Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2005
CiteertitelUitvoeringsregeling afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2005

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-200520-05-2009Onbekend

19-07-2005

Trompetter,

DIS-nummer

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2005

 

 

 

UITVOERINGSREGELING AFVALSTOFFENVERORDENING SITTARD-GELEEN 2005

§ 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

artikel 7, eerste lid: Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

De volgende inzameldiensten zijn belast met de reguliere inzameling van GFT-afval alsmede huishoudelijk restafval bij de diverse percelen binnen de Gemeente Sittard-Geleen:

 • -

  van Gansewinkel B.V., De Koumen 134 te Heerlen;

 • -

  Team Afval & Reiniging, gemeente Sittard-Geleen.

artikel 7, tweede lid: Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

Voor het afzonderlijk inzamelen van de nader genoemde categorieën afvalstoffen zijn naast het

Team Afval & Reiniging tevens de volgende inzamelaars aangewezen:

 • 1.

  voor zover het Klein Chemisch Afval (KCA) betreft:

  • -

   Essent Milieu, Maastricht;

  • -

   Apothekers (medicijnen);

  • -

   detaillisten dan wel reparatiebedrijven (batterijen, Tl-buizen).

 • 2.

  voor zover het glasuit de glasbakken betreft:

  • -

   Essent Milieu, Maastricht.

 • 3.

  voor zover het oud papier en karton betreft:

  • -

   Essent Milieu, Maastricht.

 • 4.

  voor zover het textiel betreft:

  • -

   Essent Milieu, Maastricht

  • -

   Leger des Heils, Groenstraat 123 Geleen.

 • 5.

  voor zover het wit- en bruingoed betreft:

  • -

   Kringloopcentrum Bis-Bis;

  • -

   Detaillisten dan wel reparatiebedrijven.

 • 6.

  voor zover het ABC-hout betreft:

  • -

   Erkende aannemers.

 • 7.

  voor zover het grof huishoudelijk afval betreft:

  • -

   Kringloopcentrum Bis-Bis;

  • -

   Wijkteams, Gemeente Sittard-Geleen.

 • 8.

  voor zover het straatafval c.q. zwerfafval betreft:

  • -

   Wijkteams, Gemeente Sittard-Geleen.

artikel 8: afzonderlijke inzameling

1.Huishoudelijke afvalstoffen: Afvalstoffen uit particuliere huishoudens, uitgezonderd

afvalwater, autowrakken, alsmede afvalstoffen die geheel of gedeeltelijk uit bestanddelen bestaan die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen;

2.Groente-, fruit- en tuinafval (GFT): huishoudelijke afvalstoffen van organische oorsprong

gebaseerd op het ministerieel Besluit Groente-, fruit- en tuinafval, 6 april 1993. Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 1;

3.Klein Chemisch Afval (KCA) Gevaarlijke afvalstoffen uit particuliere huishoudens en als

zodanig aangewezen door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen, 1997; wijziging 2000). Verwezen wordt naar bijlage 1 voor een overzicht;

4.Glas eenmalig verpakkingsglas waaronder lege flessen, potten

en glazen gebruiksvoorwerpen. Voor een overzicht wordt

verwezen naar bijlage 1;

 • 5.

  Vlakglas ruiten en spiegels mogen niet bij het verpakkingsglas.

 • 6.

  Oud papier en karton droog en schoon oud papier en karton. Voor een overzicht

wordt verwezen naar bijlage 1;

7.Textiel kleding en huishoudtextiel zoals lakens, dekens, hand-

doeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gor- dijnen. Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 1;

8.Wit- en bruingoed producten zoals bedoeld in artikel 1, sub a, van het “Besluit

beheer wit- en bruingoed” van het Ministerie van VROM

(zie bijlage 1);

9.Bouw- en sloopafval niet te scheiden mengsel van diverse afvalfracties

vrijkomend bij sloopwerkzaamheden;

 • 10.

  hout schoon, onbehandeld hout;

 • 11.

  Verduurzaamd hout hout geïmpregneerd c.q. behandeld met chemische

middelen die op de zwarte lijst staan vermeld zoals creosoot en wolfraam;

12.Grof tuinafval afval van organische herkomst zoals takken en struiken dat

niet op de voorgeschreven wijze aan de inzameldienst kan worden aangeboden ten gevolge van omvang c.q. gewicht;

13.Asbest en asbesthoudend afval huishoudelijke afvalstoffen zoals bedoeld in de omschrijving

in artikel 1, sub a van het asbest verwijderingbesluit (zie ook bijlage 1);

14.Grof huishoudelijk afval huishoudelijk restafval dat niet onder een van de

voornoemde categorieën afval valt en dat te groot dan wel te zwaar is om op de voorgeschreven wijze aan de inzameldienst aan te bieden;

15.Huishoudelijk restafval huishoudelijk afval dat niet onder een van de voornoemde

categorieën afval valt;

16.Puin niet verontreinigd mengsel van stenen en stukken steen en

vergruizelde stenen.

 • 17.

  Grond, zand en graszoden niet verontreinigde grond, zand dan wel graszoden.

 • 18.

  Autobanden afgedankte autobanden ontdaan van de velg;.

 • 19.

  Metalen niet verontreinigde metalen zoals ijzer, koper, lood,

aluminium, etc.;

 • 20.

  Frituurvet en –olie niet verontreinigd, afgedankt frituurvet c.q. frituurolie;

 • 21.

  huisraad functionerende, bruikbare en verkoopbare huisraad die

hooguit in lichte mate beschadigd en vervuild mag zijn zoals

bankstellen, kasten, tafels, stoelen, tv’s, etc.;

22..bitumenhoudend afval b.v. bitumenhoudend dakleer

Artikel 9: Inzamelmiddelen en -voorzieningen

 

Laagbouw

In het stadsdeel Geleen worden voor de gebruiker van een perceel de groene (140 liter) en grijze minicontainer (240 liter) aangewezen als inzamelmiddel voor respectievelijk GFT en huishoudelijk restafval. De gebruiker van een perceel beschikt over minimaal één groene minicontainer in combinatie met minimaal één grijze minicontainer.

In de stadsdelen Sittard en Born wordt voor de gebruiker van een perceel de duobak (240 liter) aangewezen als inzamelmiddel voor GFT en huishoudelijk restafval.

De ter beschikking gestelde minicontainers en duobakken worden in bruikleen gegeven. Registratie vindt plaats op adres ten behoeve van de gedifferentieerde afrekening van het afvalaanbod. Bedoelde inzamelmiddelen zijn derhalve adresgebonden en dienen bij verhuizing op het adres te worden achtergelaten. Men kan een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen om de beschikking te krijgen over extra inzamelmiddelen.

