Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

incl. tarieventabel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

12-11-2009

Trompetter, 9 dec. 2009

2009/96

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van van 6 oktober 2009, gemeenteblad 2009, nummer 96 ,

Gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet,

b e s l u i t :

Vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010.

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2010)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen en graftypen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder;

  • a.

   begraafplaats: een algemene begraafplaats, toebehorende aan en/of in beheer of onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen;

  • b.

   graf: plaats op de begraafplaats voor het begraven en begraven houden van lijken, bijzetten en bijgezet houden van asbussen en voor het verstrooien van as;

  • c.

   urnenmuur: bouwwerk voor het bijzetten en bijgezet houden van asbussen

  • d.

   huur-: wanneer aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een bepaalde termijn het uitsluitend recht wordt verleend;

  • e.

   urnennis: een nis in een urnenmuur waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een bepaalde termijn het uitsluitend recht wordt verleend;

  • f.

   algemeen-: wanneer geen uitsluitend recht wordt verleend;

  • g.

   graftype: graf, plaats of ruimte waar volgens bepaalde voorwaarden lijken kunnen worden begraven en begraven worden gehouden, asbussen kunnen worden bijgezet en bijgezet worden gehouden en as kan worden verstrooid;

  • h.

   rechthebbende: degene aan wie het uitsluitend recht op een huurgraf is verleend;

  • i.

   asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

  • j.

   grafbedekking: gedenktekens en/of beplanting op een graf;

  • k.

   grafkelder: uitgemetseld eigen graf en/of bijzonder gedenkteken op een graf;

  • l.

   tarieventabel: de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel;

  • m.

   termijn; de periode waarvoor de rechten worden geheven.

 • 2.

  Op de algemene begraafplaatsen kunnen de volgende graftypen onderscheiden worden;

  • a.

   gewone huurgraven waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitende recht is verleend tot;

   • a.

    het doen begraven en begraven houden van lijken van personen ouder dan 12 jaar;

   • b.

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

   • c.

    het doen verstrooien van as.

  • b.

   kinderhuurgraven waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitende recht is verleend tot:

   • a.

    het doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen jonger dan 12 jaar;

   • b.

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met dien verstande dat alleen as van kinderen jonger dan 12 jaar kan worden bijgezet;

   • c.

    het doen verstrooien van as met dien verstande dat alleen as van kinderen jonger dan 12 jaar kan worden verstrooid.

  • c.

   uniforme huurgraven waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitende recht is verleend tot:

   • a.

    het doen begraven en begraven houden van lijken van personen ouder dan 12 jaar;

   • b.

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met dien verstande dat asbussen alleen ondergronds kunnen worden bijgezet.

  • d.

   urnenhuurgraven waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitende recht is verleend tot; het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met dien verstande dat de urnen alleen ondergronds kunnen worden bijgezet;

  • e.

   urnennis waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitende recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een daarvoor bestemde urnenmuur;

  • f.

   algemene graven in beheer bij de gemeente waarvoor aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden één lijk van een persoon ouder dan 12 jaar;

  • g.

   algemene kindergraven in beheer bij de gemeente waarvoor aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden één lijk van een kind jonger dan 12 jaar:

  • h.

   algemene urnengraven in beheer bij de gemeente waarvoor aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus;

  • i.

   verstrooiingsplaats in beheer bij de gemeente waarvoor aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen verstrooien van as.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “lijkbezorgingsrechten” worden rechten geheven voor het gebruik van een begraafplaats en voor de door het gemeentebestuur verleende diensten.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de tarieventabel, met in achtneming van het tweede lid en de in de tarieventabel gegeven aanwijzingen.

 • 2.

  Bij de toepassing van de tarieventabel wordt een gedeelte van de in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Vrijstellingen

 • 1.

  De rechten worden niet geheven voor het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag.

 • 2.

  De in de tarieventabel onder hoofdstuk 2 opgenomen rechten worden niet geheven voor het begraven van een als levenloos aangegeven kind of voor het begraven van een binnen één maand na de geboorte overleden kind dat met het stoffelijk overschot van de moeder in één kist wordt begraven.

Artikel 6. Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8. Termijnen van betaling

1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2009”, vastgesteld op 17 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2010’.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 12 november 2009.

De griffier

drs. J.Vis

De voorzitter

drs. G.J.M.Cox

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingrechten per 1 januari 2010

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Wanneer de in deze tabel genoemde rechten betrekking hebben op lijken dan wel as van kinderen, ouder dan 1 jaar doch niet ouder dan 12 jaar, worden de tarieven verminderd met 50% indien in deze tarieventabel geen bijzonder tarief terzake is opgenomen.

