Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Uitvoeringsbeleid “Tijdelijke reclame en gemeenteraadsverkiezingen”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbeleid “Tijdelijke reclame en gemeenteraadsverkiezingen”
CiteertitelUitvoeringsbeleid “Tijdelijke reclame en gemeenteraadsverkiezingen”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2009nieuwe regeling

08-12-2009

Trompetter, 23 dec 2009

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbeleid “Tijdelijke reclame en gemeenteraadsverkiezingen”

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Sittard-Geleen dd 8 december 2009.

Gemeentelijke verkiezingsborden

Aantal en locaties

Gemeentelijke verkiezingsborden worden geplaatst bij elk stemlokaal en op zichtlocaties (zie bijlage 4) In totaal 70 gemeentelijke borden.

Periode van plaatsing

De gemeentelijke verkiezingsborden worden geplaatst in de periode van 1 februari t/m 5 maart (2010).

Formaat van de affiches

De afmetingen van de borden bedragen:

3,00 x 1,50 meter en zijn verdeeld in 12 vakken in 2 rijen van 75 (H) x 50 (B)cm.

Inleveren van affiches

Politieke partijen die gebruik willen maken van de gemeentelijke verkiezingsborden moeten hun affiches uiterlijk in week 4 in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen*

 

inleveren in Geleen (Stadhuis Geleen bij Rob Peters).

De gemeente zorgt voor het beplakken van de eigen verkiezingsborden.

Wijze van beplakken

het beplakken van de borden gebeurt in de lijstvolgorde, start vanaf linksboven naar rechts

Vergunning artikel 2.1.5.1. APV (voorwerpen op/aan/boven de weg)

1 Uitsluitend participerende politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen verkrijgen per partij (dus niet voor individuele kandidaten) een vergunning ingevolge artikel 2.1.5.1. van de APV voor het plaatsen van een maximaal aantal borden per stadsdeel voor partij politieke reclame-uitingen:

 • -

  20 voor stadsdeel 1;

 • -

  20 voor stadsdeel 2 en 3;

 • -

  20 voor stadsdeel 4 en 5;

Het totaal aantal geplaatste borden bedraagt maximaal 60.

Onder borden wordt verstaan: driehoeks- en/of sandwichborden.

Deze vergunning wordt ambtshalve en daardoor legesvrij verstrekt.

2 De borden mogen worden geplaatst in de periode van 6 weken vóór t/m uiterlijk de eerste zaterdag ná de verkiezingen (tot uiterlijk zaterdag 24.00 uur). Op dit tijdstip dienen alle borden verwijderd te zijn*

3 In het kader van het uiterlijk aanzien van de gemeente en de verkeersveiligheid mogen alleen borden (sandwichborden en/of driehoeksborden) worden geplaatst met het formaat A0

(841x1189 mm)

Kleinere affiches mogen worden aangebracht uitsluitend op borden met deze afmetingen.

Grotere borden zijn niet toegestaan.

4 De borden mogen uitsluitend worden geplaatst op en langs wegen gelegen op het grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen.

5 Er mogen geen borden worden geplaatst op/langs:

 • -

  de Markt te Sittard en Geleen;

 • -

  het stadspark te Sittard;

 • -

  de winkelpromenades in de binnenstad van Sittard en Geleen;

 • -

  aan sierverlichting binnen het centrumgebied van Geleen en Sittard;

 • -

  op de Westelijke Randweg;

 • -

  de gehele Rijksweg Boulevard, inclusief middenberm (vanaf kruispunt Rijksweg Zuid/A76 t/m Rijkweg Noord kruispunt Dr. Nolenslaan)

6 Voor het plaatsen van borden op en langs provinciale wegen, is de Provincie bevoegd gezag (Wegenverordening). Dit betreft: de N276 Brunssum-St. Joost (Op de Baan, Hasseltsebaan, Middenweg), de N294 Sittard-Urmond (Urmonderbaan) en de N297 Born-Millen.

7 De borden dienen minimaal op een afstand van 5 meter van kruispunten en splitsingen van wegen geplaatst te worden en mogen het uitzicht voor het verkeer ter plaatse niet belemmeren, noch het verkeer anderszins in gevaar brengen. Bovendien dient er altijd op het trottoir een vrije doorgangsruimte van 120 cm te zijn.

8 Ingeval van kruispunten en splitsingen van wegen met voetgangersoversteekplaatsen. mogen geen borden geplaatst worden binnen 15 meter van die kruising en mogen het uitzicht voor het verkeer ter plaatse niet belemmeren, noch het verkeer anderszins in gevaar brengen.

9 Er mogen geen borden worden geplaatst om/aan bomen, verkeersborden en verkeersregelinstallaties.

10 De te plaatsen borden dienen weer- en windvast en van een deugdelijke constructie te zijn en op een veilige en afdoende manier bevestigd te worden. Dit dient regelmatig door de politieke partij gecontroleerd te worden.

11 Het is verboden op gemeente-eigendommen en bij de gemeente in gebruik zijnde voorzieningen, zoals (glas)containers, transformator- en CAI-kasten reclame-affiches te plakken en te bevestigen.

12 De borden mogen niet boven in lantaarnpalen bevestigd worden, maar moeten op grondniveau bevestigd worden.

13 De verantwoordelijke voor het plaatsen van de borden is verplicht de schade die door het gebruik van de vergunning aan gemeentewerken of -eigendommen, alsmede andermans eigendommen wordt toegebracht te herstellen / te vergoeden.