Hoogbouw

De huishoudens deel uitmakend van een woningencomplex (lage en hoge hoogbouw nader aangeduid in bijlage 2) die niet de beschikking hebben over adresgebonden minicontainers of een duobak, dienen het GFT en het huishoudelijke restafval aan te bieden in de ten behoeve van dit woningencomplex beschikbare ondergrondse verzamelcontainers voor GFT respectievelijk huishoudelijk restafval. Voor toegang tot deze ondergrondse verzamelcontainers krijgen de gebruikers de beschikking over een afvalpas. Deze pas dient bij verhuizing te worden ingeleverd bij één van de stadswinkels.

In de stadsdelen Sittard en Born krijgen de bewoners van de gestapelde bouw, voor zover er geen ondergrondse verzamelcontainers voor handen zijn, de beschikking over groene (25 liter) en grijze afvalemmers (40 liter) voor het aanbieden van respectievelijk GFT en huishoudelijk restafval.

De adresgebonden afvalemmers worden in bruikleen gegeven en zijn op adres geregistreerd ten behoeve van de gedifferentieerde afrekening van het afvalaanbod. Men kan een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen om de beschikking te krijgen over extra inzamelmiddelen

Centrum stadsdelen

Huishoudens in het centrum van de drie stadsdelen alsmede huishoudens in die wijken waar andere inzamelmiddelen niet kunnen worden toegepast (nader aangeduid in bijlage 3), dienen gebruik te maken van de speciale gemeentelijke huisvuilzak voor zowel het GFT-afval als het huishoudelijke restafval. Hetzelfde geldt voor een tijdelijke periode voor huishoudens in een gebied waar woningbouwplannen of wegreconstructies in voorbereiding of uitvoering zijn. De in bijlage 3 nader aangeduide huishoudens worden op grond van artikel 14, lid 4, ontheven van het in het eerste lid van genoemd artikel gestelde verbod om GFT alsmede huishoudelijk restafval anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden. De plicht tot afzonderlijk aanbieden voor de overige in dit eerste lid genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen, blijft bestaan.

Inzameling KCA

Voor de inzameling van het KCA worden voor de gebruiker van een perceel van gemeentewege zogenaamde KCA-boxen beschikbaar gesteld. Betreffende KCA-box wordt aangewezen als inzamelmiddel voor KCA en is adresgebonden. Bij verhuizing dient dit inzamelmiddel derhalve op het adres te worden achtergelaten

Verzamelcontainers voor glas, textiel en oud papier/karton

Voor de inzameling van glas en textiel bevinden zich op diverse locaties binnen de drie stadsdelen Sittard, Geleen en Born verzamelcontainers.

In de stadsdelen Sittard en Geleen bevinden zich naast de verzamelcontainers voor glas en textiel nog verzamelcontainers voor oud papier en karton. Deze laatste categorie containers zijn bestemd voor de bewoners van de hoogbouw in de directe omgeving van de containers. In stadsdeel Born ontbreken deze containers.

Verantwoordelijkheid t.a.v. de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen

De door de gemeente ter beschikking gestelde inzamelmiddelen mogen alleen worden gebruikt voor het aanbieden van de daarvoor bestemde categorie afvalstoffen aan de inzamelaar. Het gebruik van deze inzamelmiddelen op een andere wijze is verboden.

De gebruiker van de adresgebonden van gemeentewege ter beschikking gestelde inzamelmiddelen gaat als een goed huisvader om met betreffende inzamelmiddelen en brengt geen veranderingen of beschadigingen aan het inzamelmiddel of de aan hem/haar verstrekte afvalpas aan. De bijbehorende Dotcodestickers, tussenschotten of eventueel aangebrachte sloten mogen niet worden beschadigd of verwijderd. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor zowel eventuele schade aan het inzamelmiddel als voor eventueel door of met het inzamelmiddel aangerichte schade aan derden.

Bij vermissing dan wel beschadiging door derden dient terstond aangifte te worden gedaan bij de politie. Van gemeentewege wordt, tegen vergoeding van de aanschafwaarde, een vervangend inzamelmiddel ter beschikking gesteld na overlegging van een kopie van de aangifte. Bij verlies van de afvalpas dient voor het verkrijgen van een nieuwe afvalpas de aanschafwaarde ervan aan de gemeente te worden vergoed.

Artikel 10

 

: Frequentie van inzamelen

GFT, huishoudelijk restafval, textiel en papier zijn afvalfracties die bij of nabij de diverse percelen regulier worden opgehaald. Daarnaast kunnen alle afvalfracties bij de milieuparken al dan niet tegen betaling, worden aangeboden.

GFT en huishoudelijk restafval

GFT alsmede huishoudelijk restafval worden wekelijks ingezameld bij de percelen die de beschikking hebben gekregen over een duobak, een afvalemmer dan wel een speciale gemeentelijke huisvuilzak. De betreffende inzameldagen voor de diverse wijken staan vermeld in de jaarlijks geactualiseerde gemeentelijke afvalwijzer.

Bij de huishoudens die de beschikking hebben over minicontainers worden beide afvalfractie door middel van een alternerend systeem ingezameld waarbij de ene week GFT wordt ingenomen en de andere week het huishoudelijke restafval. De betreffende inzameldagen voor de diverse wijken staan evenzeer vermeld in de gemeentelijke afvalwijzer.

Burgemeester en wethouders kunnen in verband met feestdagen en bijzondere evenementen een andere inzameldag vaststellen. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt.

Grof tuinafval of grof huishoudelijk restafval kunnen desgewenst op locatie tegen betaling worden opgehaald op werkdagen tijdens kantooruren. Daarnaast wordt twee maal per jaar (1 x in voorjaar en 1 x in najaar) op de in de afvalkalender aangegeven data, de mogelijkheid geboden grof tuinafval gratis aan de inzameldienst aan te bieden.

Oud papier en karton

Inzameling van oud papier en karton vindt maandelijks plaats op de dagen en tijdstippen zoals vermeld in de gemeentelijke afvalwijzer.

Textiel en schoeisel

Enkele malen per jaar wordt de mogelijkheid geboden textiel en schoeisel aan te bieden aan charitatieve instellingen of het Kringloopcentrum Bis-Bis. De ophaaldata worden in de huis-aan-huis weekbladen bekend gemaakt.

Klein Chemisch Afval

Klein chemisch afval kan gratis tijdens de openingstijden op de milieuparken worden aangeboden. In Born en Geleen kan dat alléén op zaterdag. De openingstijden staan vermeld op de gemeentelijke website (www.sittard-geleen.nl) en zijn opvraagbaar bij de servicelijn: 046-4778888.

Overigen

De overige fracties, uitgezonderd asbest en asbesthoudend materiaal (tot 3 m2 alleen bij milieupark Sittard), kunnen al dan niet tegen betaling op vertoon van een geldig legitimatiebewijs bij de diverse milieuparken worden aangeboden. De openingstijden van de parken staan vermeld op de gemeentelijke website (www.sittard-geleen.nl) en zijn opvraagbaar bij de servicelijn: 046-4778888.

