Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Uitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2017 gemeente Schinnen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2017 gemeente Schinnen
CiteertitelUitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2017 gemeente Schinnen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-201701-01-2017Nieuwe regeling

17-01-2017

Goed Nieuws, 8 februari 2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2017 gemeente Schinnen

 

 

Uitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2017 gemeente Schinnen

Inleiding

De uitvoeringsregels vinden hun basis in de Beleidsregels Welzijn, Zorg en de bijdrageregeling buurten 2017 zoals de gemeenteraad die op 8 december 2015 heeft vastgesteld.

De Beleidsregels Welzijn 2017 luiden als volgt:

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt aan die verenigingen die in sterke mate bijdragen aan de handhaving van de leefbaarheid in de kernen die deel uitmaken van de gemeente Schinnen en bijdragen aan de vastgestelde gemeentelijke doelstellingen op het gebied van welzijnsbeleid.

 • 2.

  De gemeente wil met subsidieverstrekking de inzet van lokale gemeenschappen (vrijwilligers en mantelzorgers) stimuleren om op een duurzame wijze de zorg en welzijnsactiviteiten in de kernen op een hoog peil te houden.

 • 3.

  Subsidieverstrekking vindt plaats ter stimulering van de maatschappelijke bewustwording van burgers om de zelfredzaamheid en sociale cohesie op kernniveau te vergroten.

De Beleidsregels Zorg 2017 zijn de volgende:

 • 1.

  Subsidiering vindt plaats ter bevordering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de inwoners van Schinnen.

 • 2.

  Ook hieraan gerelateerde gemeentelijke adviesorganen en samenwerkingsverbanden (gericht op belangenbehartiging en uitvoering van activiteiten), projecten gericht op specifieke doelgroepen en verenigingen/instellingen die behoren tot de patiënten- en cliëntenorganisaties kunnen subsidie ontvangen.

De Beleidsregels Bijdrageregeling Buurten 2017 luiden als volgt:

 • 1.

  Subsidieverstrekking aan buurtverenigingen vindt plaats ter stimulering van de maatschappelijke bewustwording van burgers om de zelfredzaamheid en sociale cohesie op kernniveau te vergroten

 • 2.

  Buurtverenigingen ontvangen een bijdrage in de kosten die voor het organiseren van activiteiten in de eigen buurt. De activiteiten dragen bij aan leefbaarheid en ontmoeting.

 • 3.

  Potentiële buurtverenigingen komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten die zij maken bij de oprichting van een vereniging (opmaken verenigingsakte).

Uitvoeringsregels en subsidies Welzijn 2017

De uitgangspunten voor de uitvoeringsregels Welzijn 2017 zijn de volgende:

 • 1.

  De verenigingen die in deze uitvoeringsregels worden genoemd, dragen in sterke mate bij aan de handhaving van de leefbaarheid in de kernen die deel uitmaken van de gemeente Schinnen.

 • 2.

  Voor de post ‘incidentele subsidies’ blijft in 2017 een bedrag van € 2.525,00 gereserveerd.

 • 3.

  Indexering:

  De bedragen opgenomen in de uitvoeringsregels welzijn 2017, zijn gebaseerd op de bedragen van 2016 verhoogd met een indexeringspercentage van 1,1%.

Op de volgende pagina's worden de uitvoeringsregels en subsidiebedragen per subsidiecategorie beschreven:

Ouderenwerk.

Uitvoeringsregels Bonden van Ouderen

Subsidieplafond € 24.704,30

Begrotingscodering: 6.620.08 / 6.622.00

Uitgangspunten:

Verenigingsactiviteiten gericht op:

 • 1.

  Ontmoeting, ontspanning en recreatie;

  De subsidie voor de lokale organisaties voor ouderen bedraagt per jaar bij een ledental t/m 75 een subsidie van € 565,00; bij een ledental van meer dan 75 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 140,90 per 25 leden.

 • 2.

  Vorming en belangenbehartiging ouderen;

  Ouderenbonden die extra activiteiten organiseren, specifiek gericht op vorming en belangenbehartiging van en voor ouderen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 565,00 per jaar. Vereniging dienen een activiteitenprogramma in met een geschat aantal activiteiten die binnen dit kader plaats zullen vinden. Het toe te kennen subsidie bedraagt € 282,50 bij 2 tot en met 5 activiteiten en € 565,00 bij 6 en meer activiteiten.

  Verenigingen dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in, waarna verrekening plaats vindt.

 • 3.

  Vitaliteittraining voor ouderen.

  De subsidie voor het Meer Bewegen voor Ouderen heeft betrekking op als zodanig erkende bewegingsactiviteiten die ouderenbonden voor hun leden organiseren. De activiteit vindt plaats onder deskundige leiding en met gebruikmaking van een adequate ruimte en geschikt materiaal. De activiteit vindt minimaal 35 maal per jaar plaats. Per groep van 15 deelnemers in de leeftijd van 55 jaar of ouder ontvangt de ouderenbond een subsidie van € 509,50.

 • 4.

  Activiteiten in het kader van de WMO. Ouderenorganisaties ontvangen jaarlijks een bijdrage van € 350,-- . De organisaties dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in van de ondernomen activiteiten. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

 • 5.

  Er geldt een maximum van 2 verenigingen per kern met een gelijkwaardige doelstelling en gelijkwaardige doelgroep. Het College is bevoegd hiervan af te wijken.

Aantal leden per 31.12.2015

 • 1.

  K.B.O. Mgr. Savelsberg Schinnen: 306 leden.

 • 2.

  Seniorenvereniging Puth: 278 leden.

 • 3.

  Seniorenclub Sweikhuizen: 63 leden.

 • 4.

  Bejaardenvereniging Oirsbeek: 78 leden.

 • 5.

  K.B.O. afd Oirsbeek: 188 leden

 • 6.

  K.B.O. afd Doenrade: 133 leden

 • 7.

  K.B.O. afd. Amstenrade: 194 leden.

Geraamd subsidie 2017:

K.B.O. Mgr. Savelsberg schinnen.

