Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2018
CiteertitelLegesverordening gemeente Schinnen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201808-01-2019Nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2017-232959

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 2, tweede lid en artikel 7 Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de

  (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffingentarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald, ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, derde en vierde lid van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van belasting, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de aanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • hoofdstuk 4 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • onderdeel 1.9.1(verklaring omtrent het gedrag, attestatie de vita);

  • hoofdstuk 16 (kansspelen);

   een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht en slotbepalingen

De artikelen en tarieventabel van de legesverordening 2017 van 19 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening gemeente Schinnen 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2017.

de Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de Voorzitter

L.J.P.M. Frissen

Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018.

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister (n.v.t.)

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (n.v.t.)

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief (n.v.t.)

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet (n.v.t.)

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie (n.v.t.)

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen (n.v.t.)

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet (n.v.t.)

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kinderopvang (n.v.t.)

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen op aanvraag

Hoofdstuk 9

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving (n.v.t.)

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven (n.v.t.)

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening (n.v.t.)

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis:

 

1.1.1.1

maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

€ 345,00

1.1.1.2

vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 380,00

1.1.1.3

zaterdag 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 415,00

1.1.1.4

zondag van 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 690,00

1.1.1.5

in uitzondering op artikel 1.1.1.1. geldt op dinsdag om 09.30 uur en om 10.00 uur voor ingezetenen van de gemeente Schinnen een tarief van:

€ 0,00

1.1.1.6

in uitzondering op artikel 1.1.1.1. geldt op donderdag om 09.30 uur en om 10.00 uur voor ingezeten van de gemeente Schinnen een tarief van:

€ 200,00

 

 

 

1.1.2.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een door de gemeente aangewezen locatie:

 

1.1.2.1

maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 345,00

1.1.2.2

vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 380,00

1.1.2.3

zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 415,00

1.1.2.4

zondag van 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 690,00

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie, tijdens de openingsuren van de burgerlijke stand

€ 98,00

 

 

 

1.1.4

Indien het huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt voltrokken in een op verzoek eenmalig aangewezen "huis der gemeente" wordt het tarief verhoogd met:

€ 42,50

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje:

€ 40,00

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het benoemen van:

 

1.1.6.1

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 30,00

1.1.6.2

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand waarbij een beëdiging door de President van de Rechtbank te Maastricht dient te worden aangevraagd

€ 70,00

 

 

 

1.1.7

het tarief bedraagt voor het leveren van:

 

 

getuigen door de gemeente bij een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 42,00

 

 

 

1.1.8

Indien de aanvraag tot het sluiten van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt ingetrokken geldt:

 

1.1.8.1

indien de annulering plaatsvindt terwijl nog geen melding is gedaan

€ 25,00

1.1.8.2

indien de annulering plaatsvindt nadat melding is gedaan, doch één maand voor de geplande datum

€ 50,00

1.1.8.3

indien de annulering plaatsvindt binnen een maand voor de geplande datum

€ 100,00

 

 

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.9.1

een afschrift van een akte van de burgerlijke stand:

€ 13,20

1.1.9.2

een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden:

€ 13,20

1.1.9.3

een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek:

€ 23,30

1.1.9.4

een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 13,20

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1. (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

 

 

 

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

 

 

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 52,00

 

 

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,05

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van:

€ 47,55

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 39,45

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens (uittreksel), per verstrekking:

€ 10,00

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens betreffende één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking:

€ 5,00

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 21,50

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (n.v.t.)

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.2

een exemplaar van de programmabegroting

€ 40,00

1.7.1.3

een exemplaar van de jaarstukken

€ 62,50

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een exemplaar van de agenda van de openbare raadsvergaderingen, inclusief voorstellen en concept raadsbesluiten

€ 12,50

1.7.2.2

een exemplaar van de notulen van de openbare raadsvergaderingen per keer

€ 10,00

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel van:

 

1.8.1.1

een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.1.3, structuurvisie of stadsvernieuwingsplan

€ 30,00

1.8.1.2

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen,

per adres of object

€ 10,00

1.8.1.3

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 30,00

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale leggers en plannen per kwartier manuur of gedeelte daarvan

