Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende vergoeding zakelijk gebruik mobiele telefoon Regeling vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende vergoeding zakelijk gebruik mobiele telefoon Regeling vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon
CiteertitelRegeling vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-201801-01-2012nieuwe regeling

28-05-2013

bgr-2018-1028

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende vergoeding zakelijk gebruik mobiele telefoon Regeling vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon

Het Dagelijks Bestuur van Servicepunt71

 

Overwegende dat in verband met telefonische bereikbaarheid door Servicepunt71 aan bepaalde medewerkers van Servicepunt71 een mobiele telefoon in bruikleen wordt gegeven, maar dat er behoefte bestaat aan een regeling voor medewerkers die in het kader van de bereikbaarheid om praktische redenen gebruik willen maken van hun eigen mobiele telefoon, met name ter voorziening in een geldelijke vergoeding van de onkosten,

 

Gelet op het Reglement Mandaat, Machtiging en Volmacht Servicepunt71

 

met instemming van het Georganiseerd Overleg op 27 februari 2013

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende

 

 

REGELING VERGOEDING ZAKELIJK GEBRUIK EIGEN MOBIELE TELEFOON

Artikel 1 Kring van rechthebbenden

 • 1.

  De medewerker die uit hoofde van zijn functie bij Servicepunt71 bereikbaar dient te zijn en om die reden in aanmerking komt voor een mobiele telefoon in bruikleen, kan een verzoek indienen voor vergoeding van de kosten van de eigen mobiele telefoon.

 • 2.

  De vergoeding wordt toegekend indien de aard van de werkzaamheden van de aanvrager daartoe aanleiding geven.

 • 3.

  Bij de beoordeling van het recht op de vergoeding wordt gebruik gemaakt van de werkstijllijst die door Servicepunt71 is opgesteld en die als bijlage bij deze regeling is gevoegd. Recht op vergoeding bestaat in elk geval indien de functie van de medewerker behoort tot het werkstijltype A of B.

Artikel 2 Voorwaarden voor toekenning

 • 1.

  Er wordt geen vergoeding verstrekt voor gebruik van de eigen mobiele telefoon zolang gebruik wordt gemaakt van een door Servicepunt71 in bruikleen gegeven telefoon.

 • 2.

  Er wordt evenmin een vergoeding verstrekt indien de eigen mobiele telefoon voor minder dan 10% wordt aangewend voor zakelijk gebruik.

Artikel 3 Plichten aanvrager

 • 1.

  De medewerker is verplicht om zijn mobiele telefoonnummer voor zakelijke doeleinden ter beschikking te stellen aan Servicepunt71 en aan klanten van Servicepunt71.

 • 2.

  De medewerker is verplicht om op een zorgvuldige manier om te gaan met gegevens die via het zakelijke gebruik van de eigen mobiele telefoon worden verkregen en om zo nodig maatregelen te treffen ter bescherming van die gegevens.

 • 3.

  Indien niet aan de verplichtingen genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel wordt voldaan, wordt geen vergoeding verstrekt.

Artikel 3 De vergoeding

 • 1.

  De vergoeding bedraagt € 30,-- netto per maand.

 • 2.

  De vergoeding vangt aan per datum aanvraag.

 • 3.

  De ingangsdatum van de vergoeding wordt afwijkend van het bepaalde in lid 2 vastgesteld als afspraken die voorafgaand aan de datum van vaststelling van deze regeling met de medewerker zijn gemaakt daartoe aanleiding geven.

 • 4.

  De vergoeding wordt beëindigd indien en voor zover de medewerker naar verwachting langer dan twee maanden niet bereikbaar is, of uit andere hoofde een vergoeding ontvangt in verband met bereikbaarheid.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

Voor de gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, kan het bevoegd gezag een afwijkende beslissing nemen.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • a.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 in werking en eindigt wanneer een meer omvattende regeling voor telefonie binnen Servicepunt71 in werking treed, of zoveel eerder als de Werkkostenregeling binnen Servicepunt71 van kracht wordt.

 • b.

  Wijzigingen in de CAR/UWO of belastingwetgeving die van invloed zijn op deze regeling, zullen zo spoedig mogelijk na bekrachtiging door het bevoegde gezag worden verwerkt in deze regeling.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Ssrvicepunt71 van 28 mei 2013.

Het Dagelijks Bestuur van Servicepunt71,

De voorzitter de secretaris,