 

 

MBvO: zwemmen: 2 groepen 41 deelnemers

 

 

 

yoga: 2 groepen 31 deelnemers

 

 

 

gym: 1 groep 24 deelnemers

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden:

1.268.10

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

565,00

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 5 groepen

2.547,50

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------+

Totaal subsidie 2017.

5.295,60

Seniorenvereniging Puth

 

 

MBvO: Dans: 1 groep

 

 

 

Gym: 3 groepen

 

 

 

Yoga: 1 groep

 

 

 

5 groepen: totaal 100 deelnemers

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden

1.127,20

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

565,00

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 5 groepen

2.547,50

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------+

Totaal subsidie 2017

5.154,70

Seniorenclub Sweikhuizen

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

565,00

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 0 groepen (gestopt juli 2015)

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

---------- +

Totaal subsidie 2017

1.480,00

Bejaardenvereniging Oirsbeek:

 

 

 

 

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

 

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------+

Totaal subsidie 2017

915,00

K.B.O. afd Oirsbeek

 

 

MBvO: yoga: 1 groep: 19 deelnemers

 

 

 

Zwemmen: 1 groep: 13 deelnemers

 

 

 

Gym: 1 groep: 12 deelnemers

 

 

 

Masterfit: 3 groepen: 46 deelnemers

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden

563,60

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

565,00

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 6 groepen

3.057,00

5.

WMO-activiteiten

350,--

 

 

 

---------- +

Totaal subsidie 2017

5.100,60

K.B.O. afd Doenrade

 

 

MBvO: dans: 27 deelnemers

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden

281,80

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

565,00

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 1 groep

509,50

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2017

2.271,30

Seniorenvereniging Amstenrade

 

 

MBvO: gym 1 groep 12 deelnemers

 

 

 

Yoga 1 groep 14 deelnemers

 

 

 

Dans 1 groep 20 deelnemers

 

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden

563,60

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

565,00

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 3 groepen

1.528,50

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

 

Totaal subsidie 2017

3.572,10

Stichting Schepenbank Oirsbeek NIEUW

 

 

1.

ontmoeting, ontspanning en recreatie:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

 

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 0 groepen

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2017

915,00

 

 

 

Subsidieplafond ouderenbonden 2017 (incl. WMO)

24.704,30

Vrouwenwerk

Uitvoeringsregels vrouwenorganisaties.

Subsidieplafond € 10.152,15

Begrotingscodering: 6.620.08 / 6.622.00

Activiteiten:

Vrouwenwerk in verenigingsverband.

Wekelijkse bijeenkomsten, activiteiten aanbod, projecten, nevenactiviteiten.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidie voor de lokale organisaties voor vrouwen en bedraagt per jaar bij een ledental t/m 75 een subsidie van € 565,00; bij een ledental van meer dan 75 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 140,90 per 25 leden.

 • 2.

  Vorming en belangenbehartiging:

  Vrouwenorganisaties die extra activiteiten organiseren, specifiek gericht op vorming en belangenbehartiging van en voor ouderen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 565,00 per jaar. Vereniging dienen een activiteitenprogramma in met een geschat aantal activiteiten die binnen dit kader plaats zullen vinden. Het toe te kennen subsidie bedraagt € 282,50 bij 2 tot en met 5 activiteiten en € 565,00 bij 6 en meer activiteiten.

  Verenigingen dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in, waarna verrekening plaats vindt.

 • 3.

  Vitaliteittraining voor ouderen.

  De subsidie voor het Meer Bewegen voor Ouderen heeft betrekking op als zodanig erkende bewegingsactiviteiten die vrouwenbonden voor hun leden organiseren. De activiteit vindt plaats onder deskundige leiding en met gebruikmaking van een adequate ruimte en geschikt materiaal. De activiteit vindt minimaal 35 maal per jaar plaats. Per groep van 15 deelnemers in de leeftijd van 55 jaar of ouder ontvangt de vrouwenbond een subsidie van € 509,50.

 • 4.

  Activiteiten in het kader van de WMO. Vrouwenorganisaties ontvangen jaarlijks een bijdrage van 350,-- . De organisaties dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in van de ondernomen activiteiten. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

 • 5.

  Vrouwenraad. De subsidie voor de ondersteuning van de Vrouwenraad en de vrouwendag wordt jaarlijks vastgesteld.

Aantal leden per 31 12 2015

 • 1.

  Zij actief Schinnen: 82 leden.

 • 2.

  Vrouwenbeweging LKV Schinnen: 86 leden.

 • 3.

  Vrouwenbond Puth: 45 leden.

 • 4.

  Vrouwenvereniging Sweikhuizen: 98 leden.

 • 5.

  Zij actief afd. Doenrade: 110 leden

 • 6.

  Stichting Vrouwenraad Schinnen: Geen leden.

Geraamd subsidie 2017.

Zij actief Schinnen.

 

 

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

565,00

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2017:

1.480,00

Vrouwenbeweging LKV Schinnen

 

 

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

565,00

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2017:

1.480,00

Vrouwenbond Puth

 

 

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

565,00

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2017:

1.480,00

Vrouwenvereniging Sweikhuizen

 

 

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

565,00

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2017:

1.480,00

Zij actief afd. Doenrade

 

 

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

565,00

2.

Subsidie per 25 leden

140,90

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

565,00

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2017:

1.620,90

Stichting Vrouwenraad Schinnen:

 

 

1.

Totaal subsidie 2017, inclusief de kosten van de vrouwendag

2.261,25

2.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2017:

2.611,25

 

 

 

 

Subsidie 2017 vrouwenorganisaties (incl. WMO):

10.152,15

Jeugd en jongerenwerk.

Uitvoeringsregels 2017

Subsidieplafond € 26.335,95

Begrotingscodering: 6.630.02, 656001

Activiteiten

 • -

  Gesloten jeugd- en jongerenwerk: activiteiten doorgaans uitgevoerd met vaste groepen voor jongeren die lid zijn en contributie betalen.

 • -

  Open jeugd- en jongerenwerk: activiteiten uitgevoerd voor groepen jongeren waarbij men geen lid hoeft te zijn en/of contributie dient te betalen.

 • -

  Kindervakantiewerk.

