Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Instellings- en branchebesluit markten Sittard-Geleen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellings- en branchebesluit markten Sittard-Geleen 2011
CiteertitelInstellings- en branchebesluit markten Sittard-Geleen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpmarkten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

incl toelichting

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art 160, eerste lid onder h van de Gemeentewet en art 2 van de Marktverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-201101-01-2019nieuwe regeling

19-07-2011

Trompetter 27 juli 2011

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellings- en branchebesluit markten Sittard-Geleen 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen;

gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 2 van de Marktverordening Sittard-Geleen 2011, de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het advies van de Marktadviescommissie van 11 april 2011;

overwegende

 • ·

  dat in het kader van de Kwaliteitsimpuls voor de binnensteden, wordt gewerkt aan een optimaal economisch functioneren van de binnenstad en verbeteren van inrichting en beheer, gericht op de consument;

 • ·

  dat het voor een evenwichtige afstemming van de verschillende functies op de markt gewenst is een nieuw besluit te nemen over de instelling, de locaties, de omvang, de opstelling, de openingstijden en de branchering van markten in de gemeente Sittard-Geleen.

B E S L U I T:

vast te stellen het volgende

“Instellings- en branchebesluit markten Sittard-Geleen 2011”

Hoofdstuk 1. Instellen markten

Artikel 1. Instellen jaarmarkten en gewone marktdagen

 • 1.

  In de gemeente Sittard-Geleen worden op de navolgende dagen, tijden en plaatsen markten gehouden:

   

  Dag

  Van

  Tot

  Marktterrein

  Soort markt

  Vervangende locatie

   

  Donderdag

  08.00u

  14.00u

  Sittard

  Gemengde markt

  Tempelplein, Engelenkampstraat

   

  Zaterdag

  9.00u

  17.00u

  Geleen

  Gemengde markt

  Aangrenzend plein en straten

   

  Woensdag

  08.00u

  12.00u

  Born

  Gemengde markt

  Kerkstraat

   

  Dinsdag

  08.00u

  12.00u

  Grevenbicht

  Food

  Boulevard

   

  Donderdag

  11.00u

  17.00u

  Geleen

  Food

  Aangrenzend plein

   

  Zaterdag

  08.00u

  17.00u

  Sittard

  Food

  Rosmolenstraat

  Nieuwstraat

   

  19 maart:

  08.00u

  18.00u

  Sittard gehele binnenstad

  St. Joep-Jaarmarkt

  n.v.t.

   

  2e Paasdag

  09.00u

  17.00u

  Born gehele kern

  Paas-jaarmarkt

  n.v.t.

 • 2.

  De omvang en de opstelling van het marktterrein voor de verschillende markten is aangegeven op de bij dit “Instellings- en branchebesluit markten Sittard-Geleen 2011” behorende kaarten.

Artikel 2. Samenloopregeling

 • 1.

  Op zon- en feestdagen als bedoeld in de Winkeltijdenwet, tenzij de betreffende dag op grond van de "Verordening winkeltijden Sittard-Geleen" is aangewezen als dag waarop de verboden van de Winkeltijdenwet niet gelden, en op door het college op grond van dringende redenen daartoe aangewezen dagen wordt geen markt gehouden. Het college kan besluiten dat de markt in die week op een andere dag gehouden wordt.

 • 2.

  Het college kan een markt of een gedeelte hiervan in verband met het houden van een evenement of andere activiteiten op het betreffende marktterrein verplaatsen naar de in artikel 1 lid 1 genoemde vervangende locatie.

 • 3.

  Bij samenloop van de reguliere weekmarkt in Sittard met de St. Joep-jaarmarkt op 19 maart, vervalt die reguliere weekmarkt op donderdag of zaterdag.

 • 4.

  Indien 19 maart St. Joep op een zondag valt wordt de St. Joep-jaarmarkt verplaatst naar de daaraan aansluitende werkdag.

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht wordt van dergelijke besluiten mededeling gedaan in een ter plaatse verschijnend dag- of weekblad.

Hoofdstuk 2. branchepatroon markten

Artikel 3. Branchepatroon

 • 1.

