Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaatbesluit aan de vergunningverlener van het team Vergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit aan de vergunningverlener van het team Vergunningen
CiteertitelOndermandaatbesluit aan de vergunningverlener van het team Vergunningen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

incl. bijlage

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201328-11-2013nieuwe regeling

18-01-2013

De Trompetter dd 30 januari 2013

18012013

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

Het hoofd Dienstverlening, A.J.S. Daemen

 

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013 (hierna: Mandaatbesluit);

 

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De Vergunningverlener, J.M. van Dongen heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;

  • ·

   verlenen van verlof, adv en kort buitengewoon verlof;

  • ·

   invullen van de formulieren ziek- en herstelmeldingen;

  • ·

   verlangen van schriftelijke machtiging (artikel 2:1 lid 2 Awb);

  • ·

   doorzenden van geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan, het daarvan mededeling doen aan de afzender en waar nodig terugzenden van geschriften aan de afzender (artikel 2:3 Awb);

  • ·

   stellen van een termijn aan een adviseur (art.3:6 Awb);

  • ·

   vaststellen van een formulier voor het indienen van aanvragen en verstrekken van gegevens (artikel 4:4 Awb);

  • ·

   besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag (artikel 3:18 leden 1 en 2 Awb juncto artikel 4:5 Awb);

  • ·

   afwijzen van een herhaalde aanvraag (artikel 4:6 Awb);

  • ·

   in de gelegenheid stellen van aanvrager en/of belanghebbende zijn zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:7, 4:8, 4:11 en 4:12 Awb);

  • ·

   stellen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien (artikel 4:14 Awb);

  Algemene plaatselijke verordening (Apv)

  ·beslissen op aanvragen, meldingen voor een vergunning/ontheffing en wijzigen, intrekken, weigeren van een vergunning/ontheffing als bedoeld in de volgende artikelen van de vigerende Algemene plaatselijke verordening (Apv):

  • -

   1:4 Voorschriften en beperkingen

  • -

   1:6 Intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing

  • -

   1:8 Weigeringsgronden vergunning of ontheffing

  • -

   2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en promotiemateriaal

  • -

   2:9 Straatartiest

  • -

   2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan (opslag roerende zaken) (Wabo)

  • -

   2:11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg (Wabo)

  • -

   2:25 Evenement

  • -

   2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf

  • -

   2:28a Beslistermijn

  • -

   2:28b Weigeringsgronden

  • -

   2:28c Intrekkingsgronden

  • -

   2:29 lid 3 afwijken sluitingstijden individueel horecabedrijf in vergunning

  • -

   2:30 afwijken sluitingstijden

  • -

   2:34.a.2 Vergunningplicht Smart-head-growshops (winkelbedrijven)

  • -

   2:34a.7 Beslistermijn

  • -

   2:34a.8 Weigeringsgronden

  • -

   2:34a.9 verplaatsing inrichting,

  • -

   2:34a12 Intrekkinggronden

  • -

   2:39 Speelgelegenheden

  • -

   2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

  • -

   2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

  • -

   3:4 Vergunningplicht seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke

  • -

   3:7a Intrekking van de vergunning

  • -

   3:12 Beslissingstermijn

  • -

   3:13 Weigeringsgronden

  • -

   4:6 Overige geluidhinder

  • -

   4:18 recreatief nachtverblijf

  • -

   Hst 4 afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden(artikel 4:10 t/m 4:12 n) o.a. kapverbod, noodkap) (Wabo)

  • -

   4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame (Wabo)

  • -

   5:13 Inzameling van geld of goederen

  • -

   5:23 Organiseren van een snuffelmarkt

  • -

   5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

  Brandbeveiligingsverordening (gebruiksvergunningen voor ‘niet-bouwwerken’)

  • ·

   beslissen op een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in de vigerende Brandbeveiligingsverordening;

  • ·

   het verbinden van voorwaarden aan de gebruiksvergunning als bedoeld in de vigerende Brandbeveiligingsverordening in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  • ·

   het verbinden van nieuwe voorwaarden aan de gebruiksvergunning en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning als bedoeld in de vigerende Brandbeveiligingsverordening;

  • ·

   besluit tot het weigeren van de gebruiksvergunning als bedoeld in de vigerende Brandbeveiligingsverordening, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

  Openbare orde en veiligheid

  • ·

   beslissen op aanvragen voor een vergunning, en ontheffing en wijzigen/intrekken van een vergunning of ontheffing op grond van:

   • -

    artikel 3 Drank- en Horecawet (bedrijfsmatige verstrekking alcoholhoudende drank)

   • -

    artikel 27 Drank- en Horecawet (weigeren vergunning)

   • -

    artikel 30 Drank- en Horecawet (wijzigen vergunning)