 • -

  Volksfeesten: Sinterklaas, St. Maarten en Koninginnedag (in het geval deze niet door andere organisaties worden georganiseerd).

 • -

  Nationale straatspeeldag.

 • -

  Subsidiering speeltuinwerk.

Uitgangspunten:

  • 1.

   De subsidie voor het gesloten jeugd- en jongerenwerk voor de bekostiging van activiteiten voor jeugd en jongeren tot 19 jaar bedraagt per jaar:

   bij een ledental t/m 75: een basissubsidie van € 2261,50;

   bij een ledental van meer dan 75 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 843,60 per 25 jeugdleden tot 19 jaar;

   Onder ledental wordt verstaan: het totaal aantal jeugd en jongeren die aan gesloten jeugd- en jongerenwerk deelnemen aan activiteiten die onder verantwoordelijkheid van een vereniging of stichting wordt uitgevoerd.

  • 2.

   de subsidie voor open jeugd- en jongerenwerk wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een door de stichting ingediend activiteitenplan. Als basis wordt gehanteerd dat activiteiten die op een dagdeel gedurende een periode van een jaar aaneensluitend worden georganiseerd gesubsidieerd worden met € 565,00.

  • 3.

   Subsidie kindervakantiewerk: Het jaarlijks vast te stellen budget kindervakantiewerk wordt verdeeld onder de lokale instellingen voor jeugd- en jongerenwerk die daartoe een aanvraag hebben ingediend: De bijdrage voor 2017 is € 2.544,75.

  • 4.

   Jeugd- en jongerenorganisaties ontvangen een bijdrage a € 100,-- in de kosten die zij maken bij het organiseren en het uitvoeren van de volksfeesten Sinterklaas, St. Maarten of Koninginnedag per kern. De bijdrage is enkel van toepassing in het geval deze niet door andere organisaties worden georganiseerd. De verenigingen vragen de bijdrage apart aan. Dit bedrag is niet geïndexeerd.

  • 5.

   per kern bedraagt de tegemoetkoming in de kosten van het organiseren van de nationale straatspeeldag € 254,25.

  • 6.

   De subsidie voor het speeltuinwerk in Puth en Oirsbeek wordt jaarlijks bepaald.

Aantal leden per 31 12 2015

 • 1.

  Stichting Schepenbank Oirsbeek (voorheen stichting jeugd en jongerenwerk Oirsbeek)

  Gesloten jeugd- en jongerenwerk:

  28 jeugdleden tot 19 jaar.

  Open jeugd- en jongerenwerk:

 • 2.

  Stichting Jongeren Initiatief Schinnen

  • -

   Gesloten jeugd- en jongerenwerk

   138 leden tot 19 jaar.

  • -

   Open jeugd- en jongerenwerk:

 • 3.

  Scouting Schinnen

  • -

   Gesloten jeugd- en jongerenwerk.

   88 leden tot 19 jaar.

  • -

   Groepen: Bevers en Welpen, Sherpa’s en Verkenners, Rowans

  • -

   Activiteiten: Groepsactiviteiten, kampen, St. Jorisdag, Vieringen.

Geraamd subsidie 2017.

Stichting Schepenbank Oirsbeek

 

 

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.261,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk

8.385,00

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

2.544,75

 

 

 

------------- +

Totaal subsidie 2017:

13.191,25

 

 

 

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

Stichting Jongereninitiatief Schinnen.

 

 

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.261,50

2.

Subsidie per 25 leden

1.687,20

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk

2.260,00

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

2.544,75

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2017:

8.753,45

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

Scouting Schinnen.

 

 

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.261,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk:

 

 

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

2.261,50

 

 

 

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

Nationale straatspeeldag

 

 

1.

Oirsbeek (geen aanvraag)

0

2.

Sweikhuizen

254,25

 

St. maarten apart aanvragen

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

254.25

Speeltuinwerk

 

 

1.

Speeltuin ’t Wipke

1.018,00

Subsidieplafond jeugd- en jongerenwerk 2017:

25.224,20

Raming 2 volksfeesten:

200,00

Speeltuin Puth gereserveerde bijdragen

657,50

 

 

---------

 

26.081,70

Fanfares, harmonieën / Big band

Uitvoeringsregels 2017

Subsidieplafond € 22.335,50

Begrotingscodering: 6.540.00/6.51100

Activiteiten:

In het algemeen richten de muziekverenigingen zich op het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van Schinnen door middel van het beoefenen van muziek, het opleiden van (jeugd) leden, het verzorgen van optredens en het begeleiden van optochten en stoeten.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidie voor de fanfares, harmonieën incl. drumbands bedraagt per jaar:

  bij een ledental (actieve, musicerende, geüniformeerde leden die deelnemen aan buitenactiviteiten) t/m 50: een basisbedrag van € 3666,50.

 • 2.

  De subsidie voor een big band bedraagt per jaar: bij een leden aantal (actieve, musicerende leden die deelnemen aan optredens) een basisbedrag van € 2000,00

 • 3.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden (actieve, musicerende, geüniformeerde leden die deelnemen aan buitenactiviteiten) wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 14,25 per lid.

 • 4.

  Van muziekgezelschappen wordt verwacht dat zij op verzoek een bijdrage leveren aan de door de gemeente georganiseerde evenementen en activiteiten zoals koninginnedag, dodenherdenking, etc.

  De inspanning die instellingen als muziekverenigingen leveren om acte de précence te geven bij evenementen wordt opgenomen in een evenementenkalender.

 • 5.

  Van muziekgezelschappen wordt verwacht: het voeren van een actief jeugdbeleid dat tenminste omvat; activiteiten gericht op de bevordering van deelname aan de lokale HAFA-opleiding voor jeugdleden en acties om meer jeugd te interesseren voor het lidmaatschap van muziekgezelschappen.

 • 6.

  Jeugdafdelingen van hafa’s ontvangen een extra subsidie van € 254,25 . Het betreft jeugdafdelingen, die geen eigen rechtspersoon kennen maar die onder de moederstichting vallen en regelmatig aan buitenactiviteiten deelnemen. De activiteiten die recht geven aan deze extra subsidie zijn dezelfde activiteiten die gelden bij de moederstichting. De jeugdafdeling werkt onder deskundige leiding. Tenminste 90 % van de muzikanten dienen jonger dan 19 jaar te zijn.