Artikel 11

 

: Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens vergunning

Voor het adequaat inzamelen van oud papier en karton en textiel is aan een aantal personen en instanties (zie bijlage 4) een inzamelvergunning verleend.

Oud papier en karton

Oud papier en karton wordt in de diverse wijken regulier opgehaald. De instanties of personen die voor dit ophalen zorgdragen, behoeven hiervoor een vergunning.

Bij het beoordelen van de verzoeken om een inzamelvergunning voor oud papier en karton worden de volgende criteria gehanteerd:

Bestaande situaties

 • 1.

  In bestaande situaties wordt de rol van de huidige inzamelaars, aan wie een inzamelvergunning is verleend, gerespecteerd.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde inzamelaars, aan wie een beschermde positie wordt toegekend, zijn vermeld in de van dit besluit deel uitmakende bijlagen 4a en 4b.

  Nieuwe situaties: primaire toewijzing uit oogpunt van educatief belang

 • 1.

  In een nieuwe situatie, waarvan sprake is ingeval van nieuwbouwwijken en wanneer binnen een inzamelgebied de huidige c.q. bestaande inzamelaar de ophaalactiviteiten staakt, wordt het inzamelgebied uit educatieve overwegingen primair toegewezen aan verenigingen met een zekere wijkgebondenheid, mits voldoende waarborgen worden verkregen omtrent de continuïteit van de inzamelactiviteit.

 • 2.

  Verenigingen met veel jeugdleden genieten met het oog op het educatieve belang de voorkeur.

 • 3.

  Tot de in het eerste lid bedoelde verenigingen behoren ook de scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

  Nieuwe situaties: secundaire toewijzing uit sociaal-cultureel oogpunt

 • 1.

  Ingeval in een nieuwe situatie zoals hiervoor omschreven geen toewijzing kan plaatsvinden uit een oogpunt van educatief belang (vereniging(en)), wordt prioriteit toegekend aan sociaal-culturele instellingen die zonder winstoogmerk opereren.

 • 2.

  Instellingen zoals bedoeld in het vorige lid, die een zekere binding hebben met het vrijgekomen inzamelgebied, genieten in het belang van een positieve c.q. hoge inzamelrespons, de voorkeur.

 • 3.

  Tot de in dit artikel behorende instellingen wordt gezien haar milieu-ideologische en sociale doelstellingen in elk geval gerekend Kringloopcentrum Bis-Bis.

  Nieuwe situaties: tertiaire toewijzing aan commerciële inzamelaars

Eerst wanneer komt vast te staan dat er zich geen gegadigde(n) aandien(t)(en) voor de huis-aan-huis inzameling van papier en karton behorende tot de in het voorgaande genoemde educatieve en sociaal-culturele doelgroepen, komen commerciële inzamelaars voor een vergunning in aanmerking. In voorkomende gevallen worden deze benaderd conform de geldende aanbestedingsregels.

Subsidie

Aan inzamelaars aan wie een inzamelvergunning is c.q. wordt toegekend, wordt een subsidie krachtens de "Subsidieverordening inzameling oud papier" ter beschikking gesteld.

Textiel

Enkele malen per jaar wordt door charitatieve instellingen huis-aan-huis kleding ingezameld. Voor dit huis-aan-huis inzamelen van textiel is een vergunning benodigd. Voor een overzicht van de vergunninghouders wordt verwezen naar bijlage 4.

Ook voor het plaatsen van kledingcontainers is een vergunning vereist. Ook hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4.

Het zonder vergunning ophalen van textiel tegen betaling van een geringe vergoeding is evenzeer verboden. Verwezen wordt naar recente jurisprudentie.

Metalen

Het apart aanbieden van metaal naast de reguliere huisvuilinzamelmiddelen is verboden. De bewoners gaan hiertoe steeds vaker toe over omdat schroothandelaren dit blijken op te halen. Het ophalen van schroot door betreffende schroothandelaren is evenzeer verboden aangezien de gemeente voor deze vorm van afvalinzameling geen vergunningen verstrekt. Schuttersvereniging ’t Heilig Kruis is tot 1 januari 2006 ontheven van dit verbod voor de wijken Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk. Zie ook artikel 27.

Metalen kunnen gratis tijdens de openingstijden op de milieuparken worden aangeboden. De openingstijden staan vermeld op de gemeentelijke website (www.sittard-geleen.nl) en zijn opvraagbaar bij de servicelijn: 046-4778888.

Artikel 14, tweede lid

 

: Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

De op grond van artikel 8 afzonderlijk in te zamelen categorieën afvalstoffen, dienen te worden aangeboden aan de in artikel 7, tweede lid van dit uitvoeringsbesluit genoemde inzameldiensten en aangewezen inzamelaars dan wel aan de inzamelaars aan wie op grond van artikel 11 een vergunning is verleend (zie bijlage 4 van dit Uitvoeringsbesluit).

Artikel 14, vierde lid

 

: Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Huishoudens in het centrum van de drie stadsdelen alsmede huishoudens in die wijken waar andere inzamelmiddelen niet kunnen worden toegepast, dienen gebruik te maken van de speciale gemeentelijke huisvuilzak voor zowel het GFT-afval als het huishoudelijke restafval. Deze huishoudens worden zodoende ontheven van het in het eerste lid gestelde verbod om GFT en huishoudelijk restafval anders dan afzonderlijk (gescheiden) ter inzameling aan te bieden. Hetzelfde geldt voor een tijdelijke duur voor huishoudens in een gebied waar woningbouwplannen in voorbereiding of uitvoering zijn. In bijlage 3 zijn deze huishoudens nader aangeduid. De plicht tot afzonderlijk aanbieden voor de overige in dit eerste lid genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen, blijft bestaan.

Artikel 15, derde lid

 

: Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

Huishoudens die minicontainers of afvalemmers ter beschikking hebben dienen het GFT alsmede het huishoudelijke restafval aan te bieden in de groene respectievelijk grijze minicontainer of afvalemmer.

Huishoudens die een duobak ter beschikking hebben gekregen dienen beide genoemde afvalfracties aan te bieden in het voor deze afvalfracties bestemde gedeelte van de duobak.

Huishoudens die gebruik dienen te maken van de speciale gemeentelijke huisvuilzak (bijlage 3) bieden beide bedoelde afvalfracties aan door middel van deze zak.

De minicontainers, duobakken, afvalemmers en speciale gemeentelijke huisvuilzakken dienen op de vastgestelde inzameldag op het trottoir voor de woning of op de door de gemeente aangegeven clusterplaats ter inzameling te worden aangeboden op een zodanige wijze dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. De bewoners worden schriftelijk op de hoogte gesteld indien zij gebruik dienen te maken van een clusterplaats. Deze worden aangegeven door een gekleurde stip (geel/oranje).

Bij het ontbreken van een trottoir dienen genoemde inzamelmiddelen direct naast de rijweg te worden geplaatst. Bovendien dient de container met het handvat en de wielen naar de weg gericht, geplaatst te worden.