1.2

Wanneer de in deze tabel genoemde rechten betrekking hebben op lijken dan wel as van kinderen niet ouder dan 1 jaar, worden de tarieven verminderd met 75% indien in deze tarieventabel geen bijzonder tarief ter zake is opgenomen.

Hoofdstuk 2 Rechten voor begraven van lijken of bijzetten van asbussen

Hoofdstuk:

Omschrijving:

tarief

2

Voor het begraven van lijken, het bijzetten van asbussen en het verstrooien van as wordt geheven:

 

2.1

Voor het begraven van een lijk in een gewoon huurgraf, een kinderhuurgraf of een uniform huurgraf

€ 440,50

2.2

Voor het begraven van een lijk in een gewoon huurgraf, een kinderhuurgraf of een uniform huurgraf indien twee of drie diep

€ 510,00

2.3

Het ondergronds bijzetten van de eerste urn in een urnenhuurgraf

€ 263,50

2.4

Het bijzetten van de eerste urn in een urnennis

€ 266,50

2.5

Het ondergronds bijzetten van een tweede urn (en verder) in een urnenhuurgraf

€ 226,00

2.6

Het bijzetten van een tweede urn in een urnennis

€ 226,00

2.7

Het ondergronds bijzetten van een urn in een gewoon huurgraf, een kinderhuurgraf of een uniform huurgraf

€ 226,00

2.8

Het bovengronds bijzetten van een urn in een gewoon huurgraf of een kinderhuurgraf

€ 154,00

2.9

Het verstrooien van as op een gewoon huurgraf of een kinderhuurgraf

€ 95,05

3.0

Het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats

€ 308,00

Hoofdstuk 3 Verhoging buitengewone uren

3.1

De in hoofdstuk 2 genoemde rechten worden verhoogd met:

3.1.1

50% indien begraving, bijzetting of verstrooiing plaatsvindt buiten de door burgemeester en wethouders aangewezen gewone arbeidstijden;

3.1.2

100% indien begraving, bijzetting of verstrooiing plaatsvindt op een zondag of op een algemeen erkende feestdag.

3.2

Indien begraving of bijzetting geschiedt krachtens enige wetsbepaling of ter uitvoering van een door een bevoegde autoriteit gegeven last, vindt geen verhoging plaats.

Hoofdstuk 4 Rechten voor het gebruik van graven

Hoofdstuk:

Omschrijving:

tarief

4

Rechten voor het gebruik van graven;

 

4.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt voor de eerste huurperiode, per in te nemen graf geheven;

 

4.1.1

Gewoon huurgraf (20 jaar)

€ 604,00

4.1.2

Kinderhuurgraf (20 jaar)

* € 302,00

4.1.3

Uniform huurgraf (20 jaar)

€ 604,00

4.1.4

Urnenhuurgraf (10 jaar)

€ 493,00

4.1.5

Urnennis (10 jaar)

€ 493,00

4.2

Voor het verlengen van het onder 4.1 genoemde uitsluitend recht wordt voor een verlenging met 10 jaar geheven;

 

4.2.1

Gewoon huurgraf

€ 474,00

4.2.2

Kinderhuurgraf

€ 237,00

4.2.3

Uniform huurgraf

€ 474,00

4.2.4

Urnenhuurgraf

€ 474,00

4.2.5

Urnennis

€ 474,00

Hoofdstuk 5 Bijhuren in verband met bijzetten

5.1

Indien de begraving in een huurgraf van het tweede respectievelijk derde lijk plaatsvindt op een tijdstip gelegen binnen 10 jaren voor het einde van de oorspronkelijke termijn, wordt deze termijn verlengd tot 10 jaren vanaf de laatste bijzetting. Met betrekking tot deze verlenging wordt een gedeelte geheven van het recht, vermeld in hoofdstuk 4, onderdeel 4.2, evenredig aan de termijn gelegen tussen het einde van de oorspronkelijke termijn en het einde van de in verband met de laatste bijzetting verlengde termijn.

 

5.2

Indien een asbus wordt bijgezet op een tijdstip binnen 10 jaren voor het einde van de oorspronkelijke termijn wordt deze termijn verlengd tot 10 jaar vanaf de laatste bijzetting. Met betrekking tot deze verlenging wordt een gedeelte van het in hoofdstuk 4, onderdeel 4.1, vermelde recht geheven, berekent over de termijn vanaf het einde van de oorspronkelijke termijn tot het einde van de termijn van de bij te zetten asbus.

 

5.3

Voor bestaande koopgraven wordt bij iedere nieuwe bijzetting/begraving nog een aanvullend recht geheven van:

€ 985,50.

