Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Regeling ondersteuning draagvlakversterkende activiteiten Gemeente Beekdaelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling ondersteuning draagvlakversterkende activiteiten Gemeente Beekdaelen
CiteertitelRegeling ondersteuning activiteiten ter versterking gemeente Beekdaelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2017Nieuwe regeling

11-04-2017

Goed Nieuws, 25 april 2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling ondersteuning draagvlakversterkende activiteiten Gemeente Beekdaelen

Regeling Ondersteuning draagvlakversterkende activiteiten Gemeente Beekdaelen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schinnen.

Overwegend de wens om in het kader van de fusie van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen draagvlak bevorderende activiteiten te stimuleren door een financiële bijdrage daaraan toe te kennen;

Overwegend dat het om een tijdelijke maatregel gaat en dat elk van de drie gemeenten subsidieverordeningen kent waarin aan de respectievelijke colleges de bevoegdheid wordt gegeven om gebruik te maken van een afwijkingsbevoegdheid of hardheidsclausule (zie bijlage).

Overwegend dat door gebruik te maken van deze bevoegdheid beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 en volgende van de Awb vast te stellen op zeer korte termijn tot een uniforme regeling kan worden gekomen waardoor initiatieven kunnen worden gestimuleerd;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit de Regeling ondersteuning draagvlakversterkende activiteiten Gemeente Beekdaelen vast te stellen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Ondersteuning draagvlakversterkende activiteiten: Een subsidie die eenmalig wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de nieuwe fusie gemeente Beekdaelen.

 • 2.

  Vereniging: een rechtspersoon als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, werkzaam in de gemeente Onderbanken, Schinnen of Nuth met een maatschappelijk doel en gevormd door een vrijwilligersorganisatie.

 • 3.

  Stichting: een rechtspersoon als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek werkzaam in de gemeente Onderbanken, Schinnen of Nuth met een maatschappelijk doel en gevormd door een vrijwilligersorganisatie.

 • 4.

  Subsidieplafond: het subsidiebudget dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van de subsidies.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde initiatiefnemers en de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep

Als initiatiefnemers worden beschouwd verenigingen of stichtingen die zijn gevestigd of in substantiële mate werkzaam in de gemeenten Onderbanken, Schinnen of Nuth en die actief zijn in het verenigingsleven en/of sociaal domein.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1.

  Een bijdrage uit deze subsidieregeling is uitsluitend bedoeld om een bijdrage te leveren in de kosten die de initiatiefnemer maakt voor de uitvoering van activiteiten die een maatschappelijk meerwaarde hebben voor de nieuwe gemeente Beekdaelen of het draagvlak voor de fusie vergroten.

 • 2.

  De activiteiten sluiten in enige mate aan bij het thema “leven en werken in het landschap’’ en zijn gericht op:

  • ·

   Het versterken van de sociale samenhang tussen de inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth

  • ·

   Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijke leven

  • ·

   Maatschappelijke activering naar vrijwilligerswerk

  • ·

   Het bevorderen van de leefbaarheid in de gemeenten en kernen

  • ·

   Het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van burgers

  • ·

   Het bevorderen van culturele eigenheid van de nieuwe gemeente

 • 3.

  De activiteiten vinden plaats zonder winstoogmerk.

 • 4.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor activiteiten die:

  • ·

   Reeds op een andere wijze ingevolge al bestaande subsidieregelingen worden gesubsidieerd of;

  • ·

   Niet haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  Een ondersteuningsaanvraag in het kader van deze regeling kan bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de initiatiefnemer is gevestigd worden ingediend.

 • 2.

  Activiteiten moeten plaatsvinden na afloop van de vaststelling van de ondersteuningsaanvraag in het kader van deze regeling.

Artikel 6. Beslistermijn

Het besluit op de aanvraag wordt genomen uiterlijk na zes weken vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het college is bevoegd om tot een bedrag van € 250, € 500, € 750 of € 1000 zelfstandig toekenningen te doen, afhankelijk van de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens over de voorgenomen activiteiten.

 • 2.

  Over de toekenning vindt op ambtelijk niveau vooraf overleg plaats tussen de drie gemeenten.

 • 3.

  Voor toekenningen boven dat bedrag vindt besluitvorming plaats in de stuurgroep herindeling.

Artikel 8. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond), met een gezamenlijk maximum van €50.000,-.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indienen bij het college totdat het voor de subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2017 en vervalt op de datum van herindeling (1 januari 2019).

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ondersteuning activiteiten ter versterking gemeente Beekdaelen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 11 april 2017

de secretaris

Mr. J.M.C. Roelofs

de burgemeester

L.J.P.M. Frissen

Bijlage

Krachtens art. 147 jo. 149 Gemeentewet worden gemeentelijke verordeningen door de gemeenteraad vastgesteld. In het hetzelfde artikel staat echter ook dat de bevoegdheid daartoe bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester toegekend kan worden.

- Gemeente Nuth

In art. 2 van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Nuth is opgenomen dat in gevallen waarin de verordening niet voorziet of onduidelijkheden bevat het college een beslissing neemt.

- Gemeente Schinnen

Ook in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Schinnen is een soortgelijke bepaling opgenomen. Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening geeft namelijk aan dat ten aanzien van subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat deze verordening geheel of gedeeltelijk van toepassing is.

- Gemeente Onderbanken

Uit art. 2 lid 1 van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Onderbanken volgt dat de gemeenteraad vaststelt dat voor de beleidsterreinen welzijn, cultuur en sport subsidie kan worden verstrekt. Art. 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening geeft vervolgens aan dat het college nadere regels kan stellen, waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein zoals bedoeld in het eerste lid worden omschreven.