De minicontainers, duobakken en afvalemmers dienen met een gesloten deksel te worden aangeboden. De speciale gemeentelijke huisvuilzakken dienen dichtgebonden te worden aangeboden.

Er mogen geen zaken uitsteken die kunnen leiden tot verwondingen van de huisvuilbeladers dan wel voetgangers of overig verkeer.

Het afval in de minicontainers, duobakken en afvalemmers mag niet op een zodanige wijze worden verdicht dat door verklemming het inzamelmiddel niet op de gebruikelijke wijze geledigd kan worden. Het risico bij eventuele verdichting is voor de gebruiker van desbetreffend inzamelmiddel.

Betreffende inzamelmiddelen mogen worden aangeboden vanaf 23.00 uur op de dag onmiddellijk voorafgaande aan de inzameldag, zoals aangeduid in de jaarlijks huis-aan-huis verspreide afvalwijzer, doch dienen uiterlijk om 7.30 uur aan de inzameldienst op de inzameldag te zijn aangeboden.

De gebruiker van betreffend inzamelmiddelen verwijdert deze na lediging zo spoedig mogelijk van de openbare weg doch uiterlijk om 19.00 uur op de vastgestelde inzameldag.

Indien de huishoudelijke afvalstoffen c.q. de inzamelmiddelen niet op de voorgeschreven wijze worden aangeboden, is de inzamelaar gerechtigd het inzamelmiddel niet te ledigen. Bij de eerste keer wordt er een waarschuwing gegeven. Dit wordt aangeduid met behulp van een gele kaart waarop de overtreding staat aangegeven. Bij gele kaarten wordt het inzamelmiddel nog wel geledigd. Bij herhaling van de bedoelde overtreding of wanneer de verkeerde afvalfracties in de containers (groen, grijs) dan wel compartimenten (groen, grijs) worden aangeboden, wordt er aan het inzamelmiddel een rode kaart bevestigd en vindt geen lediging plaats. De reden van niet lediging staat op de rode kaart vermeld.

Artikel 15, vierde lid

 

: Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

Minicontainers mogen niet zwaarder worden aangeboden dan 75 kg.

Duobakken mogen niet zwaarder worden aangeboden dan 75 kg.

De huisvuilzakken mogen niet zwaarder worden aangeleverd dan 8,5 kg.

De afvalemmers mogen niet zwaarder worden aangeleverd dan 25 kg.

Artikel 15, vijfde lid

 

: Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

De gebruiker van de adresgebonden van gemeentewege ter beschikking gestelde inzamelmiddelen is verantwoordelijk voor betreffende inzamelmiddelen. Zie ook de toelichting bij artikel 9.

Artikel 16, derde lid

 

: Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen

Huishoudens die deel uitmaken van een woningencomplex en die niet de beschikking hebben over een adresgebonden duobak, minicontainer of afvalemmer (bijlage 2), dienen het GFT alsmede het huishoudelijke restafval aan te bieden in de ten behoeve van dit woningencomplex beschikbare verzamelcontainer voor GFT respectievelijk huishoudelijk restafval.

Het college kan besluiten bij woningcomplexen geen gescheiden inzameling toe te passen door geen aparte mogelijkheid voor het aanbieden van GFT aan te bieden. Redenen hiervoor kunnen zijn plaatsgebrek, infrastructurele - en verkeersveiligheidsaspecten, alsmede verwacht aanbiedgedrag.

De huishoudens die gerechtigd zijn om gebruik te maken van de ondergrondse verzamelcontainers ten behoeve van een groep aangewezen percelen krijgen toegang tot betreffende verzamelcontainers middels een afvalpas. Deze pas is adresgebonden en dient bij verhuizing te worden ingeleverd bij een van de gemeentelijke stadswinkels. Als hoofdgebruiker van de afvalpas wordt aangemerkt de eigenaar/huurder van het desbetreffende pand. Deze is ook verantwoordelijk voor het gebruik van de pas.

Gebruik van de pas bij het toegangssysteem tot de verzamelcontainers wordt geregistreerd ten behoeve van de gedifferentieerde afrekening van het afvalaanbod. Het tarief wordt gebaseerd op de frequentie van het gebruik van de verzamelcontainers.

Bij het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers dient te worden voorkomen dat het afval klem komt te zitten in de klep van de installatie. Dit kan gebeuren wanneer een te grote hoeveelheid afval met veel kracht in de klep wordt geperst om deze zodoende toch te kunnen sluiten. Meestal betreft het afvalzakken die veel te vol zijn. Het afval moet zonder grote krachtinspanningen in de klep kunnen worden geplaatst. Wanneer afval te vast in de klep wordt geperst leidt dit tot storing van de installatie. Er is dan sprake van oneigenlijk gebruik en in feite van moedwillige beschadiging van de installatie. Het is zodoende verboden afval in de klep te persen.

Aan de hand van de stortgegevens kan worden nagegaan wie er bij een storing voor het laatst heeft gestort. Is de storing het gevolg van in de klep geperst afval, dan is dus bekend wie er voor deze storing verantwoordelijk is. De met het opheffen van de storing gemoeid zijnde kosten worden verhaald op de veroorzaker, zijnde de hoofdgebruiker (eigenaar/huurder van het betreffende pand) aangezien deze verantwoordelijk is voor een juist gebruik van de installatie met zijn/haar afvalpas.

Bij storing van de installatie dient men direct hiervan melding te maken bij de servicelijn van de gemeente. Het meegebrachte afval neemt men in dat geval ofwel mee terug naar huis ofwel men maakt gebruik van een andere zich in de buurt bevindende afvalcontainer (aangegeven op de afvalwijzer). Staat er op de afvalwijzer geen alternatieve stortlocatie vermeld, dan dient het afval mee terug naar huis te worden genomen en meldt men de storing bij de servicelijn (046-4778888). Het is in ieder geval verboden om de afvalstoffen op of nabij de inzamelvoorziening achter te laten. Dit is overigens in geen enkel geval toegestaan.

De verzamelcontainers mogen tussen 23.00 uur en 07.00 uur niet worden gebruikt.

Het is verboden om veranderingen of beschadigingen aan te brengen aan de verzamelcontainers c.q. registratieapparatuur.

Artikel 17, tweede lid

 

: Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau

Het betreft hier inzamelvoorzieningen voor oud papier,glas en textiel.

Oud papier en karton

De huishoudens die deel uitmaken van een woningencomplex waarbij een papiercontainer is geplaatst, dienen het oud papier en karton aan te bieden in deze beschikbare papiercontainer. Bij de woningencomplexen die niet de beschikking hebben over een aparte papiercontainer dient het oud papier en karton te worden aangeboden op een nader aangewezen locatie op de in de afvalkalender aangegeven dagen en tijdstippen.

