Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Servicepunt 71 houdende regels omtrent Regeling persoonlijk gezondheidsbudget 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Servicepunt 71 houdende regels omtrent Regeling persoonlijk gezondheidsbudget 2018
CiteertitelRegeling persoonlijk gezondheidsbudget 2018
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-201801-01-2019nieuwe regeling

07-12-2017

bgr-2018-255

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Servicepunt 71 houdende regels omtrent Regeling persoonlijk gezondheidsbudget 2018

Het bestuur besluit:

 

De regeling persoonlijk gezondheidsbudget 2018, zoals hier ingevoegd, vast te stellen;

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  ambtenaar : a. de ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de CAR/UWO

  b. de werknemer op grond van artikel 2:5:1 van de CAR/UWO

Artikel 2 Algemene bepalingen bij gebruikmaking van de regeling

 • 1.

  Het Persoonlijk gezondheid budget bedraagt € 250,00 per kalenderjaar.

 • 2.

  De ambtenaar moet een aanstelling hebben van ten minste een jaar.

 • 3.

  Bij instroom na de maand januari wordt het bedrag van het Persoonlijk gezondheid budget naar rato verrekend.

 • 4.

  De bestedingsmogelijkheden zijn afgestemd op de belastingtechnische mogelijkheden en wijzigen als de belastingwetgeving aan de werkgever andere voorwaarden stelt.

 • 5.

  Indien de ambtenaar het volledige bedrag niet in een jaar benut, wordt het resterende bedrag niet uitbetaald.

 • 6.

  Deelname aan de activiteit vindt plaats in eigen tijd.

 • 7.

  Het Persoonlijk gezondheidsbudget is persoonlijk en kan niet worden gebruikt voor anderen.

 • 8.

  De reis- en verblijfskosten en kosten van consumpties vallen niet onder de bestedingsmogelijkheden van het Persoonlijk gezondheidsbudget

Artikel 3 Bestedingsdoeleinden

 • 1.

  Het Persoonlijk gezondheidbudget kan worden aangewend voor hieronder vermelde bestedingsmogelijkheden:

  • a.

   Cursus ‘stoppen met roken’;

  • b.

   Voedingsadvies;

  • c.

   Sportschool

  • d.

   Ontspanningstherapie/yoga;

  • e.

   Sportvereniging;

  • f.

   Wellnessabonnement;

  • g.

   Cursus gezond koken.

 • 2.

  Het persoonlijk gezondheidbudget geldt alleen voor de aangewezen bestedingsdoeleinden.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

Voor de gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treft het bevoegd gezag een bijzondere regeling.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kent een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019

 • 2.

  Wijzigingen in de CAR/UWO of belastingwetgeving die van invloed zijn op deze regeling zullen zo spoedig mogelijk na lokale bekrachtiging van de CAR/UWO zijn verwerkt in deze regeling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Servicepunt71 op 7 december 2017

De voorzitter

M.M. Damen

De secretaris

E. Zandstra