Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Tekstplaatsing Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent verlofregeling Verlofregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTekstplaatsing Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent verlofregeling Verlofregeling
CiteertitelVerlofregeling
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-201201-01-201225-07-2019nieuwe regeling

04-04-2012

bgr-2018-1114

Tekst van de regeling

Intitulé

Tekstplaatsing Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent verlofregeling Verlofregeling

Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 22 t/m 28 juni 2012 in Stadskrant Leiden geplaatst.

 

 

Het dagelijks bestuur van Servicepunt71,

 

gelet op artikel 6:2, van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR/UWO);

alsmede gelet op het Reglement Mandaat, Machtiging en Volmacht Servicepunt71;

 

 

met instemming van het Bijzonder Georganiseerd Overleg op 22 december 2011

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

 

Verlofregeling

Artikel 1. Duur vakantie

 • 1.

  In afwijking van artikel 6:2, eerste lid van de CAR/UWO wordt de duur van de vakantie verhoogd met 14,4 uur per kalenderjaar.

 • 2.

  De duur van de vakantie wordt voor de ambtenaar die is aangesteld in schaal 9 of hoger verhoogd met 7,2 uur per kalenderjaar.

 • 3.

  De duur van de vakantie overeenkomstig artikel 6:2, eerste lid van de CAR/UWO wordt afhankelijk van de leeftijd die de ambtenaar op 31 december heeft bereikt overeenkomstig onderstaande tabel voor de volgende jaren met extra uren verhoogd

  Leeftijd op 31 december

  Verhoging uren komende jaren

  39 jaar

  7,2

  44 jaar

  14,4

  49 jaar

  21,6

  54 jaar

  28,8

 • 4.

  De verhoging van de vakantie, als bedoeld in de leden 1 tot en met 3 wordt bij een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week, naar rato van het aantal aanstellingsuren berekend.

Artikel 2. Extra erkende feestdagen

Als aanvulling van artikel 4:2:1 derde lid,CAR/UWO wordt Goede Vrijdag, 5-Mei en de dag waarop Leidens Ontzet wordt gevierd als feestdag aangewezen.

Artikel 3. Verlof meenemen naar een volgend kalenderjaar

Vervallen met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4 Buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten wordt aan de ambtenaar buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend:

 • 1.

  Bij deelname aan een jeugdkamp of activiteit van een instelling, vereniging of instantie die een algemeen maatschappelijk belang/doel dient, verlof tot een maximum van 5 werkdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  Om zitting te nemen, als voorzitter, lid of plaatsvervangend lid op stembureaus in de woonplaats van de ambtenaar.

Artikel 5. Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treft het bevoegd gezag een bijzondere regeling.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

 • 2.

  Wijzigingen in de CAR/UWO die van invloed zijn op deze regeling zullen zo spoedig mogelijk na lokale bekrachtiging van de CAR/UWO worden verwerkt in deze regeling.

   

Het Dagelijks Bestuur van Servicepunt71,

namens deze,

de directeur,

H.H. Ossel