Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Submandaat afdeling Dienstverlening aan teamleider belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubmandaat afdeling Dienstverlening aan teamleider belastingen
CiteertitelSubmandaat afdeling Dienstverlening aan teamleider belastingen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaatregeling gemeente Sittard-Geleen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-201007-06-2012nieuw besluit

14-01-2010

Trompetter, 3 feb. 2010

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Afdeling Dienstverlening Submandaatbesluit Belastingen

Het hoofd van de afdeling Dienstverlening, J.A.M. Heesen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 en de Eerste wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 (hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de afdeling Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De teamleider Belastingen, tijdelijk tevens waarnemend Teamleider Frontoffice Dienstverlening, heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   aanschaffen van goederen en diensten, kantoorartikelen en specifieke software producten en bijbehorende diensten, inclusief het akkoord tot betaling van facturen. De bevoegdheid tot het geven van opdrachten geldt tot een bedrag van € 25.000,- exclusief BTW en dient in overeenstemming te zijn met het gemeentelijk aanbestedings- en inkoopbeleid, de productbudgetten en het werkterrein van het team;

  • ·

   aangifte van bedreiging, mishandeling en vernieling te doen bij de politie;

  • ·

   opleggen van een gebouwverbod;

  • ·

   verlenen van verlof, adv en kort buitengewoon verlof;

  • ·

   invullen van de formulieren ziek- en herstelmeldingen;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties reis- en verblijfkosten (overeenkomstig het Reisbesluit);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties autokosten (overeenkomstig de Regeling autokostenvergoeding Gemeente Sittard-Geleen);

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van declaraties studiekosten voorzover opgenomen in een goedgekeurd opleidingsplan;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van zwangerschaps- bevallingsverlof;

  • ·

   voor gezien en akkoord tekenen van ouderschapsverlof;

  • ·

   afhandelen van klachten als bedoeld in de gemeentelijke klachtenregeling behalve als de klacht betrekking heeft op een gedraging van het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan (artikel 9 lid 2 Awb);

  • ·

   het doen van openbare bekendmakingen/kennisgevingen ten aanzien van krachtens mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten;

  • ·

   fiatteren van betaal- en inningsopdrachten;

  tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

 • 2.

  Het afdelingshoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde *),

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Uitgezonderde besluiten

In afwijking van artikel 1 dient, alvorens wordt besloten door de teamleider belastingen, inhoudelijke afstemming plaats te vinden met het afdelingshoofd over de volgende besluiten:

 • ·

  beslissingen op bezwaarschriften (voor zover gelegen binnen het werkterrein van het team)

met een hoog financieel risico waarbij het gaat om een gedingbedrag** van € 100.000,- of meer;

Artikel 4. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door teamleider Vergunningen dan wel een andere aanwezige teamleider of het afdelingshoofd vervangen.

De teamleider Belastingen vervangt de unitcoördinatoren van het team belastingen.

Artikel 5. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Voorjaars- en najaarsrapportages

 • ·

  Afdelingsrapportages

 • ·

  Jaarrekening

 • ·

  (Meerjaren-)Begroting

 • ·

  Regulier overleg tussen afdelingshoofd en teamleider / unitcoördinator

 • ·

  Ad hoc overleg tussen afdelingshoofd en teamleider / unitcoördinator (bij spoedeisende zaken)

 • ·

  Managementinformatie (maandelijks)

Artikel 6. Intrekking

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het eerder vastgestelde submandaat tussen het afdelingshoofd Dienstverlening en teamleider Belastingen ingetrokken.

Artikel 7. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in “De Trompetter”, op het intranet en de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 14-01-2010

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Het hoofd van de afdeling Dienstverlening

J.A.M. Heesen

Goedkeuring:

Voor akkoord

Sittard-Geleen,

De waarnemend gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

J.H.J. Höppener


*)

bij waarneming: waarnemend Teamleider Frontoffice Dienstverlening

**

gedingbedrag: bedrag van de aanslag(regel) gemeentelijke heffingen daalt met € 100.000,- of meer en daarmee worden de totale opbrengsten van de gemeentelijke heffingen verlaagd.