Het is verboden afvalstoffen op of nabij de papiercontainers achter te laten. Indien de container bij aankomst vol blijkt te zijn, dan neemt men het meegebrachte afval ofwel mee terug naar huis ofwel men brengt het naar een andere in de buurt staande papiercontainers. In geen geval mag het meegebrachte afval naast of nabij de papiercontainer worden gedeponeerd.

Het college kan met het oog op bijzondere omstandigheden waaronder in elk geval begrepen een verhoogd aanbod tijdens de jaarwisseling, in het belang van het voorkomen van vandalisme of overlast, de toegang tot de inzamelvoorziening op vooraf bekend gemaakte dagen ontzeggen.

Glas

Verpakkingsglas kan worden gedeponeerd in de op diverse locaties binnen de gemeente geplaatste glasbakken. Het glas ontdaan van inhoud, van eventuele omhulsels alsmede van kurken, seals, doppen, deksels en andere afsluitingen, dient men op kleur te scheiden zoals op de glasbakken staat aangegeven.

In de glasbakken mag geen vlakglas zoals ruiten, spiegels en autoruiten worden gedeponeerd. Deze glasfracties kunnen op de milieuparken tegen het geldende tarief worden aangeleverd.

Het is in verband met geluidsoverlast niet toegestaan om tussen 23.00 uur en 07.00 uur afvalstoffen in de glascontainers te deponeren.

Het is verboden afvalstoffen op of nabij de glasinzamelvoorziening achter te laten. Indien de glasbak bij aankomst vol blijkt te zijn, dan neemt men het meegebrachte glasafval ofwel mee terug naar huis ofwel men brengt het naar een andere in de buurt staande glasbak. In geen geval mag het meegebrachte glas naast of nabij de glascontainer worden gedeponeerd.

Het college kan met het oog op bijzondere omstandigheden waaronder in elk geval begrepen een verhoogd aanbod tijdens de jaarwisseling, in het belang van het voorkomen van vandalisme of overlast, de toegang tot de inzamelvoorziening op vooraf bekend gemaakte dagen ontzeggen.

Textiel

Textiel en schoeisel kunnen worden gedeponeerd in de op diverse locaties binnen de gemeente geplaatste textielcontainers.

Voorts worden kleding en schoeisel een aantal malen per jaar door charitatieve instellingen huis-aan-huis ingezameld.

Het is verboden afvalstoffen op of nabij de textielinzamelvoorziening achter te laten. Indien de container bij aankomst vol blijkt te zijn, dan neemt men het meegebrachte afval ofwel mee terug naar huis ofwel men brengt het naar een andere in de buurt staande textielcontainer. In geen geval mag het meegebrachte afval naast of nabij de textielcontainer worden gedeponeerd.

Het is in verband met geluidsoverlast niet toegestaan om tussen 23.00 uur en 07.00 uur afvalstoffen in de textielcontainers te deponeren.

Het college kan met het oog op bijzondere omstandigheden waaronder in elk geval begrepen een verhoogd aanbod tijdens de jaarwisseling, in het belang van het voorkomen van vandalisme of overlast, de toegang tot de inzamelvoorziening op vooraf bekend gemaakte dagen ontzeggen.

Artikel 18, tweede lid

 

: Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau

Op de diverse milieuparken kunnen nagenoeg alle in artikel 8 genoemde afvalfracties, al dan niet tegen betaling, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden aangeboden.

Oud papier en karton, wit- en bruingoed, textiel en schoeisel, metalen, frituurvet en -olie alsmede verpakkingsglas, kunnen in alle drie de stadsdelen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs gratis worden aangeboden. Dit geldt ook voor KCA hoewel dat bij de milieuparken in Geleen en Born alleen op zaterdag kan worden aangeleverd.

Alle overige afvalfracties, uitgezonderd asbest en asbesthoudend materiaal, kunnen op de betreffende milieuparken tegen betaling worden afgeleverd. In Sittard gaat dat op basis van gewicht, in Born en Geleen op basis van volume.

Bij het gemeentelijke milieupark in Sittard, kan op vertoon van een legitimatiebewijs tot 3 m2 asbest of asbesthoudend materiaal, mits goed verpakt en afgeplakt, worden aangeleverd. Bij de milieuparken te Geleen en Born wordt geen asbest ingenomen. Grotere hoeveelheden asbest kunnen tijdens openingstijden worden aangeleverd bij het overslagstation van Essent, Fregatweg 32 te Maastricht.

De openingstijden van de milieuparken staan vermeld op de gemeentelijke website (www.sittard-geleen.nl) en zijn opvraagbaar bij de servicelijn: 046-4778888.

Artikel 19, tweede lid

 

: Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

Oud papier en karton kunnen zonder inzamelmiddel aan de openbare weg ter inzameling worden aangeboden op de data en tijdstippen zoals aangegeven in de jaarlijks geactualiseerde afvalkalender. Betreffende afvalfracties mogen alleen op de dag van inzameling worden aangeboden en dienen uiterlijk om 7.30 uur worden aangeboden.

Het papier of karton wordt zodanig op de weg geplaatst dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. Bij het ontbreken van een trottoir dient het papier direct aan de kant van de rijweg te worden geplaatst. Papier of karton wordt met een touw of ander bindsel bijeengebonden dan wel in een doos of papieren zak worden aangeboden. Het aanbieden in ander verpakkingsmateriaal zoal b.v. plastic, is niet toegestaan. Ook is het gebruik van metalen draad om bundels papier bij elkaar te houden verboden.

Grof tuinafval en grof huishoudelijk afval kan tegen betaling op locatie worden opgehaald. De inzameldienst stelt in overleg met de aanbieder het tijdstip vast waarop het bedoelde afval kan worden overgedragen. Het afval dient op het afgesproken tijdstip aan de openbare weg, zo mogelijk gebundeld, te worden aangeboden en wel zodanig dat het afval goed bereikbaar is voor de kraanwagen. Bovendien dient te worden voorkomen dat voetgangers en overig verkeer worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en dat er gevaar of schade wordt veroorzaakt.

Tweemaal per jaar (voor- en najaar) kan men per huishouden gratis maximaal 1 m3 grof tuinafval aanleveren. Voor de data wordt verwezen naar de jaarlijks huis-aan-huis verspreide afvalwijzer.

Artikel 19, derde lid

 

: Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

De afmeting van een aangeboden stuk grof huishoudelijk afval dan wel tuinafval bedraagt maximaal 1,5 m X 0,5 m X 0,5 m. Het gewicht bedraagt per stuk maximaal 25 kg.

Het gewicht per bundel/doos oud papier/karton bedraagt maximaal 12,5 kg.

Artikel 20, eerste lid

 

: Dagen en tijden voor het het ter inzameling aanbieden

GFT en huishoudelijk restafval

GFT alsmede huishoudelijk restafval worden wekelijks ingezameld bij de percelen die de beschikking hebben gekregen over een duobak, een afvalemmer dan wel een speciale gemeentelijke huisvuilzak. De betreffende inzameldagen voor de diverse wijken staan vermeld in de jaarlijks huis-aan-huis verspreide gemeentelijke afvalwijzer.

