Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaatbesluit aan de teammanager KCC & Burgerzaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit aan de teammanager KCC & Burgerzaken
CiteertitelOndermandaatbesluit aan de teammanager KCC & Burgerzaken
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201328-11-2013nieuwe regeling

18-01-2013

De Trompetter dd 30 januari 2013

18012013

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

Het hoofd Dienstverlening, A.J.S. Daemen

 

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013 (hierna: Mandaatbesluit);

 

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De Teammanager KCC & Burgerzaken heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   aanschaffen van goederen en diensten, kantoorartikelen en specifieke software producten en bijbehorende diensten, inclusief het akkoord tot betaling van facturen. De bevoegdheid tot het geven van opdrachten geldt tot een bedrag van € 25.000,- exclusief BTW en dient in overeenstemming te zijn met het gemeentelijk aanbestedings- en inkoopbeleid, de productbudgetten en het werkterrein van het team;

  • ·

   aangifte van bedreiging, mishandeling en vernieling te doen bij de politie;

  • ·

   opleggen van een gebouwverbod;

  • ·

   verlenen van verlof, adv en kort buitengewoon verlof;

  • ·

   invullen van de formulieren ziek- en herstelmeldingen;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties reis- en verblijfkosten (overeenkomstig het Reisbesluit);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties autokosten (overeenkomstig de Regeling autokostenvergoeding Gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties studiekosten voorzover opgenomen in een goedgekeurd opleidingsplan;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van zwangerschaps- bevallingsverlof;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van ouderschapsverlof;

  • ·

   afhandelen van klachten als bedoeld in de gemeentelijke klachtenregeling behalve als de klacht betrekking heeft op een gedraging van een ambtenaar, het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan (artikel 9 Awb);

  • ·

   het doen van openbare bekendmakingen/kennisgevingen ten aanzien van krachtens mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten;

  • ·

   fiatteren van betaal- en inningsopdrachten;

  tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

 • 2.

  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze(n),”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door een andere aanwezige teammanager of het hoofd vervangen.

Artikel 4. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Voorjaars- en najaarsrapportages

 • ·

  Afdelingsrapportages

 • ·

  Jaarrekening

 • ·

  (Meerjaren-)Begroting

 • ·

  Regulier overleg tussen hoofd en teammanager

 • ·

  Ad hoc overleg tussen hoofd en teammanager (bij spoedeisende zaken)

 • ·

  Managementinformatie (maandelijks)

Artikel 5. Intrekking

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden de eerder vastgestelde ondermandaten tussen het afdelingshoofd Dienstverlening en waarnemend teamleider Frontoffice Dienstverlening tevens waarnemend teamleider Kwaliteit, beleid en beheer en het ondermandaat van de teamleider Kwaliteit, beleid en beheer ingetrokken.

Artikel 6. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 18-01-2013

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de BurgemeestervanSittard-Geleen,

Namens deze,

Hoofd Dienstverlening

A.J.S. Daemen

Goedkeuring:

Voor akkoord

Sittard-Geleen,

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

J.H.J. Höppener