€ 24,00

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 13,20

1.9.1.3

tot het verkrijgen van elke niet elders in deze tabel genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon

€ 10,00

 

 

 

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

1.9.2.1

afgeven van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 10,00

1.9.2.2

verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 10,00

1.9.2.3

legaliseren van een handtekening, foto of andere documenten

€ 10,00

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 92,00

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

 

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 25,00

 

 

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 487,00

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,90

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,90

 

 

 

1.18.2.1

Het in 1.18.1 genoemde tarief wordt indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

1.18.3

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1. wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

1.19.1.1

verkrijgen van een door de Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te verlenen ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 42,50

1.19.1.2

verkrijgen van een ontheffing van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schinnen als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 65,00

1.19.1.3

wijzigen van het kenteken van een ontheffing door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schinnen, als bedoeld in de artikelen 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 42,50

1.19.1.4

afgeven van een ontheffingskaart na diefstal, vermissing of vernieling (op vertoon van een proces verbaal van aangifte bij de politie) door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schinnen, als bedoeld in de artikelen 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 42,50

1.19.1.5

verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 34 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 42,50

1.19.1.6

afgeven van een geheel of gedeeltelijk gunstige beschikking tot onttrekking aan het openbare verkeer van een weg ingevolge artikel 9 van de Wegenwet

€ 85,00

 

 

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

1.19.2.1

verlenen van een vergunning voor het verrichten van lokaal openbaar vervoer, als bedoeld in artikel 11 van de Wet Personenvervoer

€ 62,00

 

 

 

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

1.19.3.1

toekennen of afwijzen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, na verkregen advies

€ 139,00

1.19.3.2

afgeven van een gewijzigde gehandicaptenparkeerkaart

€ 55,00

1.19.3.3

afgeven van een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 55,00

1.19.3.4

aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op grond van artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 310,00

 

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van een parkeerverbod grote voertuigen conform artikel 5.8. van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 42,50

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van ontheffing voor landbouwverkeer door de RDW

€ 85,00

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

 

Reclame

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming:

 

1.20.1.1

tot het plaatsen of hebben van een reclamezuil, reclamebord of aanplakbord

€ 45,00

1.20.1.2

tot het maken van reclame of propaganda door middel van luidsprekers aangebracht in of op auto's of speciaal ingerichte geluidswagens

€ 25,00

 

 

 

 

Exploitatie

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.2.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf (terrasvergunning)

€ 245,00

1.20.2.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf (terrasvergunning)

€ 58,00

1.20.2.3

bijschrijving leidinggevende(n) op Drank- en Horecavergunning

€ 30,00

 

 

 

 

Standplaatsvergunning (artikel 5:18 APV)

 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een standplaatsvergunning ingevolge art. 5:18 van APV:

 

1.20.3.1

geldig voor één dag

€ 60,00

1.20.3.2

geldig voor maximaal één jaar

€ 115,00

 

 

 

 

Stoken

 

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.4.1

voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 8 van de Algemeen plaatselijke verordening c.q. artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer (ontheffing om te stoken)

€ 55,00

1.20.4.2

Van de leges onder 1.20.4.1 zijn plaatselijke culturele verenigingen of organisaties uitgesloten indien zij een vergunning als hier bedoeld aanvragen voor het houden van het "Sint Maartensvuur".

 

 

 

 

1.20.5

Recreatie

 

1.20.5.1

het tarief bedraagt voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de kampeerverordening gemeente Schinnen

€ 380,00

1.20.5.2

het tarief bedraagt voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2, lid 3 van de kampeerverordening gemeente Schinnen

€ 380,00

 

 

 

1.20.6

Milieu n.v.t.