Bij de huishoudens die de beschikking hebben over minicontainers worden beide afvalfractie middels een alternerend systeem ingezameld waarbij de ene week GFT wordt ingenomen en de andere week het huishoudelijke restafval. De betreffende inzameldagen voor de diverse wijken staan evenzeer vermeld in de gemeentelijke afvalwijzer.

Burgemeester en wethouders kunnen in verband met feestdagen en bijzondere evenementen een andere inzameldag vaststellen. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt.

Grof tuinafval of grof huishoudelijk restafval kunnen desgewenst op locatie worden opgehaald op werkdagen tijdens kantooruren. Een gelimiteerde hoeveelheid grof tuinafval kan tweemaal per jaar (voor-en najaar) op de in de afvalwijzer aangegeven data en inzamelroute gratis worden aangeboden.

Vorenstaande genoemde inzamelmiddelen mogen worden aangeboden vanaf 23.00 uur op de dag onmiddellijk voorafgaande aan de inzameldag, zoals aangeduid in de jaarlijks huis-aan-huis verspreide afvalwijzer, doch dienen uiterlijk om 7.30 uur aan de inzameldienst op de inzameldag te zijn aangeboden.

Oud papier en karton

Inzameling van oud papier en karton vindt maandelijks plaats op de dagen en tijdstippen zoals vermeld in de gemeentelijke afvalwijzer.

Klein Chemisch Afval

Op het milieupark Sittard kan gedurende de openingstijden KCA gratis worden aangeboden.

Bij de milieuparken te Geleen en Born kan alleen op de zaterdagen KCA worden aangeleverd.

Asbest en asbesthoudend materiaal

Kleine hoeveelheden (tot maximaal 3 m2) asbest en asbesthoudend materiaal kunnen mits verpakt conform de regels (zie artikel 18, tweede lid), tegen betaling op het milieupark te Sittard worden aangeboden. Grotere hoeveelheden dienen tijdens de openingstijden te worden aangeleverd bij het overslagstation van Essent, Fregatweg 32 te Maastricht.

Overigen

De overige afvalfracties kunnen al dan niet tegen betaling op vertoon van een geldig legitimatiebewijs bij de diverse milieuparken worden aangeboden.

De openingstijden van de milieuparken staan vermeld op de gemeentelijke website (www.sittard-geleen.nl) en zijn opvraagbaar bij de servicelijn: 046-4778888.

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen in haar vergadering van 19 juli 2005,

De Burgemeester, De Secretaris,

drs. W.J.A. Dijkstra. drs. M.J.M. Meijs.

B I J L A G E 1

Bijlage behorende bij het uitvoeringsbesluit betrekking hebbende op artikel 8 Afvalstoffenverordening Gemeente Sittard-Geleen.

1. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Onder GFT-afval wordt in zijn algemeenheid verstaan afval van organische oorsprong. Onderstaand een wel/niet lijst (Bron: handreiking gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen van de VNG).

Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar: www.milieuloket.nl.

wel GFT

géén GFT

-botjes

-brood

-doppen van pinda’s en noten

-eierschalen

-etensresten (gekookt)

-kaaskorsten

-kattenbakkorrels met milieukeur

-koffiefilters en koffiedik

-loof en schillen

-mest van kleine huisdieren zoals duiven en

konijnen

-noten en pitten

-plantenmateriaal en klein snoeiafval

-stro

-theebladeren en theezakjes

-visgraten

-asbakinhoud (ook sigarettenpeuken)

-bagger uit sloot of goot

-haar van mensen en huisdieren

-jus, vet, vloeibare slaolie

-kattenbakkorrels zonder milieukeur

-kauwgum

-kerstbomen

-koolresten barbecue, as van open haard

-kurk van wijnflessen

-lucifers (afgebrand)

-drankverpakkingen

-papier

-schelpen

-slachtafval

-steekschuim (oasis)

-stofzuigerzakken

-tuinaarde, potgrond, turfmolm

-vogelkooizand

-zand

2. Oud papier en karton

Algemeen geldt dat alleen in aanmerking komt droog en schoon papier en karton.

Onderstaand een wel/niet lijst met betrekking tot de scheidingsregel voor papier/karton (Bron: handreiking gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen van de VNG).

Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar: www.milieuloket.nl.

wel papier/karton

géén papier/karton

-kranten

-papieren zakken

-reclamedrukwerk en folders zonder plasticfolie

-telefoongidsen en gouden gidsen

-tijdschriften en boeken

-computerprints en fax- en kopieerpapier

-cadeaupapier, papieren zakken, draagtassen

en zakjes

-schrijfpapier en tekenpapier

-papiersnippers

-eierdozen en eierrekjes

-enveloppen (inclusief vensterenveloppen)

-golfkarton

-kartonnen en papieren verpakkingen (bijv.

dozen/doosjes van audio, hagelslag, pasta's,

sigaretten, koekjes en (vaat)waspoeder

-- vloeistofdichte verpakkingen (drankenkartons

voor zowel zuivel en frisdrank

-ordners en ringbanden met metalen klem en/of

plastic kaft

-geplastificeerd papier

-sanitair papier (zakdoekjes, luiers, toiletpapier

en keukendoekjes)

-behang

-vinyl

-doorslagpapier

-foto’s

-piepschuim

-verpakkingen van vloeibare wasmiddelen,

wasverzachter e.d.

-Plastics (bijv. draagtasjes en zichtmappen)

-Verontreinigd of nat papier (bijv. vette

pizzadozen en koffiefilters)

3. Glas

Onderstaand een overzicht van de scheidingsregel voor glas dat in de glasbak kan worden gedeponeerd.

In zijn algemeenheid geldt dat de glasbak alleen bestemd is voor eenmalig verpakkingsglas (Bron: handreiking gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen van de VNG).

Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar: www.milieuloket.nl.

Wat hoort er wel en wat hoort er niet in de glasbak?

Alleen schoon verpakkingsglas hoort in de glasbak. Verpakkingsglas kent een specifieke samenstelling van grondstoffen. Wanneer bij de productie van nieuwe glasverpakkingen scherven uit de glasbak aan de grondstoffen worden toegevoegd, moeten die dezelfde samenstelling hebben. Hoe minder vervuiling er in de glasbak zit, hoe meer glas er ook effectief gerecycled kan worden. Lees meer over glas, glasproductie en glasrecycling.

Wel Verpakkingsglas. Op het etiket van deze verpakkingen staat meestal het glasbaklogo vermeld. In de regel kunnen we zeggen dat het om glazen verpakkingen gaat, waarin levensmiddelen, dranken, cosmetica en medicijnen hebben gezeten. Ook lege parfumflesjes, glazen deodorantrollers en kruidenpotjes horen gewoon in de glasbak.