   • -

    artikel 30a Drank- en Horecawet (melding leidinggevende incl weigering)

   • -

    artikel 31 Drank- en Horecawet (intrekken vergunning)

   • -

    artikel 32 Drank- en Horecawet (schorsing van de vergunning)

   • -

    artikel 35 Drank- en Horecawet (verstrekken zwak-alcoholhoudende drank)

   • -

    artikel 3 Speelautomatenverordening (exploiteren speelautomatenhal)

   • -

    artikel 7 Speelautomatenverordening (weigeren vergunning speelautomatenhal)

   • -

    artikel 8 Speelautomatenverordening (intrekken Speelautomatenvergunning)

   • -

    artikel 30 b Wet op de Kansspelen (aanwezig hebben van speelautomaten)

   • -

    artikel 30e Wet op de Kansspelen (weigeringsgronden)

   • -

    artikel 30f Wet op de Kansspelen (intrekkingsgronden)

   • -

    artikel 1,3, 7c en 7d Wet op de Kansspelen (houden van kienbijeenkomsten en het organiseren van kleine kansspelen en loterijen)

  • ·

   het aanstellen van verkeersregelaars bij evenementen (artikel 56 lid 1 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer/Regeling Verkeersregelaars)

  • ·

   Verklaring van geen bezwaar (artikel 158a Regeling Toezicht Luchtvaart jo. Artikel 14 id 1 Luchtvaartwet).

  • ·

   Het vragen van advies aan het Landelijk Bureau Bibob (artikel 3 en 7 wet Bibob)

  • ·

   Het weigeren van een vergunning op basis van de wet Bibob (artikel 3)

  • ·

   Het opvragen van gegevens bij een aanvraag om een vergunning (artikel 30 wet Bibob)

  Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen – Besluit register kinderopvang

  • ·

   het inschrijven van het kindercentrum, het gastouderbureau of de voorziening van gastouderopvang in het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) ingevolge artikel 1.46 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen juncto artikel 11 Besluit register kinderopvang en peuterspeelzalen

  • ·

   het verwerken van wijzigingen in het register kinderopvang ingevolge artikel 1.47 lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

  • ·

   verstrekken het registratienummer aan de houder van een kindercentrum of gastouderbureau tegelijk met de beschikking, bedoeld in artikel 6 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzalen;

  • ·

   verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 34 t/m 40 en 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 7 lid 2) Besluit register kinderopvang;

  • ·

   het verwijderen of wijzigen van een kindercentrum of gastouderbureau uit het register op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 8 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzalen.);

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze(n),”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde*),

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde

Artikel 3. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door de coördinator unit Bouwen en Milieu, F.H.M. Houben of het hoofd vervangen.

Artikel 4. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Regulier overleg tussen hoofd en Vergunningverlener, J.M. van Dongen

 • ·

  Ad hoc overleg tussen hoofd en Vergunningverlener, J.M. van Dongen

 • ·

  (bij spoedeisende zaken)

 • ·

  Managementinformatie (maandelijks)

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 18-01-2013

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Hoofd Dienstverlening

A.J.S. Daemen

Goedkeuring:

Voor akkoord

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

J.H.J. Höppener

Bijlage I (toestemmingen die m.i.v. 01-10-2010 opgegaan zijn in de omgevingsvergunning)

Bijlage I behorende bij het ondermandaatbesluit van het Team Vergunningen

Vanaf 01-10-2010 zijn onderstaande toestemmingen opgegaan in de omgevingsvergunning (Wabo)

‘vet cursieve letters’ :Toestemmingen die vallen onder de uitgebreide procedure van de Wabo

Wet ruimtelijke ordening

 • ·

  artikel 3.3 aanlegvergunning en sloopvergunning op grond van het bestemmingsplan; (uitvoeren van werk of werkzaamheden op grond van bestemmingsplan of voorbereidingsbesluit artikel 2.1.lid 1 onder b Wabo slopen van bouwwerk op grond van bestemmingsplan of voorbereidingsbesluit artikel 2.1.lid 1 onder g Wabo);

 • ·

  artikel 3.6 lid 1 onder c ontheffing van het bestemmingsplan in bij het plan aangewezen gevallen; (binnenplans afwijken van bestemmingsplan artikel 2.1. lid 1 onder c Wabo);

 • ·

  artikel 3.7 lid 3 aanlegvergunning en sloopvergunning op grond van een voorbereidingsbesluit; (uitvoeren van werk of werkzaamheden op grond van bestemmingsplan of voorbereidingsbesluit artikel 2.1.lid 1 onder b en g Wabo);