 

1.20.7

Niet genoemd gebaseerd op APV

 

1.20.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, toestemming, ontheffing hoe ook genoemd en in deze tabel niet met name vermeld, gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 50,00

 

 

 

 

Kopieën

 

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

1.20.8.1

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.8.1.1

voor de eerste kopie

€ 7,10

1.20.8.1.2

voor elke volgende kopie

€ 1,50

1.20.8.2

kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de in onderdeel 1.20.8.1 genoemde stukken, dan wel van kopieën of plots daarvan, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

1.20.8.2.1

voor de 1e afdruk indien zwart-wit een bedrag van

€ 13,60

1.20.8.2.2

voor iedere vervolgafdruk indien zwart-wit een bedrag van

€ 6,60

1.20.8.2.3

voor de 1e afdruk indien fullcolour een bedrag van

€ 16,30

1.20.8.2.4

en voor iedere vervolgafdruk indien fullcolour een bedrag van

€ 9,50

1.20.8.3

Het tarief bedraagt voor een gunstige beschikking op een aanvraag, voor een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijke belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 35,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

het door of namens het college van burgemeester en wethouders bepaalde bedrag van de bouwkosten.

 

 

Om de bepaling daarvan mogelijk te maken moet de aanvrager van de vergunning bij de aanvraag overleggen:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunbaar is, voor zover het betreft:

 

2.2.1

bouwkundige toetsing

€ 91,00

2.2.2

welstandsbeoordeling

zie tarieven onder 2.3.1.2

2.2.3

beoordeling haalbaarheid afwijking ruimtelijk beleid

€ 157,60

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

Basisbedrag omgevingsvergunning

 

2.3a

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo, bedraagt het tarief, vermeerderd met de leges voor de afzonderlijke activiteiten als beschreven onder onderdeel 2.3 e.v.

€ 180,50

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten per woning of bouwwerk minder dan € 5.000 bedragen:

€ 52,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten per woning of bouwwerk € 5.000 of meer bedragen:

€ 52,00

 

vermeerderd met:

van de bouwkosten

2,50%

 

 

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Indien tijdens de beoordeling van de in onderdeel 2.3.1.1 bedoelde aanvraag een welstandstoets noodzakelijk is, bedraagt -onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1- het tarief per behandeling:

 

2.3.1.2.1

indien er een lichte welstandstoets van toepassing is:

€ 44,50

2.3.1.2.2

indien er een reguliere welstandstoets van toepassing is:

€ 70,00

2.3.1.2.3

indien er een welstandstoets voor monumenten van toepassing is:

€ 105,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.2.1

indien de aanlegkosten niet meer dan € 50.000 bedragen

€ 185,00

2.3.2.2

indien de aanlegkosten meer dan € 50.000 bedragen

€ 275,00

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 305,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), waarbij de bouwkosten lager zijn dan € 50.000:

€ 365,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), waarbij de bouwkosten hoger zijn dan € 50.000:

€ 540,35

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 6.305,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijken exploitatieplan)

€ 660,45

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit (n.v.t.)

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid (n.v.t.)

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads-of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10, 23 of 33 van de erfgoedverordening gemeente Schinnen 2014, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

indien in het kader van de beoordeling van de aanvraag een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noodzakelijk is; per behandeling:

€ 365,00

 

 

 

2.3.7

Activiteit slopen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10, 23 of 33 van de erfgoedverordening gemeente Schinnen 2014, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.7.1

indien het bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit dit bepaalt:

€ 185,00

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg (n.v.t.)

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit (n.v.t.)

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 185,00

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken (n.v.t.)

 

 

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 545,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming. Dit tarief bedraagt:

a. Landbouw en overige € 2.541,65

b. Industrie € 12.625,45

c. Infrastructuur € 18.930,45

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

Voor zover bovenstaande tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

 

 

Restitutiebepaling:

 

Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

 

Restitutie bij intrekking aanvraag

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

a. indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

b. indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 

 

Leges worden niet geheven voor:

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

 

 

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 545,00

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 905,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 460,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 901,00

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het basisbedrag vermeerderd met het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het basisbedrag vermeerderd met het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport (n.v.t.)

