering van reguliere activiteiten, voorzieningen of producten/diensten.

 • 11.

  Uitvoeringsregels Basissubsidie: regels die het college –per werksoort van vrijwilligersorganisaties- hanteert bij het berekenen/toekennen van subsidiebedragen. In de Uitvoeringsregels Basissubsidie worden op termijn ook de kernactiviteiten per werksoort/categorie nader beschreven.

 • 12.

  Vereniging: een rechtspersoon als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, werkzaam in de gemeente Schinnen met een maatschappelijk doel en gevormd door een vrijwilligersorganisatie.

 • 13.

  Vrijwilliger: iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk. Een vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk.

 • 14.

  Welzijn: welbevindingen en de ontplooiing van de burger voor zover deze wordt bevorderd door onderwijs/educatie, opvang, sport, cultuur, recreatie, (sociale) arbeid en welzijn en zorg.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde organisaties en de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1.

  Basissubsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid gevestigd in de gemeente Schinnen

 • 2.

  De organisatie voert haar kernactiviteiten uit binnen de beleidsterreinen onderwijs/educatie, cultuur, sport en recreatie, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en/of volksgezondheid en milieu.

 • 3.

  De basissubsidie is uitsluitend van toepassing op vrijwilligersorganisaties waaraan

  • a.

   een subsidie voor één tot maximaal vier jaar wordt verleend en

  • b.

   waarbij bij de uitvoering van de kernactiviteiten sprake is van een structureel karakter.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1.

  De basissubsidie is uitsluitend bedoeld om een bijdrage te leveren in de kosten die de vrijwilligersorganisatie moet maken voor de uitvoering van haar kernactiviteiten.

 • 2.

  Er wordt alleen subsidie verstrekt voor kernactiviteiten die een directe bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Schinnen.

 • 3.

  De kernactiviteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ·

   ze sluiten aan op gemeentelijk welzijnsbeleid, en;

  • ·

   ze zijn gericht op de eigen leden c.q. doelgroep, en;

  • ·

   ze vinden plaats zonder professionele doeleinden, en;

  • ·

   ze kunnen zonder gemeentelijke subsidie niet worden uitgevoerd, of;

  • ·

   er bestaat op grond van rijksvoorschriften of op grond van door de gemeente verstrekte opdrachten een verplichting tot subsidiëren.

 • 4.

  Er wordt geen basissubsidie verstrekt voor activiteiten die:

  • ·

   niet tot de hoofd- c.q. kernactiviteiten behoren –ook wel nevenactiviteiten genoemd- en de hiermee samenhangende kosten, of;

  • ·

   reeds op een andere wijze dan ingevolge deze verordening worden gesubsidieerd, of;

  • ·

   niet haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn, of;

  • ·

   een commercieel doel dienen.

Artikel 5. Aanvraag

Aanvullend op de bepalingen in paragraaf 6 van de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015 dienen bij het aanvragen van basissubsidie de volgende stukken te worden overlegd:

 • a.

  een aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen;

 • b.

  desgevraagd: een door het bestuur of de koepelorganisatie gewaarmerkte opgave van het aantal leden (inclusief woonplaats) per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, indien van toepassing aangevuld met een opgave van het aantal actieve en ondersteunende leden of de samenstelling van het ledenbestand naar doelgroep (jeugdigen en jongeren, senioren en/of kwetsbare groepen burgers).

Artikel 6. Overleg met organisatie

 • 1.

  Het college kan in overleg treden met de vrijwilligersorganisatie om tot overeenstemming te komen over:

  • a.

   de van die organisatie te verlangen activiteiten/prestaties;

  • b.

   de door de gemeente ter beschikking te stellen middelen.

 • 2.

  De resultaten van dit overleg en de daarbij afgesproken wederzijdse verplichtingen zullen worden vastgelegd in een afspraken-en besluitenlijst die fungeert als bijlage bij de subsidiebeschikking.

Artikel 7. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste het door het voor dat subsidiejaar vastgestelde subsidieplafond.

 • 2.

  Het College hanteert bij het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag per aanvrager de op de Regeling Basissubsidie welzijn Schinnen 2015 aansluitende vigerende Uitvoeringsregels Basissubsidie welzijn.

 • 3.

  In de Uitvoeringsregels Basissubsidie welzijn wordt –onderverdeeld naar werksoort- beschreven hoe het subsidiebedrag is opgebouwd.

 • 4.

  De gemeente Schinnen hanteert voor vrijwilligersorganisaties de volgende werksoorten: sport, muziekscholen, koren en toneelverenigingen, lokale HAFA muziekgezelschappen, volkscultuur (schutterijen en cv-verenigingen), jeugd-en jongerenwerk, speelvoorzieningen, bonden van ouderen, vrouwenwerk, stimulering buurten, cultuur algemeen, kunst- en oudheidkunde en basisgezondheidszorg.

 • 5.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 6.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8. Vermogensvorming

 • 1.

  De subsidieontvanger is voor zover het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, een vergoeding verschuldigd aan de gemeente in de in artikel 4.41 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen.

 • 2.

  Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding houdt het college rekening met de mate waarin de subsidie heeft bijgedragen tot het verwerven van eigendommen en/of relateert het college de hoogte van de vergoeding aan de reeds geleverde activiteiten.

 • 3.

  Het besluit tot vaststelling van de vergoeding geeft de hoogte van de vergoeding aan en verrekent deze, indien mogelijk, met de subsidie.

 • 4.

  Dit artikel is niet van toepassing in gevallen waarin de activiteiten door een derde worden voortgezet en activa en passiva, met toestemming van het college, tegen boekwaarde aan die derde worden overgedragen.

Artikel 9. Bepaling meerjarigheid

 • 1.

  Zolang de subsidie nog niet is vastgesteld, kan het college een meerjaarlijkse subsidieverlening tussentijds beëindigen of wijzigen met inachtneming van een redelijke termijn, indien veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in overwegende mate verzetten tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie.

 • 2.

  Bij tussentijdse wijziging van de subsidie worden de verlangde activiteiten, voorzieningen en/of producten/diensten in overleg met de organisatie aangepast.

 • 3.

  Bij tussentijdse beëindiging of wijziging van de subsidie als bedoeld in het eerste lid vergoedt het college de organisatie de kosten, zoals genoemd in artikel 4:50 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1-1-2016.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling Budgetsubsidie welzijn Schinnen 2015.