Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

De verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Sittard-Geleen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Sittard-Geleen.
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Sittard-Geleen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 213a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

01-10-2009

De Trompetter, 14 oktober 2009

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet Sittard-Geleen

 

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doeltreffendheid van het beleid en de doelmatigheid van de uitvoering van het beleid en het middelenbeheer. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van organisatie-audits en thema-audits.

 • 2.

  Het college stelt jaarlijks op basis van een risico-inschatting een onderzoeksplan op. Hierin worden de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid aangegeven.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor 31 december een onderzoeksplan op voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Het college biedt het onderzoeksplan ter kennisname aan de raad aan.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het jaarplan wordt aangegeven welke budgetten in de productbegroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

 • 4.

  Het college informeert de rekenkamercommissie en de accountant tijdig over de voorgenomen onderzoeken en zendt hen een afschrift van het onderzoeksplan als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de programmabegroting en jaarverslag over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 • 3.

  Het college informeert de raad via de raadsinformatiebrief over de resultaten van de onderzoeken.

 • 4.

  Het college zendt de rekenkamercommissie en de accountant een afschrift van de onderzoeksrapportage als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2010. De onderzoeken uitgevoerd in 2010 en later voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Sittard-Geleen”, vastgesteld door de raad op 8 februari 2007.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Sittard-Geleen”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van donderdag 1 oktober 2009.

De griffier,

Drs. J. Vis

De voorzitter,

Drs. G.J.M. Cox