 • 7.

  Harmonieën en fanfares met een verzorgingsgebied van meer dan 1 dorp ontvangen een extra bijdrage van € 150,-. Dit bedrag is niet geïndexeerd.

Aantal leden per muziekgezelschap per 31 12 2015

 • 1.

  Fanfare St. Caecilia Schinnen 68 leden.

 • 2.

  Fanfare St. Caecilia Puth 59 leden.

 • 3.

  Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek 82 leden.

 • 4.

  Fanfare St. Caecilia Doenrade 21 leden.

 • 5.

  Harmonie de Nederlanden Amstenrade 39 leden.

 • 6.

  Aubelband big band 40 leden

Geraamd subsidie 2017.

Fanfare st. Caecilia Schinnen

 

 

1.

Basisbedrag:

3.666,50

2.

Bijdrage 18 leden boven basisaantal:

256,50

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

4.

Jeugdafdeling

254,25

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017

4.177,25

Fanfare St. Caecilia Puth

 

 

1.

Basisbedrag:

3.666,50

2.

Bijdrage 9 leden boven basisaantal:

128,25

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

150,00

4.

jeugdafdeling (61% jeugd)

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

3.944,75

Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek

 

 

1.

Basisbedrag:

3.666,50

2.

Bijdrage 32 leden boven basisaantal:

456,00

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

4.

Jeugdafdeling

254,25

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

4.376,75

Fanfare St. Caecilia Doenrade

 

 

1.

Basisbedrag:

3.666,50

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

0,00

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

3.666,50

Harmonie de Nederlanden Amstenrade

 

 

1.

Basisbedrag:

3.666,50

2.

Bijdrage 0 leden basisaantal:

254,25

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

3.920,75

Aubelband Big Band

 

 

1.

Basisbedrag:

2.000,00

2.

Bijdrage 0 leden basisaantal:

 

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

2.000,00

Geraamd subsidie 1 jeugdafdeling

249,50

Subsidieplafond fanfares, harmonieën Big band 2017:

22.086,00

 

 

========

 

22.335,50

Schutterijen en carnavalsverenigingen.

Uitvoeringsregels 2017 volkscultuur

Subsidieplafond € 15.676,25

Begrotingscodering 6.541.02

Activiteiten:

 • -

  Schutterijen en drumbands:

  Wekelijkse repetitieavonden, openbare optredens, uitwisselingsoptredens,

  bondsfeesten.

 • -

  Carnavalsverenigingen

  Optochten, carnavalsavonden.

Uitgangspunten schutterijen.

Het subsidie voor de schutterijen incl. drumbands bedraagt per jaar:

 • 1.

  Bij een ledental t/m 50: een subsidie van € 1.734,50

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden(actieve, musicerende, geweerdragende en geüniformeerde leden die deelnemen aan buitenactiviteiten) wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 9,00 per lid.

 • 3.

  Van schutterijen wordt verwacht dat zij op verzoek een bijdrage leveren aan de door de gemeente georganiseerde evenementen en activiteiten zoals koninginnedag, dodenherdenking, etc.

  De inspanning die instellingen leveren om acte de précence te geven bij evenementen wordt opgenomen in een evenementenkalender.

Uitgangspunten carnavalsverenigingen.

Het subsidie voor carnavalsverenigingen bedraagt per jaar:

 • 1.

  Het subsidie voor de Carnavalsverenigingen de Schinöster, De Sjwenskes, de Pötters, de Pedaalridders (kindercarnaval), C.V. de Parkuule Amstenrade, C.V. de Sjepene en de Gezamenlijke Buurtverenigingen Oirsbeek bedraagt per vereniging € 508,25.

 • 2.

  Carnavalsvereniging ontvangen een extra bijdrage van € 141,90 voor de organisatie van jeugdcarnaval.

 • 3.

  De bijdrage in de kosten van de sleutelinname (carnaval) voor de organiserende carnavalsvereniging bedraagt € 304,75.

Aantal leden per Schutterij per 31 12 2015.

 • 1.

  Schutterij St. Joseph Sweikhuizen 22 leden.

 • 2.

  Schutterij St. Sebastianus Puth 46 leden.

 • 3.

  Schutterij St. Lambertus Oirsbeek 60 leden.

 • 4.

  Schutterij St. Michael Doenrade 46 leden.

 • 5.

  Schutterij St. Gertrudis Amstenrade 61 leden.

 • 6.

  Schutterij St. Sebastianus Schinnen 49 leden.

Geraamd subsidie 2017.

Schutterij St. Joseph Sweikhuizen

 

 

1.

Basisbedrag:

1.734,50

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

0,00

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

1.734,50

Schutterij St. Sebastianus Puth

 

 

1.

Basisbedrag:

1.734,50

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

1.734,50

Schutterij St. Lambertus Oirsbeek

 

 

1.

Basisbedrag:

1.734,50

2.

Bijdrage 10 leden boven basisaantal:

90,00

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

1.824,50

Schutterij St. Michael Doenrade

 

 

1.

Basisbedrag:

1.734,50

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

1.734,50

Schutterij St. Gertrudis Amstenrade

 

 

1.

Basisbedrag:

1.734,50

2.

Bijdrage 11 leden boven basisaantal:

99,00

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

1.833,50

Schutterij St. Sebastianus Schinnen

 

 

1.

Basisbedrag:

1.734,50

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

1.734,50

 

 

 

Subsidieplafond schutterijen 2017:

10.596,00

Carnavalsverenigingen.

 • 1.

  C.V. de Schinöster Schinnen.

 • 2.

  C.V. de Pötters Puth.

 • 3.

  C.V. de Sjwenskes Sweikhuizen.

 • 4.

  Comité Gezamenlijke Buurtverenigingen Oirsbeek.

 • 5.

  C.V. de Pedaalridders Doenrade.

 • 6.

  C.V. de Parkuule Amstenrade.