 

2.3.17

Kosten externe adviezen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een vraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 632,50

2.3.18.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.19

Extra legeskosten bij legalisering bouwwerk

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk worden er extra legeskosten in rekening gebracht voor het legaliseren van het opgerichte bouwwerk, aangezien er een extra beoordeling plaatsvindt. Het tarief bedraagt:

€ 182,50

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Vooroverleg/conceptaanvraag

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

2.4.2

Duurzaam bouwen

 

 

Indien bij het oprichten van een bouwwerk extra aandacht besteed wordt aan duurzaam bouwen komt men in aanmerking voor een korting op de totale legeskosten. Het voorgaande moet middels een EPC berekening aangetoond worden, waarbij een EPC niet hoger mag zijn dan 0,00. De korting bedraagt:

20%

 

Indien een aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een bestaand bouwwerk duurzaam te verbeteren, worden de bouwkosten van de desbetreffende bouwkundige elementen niet meegenomen in het bestaande in onderdeel artikel 2.3.1. Het voorgaande moet middels een begroting worden gespecificeerd.

 

 

Indien een aanvraag omgevingsvergunning alleen betrekking heeft op het duurzaam verbeteren van een bestaand (monumentaal) bouwwerk dan worden de volledige legeskosten kwijtgescholden.

 

 

 

 

2.4.3

Levensloopbestendig wonen

 

 

Indien een bouwwerk opgericht wordt waarbij rekening gehouden wordt met levensloopbestendig wonen, komt men in aanmerking voor een korting op de legeskosten. De korting bedraagt:

10%

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 maand na het in behandeling nemen ervan

75%

 

van de op grond van dat onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 1 maand doch voor het verlenen van de vergunning, voor het in behandeling nemen ervan

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 

2.5.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- aanleg- of sloop activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.2.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.3

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven

 

 

 

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Als een vergunninghouder de gemeente verzoekt om een verleende bouw- of omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, aanleggen of slopen in te trekken, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de totale leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 waarbij, naar de omstandigheden beoordeeld, sprake is van een geringe wijziging in het project en de bouwkosten niet zijn vermeerderd:

€ 362,50

 

 

 

2.7.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het aanbrengen van geringe wijzigingen in een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1, waarbij sprake is van vermeerdering van de bouwkosten, wordt verondersteld dat het een aanvraag betreft als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 en vindt de berekening van de te betalen leges conform dat onderdeel plaats, met dien verstande dat de al op grond van onderdeel 2.3.1.1 betaalde leges in mindering worden gebracht op de voor het in behandeling nemen van deze aanvraag

verschuldigde leges.

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen op aanvraag

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.145,00

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 95,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 231,15

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 57,75

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 28,90

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een (meerjarige) vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

€ 346,75

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in

artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 270,15

 

 

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking betreffende een vergunningstelsel waarop de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is

€ 57,75

Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018.

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister (n.v.t.)

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (n.v.t.)

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief (n.v.t.)

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet (n.v.t.)

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie (n.v.t.)

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen (n.v.t.)

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet (n.v.t.)

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kinderopvang (n.v.t.)

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen op aanvraag

Hoofdstuk 9

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving (n.v.t.)

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven (n.v.t.)

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening (n.v.t.)

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis:

 

1.1.1.1

maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

€ 345,00

1.1.1.2

vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 380,00

1.1.1.3

zaterdag 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 415,00

1.1.1.4

zondag van 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 690,00

1.1.1.5

in uitzondering op artikel 1.1.1.1. geldt op dinsdag om 09.30 uur en om 10.00 uur voor ingezetenen van de gemeente Schinnen een tarief van:

€ 0,00

1.1.1.6

in uitzondering op artikel 1.1.1.1. geldt op donderdag om 09.30 uur en om 10.00 uur voor ingezeten van de gemeente Schinnen een tarief van:

€ 200,00

 

 

 

1.1.2.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een door de gemeente aangewezen locatie:

 

1.1.2.1

maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 345,00

1.1.2.2

vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 380,00

1.1.2.3

zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 415,00

1.1.2.4

zondag van 09.00 uur tot 17.00 uur:

€ 690,00

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie, tijdens de openingsuren van de burgerlijke stand

€ 98,00

 

 

 

1.1.4

Indien het huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt voltrokken in een op verzoek eenmalig aangewezen "huis der gemeente" wordt het tarief verhoogd met:

€ 42,50

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje:

€ 40,00

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het benoemen van:

 

1.1.6.1

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 30,00

1.1.6.2

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand waarbij een beëdiging door de President van de Rechtbank te Maastricht dient te worden aangevraagd