 • ·

  artikel 3.7 lid 4 in het voorbereidingsbesluit opgenomen ontheffing van het in het voorbereidingsbesluit opgenomen verbod om het bestaande gebruik te wijzigen (afwijken van verbod om bestaand gebruik te wijzigen op grond van een voorbereidingsbesluit artikel 2.1 lid 1 onder c en d Wabo);

 • ·

  artikel 3.10 projectbesluit (alleen na delegatie van de Raad aan B&W mogelijk);

 • ·

  artikel 3.22 lid 1 tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan (tijdelijk afwijken van bestemmingsplan artikel 2.1. lid 1 onder c Wabo);

 • ·

  artikel 3.23 lid 1 ontheffing van het bestemmingsplan in bij amvb aangevallen van beperkte planologische betekenis; (binnenplans afwijken van bestemmingsplan artikel 2.1. lid 1 onder c Wabo);

 • ·

  artikel 6.12 lid 6 ontheffing van een verbod tot uitvoering van werken en werkzaamheden in gevallen waarin dat in een exploitatieplan is bepaald;

 • ·

  artikel 6:13 ontheffing van een ververbod tot uitvoering van werken en werkzaamheden in gevallen waarin dat in een exploitatieplan is bepaald (uitvoeren van werk of werkzaamheden in afwijking van exploitatieplan artikel 2.1. lid 1 onder b Wabo);

 • ·

  artikel 6:13 lid 2 onder e in het exploitatieplan een ontheffingstelsel op te nemen van eisen en regels die in het exploitatieplan gesteld worden (afwijken in het exploitatieplan artikel 2.1.lid 1 onder c en artikel 2.12 lid 1 onder c Wabo) (alleen na delegatie van de Raad aan B&W mogelijk);

Woningwet (bouwen van een bouwwerk artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

 • ·

  artikel 40 lid 1 bouwvergunning;

 • ·

  artikel 6 ontheffing van het Bouwbesluit;

Bouwverordening (slopen artikel 2.2. lid 2 onder a Wabo)

 • ·

  sloopvergunning;

 • ·

  ontheffing van voorschrift Bouwverordening;

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

 • ·

  artikel 2.11.1 lid 1 gebruiksvergunning (brandveilig gebruiken artikel 2.1. lid 1 onder e Wabo);

 • ·

  artikel 2.12.1 gebruiksmelding (melding tegelijk met een omgevingsvergunning;afzonderlijke procedure);

Wet milieubeheer

 • ·

  artikel 8.1 lid 1 milieuvergunning (oprichten of veranderen van milieu-inrichting artikel 2.1. lid 1 onder e Wabo);

 • ·

  artikel 8.19 lid 2 meldingsplicht veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan (beperkt veranderen van (de werking van) milieu-inrichting artikel 2.1. lid 1 onder e juncto artikel 3.10 lid 3 Wabo);

 • ·

  artikel 8:41 lid 1 meldingsactiviteit m.b.t. niet-vergunningsplichtige inrichtingen (zgn 8:40-inrichtingen, melding tegelijk met een omgevingsvergunning;afzonderlijke procedure);

Wet verontreiniging oppervlakte wateren (artikel 1 lid 2 ) en Wet milieubeheer (artikel 10.30 lid 3 en artikel 10.63)

 • ·

  vergunning voor indirecte lozingen (oprichten of veranderen van milieu-inrichting artikel 2.1. lid 1 onder e Wabo);

Monumentenwet 1988

 • ·

  artikel 11 lid 2 Monumentenwet 1998 (veranderen beschermd rijksmonument artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo)

 • ·

  artikel 37 lid 1 sloopvergunning in beschermde stad- of dorpsgezichten slopen in Rijks beschermd stads- en dorpsgezicht artikel 2.1 lid 1 onder h Wabo);

Vigerende Monumentenverordening (veranderen gemeentelijk monument artikel 2.2. lid 2 onder b Wabo)

 • ·

  monumentenvergunning;

Vigerende Algemene plaatselijke verordening (Apv)

 • ·

  artikel 2.10 opslagvergunning (roerende zaken) (opslaan van roerende zaken artikel 2.2. lid 1 onder j en k Wabo);

 • ·

  artikel 2.11 aanleggen en veranderen van een weg;(aanleggen van een weg artikel 2.2. lid 1 onder d Wabo)

 • ·

  Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden(artikel 4:10 t/m 4:12 n) o.a. kapverbod, noodkap (kapvergunning) (kappen van een boom of vellen van houtopstand artikel 2.2. lid 1 onder g Wabo);

 • ·

  Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame (reclamevergunning)(voeren van handelsreclame artikel 2.2. lid 1 onder h Wabo);

Vigerende Uitwegverordening (uitwegen artikel 2.2. lid 1 onder e Wabo)

 • ·

  uitwegvergunning;