Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Regeling Budgetsubsidie welzijn Schinnen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Budgetsubsidie welzijn Schinnen 2015
CiteertitelRegeling Budgetsubsidie welzijn Schinnen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201601-01-2016Nieuwe regeling

15-12-2015

Goed Nieuws, 13 januari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Budgetsubsidie welzijn Schinnen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Schinnen;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015

besluit vast te stellen de Regeling Budgetsubsidie welzijn Schinnen 2015:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Budgetsubsidie: subsidie aan (semipublieke) professionele organisaties voor de uitvoering van activiteiten of het beschikbaar stellen van voorzieningen en/of producten/diensten in de gemeente Schinnen.

  Een budgetsubsidie voor (semipublieke) professionele organisaties kenmerkt zich door een duidelijke omschrijving van activiteiten, voorzieningen en/of producten/diensten, een toegekend subsidiebedrag voor een bepaalde periode, bepaalde mate van vrijheid binnen het subsidiekader en subsidieovereenkomst, toegestane reserve/fondsvorming (tot op bepaalde hoogte) en tot slot vindt subsidievaststelling op basis van een rapportage met resultaten c.q. prestaties en mogelijk effecten plaats (output, outcome).

 • 2.

  Semipublieke professionele organisaties: professionele organisaties die 'dicht tegen de overheid aan zitten'. Kenmerkend voor deze organisaties is dat er sprake is van 1) wettelijke taken en/of het dienen van een uitgesproken publiek belang en 2) een (flinke) publieke financiering.

 • 3.

  Subsidieovereenkomst: een overeenkomst die tussen de subsidieontvanger van een budgetsubsidie en de subsidieverstrekker wordt gesloten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, voorzieningen of producten/diensten.

 • 4.

  Subsidieplafond: het subsidiebudget dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van de subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

 • 5.

  Welzijn: welbevindingen en de ontplooiing van de burger voor zover deze wordt bevorderd door onderwijs/educatie, opvang, sport, cultuur, recreatie, (sociale) arbeid, welzijn en zorg.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde organisaties en de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan (semipublieke) professionele organisaties met wie de gemeente Schinnen –al dan niet via een gemeenschappelijke regeling en/of centrumregeling- een subsidieovereenkomst is aangegaan.

 • 2.

  De organisatie bezit rechtspersoonlijkheid en voert activiteiten uit in de gemeente Schinnen en/of stelt hier voorzieningen, producten of diensten ter beschikking.

 • 3.

  De organisatie is actief op het terrein van welzijn, c.q. binnen een van de volgende beleidsterreinen: onderwijs/educatie, cultuur, sport, recreatie, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en/of volksgezondheid en milieu.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1.

  De subsidie is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van activiteiten of het beschikbaar stellen van voorzieningen en/of producten/diensten die bijdragen aan de welzijnsdoelstellingen van de gemeente Schinnen, te weten

  • a)

   het versterken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van burgers en/of;

  • b)

   het bevorderen van maatschappelijke participatie door burgers en/of;

  • c)

   het bevorderen van de leefbaarheid in (de kernen van) de gemeente Schinnen en/of

  • d)

   de lichamelijke en geestelijke gezondheid van burgers.

 • 2.

  De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van activiteiten of het beschikbaar stellen van voorzieningen en/of producten/diensten:

  • a.

   waarvoor de gemeente verantwoordelijk is (kerntaken) en;

  • b.

   waarvoor de gemeente een overeenkomst met de uitvoerende organisatie heeft afgesloten, en;

  • c.

   die zonder gemeentelijke subsidie niet kunnen worden uitgevoerd, of;

  • d.

   waarvoor op grond van rijksvoorschriften of op grond van door de gemeente verstrekte opdrachten een verplichting tot subsidiëren bestaat.

 • 3.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor activiteiten, voorzieningen of producten/diensten:

  • a.

   die niet haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn, of;

  • b.

   die een commercieel doel dienen.

Artikel 5. Overleg met organisatie

 • 1.

  Het college kan periodiek in overleg treden met de organisatie om tot overeenstemming te komen over o.a.:

  • a.

   de van die organisatie te verlangen prestaties;

  • b.

   de door de gemeente ter beschikking te stellen middelen.

 • 2.

  De resultaten van dit overleg en de daarbij afgesproken wederzijdse verplichtingen zullen worden vastgelegd in een subsidieovereenkomst.

Artikel 6. Subsidieovereenkomst

 • 1.

  Het college besluit tot subsidieverlening onder de opschortende voorwaarde dat de subsidieontvanger meewerkt aan de totstandkoming van een subsidieovereenkomst.

 • 2.

  Tenzij de aard van de subsidie zich daartegen verzet, bevat de overeenkomst in ieder geval de volgende elementen:

  • a.

   de prestaties waartoe de organisatie zich verbindt;

  • b.

   de gevolgen van het niet nakomen van de te verrichten prestaties;

  • c.

   de gevolgen van eventuele onder- of overbesteding van het budget;

  • d.

   op welke momenten de organisatie verplicht is (tussentijds) te rapporteren, alsmede de wijze waarop dit gebeurt (wat, hoe).

Artikel 7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteiten, diensten en producten als bedoeld in artikel 4.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen in de subsidieovereenkomst welke kosten niet voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 8. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond).

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de budgetsubsidie welzijn vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Eindverantwoording

Invulling gevend aan de artikelen 14 lid 3 en 15 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Schinnen 2015, wordt bij budgetsubsidies boven €5000,- in de subsidieovereenkomst expliciet vastgelegd op welke manier de subsidieontvanger aantoont in hoeverre de activiteiten zijn verricht en/of de beoogde resultaten zijn behaald (effect in termen van output/outcome).

Artikel 10. Vermogensvorming

 • 1.

  De subsidieontvanger is voor zover het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, een vergoeding verschuldigd aan de gemeente in de in artikel 4.41 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen.

 • 2.

  Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding houdt het college rekening met de mate waarin de subsidie heeft bijgedragen tot het verwerven van eigendommen en/of relateert het college de hoogte van de vergoeding aan de reeds geleverde activiteiten.

 • 3.

  Het besluit tot vaststelling van de vergoeding geeft de hoogte van de vergoeding aan en verrekent deze, indien mogelijk, met de subsidie.

 • 4.

  Dit artikel is niet van toepassing in gevallen waarin de activiteiten door een derde worden voortgezet en activa en passiva, met toestemming van het college, tegen boekwaarde aan die derde worden overgedragen.

Artikel 11. Bepaling meerjarigheid

 • 1.

  Zolang de subsidie nog niet is vastgesteld, kan het college een meerjaarlijkse subsidieverlening tussentijds beëindigen of wijzigen met inachtneming van een redelijke termijn, indien veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in overwegende mate verzetten tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie.

 • 2.

  Bij tussentijdse wijziging van de subsidie worden de verlangde activiteiten, voorzieningen en/of producten/diensten in overleg met de organisatie aangepast.

 • 3.

  Bij tussentijdse beëindiging of wijziging van de subsidie als bedoeld in het eerste lid vergoedt het college de organisatie de kosten, zoals genoemd in artikel 4:50 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1-1-2016.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling Budgetsubsidie welzijn Schinnen 2015.