€ 70,00

 

 

 

1.1.7

het tarief bedraagt voor het leveren van:

 

 

getuigen door de gemeente bij een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 42,00

 

 

 

1.1.8

Indien de aanvraag tot het sluiten van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt ingetrokken geldt:

 

1.1.8.1

indien de annulering plaatsvindt terwijl nog geen melding is gedaan

€ 25,00

1.1.8.2

indien de annulering plaatsvindt nadat melding is gedaan, doch één maand voor de geplande datum

€ 50,00

1.1.8.3

indien de annulering plaatsvindt binnen een maand voor de geplande datum

€ 100,00

 

 

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.9.1

een afschrift van een akte van de burgerlijke stand:

€ 13,20

1.1.9.2

een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden:

€ 13,20

1.1.9.3

een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek:

€ 23,30

1.1.9.4

een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 13,20

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1. (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

 

 

 

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

 

 

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 52,00

 

 

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,05

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van:

€ 47,55

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 39,45

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens (uittreksel), per verstrekking:

€ 10,00

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens betreffende één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking:

€ 5,00

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 21,50

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (n.v.t.)

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.2

een exemplaar van de programmabegroting

€ 40,00

1.7.1.3

een exemplaar van de jaarstukken

€ 62,50

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een exemplaar van de agenda van de openbare raadsvergaderingen, inclusief voorstellen en concept raadsbesluiten

€ 12,50

1.7.2.2

een exemplaar van de notulen van de openbare raadsvergaderingen per keer

€ 10,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel van:

 

1.8.1.1

een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.1.3, structuurvisie of stadsvernieuwingsplan

€ 30,00

1.8.1.2

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen,

per adres of object

€ 10,00

1.8.1.3

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 30,00

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale leggers en plannen per kwartier manuur of gedeelte daarvan

€ 24,00

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 13,20

1.9.1.3

tot het verkrijgen van elke niet elders in deze tabel genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon

€ 10,00

 

 

 

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

1.9.2.1

afgeven van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 10,00

1.9.2.2

verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 10,00

1.9.2.3

legaliseren van een handtekening, foto of andere documenten

€ 10,00

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 92,00

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

 

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 25,00

 

 

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 487,00

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,90

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,90

 

 

 

1.18.2.1

Het in 1.18.1 genoemde tarief wordt indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

1.18.3

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1. wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

1.19.1.1

verkrijgen van een door de Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te verlenen ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 42,50

1.19.1.2

verkrijgen van een ontheffing van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schinnen als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 65,00

1.19.1.3

wijzigen van het kenteken van een ontheffing door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schinnen, als bedoeld in de artikelen 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 42,50

1.19.1.4

afgeven van een ontheffingskaart na diefstal, vermissing of vernieling (op vertoon van een proces verbaal van aangifte bij de politie) door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schinnen, als bedoeld in de artikelen 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 42,50

1.19.1.5

verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 34 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 42,50

1.19.1.6

afgeven van een geheel of gedeeltelijk gunstige beschikking tot onttrekking aan het openbare verkeer van een weg ingevolge artikel 9 van de Wegenwet

€ 85,00

 

 

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

1.19.2.1

verlenen van een vergunning voor het verrichten van lokaal openbaar vervoer, als bedoeld in artikel 11 van de Wet Personenvervoer

€ 62,00

 

 

 

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

1.19.3.1

toekennen of afwijzen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, na verkregen advies

€ 139,00

1.19.3.2

afgeven van een gewijzigde gehandicaptenparkeerkaart

€ 55,00

1.19.3.3

afgeven van een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 55,00

1.19.3.4

aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op grond van artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 310,00

 

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van een parkeerverbod grote voertuigen conform artikel 5.8. van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 42,50

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van ontheffing voor landbouwverkeer door de RDW

€ 85,00

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

 

Reclame

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming:

 

1.20.1.1

tot het plaatsen of hebben van een reclamezuil, reclamebord of aanplakbord

€ 45,00

1.20.1.2

tot het maken van reclame of propaganda door middel van luidsprekers aangebracht in of op auto's of speciaal ingerichte geluidswagens

€ 25,00

 

 

 

 

