Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Vaststellingsbesluit Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststellingsbesluit Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010
CiteertitelVaststellingsbesluit Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 82
 2. Gemeentewet, art. 91
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:5
 4. Monumentenwet 1988
 5. Woningwet, art. 8, lid 6
 6. Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2009

17-12-2009

Goed Nieuws

07-06-200201-01-2015Nieuwe regeling

30-05-2002

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellingsbesluit Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010

De Raad van de gemeente Schinnen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 april 2002; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Schinnen, inzake het instellen van een commissie ruimtelijke kwaliteit voor het district en de gemeente, alsmede het vaststellen van voorschriften omtrent de samenstelling, inrichting en werkwijze van deze commissie;

gelet op de artikelen 8, lid 6 van de Woningwet, Monumentenwet 1988, de artikelen 82 en 91 van de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht; gehoord de commissie ROV/OW;

overwegende dat het bestuur van de ‘Stichting het Limburgs Welstandstoezicht op 29 december 1997 besloot tot beëindiging van haar activiteiten en tot ontbinding van haar stichting met ingang van 29 december 1997;

dat bij notariële akte verleden op 3 april 1998 de ontbinding van de stichting voornoemd is bevestigd en dat de vaststelling van de vereffening van het stichtingsvermogen is geëffectueerd; dat ook voor het overige is voldaan aan een aantal wettelijke vormvoorschriften tot ontbinding van de stichting en dat deze mitsdien heeft opgehouden te bestaan;

dat op grond hiervan het reglement voor het district ‘Zuid Limburg’ van de voormalige ‘Stichting Het Limburgs Welstandstoezicht’, vastgesteld bij besluit van het bestuur van dit district, van rechtswege is komen te vervallen;

dat vervolgens bij notariële akte van 24 april 1998 is opgericht de Stichting Ruimtelijke Kwaliteit Limburg;

dat het derhalve op grond van de Woningwet noodzakelijk is, mede in samenhang met het instellen van het district Zuid-Limburg nieuwe voorschriften vast te stellen ter zake het inschakelen van een commissie ruimtelijke kwaliteit belast met het welstandstoezicht;

B e s l u i t :

 • tot vaststelling van de “Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit voor het district Zuid-Limburg rayon Beek, Meerssen, Schinnen, Stein, Susteren”,

 • tot vaststelling van de daarbij als bijlage 1 gevoegde “Samenwerkingsconvenant commissie ruimtelijke kwaliteit voor het rayon Beek, Meerssen, Schinnen, Stein, Susteren” van het district Zuid-Limburg en de Stichting Ruimtelijke Kwaliteit Limburg”

 • tot vaststelling van de ”Werkwijze commissies ruimtelijke kwaliteit Zuid-Limburg”.

 • tot het opzeggen van het samenwerkingsverband welstandscommissie “Brunssum, Schinnen, Onderbanken”.

 • tot het intrekken van de thans geldende welstandsverordening.

 • tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de opdracht aan de Stichting Ruimtelijke Kwaliteit Limburg voor de samenstelling van een welstandsnota ten bedrage van € 6185,93.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 mei 2002.

de secretaris

de Voorzitter