Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaatbesluit aan kwaliteitsmedewerkers Team Frontoffice Dienstverlening m.b.t. gevonden voorwerpen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit aan kwaliteitsmedewerkers Team Frontoffice Dienstverlening m.b.t. gevonden voorwerpen
CiteertitelOndermandaatbesluit aan kwaliteitsmedewerkers Team Frontoffice Dienstverlening m.b.t. gevonden voorwerpen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 en de Eerste wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-201204-04-2013nieuwe regeling

23-07-2012

Electronisch gemeenteblad dd 1 aug. 2012

23072012

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

Het hoofd van de afdeling Dienstverlening;

gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 en de Eerste wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 (hierna: Mandaatbesluit);

overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de afdeling Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

De kwaliteitsmedewerkers van het Team Frontoffice Dienstverlening hebben mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten met betrekking tot het verkopen, overdragen aan derde(n) om niet en vernietigen van gevonden voorwerpen conform de artikelen 6, 8, 11 en 12 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit gevonden voorwerpen (van 22 augustus 1991; uitvoering van artikel 5:12 BW).

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken in het kader van de opgedragen bevoegdheidsuitoefening als bedoeld in artikel 1, zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de (onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde

Artikel 3. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionarissen vervangen deze elkaar onderling dan wel worden zij door de teamleider Frontoffice Dienstverlening vervangen.

Artikel 4. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden in de (driemaandelijkse) managementinformatie.

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dag van bekendmaking en vindt plaats door publicatie in het gemeenteblad op de gemeentelijke website

 

 

Sittard-Geleen, 23 juli 2012

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen

Namens deze

Het hoofd van de afdeling Dienstverlening

J.A.M. Heesen

Goedkeuring:

Voor akkoord

Sittard-Geleen, 24 juli 2012.

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen

Mr. J.H.J.Höppener