Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Regeling Incidentele subsidie welzijn Schinnen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Incidentele subsidie welzijn Schinnen 2015
CiteertitelRegeling Incidentele subsidie welzijn Schinnen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201601-01-2016Nieuwe regeling

15-12-2015

Goed Nieuws, 13 januari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Incidentele subsidie welzijn Schinnen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Schinnen;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015

besluit vast te stellen de Regeling Incidentele subsidie welzijn Schinnen 2015:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Incidentele subsidie welzijn: een subsidie die eenmalig wordt verstrekt als waardering van een gebeurtenis en/of inzet op maatschappelijk vlak of als eenmalige investering ter ondersteuning van (vernieuwende) activiteiten met een maatschappelijke meerwaarde.

 • 2.

  Burgerinitiatief: een particulier die activiteiten uitvoert met een maatschappelijk doel en zonder (commercieel) winstoogmerk. Een veel gehanteerd werkbegrip is ‘een initiatief van één of meer burgers dat onverplicht wordt gestart ten behoeve van anderen of de samenleving’.

 • 3.

  Gebeurtenis: denk aan heuglijke momenten als jubilea, aan zeer uitzonderlijke prestaties of start van vernieuwende maatschappelijke activiteiten.

 • 4.

  Maatschappelijke activiteiten: activiteiten die een (sociale) meerwaarde hebben voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder.

 • 5.

  Subsidieplafond: het subsidiebudget dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van de subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

 • 6.

  Vrijwilliger: iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk.

 • 7.

  Welzijn: welbevindingen en de ontplooiing van de burger voor zover deze wordt bevorderd door onderwijs/educatie, opvang, sport, cultuur, recreatie, (sociale) arbeid en welzijn en zorg.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde organisaties en de in artikel 4 bedoelde doelen/activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties of burgerinitiatieven.

 • 2.

  De organisatie is gevestigd of in substantiële mate werkzaam in de gemeente Schinnen en is actief binnen de beleidsterreinen onderwijs/educatie, cultuur, sport en recreatie, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en/of volksgezondheid en milieu.

Artikel 4. Doelen/activiteiten

 • 1.

  De subsidie is uitsluitend bedoeld om

  • a)

   waardering uit te drukken voor een gebeurtenis en/of inzet op maatschappelijk vlak of

  • b)

   eenmalige investeringen te plegen ter ondersteuning van (vernieuwende) activiteiten met een maatschappelijke meerwaarde.

 • 2.

  De investeringen sluiten aan op gemeentelijk welzijnsbeleid en zijn gerelateerd aan activiteiten die gericht zijn op:

  • a)

   het versterken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van burgers en/of;

  • b)

   het bevorderen van maatschappelijke participatie door burgers en/of;

  • c)

   het bevorderen van de leefbaarheid in (de kernen van) de gemeente Schinnen en/of

  • d)

   de lichamelijke en geestelijke gezondheid van burgers.

 • 3.

  De onder art. 4 lid 2 bedoelde activiteiten

  • a.

   vinden plaats zonder professionele doeleinden

  • b.

   zijn haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  De vrijwilligersorganisaties kunnen een aanvraag in het kader van deze regeling combineren met een aanvraag in het kader van andere regelingen die onder de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015 vallen.

 • 2.

  In afwijking van artikel 6 lid 1 kunnen Burgemeester en wethouders een incidentele subsidie als bedoeld in artikel 4, lid 1a ook verstrekken op basis van een kennisgeving van deze gebeurtenis.

 • 3.

  De artikelen 6.2 en 6.3 van de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015 zijn bij het aanvragen van incidentele subsidie als bedoeld in artikel 4, lid 1a niet van toepassing.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015 wordt een aanvraag voor een incidentele subsidie als bedoeld in art. 4 lid 1a bij het college ingediend tot 4 weken voorafgaand aan de gebeurtenis en een aanvraag voor een incidentele subsidie als bedoeld in art. 4 lid 1b tot 10 weken voordat de investeringen gepleegd dienen te worden.

Artikel 7. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen -in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Schinnen 2015- daar waar het aanvragen betreft voor incidentele subsidie zoals bedoeld in artikel 4, lid 1a uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 4, lid 1a bedraagt per aanvraag maximaal 250 euro.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 4, lid 1b wordt bepaald op basis van weging door het College.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond).

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de incidentele subsidie welzijn vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10. Overleg met organisatie

 • 1.

  Betreffende de toekenning van incidentele subsidie als bedoeld in artikel 4, lid 1b, kan het college in overleg treden met de organisatie om tot overeenstemming te komen over:

  • a.

   de van die organisatie te verlangen activiteiten/prestaties/eigen bijdragen;

  • b.

   de door de gemeente ter beschikking te stellen middelen.

 • 2.

  De resultaten van dit overleg en de daarbij afgesproken wederzijdse verplichtingen zullen worden vastgelegd in een afspraken-en besluitenlijst.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1-1-2016.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling Incidentele subsidie welzijn Schinnen 2015.