  Ter bevordering van de aantrekkingskracht wordt bij de toewijzing van vaste plaatsen voor elke markt een maximumstelsel gehanteerd, uitgaande van de toedeling van strekkende meters en onderverdeling daarvan in absolute aantallen per branche binnen de hoofd- en subgroepen.

 • 2.

  Uitgegaan wordt van een verdeling over de navolgende hoofdgroepen en daarbij behorende subgroepen:

  • a.

   Food: AGF, vis, overige eetwaren

  • b.

   Non-food: textiel, huishoudtextiel, andere goederen

  • c.

   Bloemen, planten en tuinartikelen.

Hoofdstuk 3. toegestane omvang per branche op de markten

Artikel 4. Donderdagmarkt Sittard

 • 1.

  Het aantal m1 waarvoor vergunning verleend kan worden bedraagt 1.040 m1;

 • 2.

  Het aantal standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 104, onderverdeeld naar branchering:

  • a.

   Food in totaal 256 m1 vaste plaatsen waarvan 84 m1 voor AGF, 40 m1 voor vis en 132 m1 voor overige eetwaren;

  • b.

   Non-food in totaal 708 m1 vaste plaatsen; waarvan 432 m1 textiel, 80 m1 huishoudtextiel en 196 m1 voor andere goederen;

  • c.

   Bloemen, planten en tuinartikelen 76 m1 vaste plaatsen.

 • 3.

  Het maximum aantal standwerkerplaatsen bedraagt: 4.

Artikel 5. Zaterdagmarkt Geleen

 • 1.

  Het aantal m1 waarvoor vergunning verleend kan worden bedraagt 860 m1;

 • 2.

  Het aantal standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 86, onderverdeeld naar branchering:

  • a.

   Food in totaal 348 m1 vaste plaatsen waarvan 104 m1 voor AGF, 56 m1 voor vis en 188 m1 voor overige eetwaren;

  • b.

   Non-food in totaal 444 m1 vaste plaatsen; waarvan 260 m1 textiel, 80 m1 huishoudtextiel en 104 m1 voor andere goederen;

  • c.

   Bloemen, planten en tuinartikelen 68 m1 vaste plaatsen.

 • 3.

  Het maximum aantal standwerkerplaatsen bedraagt: 4.

Artikel 6. Woensdagmarkt Born

 • 1.

  Het aantal m1 waarvoor vergunning verleend kan worden bedraagt 200 m1;

 • 2.

  Het aantal standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 20, onderverdeeld naar branchering:

  • a.

   Food in totaal 112 m1 vaste plaatsen waarvan 36 m1 voor AGF, 20 m1 voor vis en 56 m1 voor overige eetwaren

  • b.

   Non-food in totaal 72 m1 vaste plaatsen; waarvan 48 m1 textiel, 8 m1 huishoudtextiel en 14 m1 voor andere goederen

  • c.

   Bloemen, planten en tuinartikelen 16 m1 vaste plaatsen.

 • 3.

  Het maximum aantal standwerkerplaatsen bedraagt: 1.

Artikel 7. Dinsdagmarkt Grevenbicht

 • 4.

  Het aantal m1 waarvoor vergunning verleend kan worden bedraagt 80 m1;

 • 5.

  Het aantal standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 8, onderverdeeld naar branchering:

  • d.

   Food in totaal 52 m1 vaste plaatsen waarvan 24 m1 voor AGF, 16 m1 voor vis en 12 m1 voor overige eetwaren

  • e.

   Non-food in totaal 20 m1 vaste plaatsen;

  • f.

   Bloemen, planten en tuinartikelen 8 m1 vaste plaatsen.

 • 6.

  Het maximum aantal standwerkerplaatsen bedraagt: 0.

Artikel 8. Donderdagmarkt Geleen

 • 1.

  Het aantal m1 waarvoor vergunning verleend kan worden bedraagt 88 m1;

 • 2.

  Het aantal standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 9, onderverdeeld naar branchering:

  • a.

   Food in totaal 72 m1 vaste plaatsen waarvan 28 m1 voor AGF, 12 m1 voor vis en 32 m1 voor overige eetwaren

  • b.

   Non-food in totaal 0 m1 vaste plaatsen;

  • c.

   Bloemen, planten en tuinartikelen 16 m1 vaste plaatsen.

 • 3.

