Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende rekenregels en beleidsafspraken Rekenregels en beleidsafspraken toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 CAR Servicepunt71

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende rekenregels en beleidsafspraken Rekenregels en beleidsafspraken toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 CAR Servicepunt71
CiteertitelRekenregels en beleidsafspraken toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 CAR Servicepunt71
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-201801-01-2020nieuwe regeling

17-12-2015

bgr-2018-1002

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende rekenregels en beleidsafspraken Rekenregels en beleidsafspraken toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 CAR Servicepunt71

Het dagelijks bestuur van Servicepunt71

 

Gelet op de LOGA-brief van 15/054 datum 7 juli 2015, waarin is opgenomen dat er lokale rekenregels en beleidsafspraken kunnen worden vastgesteld –aanvullend op de landelijk vastgelegde rekenregels en beleidsafspraken- voor het berekenen van het overgangsrecht voor de invoering van hoofdstuk 3 van de

CAR-UWO per 1 januari 2016.

 

met instemming van het Gemeenschappelijk Georganiseerd Overleg op 7 oktober 2015;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende aanvullende

 

 

Rekenregels en beleidsafspraken toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 CAR Servicepunt71

 

I. Begripsomschrijvingen

Artikel 1  

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Toelage overgangsrecht (TOR): toelage als bedoeld in hoofdstuk 3 van CAR-UWO, inhoudend een compensatie van het verschil tussen toelagen en vergoedingen waar een medewerker op basis van de tot 1 januari 2016 geldende regels aanspraak op maakte, en waar hij - bij verder gelijkblijvende omstandigheden - ingaande genoemde datum op basis van de nieuwe regels recht op heeft.

II. Rekenregels

Artikel 2 uurloon

Het uurloon voor de berekening van de Toelage overgangsrecht, is het uurloon van de ambtenaar waarop hij op 31 december 2015 recht heeft.

 

Toelichting

De Toelage overgangsrecht voor variabele toelagen wordt bepaald door het negatieve verschil tussen:

 • -

  het volume (aantal uren 2014) x het bijbehorende % x uurloon op 31-12-2015 en

 • -

  het bedrag dat de medewerker aan toelagen zou ontvangen volgens de nieuwe systematiek (het per 1 januari 2016 nieuwe beloningshoofdstuk 3 van de CAR-UWO) op basis van het aantal uren (volume) uit 2014.

Artikel 3 uren beschikbaarheidsdiensten

Voor de berekening van de Toelage overgangsrecht wordt het maximaal aantal uren beschikbaarheidsdienst vastgesteld op:

 • a)

  Op maandag tot en met vrijdag 16,8 uur per dag

 • b)

  Op zaterdag, zon- en feestdagen 24 uur per dag

Artikel 4 tijdelijke toelagen

De toelage Bedrijfshulpverlening, arbeidsmarkttoelage en waarnemingstoelage, worden gekwalificeerd als tijdelijke toelage. Hierdoor ontstaat er geen toelage overgangsrecht. Deze toelagen die uiterlijk op 31 december 2015 zijn ingegaan worden gecontinueerd onder de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend.

 

Toelichting

De toelage Bedrijfshulpverlening, arbeidsmarkttoelage en waarnemingstoelage zijn als tijdelijk te kwalificeren, omdat het gekoppeld is aan een specifieke looptijd of voorwaarden op basis waarvan de toelage wordt toegekend.

III. Beleidsafspraken

Artikel 5 periodieke betaalbaarstelling Toelage overgangsrecht

De Toelage overgangsrecht wordt maandelijks uitgekeerd.

 

Toelichting

Voor bedragen van € 120,- of meer wordt de Toelage overgangsrecht periodiek uitgekeerd. Om administratieve redenen is gekozen voor maandbetalingen.

Artikel 6 afkopen Toelage overgangsrecht minder dan € 120,--, naar rato

Bij een objectief vast te stellen ontslagdatum vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt de afkoop van de Toelage overgangsrecht (bij bedragen tot maximaal € 120,-, bij een fulltime dienstverband) naar rato vastgesteld.

 

Toelichting

Een toelage overgangsrecht tot en met € 120,- (bij een fulltime dienstverband, bij deeltijd naar rato) wordt conform het overgangsrecht van hoofdstuk 3 van de CAR-UWO afgekocht voor een periode van 5 jaar. Indien een medewerker binnen 5 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt wordt deze afkoop naar rato van de resterende periode vastgesteld.

Artikel 7 betaalmaand afkoop Toelage overgangsrecht minder dan € 120,--

 • a)

  De uitbetaling van de eenmalige afkoop vindt plaats in december 2016.

 • b)

  Op verzoek van de ambtenaar kan de werkgever de afkoop van de Toelage overgangsrecht op een voor hem fiscaal gunstiger moment uitbetalen.

IV. Overig

Artikel 12 Slotbepaling

Deze rekenregels en beleidsafspraken treden in werking op 1 januari 2016 en kunnen worden aangehaald als “Rekenregels en beleidsafspraken toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 CAR Servicepubnt71”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Servicepunt71 17 december 2015

De voorzitter

dhr. M.H. van der Eng

De secretaris

dhr. H.H. Ossel