Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 61

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-200612-04-2012Nieuwe regeling

27-04-2006

Onbekend

Onbekend
27-04-2006

27-04-2006

Goed Nieuws

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

De Raad van de gemeente Schinnen;

gelet op het bepaalde in artikel 61 van de Gemeentewet;

gelet op de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 november 2005 kenmerk 2005-0000278431 inzake de procedureregels bij burgemeestersbenoemingen;

gelet op de handreiking Bestuurscompetenties burgemeesters;

B e s l u i t :

 • 1.

  Een commissie bestaande uit de vijf fractievoorzitters aangevuld met de griffier, met een door het college aangewezen wethouder en met de gemeentesecretaris, op te dragen, voor de raad een concept-profielschets op te stellen gebaseerd op de ministeriële handreiking “Bestuurscompetenties burgemeesters”.

 • 2.

  De commissie als bedoeld onder 1 advies te laten uitbrengen over de vraag of het wenselijk en zinvol is een raadplegend referendum onderdeel van de benoemingsprocedure te laten uitmaken.

 • 3.

  Tot het instellen van een vertrouwenscommissie ex. artikel 61 lid 3 Gemeentewet, bestaande uit dhrn. Gielen, Driessen, Proost, Heggen en mw. Cals.

  In deze commissie tevens te benoemen de raadsgriffier, de door het college aangewezen wethouder en de gemeentesecretaris, conform het gestelde onder artikel 6 van het besluit.

 • 4.

  Vast te stellen de verordening regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie, alsmede de geheimhouding hiervan;

 • 5.

  Schriftelijk informeren van de commissaris van de koningin van de provincie Limburg over de onder 3 en 4 genomen besluiten.

Taak vertrouwenscommissie

ARTIKEL 1
 • 1.

  De vertrouwenscommissie heeft tot taak een door de Commissaris van de Koningin aan te reiken selectie van kandidaten te beoordelen.

 • 2.

  De vertrouwenscommissie voert daartoe gesprekken met de door de Commissaris geselecteerde kandidaten.

 • 3.

  Indien de vertrouwenscommissie gesprekken wenst te voeren met eventueel andere op de lijst van sollicitanten voorkomende kandidaten, die hetzij zich uit eigener beweging tot de commissie hebben gewend, het zij door de commissie worden uitgenodigd, doet zij daarvan onverwijld mededeling aan de Commissaris.

 • 4.

  Indien de vertrouwenscommissie besluit een door de Commissaris geselecteerde kandidaat niet te ontvangen, worden de Commissaris en de kandidaat door haar schriftelijk, met vermelding van redenen, van de beslissing op de hoogte gesteld.

 • 5.

  De gesprekken met en de oordeelsvorming over de sollicitanten vinden plaats in aanwezigheid van en door die raadsleden die lid zijn van de vertrouwenscommissie.

 • 6.

  Indien een raadplegend referendum wordt gehouden, overtuigt de vertrouwenscommissie zich vooraf uitdrukkelijk van de bereidheid van de kandidaten om zich daaraan te onderwerpen en de sollicitatie ook voort te zetten indien uit de uitslag van het referendum blijkt dat de eerste voorkeur naar een andere kandidaat uit gaat.

ARTIKEL 2
 • 1.

  Nadat de vertrouwenscommissie haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen kandidaten heeft bepaald, brengt zij schriftelijk gemotiveerd verslag uit aan de raad en aan de Commissaris.

 • 2.

  De vertrouwenscommissie brengt haar in artikel 2 lid 1 bedoeld verslag uit op basis van de door de Commissaris verstrekte informatie over de kandidaten en op basis van de informatie ontleend aan het gesprek met de door haar ontvangen kandidaten, zulks na weging van een en ander.

 • 3.

  De vertrouwenscommissie doet het verslag aan de raad vergezeld gaan van een conceptaanbeveling van tenminste twee kandidaten die naar haar oordeel voor de benoeming in aanmerking komen. De commissie vermeldt daarbij ten aanzien van iedere kandidaat de motieven die tot haar oordeel hebben geleid.

 • 4.