 • 7.

  C.V. De Sjepene Oirsbeek

 • 8.

  Stichting Jeugdcarnaval Schinnen

Geraamd subsidie 2017.

C.V. de Schinöster Schinnen

 

 

1.

Basisbedrag:

508,25

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

508,25

C.V. de Pötters Puth

 

 

1.

Basisbedrag:

508,25

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

508,25

C.V. de Sjwenskes Sweikhuizen

 

 

1.

Basisbedrag:

508,25

2.

Jeugdcarnaval

141,90

3.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

650,15

Comité Gezamenlijke Buurtverenigingen Oirsbeek

 

 

1.

Basisbedrag:

508,90

2.

Jeugdcarnaval

141,90

3.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

650,15

C.V. de Pedaalridders Doenrade

 

 

1.

Basisbedrag

508,25

2.

Jeugdcarnaval

141,90

3.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

304,75

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

954,90

C.V. de Parkuule Amstenrade

 

 

1.

Basisbedrag;

508,25

2.

Jeugdcarnaval

141,90

3.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

650,15

C.V. de Sjépene Oirsbeek

 

 

1.

Basisbedrag;

508,25

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

508,25

Stichting Jeugdkarnaval Schinnen

 

 

1.

Basisbedrag:

508,25

2.

Jeugdcarnaval

141,90

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

650,15

 

 

 

Subsidieplafond carnavalsverenigingen 2017 (incl . reeds aangevraagde sleutelinname):

5.080,25

Koren en toneelverenigingen

Uitvoeringsregels 2017 amateuristische kunstbeoefening

Subsidieplafond € 8383,25

Begrotingscodering: 6.540.00

Activiteiten:

Wekelijkse repetitieavonden, openbare optredens, uitwisselingsconcerten, nevenactiviteiten.

Uitgangspunten zangkoren:

Het subsidie voor de zangkoren bedraagt per jaar:

 • 1.

  Bij een ledental t/m 50: een subsidie van € 763,00;

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 254,25 per 25 leden;

 • 3.

  Jeugdafdelingen van zangkoren ontvangen een extra subsidie van € 254,25. Het betreft jeugdafdelingen, die geen eigen rechtspersoon kennen maar die onder de moederstichting vallen en regelmatig aan buitenactiviteiten deelnemen. De activiteiten die recht geven aan deze extra subsidie zijn dezelfde activiteiten die gelden bij de moederstichting. De jeugdafdeling werkt onder deskundige leiding. Tenminste 90 % van de zangers dienen jonger dan 19 jaar te zijn.

 • 4.

  Jeugdkoren met een eigen rechtspositie ontvangen een extra subsidie van €254,25. Tenminste 90% van de zangers dienen jongeren tot 19 jaar te zijn.

Uitgangspunten Toneelverenigingen:

De subsidie voor de toneelverenigingen bedraagt per jaar

 • 1.

  Bij een ledental t/m 50: een subsidie van € 763,00;

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 254,25 per 25 leden;

 • 3.

  Jeugdafdelingen van toneelverenigingen ontvangen een extra subsidie van € 254,25 . Het betreft jeugdafdelingen, die geen eigen rechtspersoon kennen maar die onder de moederstichting vallen en regelmatig aan buitenactiviteiten deelnemen. De activiteiten die recht geven aan deze extra subsidie zijn dezelfde activiteiten die gelden bij de moederstichting. De jeugdafdeling werkt onder deskundige leiding. Tenminste 90 % van de spelers dienen jonger dan 19 jaar te zijn.

 • 4.

  Jeugdtoneelverenigingen met een eigen rechtspositie ontvangen een extra subsidie van € 254,25.

Aantal leden per Koor per 31 12 2015.

 • 1.

  Mannenkoor Sweikhuizen 55 leden.

 • 2.

  Gemengd Zangkoor St. Lambertus Oirsbeek 32 leden.

 • 3.

  Zangkoor Cresendo Doenrade 78 leden.

 • 4.

  St. Gertrudiskoor Amstenrade 19 leden.

 • 5.

  Chantez Oirsbeek 36 leden.

 • 6.

  Jongerenkoor Jekaes Schinnen/Per Cantare 30 leden.

 • 7.

  Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Puth 14 leden.

Geraamd subsidie 2017.

Mannenkoor Sweikhuizen

 

 

1.

Basisbedrag:

763,00

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017

763,00

Gemengd Zangkoor St. Lambertus Oirsbeek

 

 

1.

Basisbedrag:

763,00

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

763,00

Zangkoor Cresendo Doenrade

 

 

1.

Basisbedrag:

763,00

2.

Subsidie per 25 leden:

254,25

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017

1.017,25

St. Gertrusiskoor Amstenrade

 

 

1.

Basisbedrag:

763,00

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

763,00

Chantez Oirsbeek

 

 

1.

Basisbedrag:

763,00

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

763,00

Jongerenkoor Per Cantare Schinnen

 

 

1.

Basisbedrag:

763,00

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

763,00

Kerkelijk zangkoor St Caecilia Puth

 

 

1.

Basisbedrag:

763,00

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

763,00

Subsidieplafond koren 2017:

5.595,25

Geraamd subsidie 2 jeugdafdelingen (apart aan te vragen)

499,00

 

 

----------

 

6.094,25

Aantal leden per Toneelvereniging per 31 12 2015.

 • 1.

  Toneelvereniging st. Joseph Schinnen 11 leden.

 • 2.

  Toneelvereniging Voor ’t Voetlicht Puth 44 leden

 • 3.

  Toneelvereniging Ongeros Amstenrade 30 leden.

 • 4.

  Theatergroep de Golf Schinnen. 9 leden, waarvan 7 jeugdleden

  Tot 19 jaar (77,78%)

Geraamd subsidie 2017.

Toneelvereniging St. Joseph Schinnen

 

 

1.

Basisbedrag:

763,00

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

763,00

Toneelvereniging Voor ’t Voetlicht Puth

 

 

1.

Basisbedrag:

763,00

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

763,00

Toneelvereniging Ongeros Amstenrade

 

 

1.

