Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 599 van het Wetboek van Strafvordering inzake de instemming van een veroordeelde met zijn overbrenging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieSint Maarten
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 599 van het Wetboek van Strafvordering inzake de instemming van een veroordeelde met zijn overbrenging
CiteertitelLandsbesluit instemming overbrenging veroordeelde
Vastgesteld doorregering
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 25 september 1997, gepubliceerd in P.B. 1997, no. 243, en in werking getreden op 1 oktober 1997.

Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wetboek van Strafvordering, artikel 599

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010geconsolideerde tekst (GT)

19-04-2013

AB 2013, GT no. 504

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 599 van het Wetboek van Strafvordering inzake de instemming van een veroordeelde met zijn overbrenging

Artikel 1

De veroordeelde te wiens aanzien gegronde redenen bestaan voor de verwachting dat hij in aanmerking komt om naar een vreemde staat te worden overgebracht teneinde aldaar een hem bij een Sint Maartense rechterlijke beslissing opgelegde, tot vrijheidsbeneming strekkende sanctie te ondergaan of verder te ondergaan, wordt, alvorens een beslissing tot overdracht van de tenuitvoerlegging van die sanctie wordt genomen, in de gelegenheid gesteld te verklaren daarmee in te stemmen.

Artikel 2

 • 1. De in artikel 1 bedoelde verklaring wordt, op schriftelijke vordering van de procureur-generaal, afgelegd ten overstaan van een rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken.

 • 2. De veroordeelde kan zich bij het afleggen van de verklaring doen bijstaan door een advocaat. Zo nodig wordt de veroordeelde hierop gewezen door de rechter-commissaris.

Artikel 3

 • 1. Een consulaire vertegenwoordiger van de vreemde staat, bedoeld in artikel 1, wordt door de rechter-commissaris in de gelegenheid gesteld bij het afleggen van de verklaring door de veroordeelde tegenwoordig te zijn.

 • 2. De rechter-commissaris kan toestaan dat ook andere vertegenwoordigers van de in het eerste lid bedoelde staat bij het afleggen van de verklaring tegenwoordig zijn.

Artikel 4

De veroordeelde wordt, alvorens hij de verklaring aflegt, door de rechter-commissaris op de mogelijke gevolgen daarvan opmerkzaam gemaakt.

Artikel 5

 • 1. De veroordeelde kan de verklaring niet intrekken.

 • 2. Indien de overbrenging van de veroordeelde binnen vier maanden na het tijdstip waarop de in artikel 1 bedoelde verklaring is afgelegd, nog niet heeft plaatsgevonden, wordt hij opnieuw in de gelegenheid gesteld een verklaring af te leggen. De artikelen 2 tot en met 4 zijn van toepassing.

Artikel 6

 • 1. Indien de veroordeelde wegens een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van zijn geestvermogens niet in staat wordt geacht tot een redelijke belangenafweging ter zake, wordt zijn wettelijke vertegenwoordiger in de gelegenheid gesteld de verklaring voor hem af te leggen.

 • 2. Is een vertegenwoordiger als bedoeld in het eerste lid afwezig, dan wel niet bereid of in staat binnen een door de rechter-commissaris te bepalen redelijke termijn te verschijnen, dan kan de verklaring in diens plaats door de advocaat van de veroordeelde worden afgelegd.

Artikel 7

 • 1. Indien de veroordeelde minderjarig is en de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, wordt degene die het wettelijk gezag over hem uitoefent in de gelegenheid gesteld de verklaring voor hem af te leggen.

 • 2. Artikel 6, tweede lid, is van toepassing.

Artikel 8

 • 1. Van het afleggen van de verklaring voor de rechter-commissaris wordt proces-verbaal opgemaakt.

 • 2. De rechter-commissaris zendt het proces-verbaal onverwijld aan de procureur-generaal.

Artikel 9

 • 1. [regelt de inwerkingtreding]

 • 2. Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit instemming overbrenging veroordeelde.