Exploitatie

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.2.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf (terrasvergunning)

€ 245,00

1.20.2.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf (terrasvergunning)

€ 58,00

1.20.2.3

bijschrijving leidinggevende(n) op Drank- en Horecavergunning

€ 30,00

 

 

 

 

Standplaatsvergunning (artikel 5:18 APV)

 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een standplaatsvergunning ingevolge art. 5:18 van APV:

 

1.20.3.1

geldig voor één dag

€ 60,00

1.20.3.2

geldig voor maximaal één jaar

€ 115,00

 

 

 

 

Stoken

 

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.4.1

voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 8 van de Algemeen plaatselijke verordening c.q. artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer (ontheffing om te stoken)

€ 55,00

1.20.4.2

Van de leges onder 1.20.4.1 zijn plaatselijke culturele verenigingen of organisaties uitgesloten indien zij een vergunning als hier bedoeld aanvragen voor het houden van het "Sint Maartensvuur".

 

 

 

 

1.20.5

Recreatie

 

1.20.5.1

het tarief bedraagt voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de kampeerverordening gemeente Schinnen

€ 380,00

1.20.5.2

het tarief bedraagt voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2, lid 3 van de kampeerverordening gemeente Schinnen

€ 380,00

 

 

 

1.20.6

Milieu n.v.t.

 

1.20.7

Niet genoemd gebaseerd op APV

 

1.20.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, toestemming, ontheffing hoe ook genoemd en in deze tabel niet met name vermeld, gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 50,00

 

 

 

 

Kopieën

 

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

1.20.8.1

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.8.1.1

voor de eerste kopie

€ 7,10

1.20.8.1.2

voor elke volgende kopie

€ 1,50

1.20.8.2

kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de in onderdeel 1.20.8.1 genoemde stukken, dan wel van kopieën of plots daarvan, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

1.20.8.2.1

voor de 1e afdruk indien zwart-wit een bedrag van

€ 13,60

1.20.8.2.2

voor iedere vervolgafdruk indien zwart-wit een bedrag van

€ 6,60

1.20.8.2.3

voor de 1e afdruk indien fullcolour een bedrag van

€ 16,30

1.20.8.2.4

en voor iedere vervolgafdruk indien fullcolour een bedrag van

€ 9,50

1.20.8.3

Het tarief bedraagt voor een gunstige beschikking op een aanvraag, voor een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijke belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 35,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

het door of namens het college van burgemeester en wethouders bepaalde bedrag van de bouwkosten.

 

 

Om de bepaling daarvan mogelijk te maken moet de aanvrager van de vergunning bij de aanvraag overleggen:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunbaar is, voor zover het betreft:

 

2.2.1

bouwkundige toetsing

€ 91,00

2.2.2

welstandsbeoordeling

zie tarieven onder 2.3.1.2

2.2.3

beoordeling haalbaarheid afwijking ruimtelijk beleid

€ 157,60

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

Basisbedrag omgevingsvergunning

 

2.3a

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo, bedraagt het tarief, vermeerderd met de leges voor de afzonderlijke activiteiten als beschreven onder onderdeel 2.3 e.v.

€ 180,50

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten per woning of bouwwerk minder dan € 5.000 bedragen:

€ 52,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten per woning of bouwwerk € 5.000 of meer bedragen:

€ 52,00

 

vermeerderd met:

van de bouwkosten

2,50%

 

 

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Indien tijdens de beoordeling van de in onderdeel 2.3.1.1 bedoelde aanvraag een welstandstoets noodzakelijk is, bedraagt -onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1- het tarief per behandeling:

 

2.3.1.2.1

indien er een lichte welstandstoets van toepassing is:

€ 44,50

2.3.1.2.2

indien er een reguliere welstandstoets van toepassing is:

€ 70,00

2.3.1.2.3

indien er een welstandstoets voor monumenten van toepassing is:

€ 105,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.2.1

indien de aanlegkosten niet meer dan € 50.000 bedragen

€ 185,00

2.3.2.2

indien de aanlegkosten meer dan € 50.000 bedragen

€ 275,00

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 305,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), waarbij de bouwkosten lager zijn dan € 50.000:

€ 365,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), waarbij de bouwkosten hoger zijn dan € 50.000:

€ 540,35

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 6.305,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijken exploitatieplan)

€ 660,45

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit (n.v.t.)