5.3.1

Dit recht wordt niet geheven wanneer het koopgraf wordt omgezet in een huurgraf. Dan is het recht genoemd in onderdeel 4.2 van toepassing.

 

5.3.2

Dit recht wordt niet geheven wanneer de in het koopgraf beschikbare grafruimte voor de eerste maal, sinds het recht tot stand gekomen is, in gebruik wordt genomen.

 

Hoofdstuk 6 Grafbedekking

Hoofdstuk:

Omschrijving:

Tarief

6

Rechten plaatsen graftekens

 

6.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben, plaatsen of vernieuwen van een grafbedekking in de vorm van een gedenkteken zoals bedoeld in de vigerende “Beheersverordening algemene begraafplaatsen” wordt geheven:

 

6.1.1

V oor een gedenkteken op een gewoon huurgraf, een kinderhuurgraf, of een urnenhuurgraf

€ 136,00

6.1.2

Voor een gedenkteken in de vorm van een tegel op een urnenhuurgraf

€ 97,75

6.1.3

Voor een gedenkteken op een algemeen graf, een algemeen kindergraf of een algemeen urnengraf

€ 97,75

6.1.4

Voor het uitmetselen van een graf cq. het maken van een grafkelder

€ 545,00

Hoofdstuk 7 Lichten

Hoofdstuk:

Omschrijving:

Tarief

7

Lichten, herbegraven, terugplaatsen

 

7.1

Het lichten en herbegraven van een lijk:

 

7.1.1

Voor het lichten van een lijk (in geval van herbegraving in het zelfde graf, overbrenging naar een ander graf, een andere begraafplaats of een crematorium) wordt geheven.

Dit recht wordt verhoogd met 50 %, indien de overbrenging plaats vindt binnen de tijd van twee jaren na het overlijden

€ 1.246,00

7.1.2.

Bij het weer begraven in hetzelfde graf (naast het bedrag genoemd in onderdeel 7.1.1) 50 % van het recht voor het begraven genoemd in onderdeel 2.

 

7.1.3

Bij het weer begraven in een ander graf op dezelfde begraafplaats (naast het bedrag genoemd in onderdeel 7.1.1) 100 % van het recht voor het begraven genoemd in onderdeel 2.

 

7.2

Het lichten en terugplaatsen van een asbus:

 

7.2.1

Voor het lichten van een asbus uit een urnennis wordt geheven

€ 89,25

7.2.2

Voor het lichten (ondergronds) van een asbus uit een gewoon huurgraf, een kinderhuurgraf, een uniform huurgraf of een urnenhuurgraf wordt geheven

€ 136,50

7.2.3

Voor het lichten (bovengronds) van een asbus uit een gewoon huurgraf of een kinderhuurgraf wordt geheven

€ 89,25

7.2.4

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt (naast de hierboven onder 7.2 genoemde bedragen) een recht geheven genoemd in onderdeel 2

 

7.2.5

Wanneer het terugplaatsen van de asbus onmiddellijk volgt na het lichten van de asbus wordt (naast de hierboven onder 7.2 genoemde bedragen) 50 % van het recht geheven genoemd in onderdeel 2

 

7.3

Indien een lijk of asbus uit een graf wordt overgebracht naar een andere graf en het ontruimde graf ter beschikking van de gemeente komt, wordt het volgens hoofdstuk 4 verschuldigde recht geheven voor de nieuwe graf verminderd met een aan het nog resterende deel van de termijn evenredig gedeelte van het ten tijde van de overbrenging geldende recht voor de vrijkomende graf.

 

7.4

Bij het overbrengen van een lijk of asbus uit een graf naar een andere niet door de gemeente geëxploiteerde begraafplaats of crematorium, wordt 75 % van het voor dit graf ingevolge hoofdstuk 4 of hoofdstuk 5 betaalde recht gerestitueerd, berekend over de nog niet verlopen termijn.

 

Hoofdstuk 8 Inschrijven en overboeking

Hoofdstuk:

Omschrijving:

Tarief

8.1

Voor het inschrijven en overboeken van een graf in een daartoe bestemt register wordt geheven

€ 3,15

Hoofdstuk 9 Vervallen van het recht

9.1

Indien binnen een termijn van één jaar na het overlijden van een rechthebbende van een huurgraf, geen aanvrage is gedaan tot overboeking van het recht, als bedoeld in de “Beheerverordening algemene begraafplaatsen Gemeente Sittard-Geleen 2002”, zijn burgemeester en wethouders bevoegd het recht op het graf te doen vervallen.

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 12 november 2009, nr 96.

 

De Griffier,

 

Drs. J.Vis

 

De voorzitter,

 

Drs. G.J.M. Cox


*

bijzonder tarief conform hoofdstuk 1