Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Maaltijdvergoeding bij overwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMaaltijdvergoeding bij overwerk
CiteertitelMaaltijdvergoeding bij overwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArbeidsvoorwaardenregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200410-04-2013Onbekend

24-08-2004

niet bekend

Geen
01-09-200401-09-2004Onbekend

24-08-2004

niet bekend

Geen
01-09-200401-09-2004Onbekend

24-08-2004

niet bekend

Geen
01-09-200401-09-2004Onbekend

24-08-2004

niet bekend

Geen
01-09-200401-09-2004nieuwe regeling

24-08-2004

niet bekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Maaltijdvergoeding bij overwerk

 

 

Maaltijdvergoeding bij overwerk

Artikel 1  Maaltijdvergoeding bij overwerk

Voor de toepassing  van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a

  ambtenaar: de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Sittard-Geleen;

 • b

  overwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:1, eerste lid onder l, van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Sittard-Geleen;

 • c

  een maaltijd: een eenvoudige, warme maaltijd, bestaande uit ten minste een hoofdschotel;

 • d

  dinercomponent: de door de minister van Binnenlandse Zaken vastgestelde normvergoeding, opgenomen in de Reisregeling binnenland zoals deze thans luidt dan wel in de toekomst zal komen te luiden.

Artikel 2  Maaltijdvergoeding bij overwerk

Indien de dagelijkse werktijd van de ambtenaar op de dag waarop overwerk moet worden verricht, zodanig wordt verlengd dat hij niet redelijkerwijs in de gelegenheid is om tussen 18.00 en 21.00 uur een maaltijd op de voor hem gebruikelijke plaats te nuttigen, geldt de in het volgende lid vermelde vergoedingsregel.

De ambtenaar die aan de hand van een bon kan aantonen dat hij kosten heeft gemaakt voor een maaltijd, ontvangt een vergoedingsbedrag gelijk aan de gemaakte kosten tot ten hoogste het bedrag van de dinercomponent. Bij de betaalbaarstelling van het vergoedingsbedrag wordt rekening gehouden met de op dat moment ter zake van toepassing zijnde fiscale regelgeving.

De voor vergoeding in aanmerking komende ambtenaar declareert de kosten aan de hand van een declaratieformulier dat ondertekend dient te worden door degene die de opdracht tot overwerk heeft verstrekt; van het te gebruiken declaratieformulier is een model bij deze regeling gevoegd.

Artikel 3  Maaltijdvergoeding bij overwerk

Het besluit is niet van toepassing indien en voor zover een andere regeling in vergoeding van de in dit besluit bedoelde kosten voorziet.

Artikel 4  Maaltijdvergoeding bij overwerk

Het college is bevoegd van de bij dit besluit gestelde regelen af te wijken in gevallen waarin deze naar zijn oordeel niet of niet naar redelijkheid voorzien.

Artikel 5  Maaltijdvergoeding bij overwerk

Dit besluit kan worden aangehaald als het “Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk gemeente Sittard-Geleen 2004” en treedt in werking met ingang van 1 september 2004