  Indien geen raadplegend referendum zal worden gehouden geeft de vertrouwenscommissie in haar verslag tevens een beredeneerde volgorde van de kandidaten aan.

ARTIKEL 3
 • 1.

  Het verslag aan de raad en de Commissaris, bedoeld in artikel 2, lid 1 en de concept-aanbeveling aan de raad, bedoeld in artikel 2, lid 3, worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 2.

  In het verslag aan de raad en de Commissaris kunnen leden van de vertrouwenscommissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

 • 3.

  Bij staking van stemmen over het uit te brengen verslag aan de raad en de Commissaris, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.

 • 4.

  Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in de volgende vergadering, dan worden in het verslag de verschillende meningen binnen de vertrouwenscommissie ter kennis van de raad en de Commissaris gebracht.

 • 5.

  De vertrouwenscommissie kan de Commissaris van de Koningin vragen in de gelegenheid te worden gesteld de op schrift gestelde opvattingen mondeling toe te lichten.

Geheimhoudingsplicht

ARTIKEL 4
 • 1.

  De leden van de vertrouwenscommissie hebben volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie ter kennis is gekomen.

 • 2.

  De geheimhoudingsplicht van de vertrouwenscommissie geldt ook ten opzichte van raadsleden die geen lid van de commissie zijn of lid van de commissie zijn geweest.

 • 3.

  Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens het bestaan van de vertrouwenscommissie als na ontbinding van de commissie.

 • 4.

  De leden een tot en met drie van dit artikel zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op degene die op grond van artikel 6 van de vertrouwenscommissie ambtelijke bijstand verleent.

 • 5.

  De geheimhouding brengt onder meer met zich mee dat, anders dan door tussenkomst van de Commissaris, geen inlichtingen – schriftelijk of mondeling – kunnen worden ingewonnen over de sollicitanten en dat overleg met derden is uitgesloten.

 • 6.

  De vertrouwenscommissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de privacybelangen van de sollicitant verder worden beschermd, bijvoorbeeld bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken en bij het voeren van de correspondentie.

Samenstelling vertrouwenscommissie

ARTIKEL 5
 • 1.

  De vertrouwenscommissie bestaat uit vijf leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad. Deze benoemde Ieden hebben ieder een stem in de oordeelsvorming over de sollicitanten.

 • 2.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 3.

  De vertrouwenscommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

ARTIKEL 6
 • 1.

  De vertrouwenscommissie laat zich bijstaan door de raadsgriffier.

 • 2.

  De door het college aangewezen wethouder en de gemeentesecretaris als adviseur aan de vertrouwenscommissie toe te voegen.

 • 3.

  De raadsgriffier en de adviseur(s) zijn géén lid van de commissie en hebben géén stemrecht, ze zijn evenals de leden van de vertrouwenscommissie gebonden aan de geheimhoudingsplicht.

Werkwijze vertrouwenscommissie

ARTIKEL 7
 • 1.

  De vertrouwenscommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten. De eerste maal wordt de commissie bijeen geroepen door het oudste lid in jaren.

 • 2.

  Van elke vergadering wordt door de voorzitter tenminste vier dagen tevoren aankondiging gedaan aan de leden van de vertrouwenscommissie.

ARTIKEL 8
 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken voor de commissie worden aan zijn adres gericht en op zijn adres bewaard.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden vanaf zijn adres verzonden.

ARTIKEL 9

De voorzitter nodigt de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

Overige bepalingen

ARTIKEL 10
 • 1.

  De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die, waarop aan het gemeentebestuur bekend is gemaakt, dat in de vacature is voorzien.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor, dat op het in het eerste lid bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt, op last van de burgemeester en wethouders onverwijld in verzegelde envelop en gerubriceerd als geheim worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

 • 3.

  Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 4.

  Originele bescheiden die de commissie van derden heeft ontvangen worden onmiddellijk aan dezen teruggezonden.

 • 5.

  Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

ARTIKEL 11

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de commissie.

ARTIKEL 12

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar vaststelling.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 april 2006.

de Griffier

de plv. Voorzitter