14 De verantwoordelijke voor het plaatsen van de borden dient de redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden, tengevolge van het plaatsen van de reclameborden schade lijden of overlast ondervinden.

Handhaving

15 Indien niet wordt voldaan aan de vergunningsvoorschriften en/of dit uitvoeringsbeleid, wordt direct overgegaan tot verwijdering van de illegaal geplaatste borden.

Deze borden worden opgeslagen (Jubileumplein) en kunnen worden opgehaald tegen betaling van de verwijderingkosten, indien de overtreder zelf niet is overgegaan tot verwijdering.

16 Bij ernstige overtredingen (bijvoorbeeld verkeersonveilige situaties) wordt direct overgegaan tot verwijdering van de geplaatste borden, zonder de overtreder vooraf in kennis te stellen, op kosten van de overtreder.

17 Deze borden worden opgeslagen (gedurende maximaal 13 weken) op de locatie Jubileumplein te Geleen.

Plakzuilen

Het is toegestaan aan te plakken op de gemeentelijke plakzuilen (en de gemeentelijke verkiezingsborden).

Indien illegaal wordt geplakt, worden de affiches conform het reguliere handhavingsprotocol verwijderd.

Binnen in woningen (zichtbaar vanaf de weg)

Het is toegestaan affiches voor partij politieke reclame-uitingen aan te brengen achter ramen.

Banieren/vlaggen/wimpels/spandoeken

Alleen als deze geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden (artikel 2.1.5.1 APV “voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg)

Marktkramen

De plaatsing van marktkramen is vergunningplichtig op grond van artikel 5.2.3 APV (standplaatsvergunning)

Deze vergunning is legesvrij.

Deze vergunning dient tijdig te worden aangevraagd en dient minimaal 4 weken voordat standplaats wordt ingenomen te worden ingediend bij de marktmeesters van Team Veiligheid.

De standplaatsen mogen uitsluitend worden geplaatst in de periode van 15 februari t/m 3 maart (2010). Indien meerdere verzoeken voor dezelfde locatie worden ingediend, worden deze d.m.v. loting toegekend (via de marktmeester en een notaris).

Geluidswagens

Het gebruik van geluidswagens (het door middel van luidsprekers op voertuigen reclame maken of mededelingen doen) is ontheffingsplichtig op grond van artikel 4.1.5. APV:

Het is verboden toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

Deze ontheffing is legesvrij.

Deze ontheffing dient tijdig te worden aangevraagd (minimaal 4 weken voordat de geluidswagen rondrijdt).

Bij de aanvraag dient melding te worden gedaan van:

De route (straten), dagen en tijdstippen, duur van omroepen, welke maatregelen worden er getroffen om de geluidsoverlast te beperken (bv. beperkte tijd van omroepen).

Bijlage : aanvullende besluitvorming dd 12 en 19 januari 2010

Op 8 december 2009 heeft het college het beleid “Tijdelijke reclame en gemeenteraadsverkiezingen” vastgesteld. Dit beleid is op 23 december 2009 gepubliceerd in de Trompetter en op 24 december 2009 in werking getreden.

Dit beleid ziet toe op de plaatsing van tijdelijke reclameborden met partij politieke uitingen op/langs de weg. Het betreft plaatsing van sandwich- en driehoeksborden, op/langs de weg, gemaximeerd per stadsdeel, waarbij een aantal gebieden en een aantal mogelijkheden (bv. niet aan/rond bomen, verkeersregelinstallaties) zijn uitgezonderd. Volledigheidshalve treft u dit beleid in de bijlage aan.

In aanvulling op dit beleid heeft het college tijdens de vergaderingen van 12 en 19 januari 2010 besloten om:

 • 1)

  Het begrip “langs de weg” nader te definiëren, in die zin dat plaatsing op particulier terrein hier niet onder begrepen is. Dit betekent dat plaatsing van de betreffende tijdelijke reclameborden, uitsluitend i.v.m. de verkiezingen, gemeentebreed op particulier terrein is uitgezonderd van de APV-vergunningplicht.

  Het vorenstaande neemt niet weg dat overige regelgeving, zoals bouwregelgeving en/of bestemmingsplan van toepassing blijft.

  Indien sprake is van een (tijdelijk) bouwwerk, waarbij sprake is van een constructie van enige omvang, direct dan wel indirect met de grond verbonden, langer dan 31 dagen geplaatst, is een (tijdelijke) bouwvergunning vereist.

  Vergunningsvrij zijn in elk geval borden die niet hoger dan 1 meter en met een oppervlakte van minder dan 2 m2 zijn.

 • 2)

  Voorts heeft het college besloten om eveneens i.v.m. de verkiezingen plaatsing van partij politieke reclame aanhangwagens tijdens de verkiezingsperiode toe te staan, mits voldaan wordt aan de verkeerswetgeving en overige wetgeving (o.a. bouwregelgeving/bestemmingsplan).

 


*

Dit betekent voor 2010 uiterlijk t/m vrijdag 29 januari.

*

dit betekent voor de verkiezingen van 2010: van 19 januari t/m 6 maart 2010. De borden dienen uiterlijk verwijderd te zijn op zaterdag6 maart om 24.00 uur