Niet Gebroken ruiten, kristallen glazen, kapotte gloeilampen en TL-buizen horen niet in de glasbak. Datzelfde geldt voor ovenschalen (keramisch glas), theekopjes en ander serviesgoed (porselein) en jeneverkruiken (steen). Ook doppen, deksels en kurken horen niet in de glasbak, maar gewoon in de vuilnisbak. Er zijn slijterijen waar kurken kunnen worden ingeleverd voor recycling. Dit geldt ook voor de loodhulzen die om sommige halzen van wijnflessen nog te vinden zijn.

Mocht je ondanks deze informatie toch nog twijfelen, kijk dan of op de glazen verpakking het glasbaklogo staat. Wanneer dit het geval is, kan de verpakking in de glasbak. Staat er niets op, dan is de vuistregel: als je er niet doorheen kunt kijken, hoort het niet in de glasbak.

wel in glasbak

niet in glasbak

alle lege eenmalige glasverpakkingen (flessen en potten) waarin dranken, eten, cosmetica en medicijnen hebben gezeten. Hieronder valt ook klein glas zoals:

-potjes van babyvoeding

-sambalpotjes

-kruidenpotjes

-tabascoflesjes

-parfumflesjes

-deodorantflesjes

nog gedeeltelijk gevulde glazen verpakkingen van medicijnen moeten bij de apotheek worden ingeleverd.

Glas, onder andere:

-gebroken ruiten (vlakglas)

-glaskeramiek (vuurvast glas)

-(gebroken) drinkglazen

-gloeilampen

-TL-buizen

-kannen

-kristal

-porselein

-spiegels

4. Textiel en schoeisel

Onderstaand de scheidingsregel voor textiel en schoeisel. In zijn algemeenheid worden hieronder verstaan schone draagbare kleding en lakens, grote lappen stof, dekens, gordijnen en schoeisel (Bron: handreiking gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen van de VNG).

Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar: www.milieuloket.nl.

Textiel

 • -

  kleding (ook sokken, ondergoed e.d.)

 • -

  lakens

 • -

  dekens

 • -

  grote lappen stof (minimaal 25 x 25 cm)

 • -

  gordijnen

 • -

  handdoeken

 • -

  schoeisel

5. Asbest en asbesthoudend materiaal

Asbest is de verzamelnaam voor een groep van in de natuur voorkomende fijne anorganische vezels (minerale silicaten). Onder asbest en asbesthoudend materiaal wordt op grond van artikel 1 van het Asbestverwijderingsbesluit, 28 mei 1993 verstaan materiaal bevattende vezelachtige silicaten actinoliet, amosiet, anthofylliet, chrysotiel, crocidoliet en tremoliet.

Asbest is toegepast voor versteviging in producten als asbestcement, bedekkingen, kitten, betonlijmen, verven en dakbedekking-bitumen. Daarnaast is asbest veelvuldig toegepast in apparaten, transportmiddelen, constructies en installaties. Hierbij kan worden gedacht aan personenauto’s, vrachtwagens, treinstellen, schepen, liftinstallaties, rem- en frictiemateriaal, pakkingen en verwarmingsinstallaties. Met nadruk wordt erop gewezen dat deze lijst met voorbeelden niet volledig is.

6. Klein Chemisch Afval (KCA)

Onderstaand de scheidingsregel voor KCA waarbij onderscheid is gemaakt in categorieën afvalstoffen (Bron: handreiking gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen van de VNG).

Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar: www.milieuloket.nl.

Categorie

als KCA aan te merken

Huishoudelijk

-batterijen

-spaarlampen/energiezuinige lampen

-TL-buizen

-vloeibare gootsteenontstopper

-lampolie

-petroleum

-brandblussers

-brand- en rookmelders

-bestrijdingsmiddelen/insecticiden

Medicijnkastje

-medicijnen

-injectienaalden

-kwikthermometers

Doe-het-zelf

-verf, lak, beits en

houtverduurzamingsmiddelen

-bij het verven gebruikte producten zoals

terpentine, thinner, verfafbijtmiddel,

ververdunner, kwastreiniger, kwastontharder

en wasbenzine

-kwikschakelaars

Hobby

-fotofixeer

-foto-ontwikkelaar

-etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of

zwavelzuur

-zoutzuur

Vervoer

-accu’s

-benzine

-motorolie, afgewerkte olie, remolie,

-oliefilters

7. Wit- en bruingoed

Onderstaand de scheidingsregel voor wit- en bruingoed waarbij onderscheid is gemaakt in productcategorieën alsmede in groot en klein wit- en bruingoed (Bron: handreiking gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen van de VNG).

Groot wit- en bruingoed:

Productcategorie

specificatie

koel- en vriesapparatuur

-koelkast

-vrieskast

-koel- en vriescombinaties

-airconditioning- en ventilatieapparatuur

overig groot witgoed

-cv-ketel en combiketel, radiator en kachel

-boiler, geiser, heetwatertoestel

-wasmachine, wasdroger, was- en droogcombi-

naties, centrifuge voor was, vaatwasmachine

-kookplaat, oven, combi-oven, fornuis of grill,

microgolfoven, afzuigapparatuur

Televisies

-televisie, beeldopname- en weergave-

apparatuur, signaalversterker en decoder,

bewakingsinstallatie

ICT-apparatuur

-desktop computer, personal computer,

mainframe, portabel computer, notebook,

calculator, beeldscanner, spelcomputer,

modem/drive

-schrijf- of rekenmachine, kopieerapparaat,

printer, faxapparatuur

-telefooninstallatie, telefoontoestel en

antwoordapparaat, mobilofoon, marifoon,

autotelefoon, babyfoon, intercominstallatie,

overige al dan niet mobiele zend- en

ontvangstapparatuur

Klein wit-en bruingoed

productcategorie

specificatie

geluidsapparatuur

-radio-ontvangstapparatuur en -weergave-

apparatuur, zoals tuner, versterker, receiver,

antenne, geluidsbox en koptelefoon;

-geluidsopname en -weergaveapparatuur,

zoals platenspeler, band- en cassetterecorder,

DAT-recorder, cd-speler of MD-speler;

-audiorack of stack-, mini- of midiset;

-klokradio, soundmixer en elektr(on)ische

muziekinstrumenten

elektrische en elektronische oplaadapparatuur

-batterij-oplader;

-accu-oplader en adaptor

elektrische en elektronische keukenapparatuur

-kook- en voedselbereidingsapparatuur waar-

onder dompelaar, kook- of warmhoudplaat,

bordenwasser, barbecue- fondue- en gour-

metset, friteuse (zonder olie of vet) snelkoker,

flessenwarmer, eierkoker, broodbakmachine,

broodrooster, tosti- of wafelijzer, steengrill en

ijsmachine, koffiemolen en koffie-, thee- en

espresso-apparaat;

-keuken- of snijmachine, mes, messenslijper,

blikopener, citruspers, sapcentrifuge, mixer en

blender.

elektrisch en elektronisch gereedschap

-draai-, frees- of schaafmachine;

-boor-, zaag-, slijp-, niet-, schuur- of

schroefapparatuur;

-regel- en meetapparatuur;

-tuingereedschap;

-soldeerbout, verfstripper, hogedrukspuit.

andere elektrische en elektronische huishoudelijke apparatuur

-naaimachine, breimachine, strijkijzer, stof-

zuiger (zonder stofzuigerzak) en kruimeldief;

-zonnebank en -hemel, gezichtsbruiner,

solarium en infraroodlamp;

-overige personal care apparaten waaronder

haarbehandelingsapparatuur, scheerapparaat,

krultang, haardroger, tandenborstel, mond-

douche, massage-apparaat en neustondeuse;

-deken, speelgoed, pomp en klok.