  Het maximum aantal standwerkerplaatsen bedraagt: 0.

Artikel 9. Zaterdagmarkt Sittard

 • 1.

  Het aantal m1 waarvoor vergunning verleend kan worden bedraagt 128 m1;

 • 2.

  Het aantal standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 13, onderverdeeld naar branchering:

  • a.

   Food in totaal 116 m1 vaste plaatsen waarvan 56 m1 voor AGF, 16 m1 voor vis en 44 m1 voor overige eetwaren

  • b.

   Non-food in totaal 0 m1 vaste plaatsen;

  • c.

   Bloemen, planten en tuinartikelen 12 m1 vaste plaatsen.

 • 3.

  Het maximum aantal standwerkerplaatsen bedraagt: 0.

Artikel 10. St. Joep Jaarmarkt Sittard

 • 1.

  Het aantal m1 waarvoor vergunning verleend kan worden bedraagt 5.000 m1;

  het aantal standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 500

 • 2.

  Het maximum aantal standwerkerplaatsen bedraagt: 75.

Artikel 11. Paas-jaarmarkt Born

 • 1.

  Het aantal m1 waarvoor vergunning verleend kan worden bedraagt 3.000 m1;

  het aantal standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 300

 • 2.

  Het maximum aantal standwerkerplaatsen bedraagt: 25.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag waarop het is bekendgemaakt.

Artikel 13. Intrekking oude regeling

Het “Branchebesluit Sittard-Geleen 2007”, wordt ingetrokken.

Artikel 14. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellings- en branchebesluit markten Sittard-Geleen 2011.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2011.

Burgmeester en wethouders van Sittard-Geleen,

burgemeester

drs. G.J.M.Cox

secretaris

mr. J.H.J.Höppener

Toelichting

Dualisering gemeentebestuur

Artikel 160 van de Gemeentewet regelt de overheveling van de gemeentewettelijke bestuursbevoegdheden aan het college. Hieronder valt de bevoegdheid om jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet).

Hoofdstuk 1. Dag, tijd en plaats van de markt

Het college bepaalt op welke dag, tijd en plaats de markt plaatsvindt. Hierbij kan ook worden bepaald dat het college de grenzen van de markt en het karakter daarvan (algemene warenmarkt dan wel gespecialiseerde markt) bepaalt. Bij meer dan één markt kan worden volstaan met één besluit, waarbij wordt aangegeven welke markten (met aanduiding van dag, tijd en plaats) er zijn.

De in artikel 2, lid 1 genoemde dringende redenen dienen het doorgang laten vinden van de markt (op de vaste dag, tijd of plaats) praktisch onmogelijk te maken. Een nadere uitwerking van dringende redenen is vastgelegd in de beleidsregel verplaatste markten Sittard-Geleen 2011.

Hoofdstuk 2. Branchepatroon

Op de markten mogen uitsluitend producten worden verhandeld uit de (sub)branches die zijn aangewezen in het branchepatroon van de betreffende markt. Per markt en per (sub) branche worden niet meer standplaatshouders toegelaten dan het in het branchepatroon van de betreffende markt voor die (sub)branche vastgestelde maximum.

Artikel 3

onder huishoudtextiel worden tevens fournituren begrepen.

De aanvraag van een standplaatshouder voor een branchewijziging wordt behandeld als een nieuwe aanvraag op grond van het Marktreglement.

Bekendmaking

 • -

  Het instellingsbesluit is te karakteriseren als een besluit van algemene strekking, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift. Het instellingsbesluit wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als alle overige besluiten van het gemeentebestuur conform afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht. Omdat dit besluit gevolgen heeft die individueel kunnen doorwerken is hiertegen bezwaar en beroep mogelijk en dient dit uitdrukkelijk bij de bekendmaking te worden vermeld.

 • -

  Elk individueel verplaatsings- en opheffingsbesluit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en voor bezwaar en beroep vatbaar.

 • -

  Een besluit tot wijziging van een artikelgroep of branche op de markt is conform jurisprudentie een algemeen verbindend voorschrift. Het betreft de wijziging van een gemeentelijke, bindende regeling, met externe werking en een algemeen karakter, zodat het bepaalde in artikel 8:2 onder a van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaar en beroep in de weg staat.