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid (n.v.t.)

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads-of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10, 23 of 33 van de erfgoedverordening gemeente Schinnen 2014, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

indien in het kader van de beoordeling van de aanvraag een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noodzakelijk is; per behandeling:

€ 365,00

 

 

 

2.3.7

Activiteit slopen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10, 23 of 33 van de erfgoedverordening gemeente Schinnen 2014, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.7.1

indien het bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit dit bepaalt:

€ 185,00

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg (n.v.t.)

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit (n.v.t.)

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 185,00

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken (n.v.t.)

 

 

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 545,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming. Dit tarief bedraagt:

a. Landbouw en overige € 2.541,65

b. Industrie € 12.625,45

c. Infrastructuur € 18.930,45

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

Voor zover bovenstaande tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

 

 

Restitutiebepaling:

 

Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

 

Restitutie bij intrekking aanvraag

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

a. indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

b. indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 

 

Leges worden niet geheven voor:

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

 

 

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 545,00

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 905,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 460,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 901,00

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het basisbedrag vermeerderd met het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het basisbedrag vermeerderd met het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport (n.v.t.)

 

2.3.17

Kosten externe adviezen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een vraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 632,50

2.3.18.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.19

Extra legeskosten bij legalisering bouwwerk

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk worden er extra legeskosten in rekening gebracht voor het legaliseren van het opgerichte bouwwerk, aangezien er een extra beoordeling plaatsvindt. Het tarief bedraagt:

€ 182,50

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Vooroverleg/conceptaanvraag

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

2.4.2

Duurzaam bouwen

 

 

Indien bij het oprichten van een bouwwerk extra aandacht besteed wordt aan duurzaam bouwen komt men in aanmerking voor een korting op de totale legeskosten. Het voorgaande moet middels een EPC berekening aangetoond worden, waarbij een EPC niet hoger mag zijn dan 0,00. De korting bedraagt:

20%

 

Indien een aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een bestaand bouwwerk duurzaam te verbeteren, worden de bouwkosten van de desbetreffende bouwkundige elementen niet meegenomen in het bestaande in onderdeel artikel 2.3.1. Het voorgaande moet middels een begroting worden gespecificeerd.

 

 

Indien een aanvraag omgevingsvergunning alleen betrekking heeft op het duurzaam verbeteren van een bestaand (monumentaal) bouwwerk dan worden de volledige legeskosten kwijtgescholden.

 

 

 

 

2.4.3

Levensloopbestendig wonen

 

 

Indien een bouwwerk opgericht wordt waarbij rekening gehouden wordt met levensloopbestendig wonen, komt men in aanmerking voor een korting op de legeskosten. De korting bedraagt:

10%

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 maand na het in behandeling nemen ervan

75%

 

van de op grond van dat onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 1 maand doch voor het verlenen van de vergunning, voor het in behandeling nemen ervan

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 

2.5.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- aanleg- of sloop activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.2.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.3

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven

 

 

 

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Als een vergunninghouder de gemeente verzoekt om een verleende bouw- of omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, aanleggen of slopen in te trekken, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de totale leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 waarbij, naar de omstandigheden beoordeeld, sprake is van een geringe wijziging in het project en de bouwkosten niet zijn vermeerderd:

€ 362,50

 

 

 

2.7.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het aanbrengen van geringe wijzigingen in een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1, waarbij sprake is van vermeerdering van de bouwkosten, wordt verondersteld dat het een aanvraag betreft als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 en vindt de berekening van de te betalen leges conform dat onderdeel plaats, met dien verstande dat de al op grond van onderdeel 2.3.1.1 betaalde leges in mindering worden gebracht op de voor het in behandeling nemen van deze aanvraag

verschuldigde leges.

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen op aanvraag

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.145,00

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 95,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 231,15

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 57,75

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 28,90

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een (meerjarige) vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

€ 346,75

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in

artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 270,15

 

 

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking betreffende een vergunningstelsel waarop de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is

€ 57,75