Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-200901-01-2011Onbekend

17-12-2009

Onbekend

Onbekend
13-12-2007

13-12-2007

Goed Nieuws

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

LIJKBEZORGINGSRECHTEN

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009;

gehoord het advies van de beleidscommissie d.d. 30 november 2009;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a

  begraafplaats: de Algemene Begraafplaats Achter de Kerk te Schinnen;

 • b

  graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • c

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de bij de verordening behorende tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De 'Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Schinnen 2009' van 18 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Schinnen 2010'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2009.

de Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de Voorzitter

B.H.M. Link

Tarieventabel

behorende bij de 'Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Schinnen 2010.

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 250,--.

1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht.

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 376,--.

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven

€ 139,--.

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind vanaf één jaar doch beneden 12 jaar wordt geheven

€ 261,--.

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven

€ 261,--.

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as

4.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven

€ 60,--.

Hoofdstuk 5 Grafbedekking

5.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening Algemene Begraafplaats Achter de Kerk Schinnen 1995 d.d. 6 april 1995, wordt geheven:

5.1.1

voor het plaatsen van gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis

€ 48,--.

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van eigen graven

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 32,--.

Hoofdstuk 7 Opgraven en herplaatsen

7.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

€ 356,--.

7.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

€ 211,--.

7.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt hetzelfde bedrag geheven als vermeld in hoofdstuk 2.

 

7.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt hetzelfde bedrag geheven als vermeld onder 7.1.

 

7.5

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt hetzelfde bedrag geheven als vermeld onder 7.2.

 

7.6

Voor het na opgraven van de asbus weer begraven in een ander graf wordt hetzelfde bedrag geheven als vermeld in hoofdstuk 3.

 

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2009.

de Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de Voorzitter

B.H.M. Link