Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Teammanager Wijkbeheer, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer van de gemeente Sittard-Geleen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat, volmacht en machtiging Teammanager Wijkbeheer, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer van de gemeente Sittard-Geleen 2013
CiteertitelOndermandaatbesluit teammanager Wijkbeheer
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013 d.d. 6 november 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201312-12-2013nieuwe regeling

16-01-2013

De Trompetter dd 30 januari 2013

16012013

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Teammanager Wijkbeheer, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer van de gemeente Sittard-Geleen 2013

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Teammanager Wijkbeheer, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer van de gemeente Sittard-Geleen 2013

 

Het Clusterhoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer,

 

Gelet op het op 1 januari 2013 in werking getreden Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013 d.d. 6 november 2012;

 

Gezien:

 • -

  Het Besturings- en Management Concept waarin de besturings- en managementfilosofie van de gemeente Sittard-Geleen is beschreven;

 • -

  het Organisatiebesluit waarin de structuur van de organisatie, alsmede taken van organisatiedelen zijn uitgewerkt en vastgelegd;

 • -

  de Budgetregeling gemeente Sittard-Geleen waarin budgetten aan taken en functies worden toegekend;

 • -

  het Besluit planning- en controlcyclus van de gemeente Sittard-Geleen waarin sturing, beheersing, verantwoording en controle is vastgelegd;

   

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het Clusterhoofd Ruimtelijke Ontwerpen en Beheer conform het bepaalde in artikel 3 van het “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013” gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

De Teammanager Wijkbeheer, zomede diens waarnemer heeft binnen de door het Clusterhoofd gegeven instructies, de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen -alsmede het afdoen van stukken betreffende alle aangelegenheden die behoren tot het taakveld op grond van het Organisatiebesluit en is uit dien hoofde gerechtigd verplichtingen met financiële consequenties aan te gaan en uitgaven goed te keuren, conform de Budgetregeling en in overeenstemming met het gemeentelijke aanbestedings- en inkoopbeleid, tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

Artikel 2. Beperkingen ondermandaat

Met betrekking tot het in artikel 1 verleende ondermandaat is nader bepaald dat geen ondermandaat wordt verleend voor: het nemen van besluiten ter uitvoering van de bepalingen van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen, m.u.v. het verlenen van (vakantie)verlof, adv, kort buitengewoon verlof, alsmede het accorderen van declaraties m.b.t. reis- en verblijfkosten, autokosten, overuren en studiekosten.

Artikel 3. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen” “namens dezen”, respectievelijk

“De Burgemeester van Sittard-Geleen”, “namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de ondergemandateerde,

de handtekening van deze ondergemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze ondergemandateerde.

Artikel 4. Afwezigheid/ontstentenis

Bij afwezigheid of ontstentenis van de Teammanager Wijkbeheer c.q. diens waarnemer wordt hij vervangen door het Clusterhoofd.

Artikel 5. Verantwoording

De Teammanager Wijkbeheer legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Voorjaars- en najaarsrapportages

 • ·

  Clusterrapportages

 • ·

  Jaarrekening

 • ·

  (Meerjaren-)Begroting

 • ·

  Regulier overleg tussen clusterhoofd en teammanager

 • ·

  Ad hoc overleg tussen clusterhoofd en teammanager (bij spoedeisende zaken)

 • ·

  Managementinformatie.

Artikel 6. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en op internet.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden ingetrokken: alle al dan niet tijdelijke ondermandaten, volmachten en machtigingen welke ten behoeve van het doelmatig en doeltreffend functioneren van het voormalige Team Wijkbeheer van de gemeente Sittard-Geleen gedurende de periode 2007 tot en met 2012 werden verstrekt op grond van het inmiddels vervallen “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007” of de geconsolideerde eerste wijziging daarvan.

Sittard-Geleen, 16 januari 2013

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens dezen,

Clusterhoofd Ruimtelijke Projecten en Beheer,

Mr. R.H.J.P. Essers

Goedkeuring zijdens de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur ex artikel 3 lid 2 van het “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013”

Voor akkoord:

Mr. J.H.J. Höppener