Basisbedrag:

763,00

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

763,00

Theatergroep de Golf Schinnen

 

 

Basisbedrag:

0,00

Subsidie per 25 leden:

 

 

Jeugdafdeling

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017:

0,00

 

 

 

Subsidieplafond toneel 2017:

2289,00

Sport

Uitvoeringsregels 2017

Subsidieplafond € 33.704,95

Begrotingscodering 6.530.08

Activiteiten:

Wekelijks trainingen verzorgen, deelname aan competitie en diverse nevenactiviteiten zoals b.v. kampen, toernooien. Deze activiteiten worden geleid door deskundige leiding.

Uitgangspunten:

 • 1.

  Sportverenigingen ontvangen jaarlijks een subsidie per jeugdlid tot 19 jaar van € 20,35.

 • 2.

  Vitaliteittraining voor ouderen.

  Het subsidie voor het Meer Bewegen voor Ouderen heeft betrekking op als zodanig erkende bewegingsactiviteiten die sportverenigingen voor hun leden organiseren. De activiteit vindt plaats onder deskundige leiding en met gebruikmaking van een adequate ruimte en geschikt materiaal. De activiteit vindt minimaal 35 maal per jaar plaats. Per groep van 15 deelnemers in de leeftijd van 55 jaar of ouder ontvangt de vereniging een subsidie van € 509,50. Extra kosten die voortvloeien uit met name de bekostiging en deelname wedstrijden, extra trainingen, intensiever gebruik van accommodatie en ( ten dele speciale) materialen door de leden die behoren tot de selectie die deelneemt aan de activiteiten Judo en turnen (exclusief voor S.V.O.) € 45,85 per deelnemer.

Sportverenigingen per 31 12 2015.

1.

Taekwando Kwan Hwarang.

 

 

Tak van sport:

taekwando

 

 

 

2.

V.V. Amstenrade.

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

3.

R.K.V.V. Adveo

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

4.

R.K.V.V. Doenrade

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

5.

S.V. Schinnen

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in competitieverband

 

 

 

6.

V.V. Puth.

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

7.

Tennisclub Oirsbeek

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)tennis in competitieverband.

 

 

recreatietennis

 

 

toernooien.

 

 

 

8.

L.T.C. Rakets Schinnen.

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)tennis in competitieverband.

 

 

recreatietennis

 

 

toernooien.

 

 

 

9.

Handbalvereniging Zwart-Wit

 

 

Takken van sport:

training en zaalhandbal in competitieverband.

 

 

toernooien.

 

 

 

 

 

 

10.

Badmintonvereniging OSA

 

 

Takken van sport:

training en zaalbadminton in competitieverband.

 

 

toernooien.

 

 

 

11.

Omniver Amstenrade Sport.

 

 

Takken van sport:

damestrimmen

 

 

badminton

 

 

stepaerobic

 

 

fat burner and body

 

 

volleybal gemengd

 

 

thai Bo

 

 

fun Aerobic

 

 

keep-fit-training

 

 

kleuters

 

 

klassiek ballet 1

 

 

klassiek ballet 2

 

 

jazzdance dames

 

 

zaalhockey heren

 

 

callenatics

 

 

volleybal dames

 

 

fitness heren

 

 

jazz dance jeugd

 

 

M.B.v.O groepen (Galmproject)

 

 

 

12.

SVO.

 

 

Takken van sport:

judo

 

 

kleuterjudo

 

 

recreatief judo

 

 

selectie judo

 

 

turnen

 

 

turnen recreatief

 

 

turnen selectie

 

 

turnen kleuters

 

 

conditie/damesfit

 

 

jazz/aerobics

 

 

trampoline

 

 

ouder/kindsport

 

 

M.B.v.O. groepen (galmproject)

 

 

Scalagroepen (Galmproject)

 

 

 

13

Rijvereniging Ons Genoegen

paardensport

Geraamd subsidie 2017.

Taekwando Kwan Hwarang.

 

 

2 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2017:

40,70

V.V. Amstenrade

 

 

208 jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2017:

4.232,80

V.V. Alfa Sport

 

 

223 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2017:

4.538,05

R.K.V.V. Doenrade

 

 

100 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2017:

2.035,00

Tennisclub Oirsbeek.

 

 

65 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2017

1.322,75

L.T.C. Rakets Schinnen.

 

 

5 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2017

101,75

Handbalvereniging Zwart Wit.

 

 

91 jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2017

1.851,85

Badmintonvereniging OSA.

 

 

15 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2017

305,25

Omnivereniging Amstenrade Sport.

 

 

1.

146 Jeugdleden tot 19 jaar:

2.971,10

2.

Galmproject: 1 groep:

509,50

 

 

 

-------- +

Totaal subsidie 2017:

3.480,60

SVO.

 

 

1.

430 Jeugdleden tot 19 jaar

8.750,50

2.

Bijdrage intensiever training t.b.v. competitie

2.154,95

 

47 deelnemers x € 45,00

 

 

3.

Galm/Scalaproject: 9 groepen

4.585,50

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2017

15.490,95

(*) Extra kosten vloeien voort uit met name de bekostiging en deelname wedstrijden, extra trainingen, intensiever gebruik van accommodatie en ( ten dele speciale) materialen door de leden die behoren tot de selectie die deelneemt aan de activiteiten Judo en turnen.

Rijvereniging Ons Genoegen.

 

 

15 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2017

305,25

 

 

 

Subsidieplafond sportverenigingen 2017

33.704,95

Overige subsidies

Uitvoeringsregels 2017

Subsidieplafond € 54.613,10

Begrotingscodering: 6.511.01, 6.511.02, 6.530.08, 6.540.00, 6.541.03, 6.560.02, 6.580.06, 6.620.01, 6.620.08.

Activiteiten:

Hieronder vallen alle overige instellingen (verenigingen) die activiteiten organiseren voor inwoners van Schinnen en waarvan de gemeente het bestaan en functioneren waardeert.

De overige uitvoeringsregels voorzien niet in de subsidiëring van deze instellingen.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidies voor de overige instellingen worden jaarlijks per instelling vastgesteld. Deze subsidies worden opgenomen op een aparte lijst.

