Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende reglement regionale commissie bezwaarschriften rechtspositionele aangelegenheden Reglement regionale commissie voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende reglement regionale commissie bezwaarschriften rechtspositionele aangelegenheden Reglement regionale commissie voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden 2014
CiteertitelReglement regionale commissie voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden 2014
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement bezwaarschriften rechtspositionele aangelegenheden 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-201801-03-2014nieuwe regeling

08-05-2014

bgr-2018-744

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende reglement regionale commissie bezwaarschriften rechtspositionele aangelegenheden Reglement regionale commissie voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden 2014

Het Dagelijks Bestuur van Servicepunt71

 

 

Overwegende dat:

 

 

gelet op de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Gemeentewet

 

 

BESLUIT

 

 

vast te stellen het navolgende:

 

REGLEMENT REGIONALE COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN INZAKE RECHTSPOSITIONELE AANGELEGENHEDEN 2014

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestuursorgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen en een besluit dient te nemen op het bezwaar

 • b.

  Commissie de Commissie Bezwaarschriften Personele Zaken Servicepunt 71

 • c.

  Dagelijks Bestuur het Dagelijks Bestuur van Servicepunt71

 • d.

  Indiener: degene die een bezwaarschrift indient

 • e.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2 Taak

 • 1.

  De Commissie is belast met de voorbereiding van en de advisering over de beslissing op ingediende bezwaarschriften op het terrein van ambtenarenzaken, die zijn ingediend bij de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71. De Commissie is tevens belast met de voorbereiding van en de advisering over beslissingen op ingediende bezwaarschriften op het terrein van Wob-verzoeken betrekking hebbend op een ambtenarenzaak, die zijn ingediend bij Servicepunt71.

 • 2.

  De Commissie kan desgevraagd, de Commissie gehoord, worden belast met de advisering op bezwaarschriften aan bestuursorganen bedoeld in artikel 1:1 van de Wet, die geen deel uitmaken van de onder het eerste lid genoemde bestuursorganen.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De Commissie is als volgt samengesteld:

  • a.

   er is een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die door het Dagelijks Bestuur, gehoord de leden onder b genoemd, worden benoemd. De functies van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie, alsmede de leden zoals genoemd onder b zijn onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad of met het ambt van burgemeester of wethouder van de in artikel 2, eerste lid genoemde gemeenten, leden van het Dagelijks Bestuur, ambtenaarschap dan wel werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van één van de deelnemende bestuursorganen.

  • b.

   er zijn ten minste vier leden.

  • c.

   de leden genoemd onder b worden benoemd, geschorst en/of ontslagen door het Dagelijks Bestuur.

  • d.

   de benoeming van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de leden van de Commissie is gebaseerd op de deskundigheid en onafhankelijkheid van de kandidaat of kandidaten.

 • 2.

  De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden:

  • a.

   kunnen op elk moment ontslag nemen;

  • b.

   blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur benoemt ten minste twee ambtenaren van Servicepunt71 als secretaris van de Commissie.

 • 2.

  De secretarissen kunnen zich ten behoeve van de werkzaamheden voor de Commissie door andere ambtenaren laten bijstaan.

 • 3.

  De secretaris is met betrekking tot de werkzaamheden voor de Commissie slechts verantwoording aan de Commissie schuldig. De secretaris kan deelnemen aan de besprekingen, maar heeft geen stemrecht.

Artikel 5 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de leden van de Commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen.

 • 2.

  Indien daaraan kosten zijn verbonden is daaraan vooraf machtiging nodig van het betrokken Bestuursorgaan.

 • 3.

  De kosten voor de inzet van een deskundige worden apart in rekening gebracht bij dit Bestuursorgaan.

Artikel 6 Hoorzitting

 • 1.

  De hoorzitting is niet openbaar.

 • 2.

  Per hoorzitting bestaat de Commissie ten minste uit een voorzitter en tweeleden genoemd onder artikel 3, eerste lid onder b.

 • 3.

  De voorzitter beoordeelt de eventuele noodzaak om de Commissie incidenteel tot vijf personen uit te breiden. Naast de voorzitter bestaat de Commissie dan uit vier leden, genoemd onder artikel 3, eerste lid onder b.

 • 4.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Wet.

Artikel 7 Beraadslaging en advies

 • 1.

  De Commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien de minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 5.

  Gelijktijdig met het uitbrengen van het advies aan het bestuursorgaan wordt het advies toegezonden aan de Indiener.

Artikel 8 Beëdiging

De voorzitters en leden van de Commissie leggen zo spoedig mogelijk nadat zij door het Dagelijks Bestuur zijn benoemd in handen van de directeur van het Servicepunt 71, de volgende eed (verklaring of belofte) af:

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot voorzitter van de Commissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)”.

Artikel 9 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de Commissie bedoeld in artikel 3, eerste lid worden bij eerste benoeming benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na afloop van die termijn terstond één maal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde leden blijven aan tot dat in hun opvolging is voorzien.

 • 3.

  Leden die na de in het eerste lid genoemde periode van herbenoeming zijn afgetreden, kunnen opnieuw worden benoemd nadat ten minste één jaar is verstreken.

Artikel 10 Slotbepalingen

De Commissie beslist in alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet.

Artikel 11 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als: “Reglement bezwaarschriften rechtspositionele aangelegenheden 2014”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 maart 2014. Op deze datum wordt het Reglement bezwaarschriften rechtspositionele aangelegenheden 2012 ingetrokken.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Servicepunt71 d.d. 8 mei 2014

de secretaris,

de voorzitter,