Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

VERORDEMING PERSOONSREGISTRATIES

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDEMING PERSOONSREGISTRATIES
CiteertitelVerordening Persoonsregistraties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-199401-01-2011Nieuwe regeling

13-12-1994

Onbekend

Onbekend
13-12-1994

13-12-1994

Goed Nieuws

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDEMING PERSOONSREGISTRATIES

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Schinnen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 29 november 1994;

overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

gelet op de bepalingen van de Wet persoonsregistraties, de Wet op de gemeentelijke basis­administratie persoonsgegevens en de Gemeentewet;

besluiten

vast te stellen de navolgende: "Verordening persoonsregistraties".

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet : de Wet persoonsregistraties (28 december 1988, Stb.665);

b. persoonsgegeven : een gegeven als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijnde een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

c. persoonsregistratie : een persoonsregistratie als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijnde een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;

d. reglement : het reglement als bedoeld in artikel 19 en artikel 20 van de wet;

houder : de houder als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijnde degene die de zeggenschap heeft over een persoonsregistratie;

f. beheerder : de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie;

g. verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie : een verstrekking als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijnde het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoons­gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in die persoons­registratie zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

Artikel 2.  

Deze verordening is van toepassing op alle gemeentelijke persoonsregistraties, met uitzondering van de in anikel 2 van de wet vermelde en de op grond van artikel 54, vierde lid, van de wet aangewezen registraties.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de verordening ook van toepassing op de (zemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

HOOFDSTUK 2. Houderschap en toezicht

Artikel 3.
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn houder van de gemeentelijke persoonsregistraties, met uitzondering van de in het tweede lid bedoelde persoonsregistraties.

 • 2.

  De burgemeester is houder van de persoonsregistraties die zijn aangelegd ten dienste van de taken van de burgemeester.

HOOFDSTUK 3. Het reglement

Artikel 4.  

 • 1.

  De houder stelt voor zijn persoonsregistraties, niet zijnde persoonsregistraties als bedoeld in artikel 22 van de wet, een reglement vast.

 • 2.

  De houder kan voor andere persoonsregistraties dan bedoeld in het eerste lid een reglement vaststellen.

Artikel 5. Gedoogplicht naamborden

 • 1.

  In aanvulling op de wettelijke voorschriften betreffende de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bevat het reglement voor de gemeentelijke basisadministratie een duidelijke regeling van:

  a.                    welke personen of categorieen van personen binnen de gemeente rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie en tot welke gegevens;

  b.                   aan welke personen en organisatie-onderdelen binnen de gemeente systematisch gegevens worden verstrekt;

  c.                    welke gegevens aan de onder b. bedoelde personen en organisatieonderdelen kunnen worden verstrekt;

  d.                   welke verbanden er bestaan tussen de gemeentelijke basisadministratie en de andere persoonsregistraties;

  e.          op welke gronden tot het verstrekken van gegevens aan derden zal worden over‑ gegaan en welke gegevens verstrekt mogen worden.

 • 2.

  Onder derden wordt in het eerste lid verstaan de derden als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

HOOFDSTUK 4. Het openbaar register

Artikel 7.  

 • De inschrijving van een persoonsregistratie, waarvoor op grond van de wet of deze verordenin2 een reglement is opgesteld, geschiedt door opneming van het reglement in het register en bij overige persoonsregistraties door vermelding van de naam, het doel, de cateQorieen van personen waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen, de categorieen van opgenomen gegevens en het organisatie-onderdeel waar de persoonsregistratie wordt gehouden.

Artikel 8.  

De houder draagt er zorg voor dat iedere wijziging van een reglement terstond in het register wordt opgenomen.

Hoofdstuk 5 Bijzondere vormen van verstrekking van persoonsgegevens

Artikel 9.  

 • 1.

  Het samenbrengen van verschillende persoonsregistraties in een gegevensverzameling op zodanige wijze dat meervoudige opslag wordt voorkomen en de samengebrachte gegevens uitsluitend afzonderlijk lcunnen worden gebruilct overeenkornstig de doelstellingen, het reglement en andere eisen gesteld voor de afzonderlijke persoonsregistraties, mag alleen plaatsvinden op grond van een besluit van de houder.

 • 2.

  Het besluit wordt in het openbaar register opgenomen.

Artikel 10.  

 • 1.

  Een niet in het reglement voorziene verstrekking van gegevens uit een geautomatiseerde persoonsregistratie door een beheerder aan een andere beheerder met het oog op het in verband brengen van deze gegevens met gegevens uit een andere geautomatiseerde persoonsregistratie kan alleen plaatsvinden op grond van een besluit van de houder van de betrokIcen persoonsregistraties.

 • 2.

  Het besluit wordt in het openbaar register opgenomen.

 • 3.

  Indien de in het eerste lid bedoelde verstreklcing plaatsvindt voor een eenmalig gebruik van het aangelegde verband, wordt in het besluit vermeld met welk doel de gegevens uitsluitend met elkaar in verband mogen worden gebracht en mogen worden gebruilct.

 • 4.

  In andere gevallen behelst het besluit tevens de vaststelling van een reglement en de aanpassing van het reglement van de persoonsregistratie waaruit de verstrekking plaatsvindt.

Artikel 11.  

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 kan de houder, met inachtneming van toepasselijke wettelijke voorschriften, besluiten dat aan andere personen en instanties dan voorzien in een reglement persoonsgegevens lcunnen worden verstrekt.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 kan de houder besluiten dat aan personen en instanties als vermeld in een reglement andere persoonsgegevens worden verstrelct clan in het reglement is voorzien.

 • 3.

  Een besluit als bedoeld in de voorgaande leden kan slechts genomen worden naar aan‑ leiding van een concrete aanvraag om het incidenteel verstrekken van persoonsgegevens.

Hoofdstuk 6. Beveiliging

Artikel 12.  

Burgemeester en wethouders stellen een beveiligingsplan vast waarin is aangegeven welke voor­zieningen van technische en organisatorische aard zijn getroffen tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking ervan.

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13.  

Deze verordening treedt in werking een dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 14.  

Deze verordening kan worden aangehaald als : "Verordening persoonsregistraties".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering, d.d. 13 december 1994.

de Secretaris

de Voorzitter

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 december 1994.

De Secretaris

De Burgemeester