Vereniging:

 • 1.

  Vereniging Historie Schinnen.

 • 2.

  Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade.

 • 3.

  Stichting Kreatief.

 • 4.

  I.V.N. Schinnen Afd Schinnen.

 • 5.

  Centraal Oranjecomité Schinnen.

 • 6.

  Gilde Sittard.

 • 7.

  Culturele vereniging Oirsbeek.

 • 8.

  Grotcomité Oirsbeek

 • 9.

  Volksuniversiteit.

 • 10.

  Hengelsportvereniging Ons Genoegen.

 • 11.

  Vliegerclub Oirsbeek.

 • 12.

  Stichting Genealogiek Sjenne.

 • 13.

  Stichting Opmaat

 • 14.

  Stichting Sur Plus

Geraamd subsidie 2017.

Vereniging Historie Schinnen

 

 

Vast bedrag

3.053,25

Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade

 

 

Vast bedrag

158,00

Stichting Kreatief

 

 

Vast bedrag

1.221,75

I.V.N. Schinnen Afd Schinnen

 

 

Vast bedrag

1.680,00

Centraal Oranjecomité

 

 

Vast bedrag

3.594,00

Gilde Sittard

 

 

Vast bedrag

579,75

Culturele Vereniging Oirsbeek

 

 

Vast bedrag

158,00

Grotcomité Oirsbeek

 

 

Vast bedrag

102,00

Volksuniversiteit

 

 

Vast bedrag

579,75

Hengelsportvereniging Ons Genoegen

 

 

Vast bedrag

391,00

Vliegerclub Oirsbeek

 

 

Vast bedrag

142,50

Stichting Genealogiek Sjenne

 

 

Vast bedrag

475,75

Stichting Opmaat

 

 

Vast bedrag

42.127,35

Stichting Sur Plus

 

 

Vast bedrag

350,00

 

 

 

Subsidieplafond overig 2017:

54.613,10

Bijlage 1. Subsidieplafond uitvoeringsregels Welzijn 2016 – geraamd subsidieplafond 2017.

 

2016

2017

 

 

 

 

 

Subsidieplafond ouderenwerk (incl. Wmo-bijdrage):

23.529,50

24.704,30

 

 

 

 

 

Subsidieplafond vrouwenwerk (incl. Wmo-bijdrage):

10.140,40

 

€10.152,15

 

 

 

 

 

Subsidieplafond jeugd- en jongerenwerk:

27.286,75*

26.081,70

 

 

 

 

 

Subsidieplafond fanfares, harmonieën:

19.966,50

22.335,50

 

 

 

 

 

Subsidieplafond schutterijen en carnavalsverenigingen:

15.244,80

15.676,25

 

 

 

 

 

Subsidieplafond koren en toneelverenigingen:

10.232,50

8.383,25

 

 

 

 

 

Subsidieplafond sport incl. Galm/Scala:

40.170,00

33.704,95

 

 

 

 

 

Subsidieplafond overige subsidies:

11.998,50

54.613,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- +

 

--------- +

Subsidieplafond

158.568,95

195.561,20

Financiële toelichting:

Het subsidieplafond is gestegen van € 158.568,95 naar 196.393,70

Het verschil bedraagt € 37.316,50 en is te verklaren uit

 • ·

  Toepassing van de indexering

 • ·

  Verschillen in ledenaantallen bij verenigingen

 • ·

  Het toevoegen van stichting opmaat aan de categorie ‘’overige verenigingen’’ (€ 42.127,35). Dit bedrag werd al jaarlijks uitgekeerd, en is ook in de subsidiestaten en begroting opgenomen, maar is nooit officieel opgenomen in de uitvoeringsregels

 • ·

  Het toevoegen van de Aubel Big band (€ 2.000) onder de categorie fanfares en harmonieën. Hiervoor zijn de uitvoeringsregels onder de categorie verruimt

 • ·

  Het fuseren van de voetbalverenigingen levert een besparing op van +- € 6.000

Door het toevoegen van Stichting Opmaat aan de uitvoeringsregels voor een bedrag van € 42.127,35 is het subsidieplafond fors toegenomen. Echter werd deze subsidie sinds de jaren 90 elk jaar uitbetaald, De subsidie is echter nu officieel volgens de juiste regels vastgelegd. Indien deze post buiten beschouwing gelaten zou worden, is er een afname van +- 4000 waar te nemen.

Verder moet rekening worden gehouden met incidentele subsidies:

Regulier

2.525,00

Toevoeging aan burgerinitiatieftafel

38.000,00

Uitvoeringsregels Zorg

Uitvoeringsregels zorginstellingen 2017

Subsidieplafond € 14.728,50

Begrotingscodering: 6.714.01, 6.714.03, 6.622.00.

Activiteiten:

Hieronder vallen gemeentelijke adviesorganen en samenwerkingsverbanden gericht op belangenbehartiging en uitvoering van activiteiten en projecten gericht op ouderen en mensen met een beperking in algemene zin. Hieronder vallen ook verenigingen en instellingen behorende tot de patiënten- en cliëntenorganisaties.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidies voor de zorginstellingen worden jaarlijks per instelling vastgesteld. Deze subsidies worden opgenomen op een aparte lijst.

 • 2.

  Indexering:

  De bedragen opgenomen in de uitvoeringsregels zorginstellingen2017 zijn gebaseerd op de bedragen van 2016 verhoogd met een indexeringspercentage van 1,1%

 • 3.

  Activiteiten in het kader van de WMO. De Zonnebloemafdelingen en Welfare Oirsbeek ontvangen jaarlijks een bijdrage van 350,-- . De organisaties dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in van de ondernomen activiteiten. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

Vereniging:

 • 1.

  Stichting Slachtofferhulp

 • 2.

  Stichting Platform Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid

 • 3.

  Seniorenraad Schinnen

 • 4.

  Vereniging voor Bechterewpatiënten

 • 5.

  EHBO-vereniging Schinnen

 • 6.

  Zonnebloem afd. Amstenrade

 • 7.

  Zonnebloem afd. Schinnen

 • 8.

  Zonnebloem afd. Oirsbeek

 • 9.