B I J L A G E 2

Bijlage behorende bij het uitvoeringsbesluit betrekking hebbende op artikel 9, hoogbouw, en artikel 16, derde lid van de Afvalstoffenverordening Gemeente Sittard-Geleen.

Standplaats verzamelcontainer t.b.v. nader aangeduide huisaansluitingen:

De huishoudens deel uitmakend van een woningencomplex (lage en hoge hoogbouw) die niet de beschikking hebben over adresgebonden minicontainers, afvalemmers of een duobak, dienen het GFT en het huishoudelijke restafval aan te bieden in de ten behoeve van dit woningencomplex beschikbare verzamelcontainers voor GFT respectievelijk huishoudelijk restafval.

Het actuele bestand met de adressen van de standplaatsen van de verzamelcontainers waarbij tevens is aangeduid welke huisaansluitingen van de betreffende voorzieningen gebruik mogen maken, ligt ter inzage bij hetTeam Afval & Reiniging, unit afvalinzameling, gemeente Sittard-Geleen. In verband met regelmatige mutaties is het niet zinvol in onderhavige bijlage een opsomming van deze percelen te geven.

B I J L A G E 3

Bijlage behorende bij het uitvoeringsbesluit betrekking hebbende op artikel 9, centrum stadsdelen, artikel 14, vierde lid en artikel 15, derde lid, van de Afvalstoffenverordening Gemeente Sittard-Geleen.

Inzameling GFT en restafval wekelijks m.b.v. de speciale, gemeentelijke huisvuilzak:

Huishoudens in het centrum van de drie stadsdelen alsmede huishoudens in die wijken waar andere inzamelmiddelen niet kunnen worden toegepast, dienen gebruik te maken van de speciale gemeentelijke huisvuilzak voor zowel het GFT-afval als het huishoudelijke restafval. Hetzelfde geldt voor een tijdelijke duur voor huishoudens in een gebied waar woningbouwplannen of wegreconstructies in voorbereiding of uitvoering zijn. De nader aangeduide huishoudens worden op grond van artikel 14, vierde lid Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen ontheven van het in het eerste lid van genoemd artikel gestelde verbod om GFT alsmede huishoudelijk restafval anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden.

Het actuele bestand van de adressen van de aansluitingen waar huishoudelijk afval met behulp van de speciale gemeentelijke huisvuilzak moet worden aangeboden, ligt ter inzage bij het Team Afval & Reiniging, unit afvalinzameling, gemeente Sittard-Geleen. In verband met regelmatige mutaties is het niet zinvol in onderhavige bijlage een opsomming van deze percelen te geven.

De dagen van inzameling van huishoudelijk afval staan per adres aangegeven in de afvalwijzer welke ieder jaar aan ieder huishouden wordt toegezonden.

B I J L A G E 4

Bijlage behorende bij het uitvoeringsbesluit betrekking hebbende op artikel 11, van de Afvalstoffenverordening Gemeente Sittard-Geleen.

A. Vergunninghouders inzamelen oud papier en karton

HAALSYSTEEM

 • 1.

  Fanfare St. Caecilia Broeksittard Aan het Broek 49 6137 TJ Sittard

 • 2.

  C.V. “De Narre“ Rijksweg-Noord 242 6136 AG Sittard

 • 3.

  C.V. “De Smautbulen” Einighausen Heistraat 76 6142 AM Einighausen

 • 4.

  Fanfare “Vriendenkring” Limbricht M.L. Kingstraat 4 6141 DB Limbricht

 • 5.

  Oudervereniging bassisschool Lahrhof Binsfelderhof 6 6132 SG Sittard

 • 6.

  Schutterij St. Salvius Limbricht Jubileumstraat 5 6141 AJ Limbricht

 • 7.

  Openbare bassisschool “Äan de Meule” Morgensterstraat 30 6133 VK Sittard

 • 8.

  C.V. “De Tuurhouters” Senecalaan 1 6135 HS Sittard

 • 9.

  Kringloopcentrum Bis-Bis Milieuparkweg 13 6136 KP Sittard

 • 10.

  C.V. “De Koelköp” Ericastraat 42 6134 VX Sittard

 • 11.

  Helmes Parallelweg 50-52 6161 SM Geleen

 • 12.

  Scouting Verkenners Kluis Geleen Olterdissenstraat 19 6164 JA Geleen

 • 13.

  Jong Nederland Born Graaf van Loonstraat 5 6121 JS Born

 • 14.

  Fanfare St. Joseph Buchten Buchterweg 19 6122 ER Buchten

 • 15.

  Schutterij St. Martinus Holtum Martinusstraat 9a 6123 BT Holtum

 • 16.

  Harmonie Aurora Grevenbicht Postbus 11 6127 ZG Grevenbicht

 • 17.

  Harmonie St. Cecilia Grevenbicht Postbus 17 6127 ZG Grevenbicht

 • 18.

  Schutterij Willebrordus Obbicht Dirckincklaan 20 6125 AM Obbicht

 • 19.

  Buurtvereniging Graetheide Groenstraat 7 6121 KJ Born

BRENGSYSTEEM

 • 1.

  Bassisschool “De Baandert” Putstraat 57 6131 HK Sittard

 • 2.

  Fanfare “Juliana” Munstergeleen Haagstraat 13 6151 EC M’Geleen

 • 3.

  Bassisschool “Cantecleer” Broeksittarderweg 166 6137 BM Sittard

 • 4.

  Harmonie St. Cecilia 1866 Geleen Curiastraat 18 6151 GK M’Geleen

B. Vergunninghouders inzamelen textiel

HAALSYSTEEM

 • 1.

  Leger des Heils, Postbus 3006, 1300 EH Almere

 • 2.

  Stichting Humana, fondsenwerving, Postbus 65, 3480 CB Bunnik

 • 3.

  Stichting Aktie ’68, Kasteel Holtmeulenstraat 9, 6222 AV Maastricht

 • 4.

  Stichting sociaal/medische hulpverlening

Aan Oost – Europa Postbus 160, 6230 AD Meerssen

 • 5.

  Kringloopcentrum Bis-Bis Milieuparkweg 13, 6136 KP Sittard

 • 6.

  Stichting S.O.S., Postbus 217 3000 BE Rotterdam