Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsverordening tot vaststelling van de geldende Eilandsverordeningen voor het eilandgebied Sint Eustatius en het toekomstig openbaar lichaam Sint Eustatius (Verzamelverordening regelingenbestand Sint Eustatius

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening tot vaststelling van de geldende Eilandsverordeningen voor het eilandgebied Sint Eustatius en het toekomstig openbaar lichaam Sint Eustatius (Verzamelverordening regelingenbestand Sint Eustatius
CiteertitelVerzamelverordening regelingenbestand Sint Eustatius
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gezien de veranderde staatkundige situatie waarbij Sint Eustatius een openbaar lichaam van Nederland is geworden, is deze regeling op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vastgesteld zodat de hierin opgenomen verordeningen van het voormalig eilandgebied ook geldig zouden blijven als verordeningen van het openbaar lichaam.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Eilandenregeling Nederlandse Antillen, art. 24
  2. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 149, lid 1
  3. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Nieuwe regeling

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening tot vaststelling van de geldende Eilandsverordeningen voor het eilandgebied Sint Eustatius en het toekomstig openbaar lichaam Sint Eustatius (Verzamelverordening regelingenbestand Sint Eustatius)

 

 

Artikel 1

De verordening op de uitgifte van eigendommen Bovenwindse Eilanden.

Artikel 2

Wegenverkeersverordening de Bovenwindse Eilanden.

Artikel 3

Kreeftenverordening 1966.

Artikel 4

Invorderingsverordening 1970.

Artikel 5

Motorrijtuigbelastingverordening St. Eustatius.

Artikel 6

Vergunningsrechtverordening Sint Eustatius.

Artikel 7

Eilandsverordening Personenvervoer Sint Eustatius.

Artikel 8

Eilandsverordening van 9 april 1980 tot vaststellen van een nieuw Reglement van Orde Eilandsraad Eilandgebied de Bovenwindse Eilanden (A.B. 1980, no. 1).

Artikel 9

Eilandsverordening Financiëel Beheer.

Artikel 10

Loodsdienst- en loodsgeldenverordening Sint Eustatius.

Artikel 11

Havengeldenverordening St. Eustatius.

Artikel 12

Eilandsverordening van 8 oktober 1982, tot vaststelling van het Havenreglement St. Eustatius (A.B. 1982, no. 03).

Artikel 13

Bouw- en woningverordening 1984.

Artikel 14

Eilandsverordening van 22 juni 1984 tot vernoemen pier Gallowsbay naar Charles Austin Woodley Pier (A.B. 1984, no. 2).

Artikel 15

Eilandsverordening van 29 december 1986 tot wijziging van de Landsverordening Hazardspelen 1948 (A.B.1986, no. 3).

Artikel 16

Eilandsverordening van 30 januari 1989 houdende de instelling een vrije zone in het Eilandgebied Sint Eustatius (A.B. 1989, no. 3).

Artikel 17

Kiesreglement Eilandsraad Eilandgebied Sint Eustatius.

Artikel 18

Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning St. Eustatius.

Artikel 19

Reglement van Orde voor de vergaderingen van het bestuurscollege van Sint Eustatius 1992.

Artikel 20

Eilandsverordening van 14 februari 1992 inzake de bezoldiging van de eilandssecretaris (A.B. 1992, no. 11).

Artikel 21

Eilandsverordening van 2 februari 1993 ter vaststelling van de instructie voor de secretaris van het Eilandgebied St. Eustatius (A.B. 1993, no.1).

Artikel 22

Beveiligingsreglement Franklin D. Roosevelt Vliegveld St. Eustatius 1993.

Artikel 23

Luchthavenreglement St. Eutatius 1993.

Artikel 24

Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap 1993 (A.B. 1993, no. 08).

Artikel 25

Hinderverordening Sint Eustatius 1993.

Artikel 26

Vestigingsregeling voor bedrijven.

Artikel 27

Eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 1994.

Artikel 28

Verordening vergoeding passagiersaccomodatie Sint Eustatius 1994 (A.B. 1994, no. 04).

Artikel 29

Huisvestingstoelageregeling scholieren Sint Eustatius 1994.

Artikel 30

Voorziening Ziektekostenverzekering Scholieren Sint Eustatius 1994.

Artikel 31

Eilandsverordening tot aanwijzing van de Stichting Overheidsaccountantsbureau als interne accountant.

Artikel 32

Marine Milieu Verordening Sint Eustatius.

Artikel 33

Organisatieverordening Sint Eustatius 1996.

Artikel 34

Loterijverordening sint Eustatius 1996.

Artikel 35

Verordening bescherming fauna en flora.

Artikel 36

Vee registratie verordening.

Artikel 37

Retributieverordening Sint Eustatius 1997.

Artikel 38

Eilandsverordening basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 39

Eilandsverordening drinkwatervoorziening Sint Eustatius.

Artikel 40

Vlagverordening Sint Eustatius.

Artikel 41

Elandsverordening van 9 november 2004 tot vaststelling van het Wapen van het eilandgebied Sint Eustatius (A.B. 2004, no. 12).

Artikel 42

Eilandsverordening referendum Staatkundige Toekomst Eilandgebied Sint Eustatius 2005.

Artikel 43

Eilandsverordening van 20 april 2005 tot vernoeming van de Princesweg (A.B. 2006, no. 06).

Artikel 44

Monumenteneilandsverordening Sint Eustatius.

Artikel 45

Eilandsverordening gevaarlijke honden.

Artikel 46

Eilandsverordening Kinderdagverblijf.

Artikel 47

Eilandsverordening vaststelling van de begroting van 2010 voor het eilandgebied Sint Eustatius (A.B. 2009, no.16).

Artikel 48

Eilandsverordening van 9 november 2009 tot wijziging van de Retributieverordening Sint Eustatius, zoals laatst gewijzigd, de Motorrijtuigbelastingverordening St. Eustatius, de Verordening vergoeding Passagiersaccomodatie St. Eustatius 1994, zoals laatstelijk gewiijzigd en de Vestigingsregeling voor bedrijven, zoals laatstelijk gewijzigd. (A.B. 2010 no. 05).

Artikel 49

Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking. De niet in deze verordening opgenomen Eilandsverordeningen worden per direct ingetrokken.

Artikel 50

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verzamelverordening regelingenbestand Sint Eustatius.