  Welfare Oirsbeek

 • 10.

  Alzheimer Café Amstenrade

Geraamd subsidie 2017.

Stichting Slachtofferhulp

 

 

Vast bedrag

3.673,25

Stichting Platform Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid

 

 

Vast bedrag

1.715,00

Seniorenraad Schinnen (incl. ondersteuning projecten/dag van de ouderen)

 

 

1. Vast bedrag

1.563,25

2. Ondersteuning projecten

1.895,50

3. Dag v.d. ouderen

276,00

 

 

-----------

 

3.734,75

Vereniging voor Bechterewpatiënten

 

 

Vast bedrag

52,00

EHBO-vereniging Schinnen

 

 

Vast bedrag

334,00

Zonnebloem afd. Amstenrade

 

 

Vast bedrag

1.029,25

Wmo-bijdrage

350,--

 

 

-----------

Subsidie 2017

1.379,25

Zonnebloem afd. Schinnen

 

 

Vast bedrag

1.029,25

Wmo-bijdrage

350,--

 

 

----------

Subsidie 2017

1.379,25

Zonnebloem afd. Oirsbeek

 

 

Vast bedrag

1.029,25

Wmo-bijdrage

350,--

 

 

----------

Subsidie 2017

1.379,25

Alzheimer Café Amstenrade

1.081,75

Vast bedrag

 

 

Subsidieplafond zorginstellingen 2017:

14.728,50

Bijlage 2. Subsidieplafond uitvoeringsregels Zorg 2017.

 

2016

2017

 

 

 

Subsidieplafond zorginstellingen:

15.941,25

14.728,50

Financiële toelichting:

Het subsidieplafond 2017 is gebaseerd op de subsidie 2016 + indexering 1,1% (excl. WMO)

Er zijn geen nieuwe aanvragers. ‘Samen verder’ heeft geen subsidieaanvraag ingediend

Stimulering buurten

Stimuleringsregel buurten 2017

Subsidieplafond € 1.619,00

Begrotingscodering: 6.58010.

Activiteiten:

Buurtverenigingen ontvangen in 2017 een bijdrage in de kosten die zij maken bij het organiseren van activiteiten in de eigen buurt. De activiteiten dragen bij aan leefbaarheid en ontmoeting.

Uitgangspunten:

De Uitgangspunten voor de Bijdrageregeling buurten 2017 zijn de volgende:

 • 1.

  15 Buurtverenigingen ontvangen jaarlijks een bijdrage van € 79,00.

 • 2.

  Potentiële buurtverenigingen komen in aanmerking voor een bijdrage van € 100,00 in de kosten die zij maken bij de oprichting van een vereniging (opmaken verenigingsakte). Potentiële buurtverenigingen worden hiervan hernieuwd in kennis gesteld. Vanaf 2014 is rekening gehouden met voldoende budget voor het jaarlijks oprichten van 2 buurtverenigingen.

 • 3.

  Indexering:

  De bedragen opgenomen in de stimuleringsmaatregel buurten 2017 zijn gebaseerd op de bedragen van 2016 verhoogd met een indexeringspercentage van1,1%.

Vereniging:

 • 1.

  Buurtvereniging Centraal Austroa –Amstenrade

 • 2.

  Buurtvereniging Hauverwaegs –Sweikhuizen

 • 3.

  Buurtvereniging Hulterweg –Oirsbeek

 • 4.

  Buurtvereniging Berkevogel –Puth

 • 5.

  Buurtvereniging De Gyselaars –Amstenrade

 • 6.

  Buurtvereniging Bovenste Puth –Puth

 • 7.

  Buurtvereniging Oppeven II –Oirsbeek

 • 8.

  Buurtvereniging Gracht –Oirsbeek

 • 9.

  Buurtvereniging Heisterbrug –Schinnen

 • 10.

  Buurtvereniging Breinder – Schinnen

 • 11.

  Buurtvereniging Oirsbeek 1949 – Oirsbeek

 • 12.

  Buurtvereniging Onger oet et Dorp – Puth

 • 13.

  Buurtvereniging Veldjmuus – Schinnen

 • 14.

  Buurtvereniging Hegge – Schinnen

 • 15.

  Buurvereniging Moeras Mugge

 • 16.

  Buurtvereniging Aud Doonder

 • 17.

  Buurtvereniging eHeHet Centrum Oirsbeek

 • 18.

  Buurtvereniging Nao gen Beck (nieuw)

Buurtvereniging Centraal Austroa

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Hauverwaegs

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Hulterweg

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Berkevogel

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging De Gyselaars

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Bovenste Puth

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Oppeven II

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Gracht

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Heisterbrug

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Breinder

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Oirsbeek 1949

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Onger oet et Dörp

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Veldjmuus

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Hegge

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Moeras Mugge (niets ontvangen)

 

 

Vast bedrag

0,00

Buurtvereniging Aud Doonder

 

 

Vast bedrag

79,00

Buurtvereniging Het Centrum Oirsbeek (niets ontvangen)

 

 

Vast bedrag

0,00

Buurtvereniging Nao gen Beck

 

 

Vast bedrag

79,00

Subsidie buurten 2017:

1.264,00

Geraamde kosten nieuwe buurten (2):

155,00

Geraamde kosten opmaken akte (2)

200,00

 

 

----------

 

1.619,00

Bijlage 3. Subsidieplafond stimuleringsregeling buurten 2017.

 

2016

2017

 

 

 

 

 

Subsidieplafond buurten

:

1.595.00

1.619,00

Ander bedrag dan in telling

Financiële toelichting:

Het subsidieplafond is gestegen van € 1.595,00 in 2016 naar € 1.619,00 in 2017.

Het verschil t.o.v. 2016 is te verklaren uit het feit dat:

 • ·

  Indexering heeft plaatsgevonden van 1,1%

 • ·

  2 buurtverenigingen geen aanvraag hebben ingediend (ook niet na contact)

 • ·

  1 nieuwe buurtvereniging een aanvraag heeft ingediend


*

Incl. subsidie beheersstichting, nu overgeheveld naar jeugd- en jongerenwerk Oirsbeek